burdan qubadlıya qədər gedən adam


3298   20   2   0
burdan qubadlıya qədər gedən adam 1. nəsil əcdad moderator
reytinq xalı: 7257
karma xalı:9879
entry sayı:3298
izləyənlər:54
sifariş sayı:2

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| lövhə/blog
yanağın rəngdə mey içim gərək,
dərdim xəfif olsun qıvrım saçıntək

bütün zamanlarda yazdığı ən əjdaha entrylər:

güldürən hadisələr +114 əjdaha avatar
demәli hardasa 8dә-9da oxuyuram, uşaqlarnan gedmişik nabrana. nәysә, 3 nәfәrik, oturmuşuq әzәmәtli çinar ağacının altında. yanımızda samovarda çay qaynıyır, biz dә әlimizdә dondurma yalıyırıq. bir uşaq da tualetә gedib, onu gözdüyürük gәlsin. bir dә baxırıq ki, qaqaş әlindә telefonu yellәyә-yellәyә gәlir. ama necә gәlir, dabanı götünә dәyir qaçanda. özü dә açılıb gülmәydәn. gәlib çatıb, "ala bidәnә sıçmağ sıçdım ki, bax buna, incә-incә işdәmişәm bunun üstündә ki, qırılmasın". telefonda bizә poxun şәkilini gösdәrir. indi adamın üsdündә allah var, yaradıb adam, götünә sağlıq. hardasa 25-30sm sındırmadan sıçıb, ilan kimi uzadıb ora * indi biz dә açılmışığ gülmәydәn, yanımızda da bir qaqaş var, sikini diriyib ki gәlin gedәk, mәn onnan uzun sıçacam. blin, o hadisә, üstәgәl qaqaşın hәvәsi, bizdә hal qalmıyıb gülmәydәn. * nәysә, axrı durduq getdiy tualetә. bizdәki hәvәsә bax sәn, qaqaş girib sıçır, biz dә qapıda gözdüyürük. indi yarım saatdı gözdüyürük, qaqaş çıxmır. girdim içәri ki, bu gijdillağ sıçıb, şәkili çәkәndә gülmәydәn telefon düşüb poxun üstünә. gülә-gülә telefonu salfetkaynan silir. bu arada, sözünün üstündә dә durub. yalan olmaz, 45sm bişey sıçmışdı. gülmәydәn tualetdәn çıxammırdıq. telefonda şәkili dә qalmışdı xatirә kimi. heyf telefonu dәyişәndә, köhnә telefonda getdi şәkil. yoxsa yüklüyәrdim bura.

xoşladığın qızın öncədən sekslə məşğul olmasını öyrənmək +77 əjdaha avatar
bir dә belә bir şey var;
(bax: xoşladığın oğlanın öncədən sekslə məşğul olmasını öyrənmək)

çox normal kimi gәldi, deyilmi? çünki oğlana olar. o kişidi, onun penisi var. yeri gәlsә heç kim boynuna da qoya bilmәzlәr sevişdiyini. ancaq o bunu problem elәmir, әksinә, sevişdiyi qız sayı ilә fәxr eliyir. sevişmәyi qadına bir tәhqir, alçaltma, işkәncә kimi görür şüur altında. elә bilir ki, iki şәxs sevişәndә oğlan sikir, qız da sikilir. elә ona görәdi ki, sikmәk felini әn pis söyüş kimi istifadә eliyir. halbuki gәlәcәkdә hәyat yoldaşına eliyәcәyi dә bundan fәrqli bir şey olmuyacaq. sadәcә onda dövlәt ona vә qıza rәsmi şәkildә sevişmәk sәlahiyyәti verәcәk. dövlәtlә paralel, molla da iki kәlimә çәrәnniyәcәk vә artıq sevişmәk normal don geyinәcәk. bu insana görә, sevişmәk üçün mütlәq kimdәnsә icazә alınmalıdı. o iki imza atılmalıdı, sonra sevişilmәlidi. çünki eyni adam әvvәlki әrinә minet elәmiş, 10 il az qala hәr pozanı yoxlamış (bu #31597 poza da daxil olmaqla) dul qadını almaqda problem görmür, ancaq o imzalar atılmamış sevişәn qadın onun üçün iyrәnc olur. çünki o imza hәr şeyi paklayır. eyni adam atası ilә anasının sevişdiyini belә ağlına gәtirә bilmir. necә yәni a kişi? atası anasını?? bu ki cinayәt sәbәbidi. heç kim onun anasını bu dәrәcә tәhqir edә bilmәz. ama yox ala, yaddan çıxmışdı, onlar da evlәniblәr axı. imza falan, yadınıza gәlәr. imza, paklıq, sevişmә izni.

overton pəncərəsi +60 əjdaha avatar
haqqında oxuduqdan sonra bir çox "doğru"ma yenidәn göz gәzdirmәli olduğum mәhfum. belә ki, bu mәnim obyektiv fikrimdi dediyim bir çox şeyin әslindә mәnә * * mәrhәlә mәrhәlә aşılanmış bir şey ola bilәcәyi şübhәsinә düşdüm. bunun içinә egomuzun idarәsi *, cinsi azlıqlara baxış, inanclara baxış, ideologiyalara baxış, hәtta artıq gündәlik hәyatımıza girmiş, adilәşmiş şeylәrә dә baxış daxildir. bütün fikirlәmi tam olaraq darmadağın elәdi demirəm, ancaq doqmalaşdırdığım şeyləri tәzәdәn sorğulamağıma sәbәb oldu. mәqalәni aşağıdan oxuya bilәrsiz.

qaynaq göstәrmәk isdiyirdim, sonra gördüm ki, kim gәldi, harda gәldi paylaşıb. rәsmi qaynaq kimi göstәrә bilәcәyim bir yer yoxdu. ancaq yazını tәrcümә eliyәn maral mustaphazadeh adını qeyd eliyirәm.

“overton pəncərəsi” haqqında eşitmisinizmi?

eşitməmisinizsə, onda bu hər şeyin leqallaşdırılması texnologiyası haqqında oxumağınızı məsləhət görürük. oxusanız, homoseksualizm və eynicinsli nigahların necə qanuniləşdirilməsini başa düşəcəksiniz. avropada pedofiliya və insestin leqallaşdırılmasının yaxın illərdə tamamilə hayata keçiriləcəyi sizə aydın olacaq. eyni zamanda uşaq evtanaziyası da bu qəbildəndir.
cozef overton cəmiyyətə tamamilə yad ideyaların insanlığın rədd edilən dəyərlər sistemindən götürülüb, təmizlənib, ən nəhayət necə qanuniləşdirildiyini təsvir etmişdir. overtonun imkanlar pəncərəsinə görə hər hansı ideya və ya problemin cəmiyyətdə, təbirlə desək, imkan pəncərəsi mövcuddur. bu pəncərə daxilində ideyanı geniş müzakirə etmək, açıq-aşkar dəstəkləmək, təbliğ etmək və qanunvericiliklə təsdiqinə cəhd etmək mümkün ola da bilər, olmaya da bilər. pəncərə imkanlar çərçivəsini dəyişdirməklə tədricən hərəkət etdirilir, “ağlasığmazlıq” pilləsindən, yəni ümumi əxlaqa tamamilə yad, kütləvi inkar dərəcəsindən geniş müzakirə olunmuş, kütləvi şüurun qəbul və qanunun təstiq etdiyi “aktual siyasət” mərhələsinəcən çatdırılır. bu, özü-özlüyündə, beyinlərin yuyulması deyil, daha incə texnologiyadır. ardıcıl, sistemli tətbiq və təsir faktının hədəfin, qurban-cəmiyyətin nəzərindən yayınması onu daha effektiv edir.
aşağıda gətirəcəyim misalda cəmiyyətin əvvəl qəbuledilməz hesab etdiyi istənilən fikri, addım-addım, öncə müzakirə etməsi, sonra münasib bilməsi və nəhayət, nə vaxtsa ağlasığmaz saydığını təmin edən və qoruyan yeni qanunla barışmasını göstərəcəm. misal kimi tamamilə ağlasığmaz bir şey götürək. məsələn, kannibalizm, yəni vətəndaşların bir-birini yemək hüququnun leqallaşması ideyasını. kifayət qədər qəddar misaldır, deyilmi? təbii ki, indiki zamanda (2014) kannibalizmi təbliğ etməyin mümkünatı yoxdur – cəmiyyət ayağa qalxar. bu o deməkdir ki, kannibalizmin leqallaşması problemi hal-hazırda imkanlar pəncərəsinin sıfır mərhələsindədir. overtona görə, bu mərhələ “ağlasığılmaz” adlanır. indi isə bu ağlasığılmazın, bütün mərhələlərdən keçərək, həyata keçməsini təsvir edək.

texnologiya:
bir daha təkrar edirəm, overton, istənilən hər hansı ideyanın leqallaşdırılması texnologiyasini təsvir edib. diqqət edin! o, sadəcə konsepsiya təklif etməyib, hər-hansı bir şəkildə öz fikirlərini ifadə etməyib – mövcud texnologiyanı təsvir edib. yəni, istənilən nəticənin əldə olunmasına gətirib çıxaran fəaliyyət (tədbirlər) ardıcıllığını göstərib. belə bir texnologiya insan cəmiyyətinin məhvində nüvə silahından daha effektiv ola bilər.

cәsarәtә bax!
kannibalizm mövzusu cəmiyyət üçün hələ iyrənc və qəbuledilməzdir. bu mövzunu nə mətbuatda, nə layiqli həmsöhbətlə müzakirə etmək arzuolunmazdır. bu, hələ
ağlasığmaz, absurd, qadağan olunmuş fenomendir. demək ki, overton pəncərəsinin ilk addımı – kannibalizm
mövzusunu ağlasığmazlıq müstəvisindən radikallıq sahəsinə keçirtməkdir. niyə də kannibalizmdən söhbət açmayaq? ümumiyyətlə alimlər istənilən mövzu barəsində danışmalıdırlar – onlar üçün qadağan olunmuş mövzu olmamalıdır, onlar hər şeyi öyrənməlidirlər. belədirsə, “polineziya tayfalarının ekzotik mərasimləri” mövzusunda etnoloji simpozium təşkil edək. burada predmetin tarixini müzakirə edək, onu elmi dövriyyəyə daxil edək və bununla da kannibalizm haqqında faktik nüfuzlu bir rəy əldə etmiş
olaq.

görürsünüz, sən demə, adamyeyənlik haqqında predmetə uyğun, elmi mötəbərlik çərçivəsində söhbət açmaq olar. overton pəncərəsi artıq yerindən tərpəndi. artıq mövqelər gözdən keçirilir. bununla da cəmiyyətin barışmaz mənfi yanaşmasında daha müsbət münasibətə keçid təmin olunur. yalançı elmi müzakirə ilə eyni vaxtda mütləq hansısa “radikal kanniballar cəmiyyəti” yaranmalıdır. bu cəmiyyət yalnız internetdə təmsil olunsa belə, lazımi kiv mütləq onların fərqinə varıb, istinad edəcək. birincisi, bu ifadə azadlığının daha bir faktıdır. ikincisi, xüsusi növ bu cür sarsıdıcı ünsürlər radikal hürkü görüntüsü yaratmaq üçün lazımdır. onlar “pis kanniballar” olacaq, digər hürkü mənbəyi - “onlar kimi olmayanları odda yandırmağa çağıran faşistlərə” əks olacaq. hürkü müqəvvaları haqqında daha sonra danışacağıq. başlanğıc üçün insan əti yemək barəsində britaniya alimlərinin və digər təbiətli radikal ünsürlərin nə düşündüyünü dərc etmək yetərlidir.
overton pəncərəsinin ilk addımının nəticəsi: qəbuledilməz mövzu dövriyyədədir, tabu toxunulmazlığını itirib, problemə birmənalı yanaşma mütləqliyi aradan qalxıb - "bozun çalarları" yaradılıb.

niyә dә yox?
növbəti addımda pəncərə daha irəli hərəkət edir və kannibalizm mövzusu radikallıq sahəsindən mümkünat sahəsinə keçid alır. bu mərhələdə “alimlərə” istinad etməkdə davam edirik. axı bilikdən üz döndərmək olmaz. kannibalizm haqqında danışmaqdan imtina edən istənilən şəxs nadan və münafiq kimi möhürlənməlidir.nadanlığı qınayarkən, kannibalizmə mütləq nəcib bir ad fikirləşmək lazımdır ki, hansısa faşistlər müxalif fikirlilərə “kannibal” adını verməyə cəsarət etməsinlər.
diqqət! evfemizmin yaradılması – vacib məqamdır. ağlasığmaz ideyanın qanuniləşdirilməsi üçün onun əsil adı
dəyişdirilməlidir. kannibalizm daha yoxdur. indi bu, məsələn, antropofagiya adlanır. amma bu termin də yaxında yenisi ilə əvəz olunacaq, şübhəsiz, təhqiredici olması səbəbi ilə. yeni adların icad olunmasının məqsədi – problemin məğzini təyinatından yayındırmaq, sözün formasını məzmunundan ayırmaq, ideoloji rəqibləri dildən məhrum etməkdir. kannibalizm öncə antropofagiya, sonra antropofiliyaya çevrilir, cinayətkarın soyadını və pasportunu dəyişməsi tək. ad oyunlarına paralel olaraq dayaq presedenti yaradılır. o, tarixi, mifoloji , müasir və ya sadəcə qondarma ola bilər, əsası - legitimləşdirilmiş olsun. o, antropofiliyanın prinsipcə qanuniləşdirilə biləcəyinin “sübut”u kimi ya tapılacaq, ya uydurulacaq.

“susuzluqdan ölən uşaqlarını öz qanı ilə doyuzduran fədakar ana haqqında əfsanə yadınızdamı?”

“bəs hər kəsi dalbadal yeyən antik tanrılar haqqında hekayələr necə? romada bu, ümumən, normal sayılırdı.”

“bizə nisbətən yaxın xristianların isə xüsusilə antropofiliya ilə araları yaxşıdır. onlar elə indi də ritual olaraq allahlarının qanını içir, ətini yeyirlər. siz xristian kilsəsini nədəsə günahlandırmırsınız axı? ümumiyyətlə, siz kimsiz axı?”

bu mərhələdə əsas məqsəd – adam yeməyi heç olmasa qismən cinayət təqibindən azad etmək həzzinə nail olmaqdan ibarət idi. heç olmasa bir dəfə, bir tarixi an.


belә dә lazımdır!
legitimləşdirilmiş presedent təqdim olunduqdan sonra, overton pəncərəsini mümkünat sahəsindən rasionallıq sahəsinə tərpətmək imkanı yaranır. bu üçüncü mərhələdir. bu mərhələdə bütöv problemin hissələrə bölünməsi tamamlanır.

“adam yemək arzusu insanlan təbiətinə xasdır, genetikdir.”

“bəzən, həyatda qalmaq üçün adam yemək labüddür, qaçılmaz hallar var.”

“yeyilmək istəyən insanlar var.”

“antropofilləri təhrik edirlər!”

“qadağan olunmuş meyvə şirin olur.”

“azad insan nə yemək istədiyinə qərar vermək hüququna malikdir”

“informasiyanı gizlətməyin, qoy hər kəs antropofil və ya antropofob olduğuna qərar versin.”

"antropofiliyanın zərəri varmı? onun qaçılmazlığı sübut olunmayıb."

ictimai şüurda problem üçün süni olaraq "döyüş meydanı" yaradılır. kənar cinahlarda xüsusi olaraq meydana gəlmiş
radikal tərəfdarlar və radikal əleyhdarlər yerləşdirilir. real rəqibləri, yəni kanniballığın tabulaşdırılmaması probleminə biganə qalmaq istəməyən adi adamları adı çəkilən hürkü müqəvvaları ilə birgə radikal qənim qismində təqdim etməyə çalışırlar. həmin müqəvvaların əsas rolu fəal psixopat obrazını – adamyeyənləri, yahudiləri, kommunistləri, qaradərililəri diri-diri yandırmağa çağıran aqressiv faşistlərin, antropofiliya qənimlərinin obrazını yaratmaqdır. leqallaşmanın real əleyhdarlarından savayı yuxarıda sadalananların hamısının kiv-də yer alması təmin edilir. bu vəziyyətdə, antropofillər sanki hürkü müqəvvaları arasında qalır, "məntiqi" təmsil edərək, “sağlam düşüncə və insanlıq” pafosu ilə “bütün növ faşistləri” qınayırlar. bu mərhələdə "alimlər" və jurnalistlər insanların insanlıq tarixi boyunca zaman-zaman bir-birlərini yeməsini sübut edirlər və bunun normal olmasına işarə edirlər. indi isə antropofiliya mövzusunu rasionallıq müstəvisindən popyularlıq kateqoriyasına keçirmək olar. overton
pəncərəsi daha da irəliləyir.

yaxşı mәnada.
kannibalizm mövzusunu popyularlaşdırmaq üçün onu tarixi və mifoloji şəxsiyyətlərlə, mümkün olduqda hətta müasir media üzlərlə uyğunlaşdırmalı və pop-kontentdə saxlamalı. antropofiliya xəbər buraxlışlarına və tok-şoulara kütləvi
şəkildə daxil edilir. adamyemək geniş kino-auditoriya larda, mahnı mətnlərində, videokliplərdə yer alır. təbliğatın bir üsulu "әtrafına bax!" adlanır.
“siz bilmirdiz ki, filan məşhur bəstəkar – belədir?.. antropofildir.”

“hamının tanıdığı filan polşa ssenaristi isə ömrü boyu antropofil olub, hətta buna görə təqib də olunub.”

“görün onlardan neçəsini dəlixanalara salıblar! neçə miliyonu repressiyaya uğrayıb, vətəndaşlıqdan məhrum olunub!.. bu arada, lady gaganın “eat me, baby” klipini bəyəndiz?”

bu mərhələdə mövzunu top sıraya çıxardırlar və o, kütləvi mediada, şou-biznesdə, siyasətdə öz-özünə çoxalır. digər effektiv üsul: problemin məğzi informasiyanın yayıcıları (jurnalistlər, teleaparıcılar, ictimai şəxslər və s.)
səviyyəsində saxlanılır, mütəxəssisləri qatmadan. sonra, mövzü cansıxıcı, müzakirəolunmaz hal aldığı məqamda xüsusi olaraq seçilmiş mütəxəssis ortaya çıxıb deyir: “cənablar, əslində hər şey tamamilə başqa cürdür! və filan cür etmək lazımdır." – və bu zaman mövzuya “pəncərə”nin hərəkəti ilə təyin olunan müəyyən bir tendensioz cərəyan baş verir.
leqallaşdırma tərəfdarlarına haqq qazandırmaq üçün cinayətkarların cinayət ilə uyğun gəlməyən tərəflərini göstərir, onların müsbət obrazını yaradıb insaniləşdirirlər.

“o axı yaradıcı adamıdır. nə olsun ki arvadını yeyib?”

“onlar qurbanlarını həqiqətən də sevirlər. pişik balasını çox istədiyindən yeyər!”

“antropofillərin iq-sü yüksək olur, digər məsələlərdə onlar ciddi əxlaqa riayət edirlər.”

“antropofillər özləri qurbandır, onları həyat məcbur edir.”

“onları belə tərbiyə ediblər” və s.
bü cür oyunbazlıq populyar tok-şouların duzudur.

“sizə faciəvi sevgi hekayəsi danışacağıq! oğlan onu yemək istəyirdi! qız da yeyilmək istəyirdi! biz kimik ki, onları mühakimə edək! bəlkə bu - sevgidir! siz kimsiniz ki, sevginin önündə durasınız?”

burada güc sahibi bizik
mövzunun populyarlıq kateqoriyasından aktual siyasət sahəsinə hərəkət etmək imkanı yetişdiyi zaman overton pəncərəsinin beşinci mərhələsinə keçid alınır. hüquqi baza hazırlanmağa başlayır. hakim lobbi qrupları kölgədən çıxır, möhkəmlənirlər. kannibalizmin leqallaşması tərəfdarlarının yüksək faizini guya təsdiq edən sosioloji sorğu nəticələri çap olunur. siyasətçilər bu mövzunun qanunla təsdiqlənməsi haqqında ictimai bəyanatlarla çıxış etməyə cəhd edir. ictimai şüura yeni doqma yeridilir: “adam yeməyin qadağan olunması qadağandır".
bu liberalizmin dəst-xəttidir – tabuya qadağa qoyan tolerantlıq, cəmiyyət üçün məhvedici olan yayınmanın qarşısını almağa və ya bu barədə xəbərdarlığa qadağa. pəncərənin inkişafının son etapı, “populyar” kateqoriyasından “aktual siyasət”ə keçidi zamanı cəmiyyət artıq yola gətirilib. onun ən diri hissəsi yaxın zamana
qədər ağılasığmaz sayılanın qanunla təsdiqinə hələ də qarşı çıxacaq. amma bütövlükdə cəmiyyət artıq yola gəlib, öz məğlubiyyətini qəbul edib. qanunlar qəbul edilib, insan yaşamının normaları dəyişdirilib (dağıdılıb), sonradan bu mövzunun sədaları qaçılmaz olaraq məktəblərə, uşaq baxçalarına yol açacaq, demək ki, gələcək nəslin yaşamağa ümumiyyətlə şansı olmayacaq.pedarastiyanın (indi onlar özlərinin gey adlandırılmasını tələb edirlər) leqallaşdırılması belə oldu. indi isə gözümüzün qabağında avropa insest və uşaq evtanaziyasını leqallaşdırır.
____________________
jozef p. overton (1960-2003), “mackinac center” ictimai siyasət mərkəzinin birinci vitse-prezidenti. təyyarə qəzasında həyatını itirib. ölümündən sonra “overton pəncərəsi” adlandırılmış, ictimai rəydə problem haqqında təsəvvürlərin dəyişməsi modeli formalaşdırılıb.

mehman hüseynov +43 əjdaha avatar
çәkdiyi görüntünün pox qәdәr dәyәri olmuyan jurnalist (?). vә elә düz edilir operatora baxılmaqla. çünki kamera düzgün sosial sinfә yönlәnmiyib. orta vә aşağı tәbәqәni günahlandırmaq hardan çıxdı ala? sizcә onların mükәmmәl vәtәndaşlığa namizəd olma ehtimalları var? götürәk o şoferi. biraz qurdalasan o әlildәn daha yaxşı yaşamır. bu adamın nә aldığı tәrbiyәsi, nә tәhsili, nә dә dünya görüşü imkan vermir ki, düşüb o әlilә kömәk elәsin. çünki adam illәrdir rol arxasında oturmaqdan babasil olub, hәr dәfә digәr sürücülərlә sıra davası elәmәkdәn nevroz * olub. ona görə dә özündәn bir sinif aşağı biri gәlib kömәk dilәnәndә içindәn keçirdiyi maksimum "sikdir get dә, qardaşımsan. özümә kömәk eliyən lazımdı" cümlәlәridi. sәn bu adamın duyarlı, anlayışlı, humanist biri olmağını necә gözdüyә bilәrsәn? bәlkә sәnçün çıxıb mәdәni devrim dә elәmәlidi? belә bomba humanist adamsan, indi o şoferin yaşayışını da düşün. guya bilinmir ki, bakıda hansısa qanunauyğunsuzluğu çәkib göstәrsәn, cәzalanan qanunauğyunsuzluğa şәrait yaradan yekәdaşşaqlar yox, o videodakı sәnin, mәnim kimi yetimlər olacaq?
qısaca elәdiyi meymunluqdan başqa heç nә deyil. elәdiyi bürokratları qoyub, onların әlindәn sürünәn tәbәqәni vurmaqdı. çünki yuxarı götü çatmır. bilir ki, şoferә bozardığı kimi, maşınının qabağını kәsdiyi kimi gedib nәqliyyat nazirinin dә maşınının qabağını kәssә, onun ordaca başına işiyәrlәr.

sözlüyün azərbaycanda tutmamasının səbəbləri +40 əjdaha avatar
sözlüyә yazanların yazdıqları qarşılığında kubok gözlәmәklәridi sәbәb. adamlar 6-7 ildi facebookda status yazmaqdan, şәkil yüklәmәkdәn, mahnı paylaşmaqdan vә.s bezmirlәr, ancaq 4-5 ay sözlüyә yazdıqdan sonra bezirlәr. halbuki sözlükdә maraqlı ola bilәcәk şeylər daha çoxdu. üstәgәl anonimsәn, yardır getsin dә. әksәriyyәt qısa ömürlü ulduz kimi tez parıldayıb tez dә sönür. çünki elә bilirlәr ki gәlib burda bir iki cümlә yazan kimi kubok alacaqlar, qızıl medal zad qazanacaqlar. hamının sevimlisinә çevrilәcәklәr. olmuyanda da, "burda yazdıqlarıma dәyәr vermirlәr" zad deyirlәr. guya ki gәlib colanın reseptini paylaşıb, biz dә qoz qoymamışıq. facebookda ya elә şәxsi hәyatlarında tapmadıqları uğurları sanki yeni platformada tapmaq isdiyirlәr. o da olmayanda yenidәn loser hәyatlarına geri qayıdırlar. bir növ düşün ki amerika tәzә kәşf olunub. camaat yeni dünya deyә deyә gedib vedrә vedrә qızıl gәtirir. sәn dә burda yesirin birisən. deyirsən gedim bәlkә qızıldan zaddan tapıb adam olaram, hәyatım dәyişәr, cәmiyyәtdә hörmәtim artar. ancaq gәlib qızılı tapır yenә cәmiyyәtdәn o diqqәti görmüyәndә sikәcәm belә yaşayışı deyib intihar eliyirlər. tipa, "bu da mı gol değil be?". gedәndә dә elә gedirlər ki, açıqlamaynan zadnan. "sözlükdәn gedirәm..." zad. siktir get yәni, qayıdan da şaybadı.

halbuki çox gözəl istifadə imkanların var. hәr dәfә açıb orasını burasını oxuyub nәsә öyrәndiyin, içindә qeydlәr apardığın stolüstü kitabın kimi düşün. heç kim sәndәn james joyce performansı gözlәmir onsuz da. bir gün yazarsan, beş gün yazmazsan. facebookda oxuduğun postların yerinә burda yazılan entrylәri oxuyarsan; mәncә daha maraqlıdı. arada gijdiyәrsәn, mırta açılmış başlıqlara yazarsan. dedim axı heç kimin sizdən böyük gözlәntilәri yoxdu. nә isdәsәn yazarsan, mükәmmәl olmağına ehtiyac yoxdu. zatən hәr entrysi ağır bir mövzuda yazılmış daşşaqlı entry kateqoriyasına girәn yazarları heç vaxt sevmәmişәm. halbuki әksәr yazarlar ilahlaşdırır onları. mәncә çox kasırlar. entry yazarkənki üz ifadәlәrini düşünürәm. "yenә bomba söhbət eliyirәm, yenә qoyacam ortalığın namına nihahaha". bu üz ifadәsini link düşünün. inanın ki bu hisslәrnәn yazırlar o entrylәri asdfghas. nәysә yәni, bu qәdәr. pis deyilsiz yenә, sansadan bir öpüş link qazandınız bura qәdәr oxuduğunuz üçün.

sözlük yazarlarının valideyn olacağı təqdirdə edəcəkləri +45 əjdaha avatar
mәncә uşağa edilә bilәcәk әn böyük yaxşılıq hәr sualına yetkin insan kimi cavab vermək vә seçimlәrinә hörmət elәmәkdi. seçimlərinә hörmət elәmәk deyәndә hәlә çox uzağa getmәyin. saç uzatmaq, sırğa taxmaq, mühasibat yox rejissorluq oxumaq kimi şeylәrdә yox. hәlә uşaqlıqdan danışıram mәn, tәmәl atma mәrasimindәn.

tәlәbәlik illәrindә bir neçә fәrqli yerdә satıcı işlәmişәm. ofisiantlar kimi dәqiqә başı tәhqir olunmaqdansa, gündә 100 adamın kaprizini çәkmәk daha asan gәlib. nәticә etibarı ilә insanlarla çox әlaqәdә olduğum üçün hәr cür insana da rast gәlmişәm. bәyәnmәdiyimiz orta statistik azәrbaycan ailәsinin әksiklәrini müşahidə elәmәk üçün mağaza ideal yerdi. mәsәlçün ev şәraitindәki müşahidə daha çox şey qazandıra bilәr. mәn öz gördüklərimdәn nümunəlәr gәtirim.
— mağazaya uşaqla daxil olan bir azәrbaycanlı ana uşağı, varsa böyük qardaş/bacısına tapşıracaq. "qaqanın әlinnәn tut, burdan tәrpәnmәyin". rәnglәr alәminә düşmüş uşaq bir küncә zәncirlәnmiş şәkildә neçә dәqiqә sakit dura bilәr? birazdan başlayır çaxnaşma. uşaq ağlıyır, axrı anası әlindәn tutub özü ilә gәzdirmәli olur. hәlә bir iki sillә dә vurur ki, sakit olsun. bilirsiz dә, "әn yaxşı müdafiə, hücumdu". dalınca gәlәn "mәnә onu al, mәnә bu al"-lar da sillә ilә susdurulur. ancaq valideyn o sillәni özünə vurmalıdı. bu yerdә atalar sözlәri, mәsәllәr kömәyimә çatardı ancaq öz sözlәrimnәn deyәcәm. bir adamdan, canlıdan vermәdiyin şeyi tәlәb edә bilmәzsәn. anadan olannan aldığı mәlumatın 85%-ini sәndәn qәbul eliyәn biri, sәni onu vurmaq dәrәcәsinә çatdıra bilirsә, sәn o sillәni özünә vurursan. uşaq sәnçün әvvәlcәdәn әxlaq vә davranış qaydaları ilә proqramlanıb göndәrilmiyib ki. indi sәnin bәyәnmәdiyin şey, sәnin әsәrindi.
— uşağa paltar alınacaq. uşaq bәyәndiyi paltara dartınır, ana isә başqasını bәyәnib. nәticәdә pul vә iqtidara sahib ananın zövqü ilә uşağın sahib olacağı şey seçilir. çünki "uşaq nә bilir? o nә qanır?". ya da uşaq sual verir. coffee grinderi göstәrib deyir "o nәdi? onu isdiyirәm". ya nә bilim ala, dirәşib ki mәnә o süpürgəni al. lap gözünә dәyib, xoş gәlәn әşyaları da bir kәnara qoyaq. soruşur ki, mәsәlçün, "maşın necә gedir?". heç kim bu suallara düz әmәlli cavab vermir. qayıdıb demir ki, "oyuncaq deyil o, kofe xırdalamaq üçündü". ya "o süpürgədi, ana ev süpürür hәr gün onnan. görmüsən axı. böyüklər üçündü, oyuncaq deyil". ya da maşının necә getdiyini uşağın başa düşә bilәcәyi asan dillә başa salmaq. ancaq mәsәlçün bir neçә daimi müştəri olan ruslar var idi. cavan ailәlәr. uşaq hәlә mama, papa deyә bilmirdi, ancaq 2-3 paltarı göstәrib, hansına dartınsa onu alırdılar. alisa vardı bir, uşaq nәyisә soruşanda yanına әyilib sakit sakit dәqiqәlәrcә danışırdı. hәrdәn ona görә yuxarı polkalara dırmaşıb nәsә düşürmәli olurdum, sırf bu uşağa onun nә olduğunu başa salacaq deyә. bizimkilər ancaq qışqırırlar. dәhşәt çox qışqırırlar özü dә, hәddinnәn artıq. uşaq ağzını açan kimi ağzına vururlar. "sus! sәn bilmәzsәn! sәnә aid deyil o!". indi bilirsiz rus sektoru uşaqları, ya qonşuluqdakı normal maddi tәminata sahib rus uşaqları niyә hәmişә sizdәn 2 addım qabaqda olurlar. klassik "bizdә kakaşdı, onlarda hәr şey zordu" söhbәti elәmәk istәmirәm düzü. ancaq mәnim qarşıma çıxan individuallar belә olub. rusiyada yaşasam 100% әminәm ki, onlar haqqında da azәrbaycanlılar haqqında dediklərimi deyәrdim. çünki orda bizimkimilәri görmək şansım çox olacaqdı. ancaq bakıda gördüyüm çox kiçik bir kәsim belәdisә, hәrhalda orda bunlardan yetәri qәdәrdi.
— nәrimanovda, uşaq stomotologiyası mәrkәzinin qabağında, yolun qırağında ana ilә uşaq dayanıb. 3-4 yaşı ancaq olar. piyadalar üçün olan yaşıl işığı gözlәyirlәr. qırmızı yanır, yaxınlaşan maşınlar sürәti azaldırlar. bu vaxt uşaq çıxır ananın әlindәn. maşın uşağa dәyir ancaq vaxtında saxlıyır. uşaq yüngül zәrbә alır, dirsәyi qanayır. ana yaxınlaşıb uşağı qaldırır, "hara qaçırsan heyvan balası?", qorxmuş, ağrayan vә ağlayan uşağa şok terapiya olaraq bir şillә dә özü vurur. indi günah tәhlükәni qavramayan uşaqdadı, yoxsa ağzını açıb plakata baxan, uşağı nәzarәtsiz qoyan anada? o sillәni dә özünә atır ana orda. ümumiyyətlə, bizdә özünü tәhlükәyә atan uşaq hәmişә cәzalandırılır. uşağın yaşadığı qorxu heç kimin qozuna deyil. mәn mәsәlçün, 5 yaşımda olanda itmişdim. biz tәrәfdә bağçalar çox idi o vaxtlar. meyvә ağaclarının izi ilә, bir ağacdan o biri ağaca, gedib harasa çıxmışdım, qayıda bilmirdim. tapılanda sizcә sevincdәn öpüb bağırlarına basdılar? -*

indi sizcә tәmәllәri belә atılan uşaqlar gәlәcәkdә nә olacaq? bilmәdiyini soruşmağa utanacaq, qorxacaq. nәsә zibilә düşәn poxu çıxana qәdәr böyüklərdәn gizlәdәcәk. aqressiya görmüş uşaq әtrafında nә baş verdiyini anlayıb ona adaptasiya olmaq әvәzinә, ona qarşı müdafiə mexanizmlәri inkişaf elәtdirәcәk; yәni özü dә aqressiv olacaq.

universitet oxuyarkən ailəylə yaşamaq +31 əjdaha avatar
emosiyalarını açıb buraxa bilmәmәkdi. nәsә yaxşı bir şey olur, tullana-tullana gәlirsәn evә. o dәqiqә sual cavab başdıyır. "nolub görüşdәn gәlirsәn?" zad. adamın bütün hәyat eşqini öldürürlər.
(bax: telefonla məşğul olarkən eşidilən qızla danışırsan sualı)

ya da, tutaqki depressiyadasan. oturub fikirlәşirsәn ki, hәyat mәnasızdı, yaşamağa dәymәz, heç kimә lazım deyilsәn vә sairә. әlindә lezvaynan o cәsarәt anının gәlmәyini gözdüyürsәn ki, bilәyini doğruyasan. hәmin vaxt mama girir içәri, "dur get iki dәnә çörәy al, südabә xaladan da 2 kişniş, 1 şüyüd. zibili dә at". noldu? heşnә. az öncә nirvanadaydın, indi ordan pox kimi düşdün aşağı. hәlә çörәy alanda özünә utanmaz-utanmaz twix dә aldın. de hadi şimdi siktir git, yenә hәyatın mәnasızlığı üzәrinә felsefe yap.

covid-19 +27 əjdaha avatar
21.06.2020 etibarı ilə ailəvicə pozitiv çıxdığımız xəstəlik. təxmini ayın 12-13-ü yoluxmuşduq və 18-i ilk simptomlar hiss olunmuşdu.

özüm keçirsəm daha çox fikrim olar deyə düşünürdüm ancaq necə işlədiyi ilə bağlı heç bir fikrim yoxdu. ona qədər kimə nə dərəcədə təsir edəcəyi, kimlərin ağır, kimlərin isə yüngül keçirə biləcəyi haqqında teoriyalarım var idi. indi isə barəsində verə biləcəyim rəy "həə, nəm, xəstəlikdi də" cümləsindən o tərəfə keçmir.

xəbəri shrinklə oturub çaxırladığımız gün aldım. atamın qızdırması 39-a qalxmışdı, ambulans çağırılmışdı. iki gün sonra nəticə pozitiv çıxdı. anamla atam evdar olduğundan, qardaşım ya mən idim virusu evə gətirən. ona görə də heç kimi riskə atmayaq deyə topdan özümüzü evə qapatdıq. anamın şəkər xəstəsi, atamın isə noyabrda keçirdiyi ağır xəstəliyi səbəbi ilə vəziyyətin poxa dönəcəyi qorxusu var idi. özümü intensiv keçəcək 3-4 həftəlik bir vəziyyətə hazırlayırdım və bu 3-4 həftənin sonunda evdəki insan sayının bir də 4 olmaya biləcəyi ehtimalı arada panikaya səbəb olurdu. duyğu vampirliyi eləməyim deyə buraları qısa kəsirəm -*

ilk həftə valideynlərimin hər ikisi eyni simptomları göstərdi: qızdırma, halsızlıq, iştahsızlıq. sonrakı günlər qızdırma 37.5-i keçmədi və baş ağrıları, boğazda qıcıqlanma ilə müşahidə olundu. üçüncü etabda qızdırma tamam itdi, yüngül öskürək və şiddətli baş ağrıları başladı. başlanğıc tarixini iyunun 18-i götürsək, bu nöqtədə artıq xəstəliyin 14-cü günündə idik. 3-cü etab da 3 gün davam etdi və 4-cü günə keçiddə sadəcə halsızlıq var idi və iştahları açılmışdı. hardasa son 5-6 gündür isə heç bir simptom yoxdur. artıq aktiv xəstə siyahısından da adımız çıxarılıb.

qardaşım 4-5 gün dad və qoxu hissini itirdi, başqa heç bir simptomu olmadı.

mən bütün müddət boyunca heç bir simptom göstərmədim.

çaşqınlıq da burda başlayır elə. bir astma xəstəsi dostumuzun ağ ciyərləri tomoqrafiyada tamamilə ləkəli çıxdı, elə bil "üstünə qar yağıb". eyni bizim kimi keçirib xəstəliyi, bizim kimi sadəcə simptomları müalicə edib; sistem, başın ağrıyır ağrıkəsici, qızdırman qalxıbsa qızdırma salan hər hansı dərman və.s. və nə xoşdur ki, artıq onda da heç bir simptom yoxdur. son tomoqrafiya nəticələri də təmiz çıxıb.
bir tərəfdən də onlarla ağır keçirən, 30 yaşlarında ölən adamların xəbərini alırıq.
sevincliyəm * amma anlamıram.
(bax: həyat artıq biraz daha qəribədi)
(bax: elə bil Bir külək idi ötdü keçdi)


ikinci qarabağ müharibəsi +30 əjdaha avatar
Bu soxasoxda biri də çıxıb ki, bəs azad olunmuş torpaqlarda əsgərlərin donuz ətindən kabab yeyib, içki içməsi dinimizə yaraşmır. Çünki din sikən gəlib bir vaqon.
Əsgər döyüşün ortasında çantasından bir qutu iran xurması çıxarıb su ilə içməli, sonra 40kq yükü ilə gündə 7-10km qət edib, döyüşə girməlidir. Kimə lazımdır ət, protein?

insan necə bu qədər gijdillaq ola bilir, mənə heç vaxt çatmayacaq.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=411866013548724

oğlanlardan oğlanlara tövsiyələr +29 əjdaha avatar
hiss elәsәniz ki, birindәn xoşunuz gәlir; bol bol yatın, film izlәyin, bir kitab alıb, oxuyun. üzgüçülüyә falan yazıla bilәrsiz. gördüz üzmәk kәsmir, alpinizmә yönәlin. olmadı, paraşütlə atlama, paraplanla uçmaq zad. dediklәrimi elәsәz, keçәcәk. keçmәsә, paraşutsuz atlamağı yoxlaya bilәrsiz.

acı uşaqlıq xatirələri +33 əjdaha avatar
birdəfə kənddə dedilər get mağazadan araq al gəl. gecə idi, bir cığır var idi. qaranlıq, həm də, it hürürdü. cığırın yarısına qədər getdim, sonra götüm çatmadı. qayıtdım gəldim evə. bibim oğlu babat məzələndi, hərəsi 50 yaşında olan ancaq ərgənlik dövrlərini atlaya bilməmiş qohumlar da at kimi kişnədilər. halbuki mənim 7 yaşım var idi.

edward witten +27 əjdaha avatar
çox yanlış gәlmiş, söhbəti heç tutmamış bir digər yazar. ala bu dildә google-da bir şey axtaranda heç nә çıxmır e, a kişi, xәbәriniz var? sözlüyün mәqsәdlәrini oxumusuz? oxumusuzsa #20572 nömrəli entryni 100% görmüsüz. ancaq böyük ehtimalla profilinə baxıb mod, ya da 60-70k reytinqli yazar olmadığı üçün qoz qoymamısız. bir daha mәn dә tәkrar eliyim. sözlük onunçün deyil ki, burda 5-10 adam yığışıb brainstorm elәsin. bir birlәrini әjdahalıyıb, umbaylasınlar. sözlük onunçündü ki, bu sik kimi ölkәnin yazıq vәtәndaşları ana dillәrindә 2-3 kәlimә söz tapıb oxuya bilsinlər internetdәn. sözlük onunçün deyil ki, sәn alan turing haqqında yazanda tanıyanlar entryni әjdahalasın, tanımıyanlar da yenә nә danışır bu deyib umbaylasın. a kişi, mәn psixologiya imtahanına burdan experimentlәri oxuyub hazırlaşmışdım, gedib yazmışdım hamsını. sözlük bunun üçündü. faydalı kontent sözlük yazarlarının böyük çoxluğunun reaksiya verdiyi kontent deyil, google-da axtaranda tapılıb, kiminsә işinə yarayan konentdi. sözlükdә yazmaq reputasiya davası yox, sosial mәsuliyyәtdi. kiminsә imkanı çatır, nәşriyyat evi açır, bәdbaxt xalqına faydalı ola bilәcәyini düşündüyü kitabları tәrcümә elәtdirib maya dәyәrinә satır. kimisi mәdәniyyәt üçün teatr qurmağa çalışır. biri gәnc musiqiçilәrә dәstәk olur. biz dә ordan burdan eşitdiklәrimizi bura yazırıq ki, kimsә faydalansın. ki edwardınkıların әksәriyyәti faydalı idi. fizika bir yana, yәhudilәr haqqında yazdıqlarına aznetdә heç yerdə rastlaşa bilmәzsәn. bu millətә yәhudi deyәndә ağıllarına alnına göz işarәsi çәkib, kapuşonla fırlanan adamlar, maksimum masonluq zad gәlir.
adama bax ala. gedir, gedәndә dә geriyә heç nә qoymur. mәn burdaykәn rәğbәt görmüyәn sözlәrimin mәn gedәnnәn sonra heç kimә faydası toxunmasın deyir. bәrәkallah.
mәn bunu yazanda boşuna yazmırdım. güvәndiyimiz dağlarda uçqun var, kәrbәlayı.
#153320
(bax: həyatdı da, zaur)

bakının vurulması ehtimalı +23 əjdaha avatar
Hate to break it to you but bakı onsuz da vurulur. Gəncəyə atılan ilk gün bakıya da atılmışdı. Eynilə dünən günorta saatlarında Sumqayıt və yasamal tərəfdə göydə zərərsizləşdirilmişdi roketlər.

Bakını böyük ehtimalla 2-3 qat hava hücumundan müdafiə sistemi qoruyur. S300-lər, iron dome-lar (bax: dəmir gümbəz), bildiyim qədərilə green pine radar sistemi. S-200vm, s125 filan da var ancaq onları böyük ehtimalla gəncədə qurublar. Ona görə də ora düşür, bura yox. Mingəçevir sənaye əhəmiyyətinə görə gəncədən daha yaxşı qorunur. Bilmirəm, bəlkə də düz edirlər. Bəlkə də end game-də Mingəçevirin qorunması gəncədən daha mühümdür ancaq humanizm * baxımından adama pis təsir edir.

S300lər $120 milyonluq sistemdir. Onun qabağında iron dome $50 milyondur. hansı ki, bir yerdən oxuduğum statistikaya görə sayəsində 2014-də israilə atılan 3300 roket cəmi 2 sivil ölümünə səbəb ola bilib. Silkələsən, yekədaşşaqların hərəsi birini alıb hədiyyə edə bilər gəncəyə. bu qədər xərcin qabağında gəncənin təhlükəsizliyi niyə daha yaxşı təşkil olunmayıb, başa düşmürəm. Ümid edirəm yaxşı bir açıqlaması vardır.

Edit: barak 8 də var imiş bakıda.
edit: indi yadıma düşür, gəncə-tərtər tərəflərdə s300 olmalıdı. Ancaq demək ki yetəri qədər deyil. S300-də 2-4 roketdir, dəmir gümbəzin bir batareyasında isə 20 hhm roketi olur.


qarşılıqsız sevgi +23 əjdaha avatar
zamanla, ümumiyyətlə kimisә sevmә ehtimalını әlindәn alan şey-zad. tәbii ki, özünüzü nә qәdәr buraxmağınızdan asılıdır. bir yerdәn sonra, başqasına baxanda sevdiyinә xәyanәt elәmiş kimi hiss etdirir. ancaq sevdiyin bir gün gәlib "sәnә çox çәkdirmişәm, bağışla. sәni sevdiyimi anlamaq zaman aldı" kimisindәn sizә açılanda, ohalarda olursan. hәtta qaçmaq isdiyirsәn. çünki o qәdәr tәlqin elәmisәn ki olmayacağını, birdәn belә şey olanda bütün düzәnin dağılmış kimi olur. yox cavabına daha yaxın olduğun halda, "ala istәdiyin bu deyildi?" kimisindәn özünü bir labirintә soxarsan. yanında olduğu halda, yanında deyilmiş kimi hiss eliyәrsәn. heç cür qәbul eliyә bilmәzsәn bu hadisәni. bәzәn zarafat belә elәmәyә qorxarsan ki, xәtrinә dәyәr, gedәr. bu da, yanında bütün günü lom kimi gәzmәyә, gülә bilmәmәyә gәtirib çıxardar. qarşı tәrәfdә isә, "lan bu adam idi bu qәdәr vaxt mәni sevәn? әvvәlki qayğının yarısını belә görmürәm" krizlәrinә gәtirib çıxarar. anlamaq biraz çәtin ola bilәr ama, adamı artıq siksәn әvvәlki qayğını görmәzsәn. özünü böyük bir hәdiyyә kimi tәqdim eliyib, "al işte, burdayam. mәni istәmirdin?" deyirmişcәsinә qabağına çıxıb, qayğı gözlәmәk yersizdi. mәncә әksinә, eyni qayğının iki qatını sәn göstәrmәlisәn ki, adam hisslәrinin qarşılığı olduğuna inana. ya nә bilim.

qısaca, hәr şey vaxtında yaşanmalıdı. birini illәrlә gözlәsәn, nә qәdәr hәsrәtlә olur olsun, sonra o adam hisslәrinә qarşılıq versə belә, özünü tam verә bilmiycәksәn. hәr an bir şübhә, hәr gün bir qorxu. sәnin üçün çox gözәl bir şey elәsә belә, "niyә belә eliyir ki?" kimi suallarla beynini yeyәrsәn. inam gedib çünki vә qayıtması babat zaman alacaq. o adamın sәni inandırması lazımdı.
(bax: sənin məni sevəbilmə ehtimalıvı sikim )

oğlanla qızın dostluğu +21 əjdaha avatar
qızların da bizim kimi insan irqinә aid olduğunu anlamayanların tәrs baxa bilәcәyi olaydı mәncә. yәni, parazitlәr, heyvanlar, insanlar vә qadınlar vә.s deyә ayrılmır. qadınlar da o insanların içindә gedir. din prizmasından heç girmiyәcәm, harasına girәsәn ki.

keçәk instinkt söhbәtinә. insan olaraq biz ibtidai hisslәri müәyyәn sәviyyәdә aşmışıq. beynimizi dә, iradәmizi dә müәyyәn qәdәr idarә edә bilirik. buna artistlik deyә bilәrsiz, iradәnin, zehnin tәrbiyyәsi dә. amma şüur altda qalır yenә instinktiv dediyimiz davranışlar. ki, bunlar da qeyri stabil vaxtlarda özünü biruzə verә bilir; sürüdә ikәn sürüyә arxalanıb, sәnә alternativ güc olmadığını bilәndә bu gücә arxalanıb vә ya elәdiyin şeydәn heç kimin xәbәri olmayacağına әmin olub. bu 3 hal әksәr insanı insanlığından çıxara bilәr. bu söhbәtlә razıyam. yәni, әksәr insanlar hisslәrini basdırırlar. çox az hissə onları tәrbiyә edә bilir. çox az hissә dә deyәndә ki, nәysә dә az. faiz ya rәqәm vermәk absurd olardı. söhbәti çox şey elәdim elә bil, yığışdırmaqda çәtinlik çәkirәm. nәticәdә, insanın psixologiyasının nә vәziyyәtdә olmasından çox şey asılıdır.

seks, heyvani hiss, nәsil artırmaq söhbәtinә keçmәk istәyirәm. yuxarıda açıqlamağa çalışdığım şeylәri tәtiklәyәn şüuraltı amillәrә yәni. heç bir oğlan deyә bilmәz ki, qız dostlarım versә, sikmәrәm. konkret bir neçә dostunu göstәrә bilәr ki, bunlarla işim olmaz. çünki bayırlıqları yoxdu, çәtin ki ereksiya olaram onlara. amma bu da o demәk deyil ki, dostluğun mәqsәdi, sırf nә vaxtsa o qızın sәnә vermә ehtimalıdı. ilk cümlәmdә dә dediyim kimi. bir qıza ilkin olaraq özünün dә olduğun kimi, yәni insan kimi yanaşsan bu kimi şeylәr sәnin üçün istisna olar. instinkt falan deyirsiz bәs qızlarda yoxdu bu nәsil artırmaq instinkti? mәncә, bütün canlıların dişisindә daha çoxdu axı bu instink. erkәk canlı daha çox işini bitirib, götünü dönüb yatmaqla mәşğul olur. çox az növ canlının erkәyi balasının qayğısına qalır, hәyatı bahasına qoruyur falan. demәk normal olaraq dişilәrin seks istәyi dә bizi üstәlәmәlidir. ki üstәlәyir dә. burda söhbәt nәsil artırma instinktindәn gedir. seks aclığından danışmıram. bir erkәk üçün toxumunu sәpmәk maraqlıdı ancaq. ona görә dә kişilәrdә xәyanәt halları daha çox olur, çünki ona maraqlı deyil sonrası. ancaq qadın seçici olur vә әn yaxşı genlәri axtarır. ancaq bir tәrәfdәn dә onların da nәsil artırma, nәslin qayğısına qalma instinktlәri kişilәrdәn geri qalmır. heç bu instinkt söhbətlәrinә dә girmək lazım deyil e. seksi bir insanoğlu, bir dә delfinlәr zövq alma vasitәsi kimi görürlər. noldu elә, bir cinsin yaşamaq üçün әldәn ayaqdan getdiyi aktı digәr cins qozuna almır? ancaq qadınların bizdәn bu mәnada çox böyük üstünlüklәri var. ümumiyyətlə, hisslәrin idarә olunması mövzusunda hәmişә ağzımıza verir qadınlar. bu aydın mәsәlәdi. adi deyim ki, sevәn ancaq qarşılıq görmәyәn qadın içdәn pis olsa belә, bunu bir iki nәfәr dostundan başqa heç kim bilmәz. vә çox nadir hallarda, kişinin qarşısında özünü alçaldar. biz isә eyni vәziyyәtdә içib-qusub, ağlıyıb, qapısına qәdәr gәlib ayı kimi bağırmaq, әsәbimizi tanımadığımız birinin üstünә töküb ağız-burnunu qırmaq potensialına sahibik. üstәlik, seksdә qadının daha çox hәzz aldığı da mәlumdu. әn azından orgazm olma müddәtini, bәdәndәki hәzz nöqtәlәrinin sayı bunu sübut edir. cinsi әlaqәsiz belә orgazma çata bilәn bu varlıqlar, ibtidai hisslәr dediyiniz mövzularda bizdәn geri qalmırlar. bu artistlik vә ya özünü idarə dediyimiz şeyi onlar daha yaxşı bacarsa da, şüuraltımız hamımızda eyni poxdu.

indi bunlarla birlikdә, niyә oğlan vә qızın dostluğunda, oğlanın mәqsәdinin "pis" olduğu önә sürülür? insan bugününә kimi normal inkişaf edibsə vә şәxsin psixoloji travması yoxdusa, niyә dә bu iki fәrqli cins dost ola bilmir? bizdәn qat-qat aşağı sәviyyәli şüur sahibi heyvanlar belә, nәsil artırma dövrü gәlәnә qәdәr dişini zorlamırlar. yәni biz daha aşağı varlığıq? ciddәn qabağınıza çıxan hәr qız sizdә ereksiyaya sәbәb olur? lap sәbәb olsa belә, bir qızla oturub bir mövzuda söhbәt elәmәk olmaz ki normal? qızların düşüncә tәrzi ilә bizimki fәrqlәnir. oğlanların psixologiyasına aşağı-yuxarı bәlәdik özümüzdәn. nәysә, sözü ona gәtirirәm ki, qızlarla dostluq maraqlı olur. çox şey öyrәnmәk olur. hadisәlәrә çox fәrqli yanaşma tәrzlәri olur. yәni sizi tәhrik elәmәyә çalışmayan normal bir qızla çox maraqlı vaxt keçirdә bilәrsiz. hәmçinin, gәrәk siz dә onu tәhrik etmәyәsiniz. qarşılıqlı olaraq bir birinә seks obyekti kimi baxsalar belә, qızla oğlanın dost ola bilәcәyinә inanıram. özümnәn misal gәtirmәk istәmәzdim, ama mәnim dә 4-5 illik qız dostlarım var ki, hәlә sevişdiyim, әllәdiyim, әyilib mәmәlәrinә baxdığım olmuyub. hәlә dә sağ salamatam yәni, bir әksiyim yoxdu. yәni, dost da olmaq olar, ürәy. 2si ilә sevişәndә, biri ilә dә dost olun. qorxulu heç nә yoxdu. oğlan dostlarınızdan tәk fәrqi fiziki görünüşü vә düşüncә tәrzidi. yoxsa o da insandı.
yәni ki, belә-belә şeylәr.

burdan qubadlıya qədər gedən adam +23 əjdaha avatar
ayda bir dəfə * sözlüyə girib, "nə bomba olub ala buralar, bizim vaxtımızda belə şey yox idi" deyən yazar. hər girəndə də nostalgiya yaşayıb, yavaş-yavaş yazmağa başlayım deyə düşünür. ancaq tənbəllikdəndirmi yoxsa digər qayğılardanmı, * tez də yadından çıxır.

marşrutda yer verməyən gənclik +21 əjdaha avatar
yer vermәdiyi adama görә insanlıq sәviyyәsi dәyişәn gәnclikdi. öz adıma deyirәm ki, yer verdiyim adamın yaşının elә dә fәrqi yoxdu. düzdü, 80 yaşlı birini görәndә o dәqiqә yerimi tәklif edirәm. çünki 20 yaşında gәncin belә ayaq üstә gedә bilmәdiyi yolu bu adam necә getsin? ancaq öz yaşımda oğlana da yer verdiyim olub. elә 1 hәftә bundan qabaq. yer verilәcәk adamları yaşına görә yox, yorğunluq dәrәcәsinә görә bölürәm. mәsәlçün bir dayı minib, 60 yaşlarında. baxırsan ki, adamın saçı-başı ağdı ama gümrahdı. gül açır az qala. bunun nәyinә yer verim? özümün ondan daha çox ehtiyacım var. ya da, bir dә görürsәn bir qaqaş minir. bir әlindә dәftәr, o birsi әli ilә yıxılmamaq üçün bir yerdәn yapışıb. ancaq dәqiqә başı bir ayağını bükür, biraz yellәdir sonra qoyur yerә. yetim yәqinki sәhәrdәn 3 dәnә kursa gedib. axırıncı yemәyini dә sәhәr yeyib elә. belә adama yer vermәk lazımdı mәsәlçün. adam ayaq üstә dura bilmir çünki.
әn çox da, gәlib başımın üstündә dikilәn arvadlara yer vermirәm. çox vaxt biraz kәnarda sakit, yorğun duran başqa bir qadını çağırıb yerimi verirәm. bu da baxa-baxa qalır.

rəvanə əliyeva +19 əjdaha avatar
(bax: hökumətin pandemiya dövründə xalqı günahkar göstərmə cəhdləri)
dünən belə bir post link yazmış təbibin mətbuat xidmətinin rəhbəri. bir də belə bir açıq məktub link yazılmışdı bu posta cavab mahiyyətli. postları da kopyalayıb entrynin sonuna atacam, uzundu, ancaq silsələr sözlükdə qalsın deyə.
belə bir şey deyim, anaş. azərbaycan həkimləri heç vaxt qəhrəman olmayıblar. individual olaraq yaxşı həkim, yaxşı insanlar var ancaq tibb sistemi başdan ayağa korrupt, savadsız, ələbaxan və qəssabdır. bunu kim istəsən təsdiqləyə bilər. azərbaycanda elə adam tapılmaz ki, tibb müəssələrimizlə bağlı acınacaqlı bir xatirəsi olmasın. kiminsə qəzaya düşmüş dayısını xərəkdən yıxıb onsuz da zədələnmiş boynunu qırıblar, kiminsə bibisinə xərçəng diaqnozu qoyub illərlə pulunu əmcikləyəndən sonra "xala siz əslində şəkər imişsiniz" deyiblər, mənim özümə ehtiyac olmadığı halda 2 dəfə əməliyyata alıblar və sairə. azərbaycan həkimi vərəm dispanserində xəstədən banan əsirgəyən, 40-50 manatlıq reseptlə sağalda biləcəyi xəstəni 700 manatlıq əməliyyata götürən həkimdi. azərbaycan tibb bacısı səhər 5də səni oyadıb iynə vuranda belə əlində iynə hazır gözləyib "hörmət eliyin dəə" deyən tibb bacısıdır. azərbaycan tibb bacısı normalda burundan mədənə qoşulmalı olan ancaq həkimin heyvanlığı nəticəsində gəlib boğazından yuxarı, ağız boşluğuna doğru burulan və hər danışmağa çalışanda öyüdən, gecə yatanda ağzına tüpürcək yığılıb boğulmağına və danışıb dərdini başa sala bilməməyinə səbəb olan şlanqı 3 gün sonra burnundan və boğazından qan qusduraraq çıxardanda təəccüblənib "aa qubad, bəs neçə gündü niyə demirsən bu belədi?" deyə təəccüblənə bilən tibb bacısıdır. o qədər vurdumduymazdırlar ki, elə bilirsən qabağındakı canlı insan yox, mankendi. üzlərindən elə zəhrimar yağır ki, elə bil bu işi filan deyil. burda onu zorla saxlayırlar və məcbur iş gördürürlər. indi covid çıxıb, azərbaycan həkimi qəhrəman olub. halbuki artıq işləməli olduqları üçün, virusa məruz qaldıqları üçün bütün günü camaatı söyür, xəstələri nifrətlə qəbul eliyirlər. böyük əksəriyyəti, elə rəvanə xanım da daxil olmaqla bu dəqiqə özünü insanlığın xilasi üçün mübarizə aparan bir əsgər kimi görmürlər. məsələyə "bu cındırların üzündən axırda özümüz öləciyik" kimi baxırlar. elə postundan da bilinir. əziz rəvanə xanım, agah olun ki, xəstələrin hamısı oxford məzunu, sosial məsuliyyətlərini tam qavrayan intelektual fərdlər deyil. bilirəm, sizə onları müalicə etmək daha xoşdu ancaq qanmayan və qanmazlığından xəstələnən adam da bir candı və onun niyə və necə xəstələndiyi mövzudan kənardı. o da eyni cür tibbi və insani qayğı ilə qarşılanmalıdır.

əslində bunların da kökündə düzgün qurulmamış tibb sistemi, zəif idarəçilik var. o həkimlər normal şəraitdə işləsə, normal maaş alsalar belə olmazlar deyirsiniz yəqin ki. əlbəttə elədir, ancaq necə deyərlər, xalamın da şeyi olsa dayı deyərdik. bugündən danışanda bunları müzakirə etməyin heç bir mənası yoxdur. çünki çox dərinə gedəndə, gərək ssri-nin qurduğu sistemi də tənqid eləyəsən, onun yetirmələrinə baxasan və də onların yetişdirdiyi cavan nəslə. həmin cavan nəslin yetişdirdiyi də özlərinin kopyası olacaq. yəni sabah normal bir səhiyyə naziri təyin etməklə səhiyyəmiz möcüzəvi şəkildə bir günün içində düzəlməyəcək. həm də mən heç vaxt məcburiyyətdən əclaflıq edən adamlara simpatiya duya bilməmişəm. zülmə çox əsaslı səbəblər ola bilər ancaq bu yenə də zülmkara haqq qazandırmır.

iri planda baş verənləri sən-mən başa düşürük ancaq sadə xalqa belə demaqoqluq lazım deyil. onlar nə səhiyyə nazirini tanıyırlar, nə də rəvanə xanımı. onlar mürsəl doxturu tanıyırlar və mürsəl doxtur cındırdı. mürsəl doxturun "maşallah, yaxşıdı" dediyi 3 gün yaşamır, təcili əməliyyat olunmalıdır dediyi ancaq imkansızlıqdan əməliyyat oluna bilməyən xəstə 83 yaşında, qucağında nəticəsini oynadanda ölür. sonra da mürsəl doxtur "korona var və ciddidir, maska taxın, filan-filan tədbirləri görün" deyəndə heç kim vecinə almır, çünki vaxtında əkdiyi inamsızlıq toxumları meyvəsini verir.

dünən hardasa oxumuşdum, deyir dedilər ki devalvasiya olmayacaq, 2 gün sonra manat az qala 3 dəfə ucuzlaşdı. dedilər neft 40 dollardan aşağı düşməyəcək, bir həftə sonra neft mənfiyə qədər düşdü. dedilər teymur mustafayev koronadan ölüb, ailəsi çıxdı dedi kişi şəkər idi. üst azərbaycana təyin etdiyi səlahiyyətli nümayəndə hande harmancı camaata evdə oturun deyib özü qubaya hikingə gedir. sizə kim, niyə inansın ki bu və bundan əvvəlki 25+ il ərzində etdiklərinizdən sonra?

to sum it up, öz etibarsızlığınızı xalqın üstünə yıxa bilməzsiniz. etibarsız və səriştəsizsiniz, idarə bacarığınız yoxdu, riskləri və krizisləri idarə edə bilmirsiniz. siz və sizdən əvvəl gələnlərin səriştəsizliyidir ki, bu qədər savadsız həkim var, yenə eyni səbəbdəndir ki, bu qədər vicdansız tibbçi var. bircə vicdansızlıq məsələsində tibbçilər sizinlə yükü bölüşür, çünki ağsaqqlarımız demişkən, adamın qabında olmuyannan sonra havayı şeydi. onların vicdanında problem olmasa sizin vicdan yoxsulluğunuz onlara bu qədər təsir etməzdi.


rəvanə əliyeva:

--sitat--

Bu barədə ilk dəfədir post yazıram. Və bunu işlədiyim müəssisədə hansısa vəzifə sahibi kimi yox, dövlət adından yox, sadə vətəndaş kimi yazıram.

Artıq həqiqətən dözmürəm. Bəsdir məsuliyyətsizlik etdiniz! Kanallardan birindən zəng ediblər, deyirlər ki, müxbirimiz 4-5 gündür yüksək qızdırma ilə işə gəlib-gedir. Deyirəm, niyə 103-ə məlumat vermir? Niyə gəzir ortalarda? Deyilir ki, karantində işləmək üçün ancaq onun adı verilib axı... Bu nə eqoistlikdir axı?

O gün birində pozitiv çıxıb, güclə yoldaşı və oğlundan test götürülüb, demişik, gözləyin nəticəni. 5ci gün z vurmuşam ki, oğlun pozitivdir, deyir ki, heç nəyi yoxdur e onun, yığışıb uşaqlarla rayona çıxdılar. Niyə belə eqoistik? Niyə camaatın uşağına keçirməlidir axı xəstəliyi? Bəlkə aralarında hansısa yanaşı xəstəliyi olan var? Bəlkə qaldıra bilməyəcək və kiminsə ölümünə səbəb olacaqsız? Elə bir-birinə qoşulub gedənlərdə də günah var. Nə bilirsiniz ki, sabah mənimlə yoldaş olub uzaq yola bir maşında çıxsanız, mən daşıyıcı deyiləm, mən xəstə deyiləm? Niyə hər kəs məsuliyyətini dərk etmir?

indicə bir kanaldan zəng ediblər. Bacım tibb bacısıdır, 3 gündür qızdırmalıdır, rentgen edib pnevmoniyası var özünə sistem qoşur müalicə edir evdə, amma ağırlaşıb, xahiş edirəm, kömək edin. Dəfələrlə demişik ki, evdə müalicəyə qalxmayın! Ağırlaşıb gəlirsiniz, sonu pis nəticələnir, yenə də günahkar həkimlər olur.

Əvvəldən də demişdik ki, qaydalara riayət edin, məsuliyyətli olun. Heç bir qabaqcıl ölkələrin belə səhiyyəsi bu pandemiyaya tab gətirmir. italiya, ispaniya kimi ölkələr ilk gündən başlı-başına buraxdı, Rusiyada ilk günlər idi hələ, xəstəxanadan oksigen balonunu əlinə verib evə yola salınanlar olmuşdu. Bizdə isə simptomsuzlar belə dövlət tərəfindən nəzarətə götürülüb izolyasiya edilirdi. Bəli, kimlərsə deyəcək ki, bu qədər postlar var sosial şəbəkələrdə, gecikirsiniz aparmağa. Bu vəziyyətin gəlməməsi üçün özümüzü öldürürdük. Buna baxmayaraq, yenə də hər hansı bir halı görən kimi dərhal reaksiya veririk.

"inanmıram" deyənlər çoxdur dostluğumda, ələ salanlar da eləcə... Lap yaxınlarımdan da bunu yazanlar var.. Bizim gecəmiz-gündüzümüz, istirahətimiz yoxdur sizin kimi məsuliyyəti olmayan eqoistlərə görə. Bu müddətdə o qədər "inanmıram" deyib, sonra hansısa yaxını üçün yalvaranlar oldu ki... Testin nəticəsi hələ bəlli olmadan "xahiş edirəm, yerləşdirin xəstəxanaya" deyənlər... Mütləq özümüzə çatanda inanmalıyıq?! Mən istəmirəm sizin kimi məsuliyyətini dərk etməyən vətəndaşlara görə mənim əzizlərimə gəlib çatsın bu virus. Yuxarıda sadaladığım halların hər birinin əsasında heç nə vecinə olmayan xəstəliyi yayan insanın məsuliyyətsizliyi durur. Kimlərsə "inanmıram" deyərək sahibi olduğu restoranının, kafesinin durumunu qurtarmaqçün insanları inanmamağa səsləyən postlar paylaşırsa, bu eqoistlikdir. Yazıb ələ saldığınız, insanları yalanlarınıza inandırmaq istədiyiniz məsələlərin hər birinə cavabım var, amma sizlərlə burada söz güləşdirməkdənsə, 1 dəqiqə belə vaxt itirmədən ölümlə savaşan insanlara kömək etməyi üstün tuturam. Bircə şey deyim, nəyəsə həqiqətən inanmırsınızsa, inancınızı özünüzdə saxlayın, bilib-bilmədən hər şeydən mütəxəssis kimi danışmayın, heç də yaxşı görünmürsünüz.

Yenə deyirəm, bu rejimdə gecə-gündüz işləməyə ilin sonuna qədər razıyam, təki əzizlərimə bir zərər dəymədən qurtulaq bu bəladan. Nə bu rejimdə işlədiyimə görə artıq pul almıram, nə də hər "koronavirus xəstəsi" tapılanda. Bəli, mən qorxuram, koronavirusdan qorxuram, özümə görə yox, yaxınlarıma görə qorxuram. Siz də bir zəhmət, inanmasanız belə, maska taxaraq, məsafə gözləyərək, işiniz olmayanda küçəyə çıxmayaraq inanmayın. Sizin həftəsonu istirahətinizə görə insanların sağlamlığı təhlükəyə düşməli deyil! Ən əsası, həkimlərimiz ölür sizə görə!!!

--sitat--seymur kazımov:


--sitat--

Revana Aliyeva, men 2 gün öncə atamı itirmişəm, özümə söz vermişdim ki, 40 gün susub, yasımı saxlayacağam. Amma sizin insanları qınayan, alçaldan postunuz imkan vermədi ki, sakitcə yasımızı tutaq. Mən, TƏBiB idarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlıya açıq məktub yazıram. Məktub ictimai qaydada olacaq və media istifadə edə bilər. Mənə cavab-zad yazmayın, sizdən gözləntim yoxdur. Bizim sizinlə şəxsi yazışmamız olub, doğrusu mən yazmışam, siz də ya oxumusunuz, ya da oxumamısınız. Qətiyyən, mənə cavab yazmayın! QƏTiYYƏN!

“Tibbi Ərazi Bölmələrini idarəetmə Birliyi” nin (TƏBiB) idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlıya

AÇIQ MƏKTUB

Hörmətli Ramin Bayramlı, mən, Seymur Kazımov jurnalist olaraq sizə suallardan ibarət quru informasiya sorğusu göndərə bilərdim. Amma qərara gəldim ki, orta statistik azərbaycanlı kimi həm də suallardan ibarət məktub ünvanlayım.
Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti hamıya məlumdur, hətta bu sistemi tərif edən “zəhmətkeş” məktubları yazanlara da. Amma mən bizim səhiyyəmizin, konkret olaraq, sizin rəhbəri olduğunuz TƏBiB-in insanlara olan biganəliyindən yazmaq istəyirəm. Azərbaycan səhiyyəsinin növbəti qurbanı mənim atam oldu. 10 günün içərisində qızdırmadan əziyyət çəkən atama normal tibbi xidmət göstərilmədi. Mən sadalayım, siz oxuyun.
Birincisi, aidiyyatı üzrə qeydiyyatda olduğu Xırdalan Təcili Tibbi Yardıma zəng edilir. Telefonun o tərəfindəki qız “qızdırma” sözünü eşidən kimi, “yox, yox, yox, qızdırmadırsa, biz gəlmirik, TƏBiB-in qaynar xəttinə zəng edin” deyir. Heç məsələyə axıradək qulaq asmır.
ikincisi, zəng edirik TƏBiB-in qaynar xəttinə. Cavab vermir. Dəfələrlə zəng edirik. Hətta eyni anda bir neçə telefonla zəng edirik. Nəhayət, cavab verən tapılır. Buna da qızdırma sözünü deyirsən. Test olub-olmadığını soruşur. Yox cavabını veririk. Mərkəzə məlumat verəcəyini, gəlib test götürəcəklərini deyir. Saatlar, günlər keçir, gəlmirlər.
Üçüncüsü, qızdırma qalxır, temperatur 38-i keçir, bir də zəng edirsən. Bu dəfə birbaşa mərkəzə zəng edirsən. Mütləq test götürməli olduğunu deyirlər, gözləyirsən, gələn yoxdur.
Dördüncüsü, gözləyirik, gələn olmur. Özümüz müdaxilə etmək məcburiyyətində qalırıq. iynə-dərman edilir. Budur, saatlar sonra həkim gəlir. Gəlir, qızdırmadan qıvrılan, yanan adama baxır, baxır, baxır...dimedrol-analgin vurur və gedir.
Beşincisi, qızdırma şiddətlənir, bu dəfə məcbur qalan xəstə məhz o vəziyyətdə, bəli, o vəziyyətdə öz ayağı ilə rentgenə gedir, ikitərəfli ağciyər pnevmaniyası göstərilir.
Altıncısı, qızdırma cavam edir, bir gündə dava-qırğından sonra 2 həkim gəlir müxtəlif saatlarda hər ikisi yenə baxır, baxır və dimedrol-analgin vururlar və gedirlər.
Siyahını rəqəmlərsiz davam edirəm. Atam şəkərdən əziyyət çəkib, amma öldüyü gündən bir gün öncə istisna olmaqla, şəkərin dozasının artması halları yaşanmayıb. Ölümündən 4 gün öncə nəhayət test götürülür. Test götürən adamlar da onun vəziyyətini, hansı əzab-əziyyətlərə qatlaşdığını da görürlər. O vəziyyətdə qoyub gedirlər.
Son 4 gün qızdırma artıq 39-a doğru irəliləyir. Şəkər qalxıb 360-a. Bu dəfə Xırdalandakı təcili yardıma zəng olunur, deyirlər ki, testin cavabını gözləmək lazımdır, izah edəndə ki, “adam rəsmən ölür, testin cavabını gözləyənədək müdaxilə etmək gərəkdir”, bu dəfə eşitdiyimiz cavab çox “maraqlı” olur: “Bizə virusdan qorunmaq üçün paltar verilməyib”. Bakıdakı mərkəzə zəng edirsən, onlar da testin cavabini soruşurlar. Yenə eyni vəziyyət, izah edirsən, başa salırsan ki, adam ölür..yardım edin. Həkim gəlir, yox, bu dəfə gəlmir zəng edir və deyir, “biz onsuz da onu heç yerə aparası deyilik, gəlib dimedrol-analgin vurub gedəcəyik. Gələk?” Bəli, məhz elə bu cür də deyir.
Çatırıq öldüyü günə, iyunun 12-ə. Səhər saatlarında qızdırma və şəkər paralel irəliləyir. Bakıya zəng, dava-qırğınla bir həkim gəlir. Xəstənin vəziyyətini gözləri ilə görür, “mənə desinlər aparım, testin cavabı olmadan apara bilmərik” kimi söhbətlər edir. Ona, “görmürsünüz, adam ölür axı, bir şey edin” deyəndə də, başlayır özünü tərifləməyə, “mən 30 ilin həkimiyəm-filan”. Nə isə, bir dimedrol-analgin də bu vurur və gedir və iki saatdan sonra gələcəyini deyir.
Günortaya doğru vəziyyət kəskinləşir, şəxsi maşında “SEMAŞKO”yə gətirilir. Orada rentgen edirlər və yerləşdirirlər reanimasiyaya.
Günortadan bir qədər keçdikdən sonra xəstəxanadan zəng gəlir ki, pasiyentinizi götürün, sağ qalacağına ümid yoxdur. Soruşanda ki, “ikitərəfli pnevamaniyalı xəstədir, onu hara aparaq, heç testin nəticəsi də yoxdur”, cavab verilir ki, “gəlin, götürün”.
Gedirik, “götürməyə” və qohumlardan biri zəng edir, “tələsmə, atan keçindi, gəl morqun qarşısına”.
Ölümündən 2 saat sonra artıq işlətməyəcəyi nömrəsinə, “neqativ” mesajı gəlir.
Bu, bizim ailəmizin 10 gün ərzində atamla bağlı çəkdiyi əziyyətin qısa məzmunudur. Daha uzun yazıb “qiymətli” vaxtınızı almaq istəmirəm. indi isə keçirəm suallara: bu sualları müstəqil media və jurnalistlərin buraxılmadığı, Operativ qərargahın birfinqində eşitməyəksiniz. Oxuyun.
1. Azərbaycanda koronavirusdan başqa xəstəliyi olanlar yoxdur, yoxsa, başqa dərdi olanlar xəstəxanalarda müalicə ala bilməz? Məgər, qızdırma ancaq COVID-19 əlamətidir?
2. Həkimləriniz tez-tez deyir, elə Operativ qərargahda da dedilər ki, xəstəxanalarda yer yoxdur. Mən də soruşuram, xəstəxanaların dolması mənim atamın günahı idi? Yoxsa, Operativ qərargahın məsuliyyətsiz qərarlarında onun da imzası var?
3. "Xəstəxanada niyə yer yoxdur? məsələsinə”. Birdən-birə bütün obyektlərin açılması, insanların sərhədsiz küçələrə axışması qərarını kim verdi?
4. Operativ qərargahın tibbi heyəti kimlərdən təşkil olunub, onların adları və vəzifələri bugünədək niyə açıqlanmır, axı, xəstəxanaların dolmasına səbəb məhz bu şəxslərin aldıqları məntiqsiz qərarlardır.
5. ikitərəfli pnevmaniya, 39 qızdırma, 360 dozalı şəkər xəstəsinə “testinizin cavabı pozitiv olsa, sizi xəstəxanaya yerləşdirəcəyik, neqativ olsa ev şəraitində müalicə olun” demək göstərişini kim verib, siz? Bu qərara gəlmək hansı beynin məhsuludur?
6. Testin cavabı niyə 3 gün ərzində çıxır? Niyə ən geci 1 saat ərzində cavabı məlum olan testlər gətirilmir ölkəyə? insanlar niyə 3 gün ölümlə üz-üzə qalmalıdır? Korona fonduna milyonlar yığılıb, nə üçün onlar xərclənmir? Vəziyyət getdikcə gərginləşir, dünya açılıma gedir, Azərbaycan qapanır. Nəyi gözləyirsiniz?
7. “SEMAŞKO”da morqun qarşısında yaxınlarını itirmiş insanlala söhbət zamanı məlum oldu ki, demək olar ki, əksəriyyətin qohumu pnevmaniyadan əziyyət çəkirmiş. Pnevmaniya koronavirusun əsas simtopmlarından biri olsa da, onu virus hesab etmirsiniz, çünki cavabı 3-4 gündən sonra məlum olan test neqativ göstərir. Sizcə, pnevmaniyanın sayı niyə belə artıb. indi yay fəslidir. Bu fəsildə onların hamısının ciyərlərinə soyuq dəyib? Ötən il nə qədər olub yayda pnevmaniyadan ölənlərin sayı?

Bilirəm, tez-tez Azərbaycanı bəzi ölkələrlə müqayisə edirlər- italiya, ispaniya, Fransa, ABŞ... “burada insanlar qırılırdı amma bizdə vəziyyət daha yaxşı idi”. Bəli, yaxşı idi, daha deyil. Bu adını sadaladıqlarınız səhvlərdən nəticə çıxardılar, amma Azərbaycan səhv etməyə davam edir. Yoxsa, “vətəndaşlar məsuliyyətsizdir, maska taxmır, spirtdən istifadə etmir, sosial məsafə gözləmir” kimi ədəbiyyata gərək yoxdur. Fərz edək ki, yuxarıdakı ölkələrin durumu pisdir, o zaman mən yaxşı nümunələri də bölüşüm: Almaniya (Operativ qərargahdakı həmkarınız ibrahim Məmmədovun bütün şüurlu jurnalist fəaliyyəti bu dövləti “dağıtmaq”a yönəlmişdi), israil, Cənubi Koreya, Çexiya, Sloveniya, Türkiyə və Gürcüstan. Məncə, sonuncunun üstündə ayrıca durmağa ehtiyac yoxdur. Onların nefti, qazı, peyki yoxdur. Ərazisi bizdən az, əhalisi də az, büdcəsi də. Orada günəlik yoluxma sayı əsasən 1-5 arasında dəyişir. Bizdə isə 300-ü keçib. Bu arada, onlar da müharibə şəraitindədir.
Əlqərəz, gəlirəm lap əvvələ, yuxarıda sadaladığım halları və yaşadıqlarımı əsas gətirərək tam əminliklə deyə bilərəm ki, mənim atam yarıtmaz səhiyyənin və pandemiya dövründə bir qrup məsuliyyətsizin verdiy məntiqsiz qərarların qurbanı oldu. Əmin olun ki, bu, yalnız mənim atamın vəziyyəti deyil. Sosial şəbəkələrdə bununla bağlı onlarla, bəlkə də yüzlərlə yazılar görə bilərsiniz.
Odur ki, səsləndirdiyim fikirlərə və suallara cavabı TƏBiB-in əməkdşlarından, şöbə müdirlərindən deyil, məhz Ramin Bayramlıdan tələb edirəm. Digərlərinin imzası ilə veriləcək cavablara ümumiyyətlə baxmayacağam.

--sitat--sözaltı etiraf +18 əjdaha avatar
5 aydı işlədiyim şirkətdə şöbə rəhbərimiz bu həftə etibar ilə işdən çıxıb. onsuz da 2 hətədir müdirə şöbə ilə əlaqəli hər şeyi mənlə danışır, qısası şöbə rəhbəri kimi davranır mənlə ancaq hələ rəsmi danışıq olmayıb. işi demək olar bilirəm ancaq bir şeyin fərqinə vardım ki, bir başa məsuliyyət götürəndə gözüm qorxur. əvvəl nəyisə bilməsəm, soruşa biləcəyim adam var idi. poxlasam, o düzəldərdi. öz işimdən başqa heç kim nə edir maraqlanmazdım, gün sonunda rəhbərimə məruzəmi eliyib evimə gedərdim. indi isə şöbədə 4 nəfər mənə məruza edir, mən də direktora. hər şey məndən soruşulur. hər axsayan işə görə cavab verməli oluram. 3 saatdı iş başlayıb, artıq başımı götürüb qaçmaq istəyirəm. halbuki bilirəm ki, oturub normal işimi görsəm, qeydlərimi tutsam problem yoxdu. həmişəki axarı ilə işimi görəcəm.
fikirləşdikcə yadıma düşür ki, mükəmməl gördüyüm bir işi başımın üstündə kimsə duranda görə bilmirəm. eynilə də, adi "filan şeyi ver", ya "filan işi gör" deyiləndə necə edim ki, heç bir səhvə yol vermədən, birinci dəfədən düz alındırım deyə düşünürəm. yolunu bilməyəndə işə girişmirəm belə, durub bütün günü üzünə baxıram. başa düşürəm ki, bir yerdən başlayıb proses ərzində səhv edə-edə öyrənməliyəm. ancaq heç cür başlaya bilmirəm. gərək əvvəlcədən əlimdə nəzəri plan olsun.
problemin qaynağını da bilirəm. uşağa səhv etmək şansı verilməyəndə, səhv etməkdən qorxaraq böyüyür. "uşaqdı, nə qanır" deyirsən ancaq 30-lara çatanda özünü bu formada göstərə bilir.
fikirləşirəm ki, əslində o təhlükəsiz komfort zonamdan çıxmaq üçün bir şansdır. prossesə tam hakim olana qədər səhvlər də edəcəm, günahlandırılacam da, ancaq axırda öyrənəcəm. həm işi, həm də səhv etməyin okay olduğunu. yenə də çox paniklədir. əslində əvvəlki illərdə olsam, çox vecsiz yanaşardım. nəticənin də, prossesin də nə olacağı çox da vecimə olmazdı. ancaq keçən il əsəblərim o qədər pozulub ki, artıq heç nəyə təmkinli reaksiya verə bilmirəm. səhər yol keçəndə maşın yavaşlamadı, qaçıb keçməli oldum yolun digər tərəfinə. əvvəlki vaxt olsa, düz çıxıb gedərdim amma bugün dönüb arxasınca "gijdillaq görmürsən adam keçir?" deyə qışqırdım, orta barmaq da göstərdim. camaat da durub mənə baxır ki, haranın dəlisidi bu görəsən?

sözlük yazarlarının arzuları +18 əjdaha avatar
masabaşı yox, yataqbaşı işim olsun. yataqdan çıxmadan yaşamaq isdiyirәm. bir otaq, kompüter, düz yatağın yanında unitaz, soyuducu zad. telefon olsun yemәyimi sifariş edim, arada dost tanışı çağırım falan.

sözlük yazarlarının xəyalındakı sevgili tipi +19 əjdaha avatar
manıs, birincisi ev qızı dediyimiz qız modeli olmasın. biraz gözü açıq olsun. yanında söyüş söyәndә özünü tәhqir olunmuş kimi hiss elәmәsin. söyüş әgәr sәnә ünvanlanmayıbsa, nә dәxli var tәhqir olunmağa? hәmçinin, söyüş mütlәq kimәsә ünvanlanmalı deyil. "çox da sikimdәdi" deyә bilmәlisәn mәsәlçün. o da "siktir et" deyә bilmәlidi. intellekt cәhәtdәn dә әn az uyğun vә ya üstün olsun. nәsә öyrәnә bilәcәyin adam, hәmişә maraqlı adam olacaq. intellekt dediyim dә tqdk imtahanından 600 bal yığmaq deyil. mütaliә vәrdişi olmalıdı normal bir insanın. film izlәmәyi bacarmalıdı, mәslәhәt etdiyi filmlә sәni tәәccüblәndirmәlidi. oturub 2 bakal pivә içә bilmәlidi mәsәlçün. bir dәrdin varsa dinlәyә bilmәlidi, üzünü güldürә bilmәlidi. güvәnilir olmalıdı sonra. güvәnilir olduğunu hiss etdirmәlidi.