məmməd əmin rəsulzadə ensiklopediyasıfacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. bu başlıqda yazacağım bütün entry`lər copy+paste`dir. bura yazmaqda səbəb isə komputerdə kitab oxuya bilməməyimdir. çünki gözlərim ağrıyır və yorulur. ancaq sözlük temasından dolayı gözlərim ağrımır və istənilən uzunluqdakı yazını oxuya bilirəm.

  yükləyib tək parça olaraq bu link link dən oxuya bilərsiniz.

  “AMERiKANIN SƏSi” RADiOSUNDAN
  AZƏRBAYCANA MÜRACiƏTi
  Əziz vətəndaşlarım!
  “Amerikanın səsi”
  radiosunun verdiyi imkanlardan
  istifadə edərək,
  bu gün Azərbaycan tarixinin
  ən böyük günü
  olan 28 Mayısda sizlərə
  xitab edirəm. 100 il sürən
  çar əsarətindən sonra,
  bundan 35 il əvvəl Azərbaycan
  Şurayi-Millisi
  Azərbaycan Cümhuriyyətinin
  istiqlalını bütün dünyaya
  elan etdi. O tarixdən
  əvvəl bir millət olaraq
  varlığını isbat edən Azərbaycan
  xalqı bu tarixdən etibarən millət olaraq bir dövlət qurmuş və bu
  dövlətin istiqlalı uğrunda bütün mövcudiyyəti ilə meydana atılmışdır.
  Mədəni bütün bir tərəkəyə (mirasa) malik olan Vətənimiz siyasət sahəsində
  çox böyük və dəyərli həmlələr göstərmişdir. istiqlal uğrunda ya-pılan
  tarixi savaşların ən qanlısı XIX əsrin başlarında Rusiya çarlığına qarşı
  yapılmışdır. 30 ilə qədər sürən bu savaş qəhrəmanlıqlarla doludur. Cavad
  xanın 1804-cü ildə Gəncədəki şanlı qəzası dillərdə dastandır. “Ölmək
  var, dönmək yoxdur!”- bu, həqiqi vətənpərəstlərin tətbiq etdikləri ən müqəddəs
  bir şüardır.
  28 Mayıs 1918-ci ildə istiqlalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin
  təbii bir nəticəsini fikirdən işə keçirdi. Eyni zamanda o, zəmanəyə hakim
  olan əsrin böyük şüarından istifadə edirdi. “Hər millət öz müqəddəratını
  özü həll etməyə səlahiyyatdardır” düsturunu xalqın ümumi rəyinə uyaraq
  istiqlalını elan edirdi. istiqlal elanı üzərinə qurulan milli Azərbaycan
  hökuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri
  əsgərlikdən mən edilən (məhrum edilən) Azərbaycanda bir ordu yaratdı.
  Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın buraxılmayan azərbaycanlılardan
  zabıta və əmniyyət qüvvətləri vücuda gətirdi. Sosial sahədə əsaslı islahata
  girişdi. Kəndlilərə torpaq vermək üçün qanunlar hazırladı. Fəhlələrin
  haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı az zamanda oxutmağa
  Nəsiman Yaqublu
  8
  başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı.
  Qərbi Avropa demokrasiyaları tipində xalq nümayəndələri cavabdeh bir
  hökumət üsuli-idarəsi yaratdı. Hakimiyyət Millət Məclisinin əlində idi.
  Parlamentodan etimad almadıqca heç bir Hökumət iş başında qala bilməzdi.
  Məmləkətdə tam bir azadlıq vardı. O zaman indi sovet zamanında
  olduğu kimi terror deyilən şeydən heç bir əsər yoxdu. Şəxslər də, məskənlər
  də əmin və amanda idi. Vətənin qapıları indi olduğu kimi bütün
  dünyaya qapalı deyildi. Hər azərbaycanlı istədiyi zaman hara istərsə gedərdi.
  Qonşu və Avropa dövlətləri ilə dostluq münasibətləri təsis
  edilmişdi. Bütün millətlərlə alış-veriş vardı. Bütün bunların nəticəsində
  idi ki, Cümhuriyyətimizin istiqlalı Avropa dövlətləri ilə Birləşik Amerika
  tərəfindən tanındı. Onları təqibən böyük bir çox dövlətlər də istiqlalımızı
  tanıdılar. Türkiyə ilə iran Azərbaycanla münasibətə gəldilər. Aralarında
  dostluq və qardaşlıq müqavilələri imzalandı. 12 Yanvar 1920 Cümhuriyyətin
  dövlətlər tərəfindən tanınması günü idi. Bu günü Azərbaycan xalqı
  candan bayram etdi. Haqlı idi. Bu həqiqətən böyük bir bayramdı. Çünki,
  bu gündən etibarən Azərbaycan davası Rusiyanın bir iç məsələsi olmaqdan
  çıxmış, millətlərarası bir məsələ olmuşdu. Mədəniyyət tariximizin
  şanlı fikir adamları tərəfindən alqışlanan azadlıq və istiqlal fikri məmləkətimizdə
  yerləşdi və bu irəli dünya demokratiyası tərəfindən təqdirlə
  qarşılandı. 100 ildən bəri üstümüzə çökən istibdad və istila artıq bizdən
  uzaqlaşdı.
  Heyhat! Qədər (tale) imtahanları tamam deyildi. Qanlı çar istibdadının
  yerini bu dəfə ondan daha qanlı bolşevik istibdadı tutdu. Bala azadlıq
  istiqlalımız qızıl istilaçıların ayaqları altında əzildi. Müqavimət edən
  məmləkətdə qan gövdəyə çıxdı. Bundan bir ay əvvəl 28 Apreldə sovet
  propaqandaçıları (təbliğatçıları) bu qanlı istila hərəkatını sizə azadlıq və
  istiqlal hadisəsi kimi göstərdilər. Sizdə sizə dünyanın ən azad və demokrat
  rejimi kimi qələmə verilən sovet quruluşu işdə qəddar və ən yalançı
  bir istibdad rejimidir. Müqayisə etmək imkanında olsaydınız bunun nə
  qədər doğru olduğunu gözünüzlə görərdiniz. Azadlığımızı əlimizdən alan
  millətdən qorxmurlarsa dəmir pərdəni qaldırsınlar, Azadlıq elan etsinlər.
  Edə bilməzlər. Çünki ağla qara meydana çıxar. Onlar şəptərə (yarasa) kimidirlər,
  günəşdən qaçarlar.
  Azərbaycan, onunla bərabər bütün Qafqasiya Cümhuriyyətləri həqiqi
  azadlıq və istiqlalına 1918-ilin Mayısında qovuşdular. 1920-ci ildə
  isə bu azadlıq və istiqlal qızıl rus ordusu tərəfindən üstün qüvvətlərlə
  qanla və atəşlə basdırıldı. Faciələr və qəhrəmanlıqlarla dolu olan bu mücadilədə
  on minlərlə vətəndaş şəhid oldu. 1920-ci il istilasına qarşı, 1918
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  9
  Azərbaycana müraciəti, 1953-cü il
  istiqlal haqqını müdafiə edən
  Qafqasiya millətləri indi 33
  ildir ki, müxtəlif vasitələrlə
  mücadilə edirlər. Zamanzaman
  dramatik şəkillər alan
  bu mücadilədə vaxtıyla yalançı
  kommunist şüarlarına aldanaraq
  yol açmış bəzi vətəndaşlar
  belə, bütün həqiqi
  milliyyətçilər və vətənpərvərlər
  cəbhəsinə keçmişlərdir. Yabançı
  istilası üzərinə əcnəbi
  məmləkətlərə çıxmış olan
  Qafqasiya emiqrantları (mühacirləri) milli istiqlal davasını mədəni
  dünya əfkari-ümumiyyəsinə (ictimaiyyətinə) anlatmaqdadırlar. Bu
  vəzifeyi-ifadə nə kimi müşküllərə uğradığımızdan bəhs etməyin burada
  yeri deyildir. Bu qədər demək lazımdır ki, sovetlərdə kommunist rejiminə
  düşən millətlərin hər türlü haqq və hüquqdan məhrum qullardan ibarət
  cəmiyyətlər halına gəldiyini azad dünyaya anlatmaq çox kolay (çətin)
  olmamışdır. Şükür ki, hadisələr bizə kömək edir. Dünya sovet həqiqətini
  görməyə başlayır. Səkkiz ildən bəri hərbi bitirmişkən sülhə qovuşa
  bilməyən dünya artıq məsələni anlayır. Bilir ki, azadlıq və insan
  haqlarını inkar edən kommunistlər müəzzəm (böyük) bir dövlət halında
  ayaqda durduqca və dünya inqilabı atəşi ilə yandırmaq üçün könlü
  çəkdikcə yer üzündə heç bir zaman sülh və asayiş buluna (tapa
  bilməyəcək) bilməyəcəkdir. Azadlıq cahan-şümul(dünyanı əhatə edən)
  bir fikirdir: “Bir tək əsir insan, bir tək əsir millət qaldıqca, dünya
  həqiqi azadlıq və əmniyyət üzü görə bilməz”. 1918 Mayısındakı tarixi
  qərarları ilə azad millətlər cəbhəsində yer alan Qafqasiya millətlərinin
  müqəddəratları azad millətlərin müqəddaratları ilə bağlanmışdır.
  Rusiyadan ayrılmanın bir irtica, başqalarından ayrılmanın bir inqilab
  olduğunu söyləyən sovet diktatoru Stalin ölmüşdür, amma onun iki üzlü
  sistemi – stalinizm hələ ayaqdadır (qalmaqdadır). Bu sistem gün
  keçdikcə dünya həqiqətləri ilə daha çox qarşılaşmaqda, haqq ilə batil,
  yalan ilə doğru üz-üzə gəlməkdədir. Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parlayacaq,
  azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqla-rını
  tutan tərəf qalib gələcəkdir. Bu qabiliyyət qüvvəsi qızıl istibdad zülmü
  altında inləyən əziz Vətənimizdə 1918-ci ilin 28 Mayısı kimi yenidən
  doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz.
  Nəsiman Yaqublu
  10
  Vətəndaşlar! Üç rəngli istiqlal bayrağını döşlərində gəzdirən buradakı
  Vətən ayrısı bizlərdən, orada hər türlü (formada) qorxu və təhdid altında
  qəlbləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ayrısı sizlərə candan salamlar
  göndərir, 28 Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hörmətlə
  əyilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin deyişi
  ilə dilə gətirirəm:
  Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə can,
  Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!”
  Azərbaycan istiqlalının 35 illiyi ilə bağlı 1953 cü ildə “Amerikanın
  səsi”radiosundan Azərbaycana müraciəti.
  “Azərbaycan” jurnalı, Анкара, 1984 cü il, №247, ил 33, səh.13-15
  N. Yaqublu.” Məmməd Əmin Rəsulzadə”.
  Bakı, 1991-ci il, s. 201-203.
  2. AZƏRBAYCAN DAVASI
  28 May 1918, Milli Azərbaycan Hərəkatının ən böyük günüdür.
  Bundan 34 il öncə, Milli Şura tərəfindən Azərbaycanın istiqlalı elan olunmuşdu.
  Bu tarixdə Türk və Müsəlman aləmində, ilk dəfə Milli Xalq Hakimiyyətinə
  dayanan bir Cümhuriyyət qurulmuşdur.
  Yüz il öncə, ayrı-ayrı 9 xanlıq halında çarlığın hakimiyyəti altına
  düşən Azərbaycan Birinci Dünya Hərbi nəticəsində çökən Rusiya imperatorluğunun
  ənqazı (xarabası) altından siyasi bir bütün, bir millət, bir
  dövlət olaraq qalxdı.
  12 Ocak (yanvar) 1920-də Böyük Dövlətlər tərəfindən istiqlalının
  tanınması üzərinə, Azərbaycanın davası millətlərarası bir məsələ halına
  gəldi.
  Azərbaycan Cümhuriyyəti sadəcə dünya ensiklopediyaları ilə Birinci
  Dünya Hərbindən bəri dürlü lisanlarda basılan kitab, xəritə və atlaslarda
  qeyd edilməklə qalmayıb, eyni zamanda böyük-kiçik, uzaq-yaxın
  ilgili bütün dövlətlərin arxivlərində Azərbaycan davasına aid dosyalar
  (sənədlər toplusu) vardır.
  Siyasi “Carte du vistie”i (dövlətlərin təqdimat kartında) 1918-də
  dünyaya təqdim olunan Azərbaycan Hərəkatının ömrü sadəcə 36 il deyildir,
  əlbəttə!...
  Azərbaycan Türk xalqının tarixi gəlişmə (inkişaf prosesi) seyrində
  28 May 1918, siyasi bir olqunluğunun (kamilliyinin) mühüm bir mərhələsidir.
  Aləmşümul kültür dəyərlərinə və dürlü (müxtəlif) çağlarda yaşanmış
  siyasi istiqlal və hakimiyyət xatirələrinə malik olan Azərbaycanın tarixi
  bilxassə Yaxın Doğu islam şərtləri daxilində gəlişmişdir (inkişaf etmişdir).
  Son yüz il içində bu gəlişmə Qafqasiya müqəddəratı ilə ilgili olaraq
  müəyyən özəlliklər ərz etmişdir.
  Cümhuriyyətin qurulmasına təqəddüm (keçid) dövründə Azərbaycan
  topluluğunda əsaslı üç fikir cərəyanı təbəllür etmiş (formalaşmış)
  olurdu. Bunlardan biri dini düşüncəyə görə, milliyyət fikrinə xor baxan
  islami ittihadçılıq idi. Buna müqabil yenə milliyyət ayrılığını rədd edən
  kosmopolit bir fikir cərəyanı – sosializm vardı. Biri sağçı, digəri solçu bu
  hər iki kosmopolit cərəyana Azərbaycan çərçivəsi daxilində qalmaq çox
  dar gəlirdi. Azərbaycan məfhumu onları təmin etmirdi. Onlar üçün ya
  “Rusiyada Müsəlmanlıq”, ya da “Rusiyada Sosializm” vardı. Milli olmayan
  bu cərəyanların arasında milli Azərbaycan milliyyətçiliyi mərkəzi bir
  mövqedə dururdu.
  Nəsiman Yaqublu
  12
  “Azərbaycan davası” məqaləsi
  Tarix və kültür anlayışında türkçü olan bu milliyyətçi zümrə, siyasi
  alanda (sahədə) Azərbaycan muxtariyyət və istiqlalını hədəf tuturdu.
  Azərbaycan Türk özəlliyinin formulunu verən və Rusiya
  hakimiyyətindəki Türk elləri üçün milli-məhəlli muxtariyyətlər halında
  öz müqəddəratlarını müstəqil idarəetmə tələbini irəli sürən canlı bütün
  qüvvətlər Azərbaycanda “Müsavat” Xalq Firqəsi ətrafında birləşmişdilər.
  1911-ci ildən bəri gizli fəaliyyətdə olub, Rusiyada baş verən inqilab
  nəticəsində, 1917-ci ildə təşəkkül edən “Türk Ədəmi Mərkəziyyət
  Firqəsi” ilə birləşən “Müsavat” Partiyasının Bakıda toplanan ilk
  konqresi sadəcə Azərbaycan tarixində deyil, Rusiya məhkumu bütün
  Türk ellərinin yaxın tarixində dəxi mühüm bir hadisə olmuşdu. Qəbul
  etdiyi proqramında Azərbaycan muxtariyyatını cəsarət və sərahətlə
  (səhihlik, aydınlıqla) təsbit edən bu firqə, o gündən etibarən, gürcülərdə
  Menşevik, ermənilərdə Daşnak partiyaları kimi Mavərayi-Qafqasiya həyatında
  Azərbaycan Türklüyünü təmsil edən üçüncü bir qüvvət halına
  gəlmişdi. Daşnak, Menşevik, Müsavat isimləri dost, düşmən bütün dillərdə
  dastandı. Bu üç ismi təsrif etməyi (istədiyi kimi dəyişməyi) bolşeviklər
  bilxassə sevərlər. Gərək düşmən, gərəksə Azərbaycandan əlaqə ilə
  bəhs edən dostlar üçün “Müsavatizm” Azərbaycan patriotizminin bir müradifidir
  (sinonimidir).
  1917-ci ilin aprelində Bakıda toplanan Qafqasiya Müsəlmanları
  Qurultayı ilə eyni ilin mayında bütün Rusiya Müsəlmanlarının Moskvada
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  13
  toplanan qurultayında bu tezisi müdafiə edənlər “Müsavat” firqəsinə
  mənsub idi.
  Rusiya Qurucular Məclisinə yapılan seçim əsnasında bu seçimdə
  iştirak edən Azərbaycan partiyalarından yalnız “Müsavat” firqəsinin bəyannaməsində
  Azərbaycan muxtariyyatından bəhs edilirdi.
  Sonra, 1918 Mavərayi-Qafqasiya Seymində eyni Azərbaycan tezisini
  yalnız “Müsavat” firqəsi ilə “Tərəfsizlər Bloku” naminə oxunan
  açıqlamada görürük.
  Seymin dağılması üzərinə Azərbaycan Cümhuriyyətinin istiqlalını
  elan edən Şurayi-Millidə bütün partiyaların artıq istiqlalçı olduqlarını görürük.
  Azərbaycan davasının yaxın tarixində müəssir (təsirli) bir rol oynayan
  fikir cərəyanları ilə müəssislərinin tarixi məsnədləri (dayaqları) bunlardır.
  “Davamız”ın yaxın tarixindən bəhs açanların hər şeydən əvvəl,
  bu obyektiv hadisə və vaqeələr üzərində durmaları lazım gəlir. Belə
  edilərsə, dava tarixi əsaslara, fikirlərə və fikir müəssisələrinə bağlanmış
  olur.
  Milli Böyük bir davanı şəxslərə bağlamaq və onu parlament və
  ya hökumətdə bulunmuş olan bir sıra münfərid (tək-tək) insanların
  vərəsəlik malı kimi ədd etmək (qəbul etmək) çox xətalı bir anlayışdır.
  Şurayi-Millidən də, parlamentdən də öncə Azərbaycan muxtariyyat və
  istiqlal fikrini təəzzi (əziyyət çəkmə) etdirən və bunu sağdan-soldan
  gələn bütün müxalifətə qarşı savunan (müdafiə edən) bir müəssisənin
  varlığını inkar və ya ehmal etmək (əhəmiyyət verməmək) milli davaya
  zərərdən başqa bir şey verməz. “Davamız”ı fikir müəssisələrində
  deyil, münfərid şəxslərə bağlayanlar, mənsub olduqları millətin
  inkişaf etməmiş ibtidai bir cəmiyyət olduğunu bəlirtmiş (qabartmış,
  nəzərə çarpdırmış) olduqlarının fərqində olmayanlardır. “Davamız”
  ın yaxın tarixini tariximizdəki fikir müəssəslərindən təcrid edərək
  izaha qalxışanlar bilərək və ya bilməyərək tarixi təhrif edənlərin ta özləridir.
  Tarixdə fikirlərin əhəmiyyəti var da, şəxslərin heç bir dəyəri
  yoxmudur? Əlbəttə vardır. Fəqət bu dəyər şəxslərin fikirlərə sədaqətləri
  və fikir müəssislərinə bağlılıqları nisbətindədir. Bu sədaqət və
  bağlılığın şəkil və dərəcəsi ancaq bir şəxsi bir şəxsiyyət mərtəbəsinə ulaşdırır
  (ucaldır, catdırır). Tarixdə dəyər və əhəmiyyət kəsb edən şəxslər, işdə,
  müəyyən fikir cərəyanlarına və müəssislərinə bağlanan, onlara simvol
  olan şəxsiyyətlərdir.
  Nəsiman Yaqublu
  14
  “Davamız”ı anladırkən onu hal hazırda yalnız “üç kişi”nin baqi qaldığı
  bir listəyə bağlamaq və bu yaşayanları o ölənlərin siyasi yeganə varisi
  kimi görmək salim bir düşüncənin əsəri sayılamaz, təbii!..
  Davamız, Azərbaycan davasıdır, bu, tarixi və milli bir davadır.
  Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu davanın tarixi fikir müəssisləri və onlara
  qanlarıyla və canlarıyla təqdis etmiş qəhrəmanları vardır. Bu qəhrəmanlar
  sadəcə Milli Şura, Parlament və ya hökumətə mənsub olan
  şəxslərə inhisar etməz. içlərində milli ideala, Azərbaycan fikrinə, yəni
  “Davamız”a ihanət (xəyanət) etmiş olanların da, məəttəssüf bulunduğu
  bu təşəkküllər dışında, şairimizin “Buzlu Cəhənnəm” dediyi sürgün yerlərində
  şəhadət camını içən, Xəzərin qanlı sularında ayaqlarına daşlar
  bağlanaraq boğdurulan neçə qurbanlarımız, şəhidlərimiz vardır.
  Sadəcə hökumət və ya parlament üzvü olmaq, insana özəl bir
  imtiyaz və şərəf verməz. Əsl imtiyaz, əsl şərəf ideyaya sədaqətdə və
  ona hüsnüniyyət və səmimiyyətlə bağlı qalmaqdadır.
  Parlament və hökumət dışında Firudin Köçərlilər, Piri Mürsəlzadələr,
  islam Qəbulzadələr, Mirzə Abbaslar, müəllimə Vəsilə xanımlar, Qasımzadə
  Qasım bəylər, Rəfibəyli Xudadat bəylər, şair Hüseyn Cavid ilə
  Əhməd Cavadlar; gənc öyrənçi və zabitlərdən Ağa Kərim Əlizadə, Ağa
  Səlim Rəhimzadə, Salman Rəhimzadə, ibrahim Axundzadə, Dr. Dadaş
  Həsənzadə və sairləri kimi namü-nişanı (ad-sanı) zikredilməyən daha
  neçə qurbanlarımız və şəhidlərimiz vardır. Azərbaycan cəlladı Bağırovun
  bir raporunda qeyd olunduğu kimi 52-dən çox qanlı xalq üsyanlarında fədakaranə
  ölən minlərcə igid partizanlarımızı da unutmayaq. Gənc
  ordumuzun şəhid komandanları Həmid Qaytabaşıları, Süleyman Paşa
  Sulkeviçləri, Dilxas Murad Gərayları, ibrahim Ağaları, Səlimov Həbib
  Bəyləri və bir çox digərlərini də zikr edəlim.
  isimləri və xatirələri hamımıza əziz olan Fətəli Xan, Nəsib bəy, Həsən
  bəy, Səməd Paşa, Əbuzər bəy, Məhmət Bağır bəy, Museyib bəy,
  Murtuza bəy, Rəhim bəy və sairə kimi şəxslərlə bərabər, düşmən tərəfinə
  keçmiş və milli iradəyə xəyanət etmiş Qarayevlər, Qarabəyovlar kimi
  bədbəxtlər də məəttəssüf, Parlamentin üzvü olmuşlardır.
  Ümumi bir xülasə yapılırkən, ana fikir müəssisələrindən və
  bunları təmsil edən şəxslərdən bəhs etmək qaçınılmaz bir zərurətdir.
  Tarixdə isimlərini fikir müəssislərilə sımsıxı bağlamış şəxsiyyətlər vardır.
  Bunlardan bəhs etmək qədər təbii və normal bir şey ola bilməz. Bu bütün
  fəaliyyətləri bir tək şəxsə ətf etmək (istinad etmək) demək deyildir,
  əlbəttə!..
  Davanı əsas fikir sistem və müəssislərindən ayıraraq, avtomatik
  surətdə, müəyyən dövrdə, rəsmi hər hansı bir sifət və ya ünvan daşımış
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  15
  insanlara ancaq bağlarsaq, fani olan bu fərdlərin meydandan
  qalxmasıyla dava da bitmiş olur. Halbuki Azərbaycan davası belə
  üç-beş kişinin həyatilə ölçüləcək kiçik bir dava deyildir. Onun
  şühəda qanıyla təqdis edilmiş (müqəddəs sayılmış) fikir müəssisləri
  vardır. Bu müəssislər baqidir (daimi), Azərbaycan parlamentini də,
  hökumətini də doğuran bu fikir sistemi, qızıl istila altında bilavasitə qüvvətlənmiş
  istiqlalçı gənc nəslin müqavimətilə çəlikləşmiş (poladlaşmış)
  və mühacirətdə illərdən bəri davam edən mücadilə sayəsində sarih (açıq,
  aydın) formulunu tapmışdır. Milli nəşriyyat və müəssisələr tərəfindən bu
  davanın ideoloji bütün səhifələri incədən-incəyə işlənmişdir. Belə bir
  hərəkatın müqəddəratı, şübhəsiz ki, üç-beş faninin həyatına münhəsir
  (həsr edilə) qala bilməz.
  Ciddi bütün davalar kimi, Azərbaycan davasının da qüvvət və
  həyatiliyi, bu böyük fikrin, istiqlal ideolojisinin nəsildən-nəsilə keçməsindədir.
  Yeni nəsil, əski nəslin savunduğu idealı mənimsər və bu
  ideal uğrunda çalışmış başlıca fikir müəssis və şəxsiyyətlərini idealizə
  edərsə, bunu dava naminə, müsbət bir hadisə olaraq qəbul etməliyik.
  Yaxın tariximizdə davanı haqqilə təmsil edən fikir müəssisələrini
  ehmal ilə sadəcə münfərid şəxslərə mal etmək Azərbaycan topluluğunun
  gəlişməmiş ibtidai səviyyədə olduğunu söyləmək olur. Halbuki
  1918-də istiqlalını elan edərkən, Azərbaycan Türklüyü, siyasi
  fikir cərəyanlarına malik olqun bir topluluqdu. Orta Rusiya əsarətindəki
  bütün Türk topluluqlarına örnək olacaq milli demokrasi
  ideolojisilə siyasi bir firqə vardı ki, Türklüyün federalist cərəyanını
  təmsil edirdi.
  O zamankı şərtlər daxilində Türkçülüyün “Müsavat” firqəsində
  təmsil olunan bu cərəyanı, hadisələrin gəlişməsilə, Türkiyədə Atatürk
  Cümhuriyyətinin, əski Rusiyada isə dürlü Türk Cümhuriyyətlərinin
  qurulması ilə həyatiliyini isbat etmişdir.
  Bulunduğumuz mühacirət şərtləri daxilində, Azərbaycan davası naminə
  birləşmək, milli davanı yaşatmış və ya yaşadan fikir sistem və
  müəssislərinə hörmət etməklə olur. Bunun üçün hər türlü kiçik hesablardan
  və mərəzi hisslərdən sıyrılaraq ana fikrə önəm vermək lazımdır.
  Yaxın keçmişi inkar və müşəxxəs (tanınmış) ideya və şəxsiyyətləri
  çürütmək qeyrətilə meydana atılanlar, bilərək və ya bilməyərək, böyük
  davanı kiçildənlərdir. Bu xüsusda hamımızın son dərəcə ciddi və diqqətli
  olmamız icab edər.
  Bunu bilməliyik ki, “Davamız” fani üç kişinin inhisarına alınacaq
  qısır bir dava deyildir. O, nəsildən-nəsilə dövr edilən fikir müəssis və
  şəxsiyyətlərinə sahib vələd (nəsli) bir davadır. Təcrübəli böyükləri ilə
  Nəsiman Yaqublu
  16
  “Azərbaycan davası” məqaləsi
  nəşr edilən “Azərbaycan”
  jurnalı, 1954-cü il
  dəliqanlı gənclərini qopmaz ideal və fikir təsanüdüylə bir-birinə sımsıxı
  bağlayan bir dava!..
  Dünənki idealist nəsil ilə bugünki
  idealist nəsli bir-birinə bağlayan, bundan
  36 il öncə, 28 May 1918-ci ildə istiqlal
  Bəyannaməsini intac etdirən
  (nəticələndirən) böyük fikir hərəkatıdır.
  istər ölmüş olsun, istər həyatda
  bulunsun, istər yaşlı olsun, istər gənc olsun,
  istər əski mühacir, istərsə yeni mühacir
  olsun, bütün azərbaycanlıların bu müəzzəm
  (böyük) hərəkatdakı mövqe və şərəfləri,
  əsas ideologiyaya göstərdikləri və
  göstərəcəkləri sədaqət, bağlılıq və
  hizmətlərilə mütənasibdir.
  Bütün məsələ, bu xüsusda son
  dərəcə incə davranmaqla bərabər,
  mötədil bir ölçüyə malik olmaq, hadisə,
  müəssis və şəxsiyyətləri təqdirdə
  vətənsevərlik icabı olaraq, ədalət və insaf hissindən ayrılmaqdadır.
  M.Ə.Rəsulzadə
  “Azərbaycan” aylıq kültür dərgisi
  Sayı – 2-3 (26-27), 1954
  3. HƏYAT VƏ FƏALiYYƏTiNiN
  XRONOLOGiYASI
  1884-cü il 31 yanvar –
  M.Ə.Rəsulzadə Bakı quberniyası
  Bakı qəzasının Novxanı kəndində,
  axund Hacı Molla Ələkbərin ailəsində
  dünyaya gəlib.
  1901-1903-cü illər – ilk təhsilini
  bu kəndin axundu olan atasından
  alıb. Sonradan Bakı şəhərində
  Sultan Məcid Qənizadənin ilk dəfə
  əsasını qoyduğu və müdirlik etdiyi
  2-ci “Müsəlman və Rusi” məktəbində,
  eləcə də Bakı Texniki məktəbində
  rus dilində təhsil alıb.
  1903-cü il – “Azərbaycanlı
  Gənc inqilabçılar Dərnəyi”ni yaradır.
  Gizli fəaliyyət göstərən bu təşkilatın
  əsas vəzifəsini M.Ə.Rəsulzadə
  belə açıqlayırdı: “Gənclərdə
  milli hisslər yaratmaq, rus məktəblərində
  oxudulmayan türkcəni inkişaf
  etdirmək, yerli ədiblərin əsərlərini oxumaq, çarlıq əleyhinə yazılmış
  şeirləri əzbərləmək və arada-sırada mətbəə üsulu ilə çap edilmiş
  bəyannamələri paylamaq, fəhlələr arasına gedib, hürriyyət və inqilab
  fikirlərini onların arasında sistemli surətdə yaymaq”. Dərnəyin
  “Hümmət” adlı bir qəzeti də çıxmışdır.
  1903-cü il 2 may – Tiflisdə nəşr edilən “Şərqi-Rus” qəzetinin 14-
  cü sayında "Öz müxbirlərimizdən. Bakı" başlıqlı ilk yazısı çap edilir. Bu
  yazısında o, "Şərqi-Rus" qəzetinin nəşrini alqışlayır və yazır: "Şükr və
  min dəfə şükr! Ki biz Qafqaz müsəlmanları da bir qəzet sahibi olduq”.
  1903-cü il 14 may – “Şərqi-Rus” qəzetində əmisi oğlu və yaxın
  mücadilə dostu Məhəmməd Əli Rəsuloğlu ilə birlikdə “Hümmət və qeyrət
  vaxtıdır” məqaləsi çap edilir. Bu yazıda elm öyrənməyin vacibliyi xüsusi
  olaraq belə vurğulanır: “Bu vaxta bizə lazım və vacibdir ki, hümmət
  edib, elm öyrənməyə və öyrətməyə və öyrətdirməyə səy və kişiş qılaq.
  Elmsiz heç bir nöqsanımız götürülməyəcəkdir”.
  Nəsiman Yaqublu
  18
  1903-cü il 18 may – “Şərqi-Rus” qəzetində
  “Öz müxbirlərimizdən” başlığı ilə
  elmin vacibliyindən bəhs edən yazısı və sonda
  “Elm tərifində deyilibdir” adlı müxəmməsi
  (şeri) çap edilir.
  1904-cü il iyun – Həmin dövrdə
  i.V.Stalin inqilabi iş aparmaq üçün Bakıya
  gəlir. Qeyd edək ki, Rusiya Sosial Demokrat
  Fəhlə Partiyasının Bakı Komitəsi müsəlman
  gəncləri arasında fəal iş aparan, onları
  maarifləndirən və milli dirçəliş fikirləri yayan
  20 yaşlı M.Ə.Rəsulzadəni və onun başçılıq
  etdiyi “Azərbaycanlı Gənc inqilabçılar”
  təşkilatını öz təsiri altına salmağa çalışırdı. i.V.Stalinlə M.Ə.Rəsulzadəni
  ilk tanış edən isə əmisi oğlu M.Ə.Rəsuloğlu olmuşdu. Bakının Balaxanı
  bölgəsində fabrik işçilərinə məxsus bir otaqda keçirilən görüş
  sonradan onların yaxın dostluq münasibətlərinə çevrilir. Sonrakı dövrdə
  M.Ə.Rəsulzadə Stalinin Bakının Bayıl həbsxanasından qaçırılmasında
  önəmli rol oynayır.
  1904-cü il oktyabr-noyabr – RSDFP (Rusiya Sosial Demokrat
  Fəhlə Partiyası) – nin nəzdində yaradılan “Hümmət” (enerji, güc, qüvvət)
  Sosial-Demokrat Təşkilatının yaradıcılarından biri olur.Qeyd edək ki, bu
  həm də Zaqafqaziyada yaradılan ilk müsəlman sosial-demokrat qrupu
  idi. “Hümmət”in baniləri arasında ondan başqa N.Nərimanov, M.Əzizbəyov,
  M.H.Mövsümov, M.H.Hacınski, eyni zamanda sonradan Müsavatın
  yaradıcılarından olan A.Kazımzadə və K.Mikayılzadə var idi.
  1904-cü il – M.Ə.Rəsulzadənin redaktorluğu ilə “Hümmət” qəzeti
  çap edilir. M.Ə.Rəsulzadə qeyd edirdi ki, “Hümmət” Qafqazda türk
  (Azərbaycan) mətbuatı arasında partiya orqanı olmaq üzrə ilk qəzet olub.
  1904-1905-ci illərdə bu qəzetin 5-6 sayı çap edilir. 1917-ci ilin iyulun 3-
  də isə qəzet N.Nərimanovun redaktorluğu ilə yenidən Bakıda nəşrə
  başlayır.
  1905-ci il – “Hümmət” qəzetinin 3-cü sayında “Hümmətür-rical”
  (yəni, “Kişilərin hümməti (gücü) dağları qoparar”) adlı məqaləsi çap edilir.
  Və həmin yazıda birləşməyin, islama bağlılığın vacibliyini göstərir.
  M.Ə.Rəsulzadə həmin məqalədə yazırdı: “Hərəmiz bir küncdə bir xüsusi
  cəmiyyət qayırıb (yaradıb) da müxtəlif yollar ilə getməkdənsə birləşməli,
  öz fikir və fellərimizdən bir-birimizi halı etməliyiz”.
  1906-cı il 5 yanvar – “irşad” qəzeti ilə əməkdaşlığa başlayır, orada
  “Kənddə müsibət” məqaləsini çap etdirir. Bu məqaləsində o, erməniMəhəmməd
  Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  19
  müsəlman qırğınından bəhs edir, insanların bir-birini öldürməyindən, malını,
  əmlakını qarət etməsindən yazıb sonda bu fikri söyləyir: “Ey vətəndaşlar!
  Bəsdir bu qədər həlakət! Bəsdir bu qədər qəflət!..”
  1906-cı il 16 fevral – “irşad” qəzetində çap edilən “Qara pul”
  şerində ilk dəfə olaraq “Razi” təxəllüsünü işlədir:
  Raziya, bəsdi məzəmmət elədin
  qara pulu!
  Ürəfalan (arif adamlar) kəsib... etməz dəxi ülfət
  qara pul.
  1906-cı il 20 fevral – “irşad” qəzetində ilk dəfə olaraq iran haqqında
  və buradakı proseslərdən yazır, “ədalətxana” məclisinə toxunur, məqaləsini
  bu sözlərlə bitirir: “Yaşasın iranda hürriyyət! Yaşasın iranda qanuni
  əsası!”
  1906-cı il 3 mart – “irşad” qəzetində “Çin müsəlmanları” adlı məqaləsini
  çap etdirir. Tehranda nəşr edilən qəzetlərin birinə istinadən bir
  doktorun Çinə səyahətində buradakı çoxlu bölgələrdə müsəlmanların
  yaşadığını, onların adət-ənənəsindən bəhs etdiyini yazır.
  1906-cı il 8 mart – Bakıda “Nicat” mədəni-maarif cəmiyyəti təşkil
  edilir. M. Ə. Rəsulzadə cəmiyyətin əsas üzvlərindən biri olur. Bu cəmiyyətin
  üzvləri arasında Üzeyir Hacıbəyli, Hüseynqulu Sarabski, Soltan
  Məcid Qənizadə, Mehdi bəy Hacınski, Sidqi Ruhulla və digər tanınmış
  şəxsiyyətlər vardı. Cəmiyyətin başlıca məqsədi azərbaycanlıları savadlandırmaq
  və maarifləndirmək, yoxsul uşaqlarına kömək etmək, onları
  məktəblərə cəlb etmək, ehtiyacı olanlara isə maddi kömək göstərmək
  idi. Cəmiyyət Bakıda və bəzi Bakı kəndlərində kitabxana, qiraətxana açmışdı.
  Balaxanıda açılan məktəbdə isə tanınmış şair M.Ə.Sabir dərs demişdi.
  1908-ci ildə “Leyli və Məcnun” operası Bakıda məhz “Nicat”
  cəmiyyətinin fəallığı ilə göstərilmişdi. Cəmiyyət həftədə bir dəfə “Nicat”
  adlı qəzet buraxırdı. Qəzet isa bəy Aşurbəyovun vəsaiti və redaktorluğu
  dərc olunurdu. Cəmiyyət benefislər keçirir, şəhər bağında arabir gəzintilər
  təşkil edir, toplanan vəsaiti xeyriyyə işlərinə sərf edirdi. M.Ə.Rəsulzadənin
  rəhbərliyi ilə təşkil olunan belə gəzintilərin birindən toplanan
  200 rubl vəsaitlə i.V.Stalini həbsxanadan qaçırmaq mümkün olmuşdu.
  1906-cı il – Yaratdığı “Azərbaycanlı Gənc inqilabçılar Dərnəyi” bu
  dövrdən başlayaraq “Müsəlman Demokratik Müsavat Cəmiyyəti” adı ilə
  gizli fəaliyyət göstərir. Bu təşkilatın bir xətti də iranda başlanan Məşrutə
  inqilabı və inqilabçıları ilə sıx əlaqə qurur.
  1906-cı il 19 iyul – Bakıda nəşr edilən “Dəvət-Qoç” qəzetində
  “Mərəzimizin çarəsi” adlı yazısı çap olunur. Bu yazısında erməni-müsəlman
  qırğınına mənfi münasibət bəsləyir. Mövcud bürokratik rejimi tənNəsiman
  Yaqublu
  20
  qid edərək yazır: “iki milləti bir-biri ilə vuruşdurub, nahaq qanlar içində
  inqilabı qərq etmək istədilər”.
  1906-cı il 20 iyul – “Dəvət” qəzetində “Bəlayi-əzim” adlı məqaləsi
  çap edilir. Bu yazısında o, Rusiyanı əhatə edən bəlalardan, təcavüzlərdən,
  zülmlərdən bəhs edir, çar məmurlarını kəskin tənqid atəşinə tutur: “Bəsdir,
  bəsdir içdiyiniz insan qanları, bəsdir iki milləti bir-biri ilə çalışdırıb,
  sonra hər ikisini də badi-fənaya verdiniz!”
  1906-cı il 16 dekabr – “Təkamül” qəzetinin ilk sayında “Şeytan
  işinin nəticəsi” adlı məqaləsi çap edilir. Bu yazısında o, baş verən qırğın
  nəticəsində həm müsəlmanların, həm də ermənilərin fəlakət və səfalətə
  düçar olduqlarını qeyd edir.
  1907-ci il 3 fevral – “Təkamül” qəzetinin 7-ci sayında məişətdən
  bəhs edən “Nagəhan bəla” adlı məişət mövzulu səhnə əsəri çap edilir. Bu
  əsərdə o, elmin əhəmiyyətini xüsusi qeyd edir, fəhlə tətillərindən danışır.
  1907-ci il, 17 fevral – “Təkamül” qəzetində ilk dəfə olaraq Türkiyədən
  bəhs edən “Şurayi-Osmani” adlı məqaləsi çap edilir. O, bu məqalədə
  “Şurayi-Osmani” cəmiyyətinin 10 maddədən ibarət olan proqramını
  alqışlayır.
  1907-ci il 22 avqust – “Yoldaş” qəzetinin ilk sayında “ikinci müəllimlər
  ictimai” (qurultayı) adlı məqaləsi çap edilir. Məqalədə 1906-cı ildə
  Bakıda keçirilmiş Birinci Qurultaydan sonra 1907-ci ildə Gəncədə keçirilməsi
  nəzərdə tutulan 2-ci Müəllimlər Qurultayından bəhs edilir.
  1907-ci il 12 oktyabr – “Füyuzat” jurnalında “Həsbi-hal” adlı üsyankar
  ruhlu şeri çap edilir. O, bu şerində yazırdı:
  Qaranlıqdır bana dünya,
  Bütün dünyavü mafiha.
  Diyorlar cümləsi guya:
  Çəkil bir yanə sakitləş!
  1907-ci il 12 noyabr – “Nicat” Mədəni-Maarif Cəmiyyətinin idarə
  heyətinin sədri olan Həsən bəy Ağayevin irana getməsi ilə bağlı M.Ə.Rəsulzadə
  cəmiyyətə sədrlik edir.
  1907-ci il – Üzeyir Hacıbəylinin tərtib etdiyi “Mətbuatda istifadə
  edilən siyasi, hüquqi, iqtisadi və əsgəri sözlərin “Türki-rusi və rusi-türki
  lüğəti” kitabının redaktoru olur.
  1907-ci il – A.Blyumun “Fəhlə sinfinə hansı azadlıq lazımdır?”
  kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə edib “Orucov qardaşları” mətbəəsində
  çap etdirir.
  1907-ci il – Bolşeviklərin məram və məqsədləri ilə, xüsusən də onların
  Rusiya imperiyasının sərhədlərini saxlamaqla yalnız sinfi ziddiyyətləri
  aradan qaldırmaq uğrundakı mübarizəsi ilə razılaşmayıb RSDFP sıraMəhəmməd
  Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  21
  larından uzaqlaşır, rus müstəmləkə üsul-idarəsinə qarşı milli istiqlal hərəkatı
  prinsiplərindən yanaşmağa başlayır.
  1907-ci il 30 noyabr – Bakıda Həsən bəy Zərdabinin dəfn
  mərasimində çıxış edir.
  1907-ci il 2 dekabr – “irşad” qəzetində Həsən bəy Zərdabinin dəfn
  mərasimindəki nitqi çap edilir. Həmin nitqindən: “Budur bu qoca ədib də
  haman camaatın hər dərdinə dərman olan ürfan toxumlarını səpmişdir ki,
  bu barələrdə çox danışıldı...”
  1908-ci il 15 yanvar – “irşad” qəzetində M.Ə.Rəsulzadənin
  “Nicat” Maarif Cəmiyyətinin sədri imzası ilə (katib – Hacıbababəyov)
  məlumat çap edilir.
  1908-ci il 7 aprel – “irşad” qəzetinin müvəqqəti redaktoru olaraq
  çalışır.
  1908-ci il 19 avqust – “Tərəqqi” qəzetində “irana dair, Təbriz
  əhvalatı” başlıqlı yazısı çap edilir.
  1908-ci il 5 dekabr – “Qaranlıqda işıqlar” adlı ilk pyesi tamaşaya
  qoyulur.
  1908-ci il – “Nicat” Mədəni-Maarif Cəmiyyətinin sədri kimi
  fəaliyyət göstərir.
  1909-cu il fevral – Stalinin xahişi ilə M.Ə.Rəsulzadə “Gənc
  türklərin qələbəsi haqqında” məqalə yazır və Bakıda rus dilində cəmisi 2
  sayı çap edilən “Volna” jurnalının 1-ci sayında çap etdirir. Bu məqalədə
  gənc türklərin ölkə daxilində həyatın təzələnməsi və konstitusiya
  əsaslarının möhkəmlənməsi, ölkəni hər cür təcavüzlərdən qorumaq
  məsələləri vurğulanır.
  1909-cu il 18 mart – Çar Rusiyası tərəfindən təqib edilir. “Tərəqqi”
  qəzetinin müxbiri olaraq, həm də iran inqilabçılarına dəstək üçün
  irana – Rəştə gedir. O, irana “Russkoye Slovo” qəzetinin (bu qəzet 1895-
  1917-ci illərdə Moskvada gündəlik olaraq nəşr edilib) xüsusi müxbiri
  olan Todorov və onun xanımı ilə birgə gedir. Təbrizdə, Ərdəbildə, Mərənddə,
  Tehranda olur. “Tərəqqi” qəzetində “iran məktubları” yazısını
  çap etdirir.
  1909-cu il 28 may – Təbrizdə dünya şöhrətli milli qəhrəman
  Səttarxanla görüşür, onunla maraqlı söhbət edir, verdiyi müxtəlif sualları
  “Sərdari-Milli” cavablandırır. M.Ə.Rəsulzadə bu görüşdən bəhs edən
  “Təbriz. Səttarxanla mülaqat” məqaləsini “Tərəqqi” qəzetində nəşr
  etdirir.
  1909-cu il 23 avqust – Tehranda Avropa tipli “irani-Nov” (“Yeni
  iran”) qəzetini nəşr edir. Bu qəzet gündəlik olaraq milli, siyasi, ictimai,
  iqtisadi, ədəbi, bədii, əxlaqi və məzhəbi bir mətbuat orqanı kimi nəşrə
  Nəsiman Yaqublu
  22
  başlayır. Qəzetin naşiri Məhəmməd Əbülziya, Baş redaktoru isə
  M.Ə.Rəsulzadə idi. Qəzet müxtəlif fasilələrlə 1911-ci ilin mayın
  ortalarınadək nəşrini davam etdirib. iran demokratik hərəkatı və mətbuatı
  tarixində xüsusi yeri və mövqeyi olan “irani-Nov” qəzetində
  M.Ə.Rəsulzadənin “M.Əmin”, “R-zadə”, “Rəsulzadə”,
  “M.Ə.Rəsulzadə”, “Niş” imzaları ilə müxtəlif mövzulu, janrlı və həcmli
  29 yazısı çap edilib. Onun bu qəzetdə imzasız dərc olunmuş baş
  məqalələrinin, redaksiya şərhi və digər yazılarının miqdarı 200-dən
  çoxdur.
  1910-cu il sentyabr – M.Ə.Rəsulzadə Avropada təhsil almış bir
  qrup iran ziyalısı ilə birgə (S.H.Tağızadə, i.Nəvvab, S.Mirzə, S.M.Rza
  və b.) “iran Demokrat Partiyası”nı yaradır.
  1910-cu il – Tehranda “Faros” mətbəəsində farsca “Mühafizəkar və
  ya sosialist-mühafizəkar partiyaların tənqidi” əsəri çap edilir.
  1911-ci il – Ərdəbil şəhərində fars dilində “Səadəti bəşər”
  (“Bəşəriyyətin xoşbəxtliyi”) kitabı çap edilir.
  1911-ci il iyun – Çar Rusiyasının irandakı səfirliyinin təzyiqi və
  iran Məşrutə hərəkatının məğlub olması səbəbi ilə yaxın dostu Seyid
  Həsən Tağızadə ilə birgə iranı tərk edir. irandan getməyinin bir səbəbi də
  onun “irani-Nov” qəzetində məşhur Amerika milyonçusu Morqan
  Susterlə nəşr etdiyi siyasi müsahibə olur. Bundan sonra Rusiya səfirliyi
  onun irandan getməsinə ciddi təzyiq göstərir. O, üzvü olduğu “iran
  Demokrat Partiyası” ilə birgə rus təcavüzünə qarşı kəskin mübarizə
  apardığına görə çar Rusiyasının irandakı səfirliyi onun bu ölkədən
  getməsini tələb edir. Və o zaman Sədrəzəm Məhəmməd Vəli xan
  Sepehsalar da onun irandan çıxması əmrini verir.
  1911-ci il iyun-iyul – iranı tərk etdikdən sonra gizli olaraq Astara-
  Lənkəran yolu ilə Bakıya gəlir, bir müddət burada qalır, sonra istanbula
  gedir.
  1911-ci il iyul-avqust – Türkiyədə - istanbulda olur. Az sonra
  burada fəaliyyətə başlayan “Türk Yurdu” dərgisi, “Türk Ocaqları” təşkilatı
  ilə yaxından əməkdaşlıq edir.
  1911-ci il oktyabr – M.Ə.Rəsulzadənin dostlarına yazdığı məktublardakı
  fikirləri də əsas götürülərək, Bakıda Məhəmməd Əli Rəsuloğlu,
  Tağı Nağıoğlu və Abbasqulu Kazımzadə tərəfindən “Müsəlman Demokratik
  Partiyası – Müsavat” yaradılır.
  1911-ci il – “Türk Yurdu” jurnalında və az sonra “Səbilür-Rəşad”(“
  Doğru Yol”) məcmuəsində “iran Türkləri” əsəri çap edilir və Türk
  ictimaiyyətinin böyük marağına səbəb olur.
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  23
  1912-ci il - Bu illərdə o, C.Əfqaninin “Milli Birlik fəlsəfəsi”
  əsərini farscadan çevirib “Türk Yurdu” jurnalında çap etdirir.
  1913-cü il – Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi ilə bağlı verilən
  ümumi bağışlamadan sonra Bakıya qayıdır.
  1913-cü il 28 aprel - “iqbal” qəzetində “Təzə kitablar” adlı yazısı
  çap edilir, yenidən ictimai-siyasi, mətbu fəaliyyətə başlayır.
  1913-cü il 15-22 iyun – “Şəlalə” jurnalında “Asan dil” – “Yeni
  lisan” məqaləsi çap edilir.
  1913-cü il – “Müsavat” Partiyasının fəaliyyətini gücləndirir,
  təşkilata ümumi rəhbərlik edir.
  1914-cü il – “iqbal” qəzetinin Baş redaktoru olur.
  1914-cü il 12 aprel – “Bəsirət” qəzetinin ilk sayında məqaləsi çap
  edilir.
  1914-cü il 10 may – Bədəlbəy Bədəlbəyovun nəzarətində olan,
  ümumi müdiri Soltanməcid Qənizadə olan “Altıncı rus-müsəlman
  məktəbi”ndə keçirilən ədəbi və mənəvi bir ziyafətə dəvət edilir, məktəb
  şagirdlərinin bəzilərinin türkcə, bəzilərinin isə rusca oxuduğu nəğməli,
  şeirli və lətifəli bir ədəbiyyat gününün iştirakçısına çevrilir. Bu haqda
  “iqbal” qəzetinin 11 may 1914-cü il sayında “Əbədi bir gün” adlı
  məqalə də nəşr etdirir.
  1914-cü il 16 sentyabr – “Dirilik nədir?”, “Milli dirilik” başlıqlı
  yazıları “Dirilik” jurnalında çap edilir.
  1915-ci il 8 fevral – Yanvarın sonlarında vəfat etmiş böyük gürcü
  şairi Akaki Seretelinin Tiflisdə keçirilən dəfn mərasimində iştirak edir.
  Orada müsəlman mətbuatı nümayəndəsi olaraq çıxış edir. O, çıxışında bu
  sözləri deyir: “Ey böyük şair, ey nəcib bir millətin yetirdiyi ali düha, sən
  sağlığında birlik və məhəbbət təlqin edirdin. Öldün: fəqət əmin ola
  bilərdin ki, sənin ruhun ölməmiş, o hələ diridir”.
  1915-ci il 28 aprel – Bakıda nəşr edilən “Yeni iqbal” qəzetinin ilk
  sayında “Yaponiyanın qələbəsi” adlı yazısını çap etdirir.
  1915-ci il 19 may – “Yeni iqbal” qəzetində Bakı Quberniyası Xalq
  Peşə məktəbinin direktoruna aid olan bir məlumatin səhifədən
  çıxarılmasına ciddi etirazını bildirdiyinə gorə Bakı şəhər rəisinin əmri ilə
  həbs edilir.iki aya qədər həbsdə saxlanıldıqdan sonra azadliğa buraxılır.
  Onun həbsi haqqında “Yeni iqbal” qəzetinin 1915-ci il, 24 may sayında
  (N23) məlumat vardır.
  1915-ci il 2 oktyabr – “Açıq söz” qəzeti onun redaktorluğu ilə
  nəşrə başlayır. Bu qəzet türk ədəbi ləhcəsi ilə çap edilən ilk mətbuat
  orqanı olur.
  Nəsiman Yaqublu
  24
  1916-cı il 1 yanvar – “Açıq söz” qəzetində “Miladdan 1916” adlı
  məqaləsi çap edilir.
  1917-ci il 24 mart – 4 aprel – Rusiyada baş verən Fevral – Burjua
  inqilabından sonra Müvəqqəti Hökumətin səlahiyyətli komissarı olaraq
  seçkiləri izah və təşkil etmək üçün Lənkəran bölgəsinə gedir, insanlarla
  maraqlı görüşlər keçirir.
  “Açıq söz” qəzetində “4 gün xəlq içində” adlı məqaləsində
  M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Bununla bərabər Bakı icra Komitəsi ilə
  müvəqqəti qubernator ilyuşkinin təklifləri ilə lənkəranlı vətəndaşların
  xahişlərinə qarşı mənəvi bir borc hiss etdim ki, Lənkəran uyezdinə
  komissar gedəm”.
  1917-ci il aprel, “Açıq söz” qəzeti - Cənub bölgəsinə olan səfəri
  və görüşləri ilə bağlı “Açıq söz” qəzetinin 438-441-ci saylarında “4 gün
  xalq içində”, sonrakı saylarda isə (442-dən başlayaraq) “Rusiya
  müsəlman ictima harada olmalıdır?”, “Cəmaət idarəsi” yazılarını çap
  etdirir.
  1917-ci il 15-20 aprel – Bakıda keçirilən Qafqaz Müsəlmanlarının
  Qurultayında çıxış edir, müsəlmanlara ərazi muxtariyyəti verilməsi
  ideyasını irəli sürür.
  1917-ci il 1-11 may – Moskvada keçirilən Ümumrusiya
  Müsəlmanları Qurultayında nümayəndələrin müzakirəsinə iki qətnamə
  verildi: Ə.Salikovun milli-mədəni muxtariyyat və M.Ə.Rəsulzadənin
  ərazi muxtariyyəti qətnamələri. Ümumi səsvermədə onun irəli sürdüyü
  “ərazi muxtariyyəti” ideyası qurultayda 271 səsə qarşı 446 səslə qəbul
  edilir. Həmin qətnamədən: “Rusiyada müsəlman xalqlarının mənafelərini
  təmin edə bilən ən məqbul dövlət quruluşu forması milli ərazi
  federasiyası əsasında yaradılacaq demokratik respublikadır”.
  1917-ci il may – Bakıda M.Ə.Rəsulzadənin də “Redaksiya Heyəti"
  nə daxil olduğu “Qardaş köməyi” jurnalı çap edilir.
  1917-ci il 17 iyun – “Müsavat”la “Türk-Ədəmi Mərkəziyyət”
  partiyaları birləşir. Yeni təşkilat “Türk-Ədəmi Mərkəziyyət Müsavat”
  Partiyası adlanır. M.Ə.Rəsulzadə Birləşmiş Partiyanın sədri seçilir. Partiyanın
  yaydığı bəyannamədə təşkilat özünü “əməkçi kütlələrə, habelə Rusiyanın
  türk və digər müsəlman xalqlarının milli-mədəni istəklərinə arxalanan
  demokratik partiya” kimi təqdim edir. Partiyanın sosial tərkibi
  ziyalılardan, fəhlələrdən, qismən kəndlilərdən və burjuaziyanın nümayəndələrindən
  ibarət idi.
  1917-ci il 28 iyun – “Bakı Müsəlman ictimai Təşkilatları Komitəsi”
  nin axşam saat 19:00-da Ə.M.Topçubaşovun sədrliyi ilə keçirilən
  iclasında M.Ə.Rəsulzadə çıxış edir. Çıxışında bildirir ki, Bakı şəhər
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  25
  Dumasına vicdanlı adamlar seçilməlidir. Qeyd edir ki, Duma kasıb əhali
  haqqında çox düşünməli, xalqdan az vergi alınmalı, qiymətlər aşağı
  olmalıdır.
  1917-ci il 5 oktyabr – “ismailiyyə” binasının böyük zalında axşam
  saat 20.00-da “Müsavat” Partiyasının bürosu “siyasi söhbət” təşkil
  edir. M.Ə.Rəsulzadə orada “Mərkəzçilik və qeyri mərkəzçilik” mövzusunda
  çıxış edir. Digər müsavatçılar isə bu mövzuda məruzə edirlər:
  1) Q.Ağazadə: “Millətçilik və beynəlmiləlçilik”; 2) S.ibrahimov: “Türkçülər
  və islamçılar”.
  1917-ci il 22 oktyabr – Bakı Şəhər Sovetinə keçirilən seçkilərdə
  M.Ə.Rəsulzadənin başçılıq etdiyi “Müsavat” Partiyası 25 min seçicidən
  10 min nəfərinin səsini alıb böyük nüfuzunun olduğunu göstərir.
  1917-ci il 26 oktyabr – Bakı Dövlət Dumasına seçki kampaniyası
  aparılır. “Müsəlman ictimai – Siyasi Təşkilatları Komitəsi”nin təşkil etdiyi
  40 nəfərlik siyahıda Ə.M.Topçubaşov, F.Xoyski və digərləri ilə birgə
  M.Ə.Rəsulzadənin də adı verilir. Onun adı “Açıq söz” qəzetinin jurnalisti
  olaraq qeyd edilir. Onlara 12 saylı siyahıda səs verilməsi göstərilir.
  1917-ci il 26-31 oktyabr – Bakı şəhərində, “ismailiyyə” binasında
  “Müsavat” Partiyasının I qurultayı keçirilir və M.Ə.Rəsulzadə partiyanın
  sədri seçilir.
  1917-ci il 1 noyabr – “Açıq söz” qəzetinin 603-cü sayında aşağıdakı
  məzmunda “Xüsusi teleqraf” çap edilir: “Səmərqənddən idarəmizə
  böylə bir teleqraf çəkilmişdir: Müsəlmanların oblast (vilayət) ictimailəri
  Məclisi-Müəssisana namizəd olmaq üzrə Sırdərya oblastından Əlimərdan
  bəy Topçubaşov, Fərqanədən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Amur
  oblastından Nəsib bəy Yusifbəyovun namizədliyini qoymuşlardır”.
  1917-ci il 18 noyabr – Bolşeviklər M.Ə.Rəsulzadənin başçılıq
  etdiyi “Müsavat”ın Bakı Şəhər Sovetinə olan seçkilərdəki qələbəsini ləğv
  edir.
  1917-ci il 24 noyabr – Müəssislər Məclisinə seçki kampaniyası
  aparılır. 15 nəfərlik namizədlər siyahısında Məmməd Yusif Cəfərov,
  Əlimərdan bəy Topçubaşovla birgə M.Ə.Rəsulzadənin də adı göstərilir.
  Vətəndaşlardan onların adı olan 10 saylı siyahıya səs verməsi xahiş edilir.
  1917-ci il 26 - 28 noyabr – Zaqafqaziyada Ümumrusiya Müəssislər
  Məclisinə keçirilən seçkilərdə M.Ə.Rəsulzadənin başçılıq etdiyi
  “Müsavat” Partiyası müstəqil demokratik qrupla birgə (Əlimərdan bəy
  Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski və b.) seçkidə Zaqafqaziya üzrə 615.816
  (26, 9%) səslə ikinci yeri tutur. Birinci yeri 1% səs çoxluğu ilə gürcü
  menşevikləri qazanır.
  Nəsiman Yaqublu
  26
  1917-ci il 22 dekabr – “Şirvanşahlar” sarayının müsəlmanların
  idarəçiliyinə (Müsəlman Arxeologiya Cəmiyyətinə) verilməsi münasibəti
  ilə “ismailiyyə” binasında təntənəli toplantı olur. Tədbirə ictimaiyyət
  böyük maraq göstərir. Qeyd edilir ki, bu saray XIV əsrdə Xəlilulla xan
  tərəfindən tikilib. Toplantını Mir Məhəmməd Kərim açır. Sonra
  “Müsavat” Partiyası adından çıxış edən M.Ə.Rəsulzadəni toplantı
  iştirakçıları böyük maraqla dinləyir.
  1918-ci il 2 fevral – M.Ə.Rəsulzadənin bu dövrdəki çıxışlarında
  qaldırdığı “Azərbaycan ideyası” və “Azərbaycana muxtariyyət” şüarı
  iranda böyük narazılığa səbəb olur. Başda Məliküşşüəra Bahar olmaqla
  (1881-1951) Tehran paniranistləri “Novbahar” qəzetində ona etiraz edir.
  M.Ə.Rəsulzadə onlara cavab məqsədi ilə “Açıq söz” qəzetində məqalə
  yazır (N 671, 1918-ci il). “Rəfi-iştibah” (“Səhvin düzəldilməsi”) adlı məqaləsində
  o, bildirirdi: “Bu ləkə ilə bərabər təkrar edirəm ki, Azərbaycan
  yüz on il bundan qabaq həvadisi-ruzgardan təslim olundu və Araz çayının
  şimal tərəfində olan qitələri ruslar aldıqdan sonra Azərbaycan adını
  götürüb Zaqafqaziya adlandırdılar ki, Mavərayi-Qafqaz olsun”.
  1918-ci il 23 fevral – Tiflisdə Zaqafqaziya Seyminin ilk toplantısı
  keçirilir və M.Ə.Rəsulzadə “Müsavat” fraksiyasının (30 nəfərlə) lideri
  təsdiq edilir.
  1918-ci il mart - “Açıq söz” qəzetinin 700-cü sayında bildirilir ki,
  M.Ə.Rəsulzadə hazırda Trabzonda Sülh heyətinin tərkibindədir və
  Seym üzvü olaraq qalır.
  1918-ci il 1 aprel – Ermənilərin Bakıda törətdiyi 31 mart soyqırımı
  ilə bağlı M.Ə.Rəsulzadə Zaqafqaziya Seymində sərt çıxış edərək ciddi
  münasibət bildirilməsini tələb edir.
  1918-ci il 14-15 may – Zaqafqaziya nümayəndə heyətinin
  tərkibində Batuma gedir və regionun siyasi gələcəyi ilə bağlı Almaniya
  və Türkiyə hökuməti təmsilçiləri ilə çox mürəkkəb danışıqlar aparır.
  1918-ci il 27 may – Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə artıq fəaliyyəti
  dayanmış Zaqafqaziya Seyminin müsəlman üzvləri toplanıb Azərbaycan
  Milli Şurasını yaradır. M.Ə.Rəsulzadə Milli Şuranın sədri, Həsən bəy
  Ağayev sədr müavini, Mustafa Mahmudov katib, aşağıdakılar isə üzv
  seçilirlər: Fətəli xan Xoyski, Xəlil bəy Xasməmmədov, Nəsib bəy Yusifbəyli,
  Mir Hidayət Seyidov, Nəriman bəy Nərimanbəyov, Heybətqulu
  Məmmədbəyli, Mehdi bəy Hacınski, Əliəsgər bəy Mahmudbəyov, Aslan
  bəy Qardaşov, Soltan Məcid Qənizadə, Əkbər ağa Şeyxülislamov, Məmməd
  Yusif Cəfərov, Hidayət bəy Məlikaslanov, Rəhim bəy Vəkilov, Həmid
  bəy Şahtaxtinski, Firidun bəy Köçərli, Cəmo bəy Hacınski, Şəfi bəy
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  27
  Rüstəmbəyov, Xosrov bəy Sultanov, Cəfər Axundov, Məmməd Məhərrəmov,
  Cavad Məlikyeqanov, Hacı Molla Axundzadə.
  1918-ci il 28 May – M.Ə.Rəsulzadənin sədri olduğu Azərbaycan
  Milli Şurası Azərbaycan istiqlalını elan edir və altı maddədən ibarət olan
  Azərbaycan istiqlal bəyannaməsi qəbul edilir. Həmin günü Azərbaycan
  Xalq Cümhuriyyətinin ilk hökumət kabinəsi təşkil edilir. 9 strukturdan
  ibarət olan I hökumət kabinəsinə Nazirlər Şurasının sədri Fətəli xan
  Xoyski başçılıq edir. Həmin dövrdə Azərbaycanda əhalinin sayı 2 milyon
  750 min (onlardan 1 milyon 900 mini müsəlman idi) nəfər idi. Azərbaycan
  Xalq Cümhuriyyətinin ərazisi isə 97,3 min kv.km idi. Bundan başqa
  15,6 min kv.km-lik Azərbaycan torpaqları Ermənistan və Gürcüstanla
  mübahisəli ərazi sayılırdı.
  1918-ci il 4 iyun – Batumda Osmanlı Türkiyəsi ilə Azərbaycan
  Xalq Cümhuriyyəti arasında ilk Dostluq Müqaviləsi imzalanır. Müqavilənin
  IV maddəsində Osmanlı hökumətinin Azərbaycana silahlı yardım
  göstərmək haqqının olduğu qeyd edilir. Müqaviləni Azərbaycan hökuməti
  adından M.Ə.Rəsulzadə və M.Hacınski imzalayır.
  1918-ci il 17 iyun – M.Ə.Rəsulzadənin başçılıq etdiyi Azərbaycan
  Milli Şurası ilhaqçıların təsirini azaltmaq, Nuru Paşa ilə münasibətləri
  pozmamaq, Azərbaycanın istiqlaliyyətini qorumaq məqsədi ilə öz fəaliyyətini
  dayandırır.
  1918-ci il 18 iyun – M.Ə.Rəsulzadənin başçılıq etdiyi diplomatik
  heyət (A.Səfikürdski və X.Xasməmmədov) Mərkəzi Avropa dövlətlərinin
  (Almaniya, Avstriya-Macarıstan, Türkiyə və Bolqarıstan) yeni
  yaradılmış Qafqaz dövlətləri ilə əməkdaşlığı çərçivəsində keciriləcək
  konfransda iştirak üçün istanbula gedir.
  1918-ci il 26 iyun – Türkiyədə nəşr edilən “Təsviri-Əfkar” qəzetində
  “Azərbaycan Nümayəndə Heyəti” başlıqlı yazıda M.Ə.Rəsulzadə
  ilə geniş müsahibə verilir. Qəzetdə çap edilən fotonun altındakı yazıda
  isə M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyində Xəlil Xasməmədov, Aslan bəy
  Səfikürdski və Əhməd bəydən ibarət Azərbaycan hökuməti nümayəndələrinin
  25 iyunda istanbula gəldiyi bildirilir. Qəzetdə verilən təqdimat
  yazısında M.Ə.Rəsulzadənin bir neçə il öncə istanbulda olduğu və burada
  olarkən “Təsviri-Əfkar” qəzetinin “islam aləmi üzrə müxbiri” olduğu da
  qeyd edilir.
  1918-ci il 22 iyul – istanbulda nəşr edilən “Vakit” qəzetində “Kafkasya
  işləri: Rəsulzadə Mehmet Emin Bəyin Bəyanatı” başlıqlı yazı çap
  edilir.
  1918-ci il avqust – istanbulda olarkən, iran Konsulluğuna Azərbaycanın
  müstəqilliyi haqqında bəyannamə göndərir. Konsulluq
  Nəsiman Yaqublu
  28
  əməkdaşları isə Azərbaycan adlı dövləti tanımadıqları haqqında olan
  məktubu geri qaytarır.
  1918-ci il 3 sentyabr – istanbulda nəşr edilən “Vakit” qəzetində
  M.Ə.Rəsulzadə başda olmaqla Azərbaycan Nümayəndə Heyətinin fəallığı
  ilə keçirilən tədbir haqqında “Azərbaycan Haqqında Konfrans” başlıqlı
  yazı çap edilir.
  1918-ci il 6 sentyabr – Azərbaycanın Xarici işlər Naziri
  M.Hacınskiyə yazdığı məktubda Bakının azad edilməsinin həyati
  əhəmiyyət daşıdığını bildirir.
  1918-ci il 15 sentyabr – Türkiyənin Hərbi Naziri Ənvər Paşa ona
  zəng edib, Bakının alınması – Qurtuluşu xəbərini verir.
  1918-ci sentyabr – M.Ə.Rəsulzadə Rusiya və Almaniya arasında
  Azərbaycanın müstəqilliyini şübhə altına alan Brest-Litovsk sazişinə
  əlavə olan 27 avqust razılaşmasına etiraz edir və Almaniyanın
  istanbuldakı səfirinə etiraz bəyanatını çatdırır. “iqdam” qəzetində çıxış
  edir, “Bakısız Azərbaycan, başsız bədəndir” deyir.
  1918-ci il 23 sentyabr – istanbulda nəşr edilən “Vakit” qəzetində
  M.Ə.Rəsulzadənin Almaniya və Sovet Rusiyası arasında neft qarşılıqlı
  anlaşmasına və Bakının Azərbaycana aid olmadığına etiraz olaraq,
  Almaniya səfir vəkili Konta (Valdeburqa) bir nota verdiyini bildirən
  “Azərbaycanın Almaniya hökumətinə notası” adlı yazısı çap edilir.
  1918-ci il oktyabrın sonu – M.Ə.Rəsulzadə istanbuldan Bakıya
  qayıdır.
  1918-ci il 16 noyabr – M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə Milli
  Şuranın Bakıda ilk toplantısı keçirilir və Azərbaycan xalqına müraciət
  qəbul edilir.
  1918-ci il 19 noyabr – M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə Milli Şura
  Azərbaycan Parlamentinin yaradılması haqqında qanun qəbul edir.
  1918-ci il 7 dekabr – M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan Parlamentinin
  açılışında ilk çıxışı edir. Məşhur tarixi sözlərini də ilk dəfə burada
  səsləndirir: “Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz!”. Parlamentdə ən
  güclü sayılan “Müsavat” fraksiyasına başçılıq edir. O, həmçinin
  Parlamentdə iki komissiyada – “Müəssislər Məclisini çağırmaq” və
  “Maliyyə büdcə” komissiyasında təmsil olunur.
  1919-cu il 14 aprel – M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan Parlamentinin
  29-cu iclasında çıxış edib, ermənilərin iddialarını rədd edir. Qarabağın
  Azərbaycan ərazisi olduğunu bildirir.
  1919-cu il 15 noyabr – M.Ə.Rəsulzadənin təşəbbüsü və Parlamentdə
  bir neçə dəfə çıxışındakı tələbi əsasında Bakı Dövlət Universiteti
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  29
  təsis edilir və o, burada tarix-filologiya fakultəsində Osmanlı ədəbiyyatı
  tarixindən mühazirələr oxuyur.
  1919-cu il 2-12 dekabr – Bakıda “Müsavat” Partiyasının II qurultayı
  keçirilir. M.Ə.Rəsulzadə Partiyanın sədri seçilir.
  1919-1920-ci illər – M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan Parlamentində
  fəal çıxış edir, problemlərə münasibətini bildirir. Bütövlükdə isə 114
  iclasdan 80-də çıxış edir.
  1920-ci il – Bakıda “Azərbaycan” qəzetinin hökumət mətbəəsində
  M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan təşəkkülündə Müsavat” kitabı nəşr edilir.
  1920-ci il 27 aprel – M.Ə.Rəsulzadə Parlamentin son iclasında
  çıxış edərək, bolşeviklərin təslimçilik xarakteri daşıyan ultimatumunu
  rədd edir. Elə həmin gecə onun məsləhəti ilə “Müsavat” Partiyasının
  “Gizli Mərkəzi” yaradılır.
  1920-ci il may – Bolşeviklərin Azərbaycanı işğalından sonra
  M.Ə.Rəsulzadə təqib olunur, əvvəl Bakıda – Ramanada gizlənir, sonra
  isə Lahıca gedib orada qalır, özünün məşhur “Əsrimizin Səyavuşu”
  əsərini yazır.
  1920-ci il 17 avqust – Göyçay qəzasının Qaraməryəm kəndində
  bolşeviklər onu həbs edib Bakıya gətirir.
  1920-ci il noyabr – i.V.Stalin Bakıya gəlir və M.Ə.Rəsulzadəni
  həbsdən azad edib özü ilə Moskvaya aparır.
  1920-ci il noyabr – Moskvada nəzarət altında yaşayır. Ona RSFSR
  Millətlər Komissarlığı nəzdində yaradılması nəzərdə tutulan Şərq
  Xalqlarını Öyrənmə Cəmiyyətinə rəhbərlik etmək təklif edilir, lakin o, bu
  təkliflə razılaşmır. O, eyni zamanda Şərq Ölkələri zəhmətkeşlərinin
  Kommunist Universitetində professor vəzifəsində çalışmaqdan da imtina
  edir. Hətta Stalinin bu işə müdaxiləsi də M.Ə.Rəsulzadəni razı salmır.
  Moskvada olarkən o, yalnız Şərq Ölkələri institutunda (keçmiş Lazarev
  institutu) fars və rus dillərindən dərs deyir, müəllim olaraq çalışır. Bu
  müddətdə o, elmi tədqiqat işləri ilə məşğul olur, “Jizn Nasionalnostey”
  (“Millətlər Həyatı”) jurnalında yazılar çap etdirir.
  1922-ci il aprel-may – M.Ə.Rəsulzadə elmi ezamiyyət adı ilə
  Sankt-Peterburqa gedir, oradan isə Finlandiyaya keçir. 15 gün ərzində fin
  əsgərlərinin nəzarətində qalır, bir müddət Helsinkidə yaşayır. Burada
  olarkən tanınmış mücahid Abdulla Battas-Taymasla da görüşür. Helsinkidə
  M.Ə.Rəsulzadənin şərəfinə verilən ziyafətdə Peterburq imamı
  Lütfi ishaqi də iştirak edir, onun haqqında xoş sözlər söyləyir.
  Helsinkidə pasport və viza işlərini tamamladıqdan sonra Fransaya,
  oradan Berlinə, oradan isə Türkiyəyə gedir.
  Nəsiman Yaqublu
  30
  1922-ci il oktyabr-noyabr – M.Ə.Rəsulzadə Türkiyədə – istanbulda
  olur.
  1923-cü il 31 mart – M.Ə.Rəsulzadə istanbuldan Polşanın
  görkəmli dövlət xadimi, Ali Baş Komandan Marşal Jozef Klement
  Pilsudskiyə fransızca məktub yazır, 10-a qədər azərbaycanlı zabitin Polşa
  ordusunda xidmət etməsinə razılığına görə ona təşəkkürünü bildirir.
  1923-cü ilin mayı – istanbulda M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan
  Cümhuriyyəti (keyfiyyəti-təşəkkülü və şimdiki vəziyyəti)” kitabı nəşr
  edilir və həmin il izmirdə keçirilən “izmir iqtisadi Konqresi”ndə “iqtisadi
  Misak” (Bəyannamə) proqramında və “Kitab Bayramı” tədbirində
  (sərgisində) Atatürk mükafatına layiq görülür.
  1923-cü il 26 sentyabr – Azərbaycan mühacirət mətbuatının ilk
  orqanı olan “Yeni Qafqasiya” jurnalını nəşr edir.
  1923-cü il 17 noyabr – M.Ə.Rəsulzadə istanbulda bu ünvanda
  yaşayır: Çarşıqapı, Qəndilli küçəsi-5. (Çox ehtimal ki, “Yeni Qafqasiya”
  jurnalı da burada nəşr edilib). M.Ə.Rəsulzadə 1923-cü ildə 17 noyabrda
  Parisə – Ə.M.Topçubaşova göndərdiyi məktubda bu ünvana köçdüyünü
  bildirir.
  1924-cü il – “Müsavatın Xarici Əlaqələr Bürosu”nu və “Azərbaycan
  Milli Mərkəzini” yaradır.
  1924-cü il – istanbulda tanınmış mütəfəkkir Ziya Göyalpın dəfn
  mərasimində olur və çıxış edir.
  1923-1925-ci illər – istanbulda “Əsrimizin Səyavuşu”, “istiqlal
  məfkurəsi və gənclik”, “Rusiyada siyasi vəziyyət” kitablarını çap etdirir.
  1925-ci il 6 may – Parisə – Ə.M.Topçubaşova göndərdiyi
  məktubda yaşayış yerini dəyişib bu ünvanda məskunlaşdığını qeyd edir:
  “Ayasofya, Yerəbatan küçəsi N 6, Molla Nəcməddinin mülkündə”.
  1925-ci il – istanbulda mühacirətdə yaşayan gənclər qarşısında
  “istiqlal məfkurəsi və gənclik” mövzusunda cıxış edir.
  1926-cı il 15 iyul – istanbulda M.Ə.Rəsulzadənin, N.Ramişvilinin
  T.Qolubko və Polşanın Türkiyədəki hərbi attaşesi polkovnik T.Şetsellə
  danışıqları əsasında “Qafqaz istiqlal Komitəsi” yaradılır.
  1926-cı il 15 noyabr – M.Ə.Rəsulzadə Polşa Xarici işlər Nazirliyinin
  rəsmisi olan Tadeuş Qolubkoya məktub yazır və “Yeni Qafqasiya”
  jurnalına dəstək göstərməsini xahiş edir.
  1926-cı il Paris – ilk dəfə burada Beynəlxalq təşkilat olaraq “Prometey”
  hərəkatı yaradılır. Hərəkatın yaradılmasında M.Ə.Rəsulzadə də
  daxil olmaqla keçmiş Rusiya imperiyasının ayrı-ayrı xalqlarının liderləri
  fəallıq göstərir.
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  31
  Prometeyçilərin başlıca vəzifəsi bu idi: 1) Öz xalqlarında siyasi
  şüuru oyatmaq və onları öz talelərini həll etməyə hazırlamaq; 2) Avropa
  və dünya ictimaiyyəti qarşısında Sovetlər Birliyində yaşayan rus olmayan
  xalqların problemlərini açıqlamaq; 3) Bolşevik diktaturasını ifşa etmək;
  4) ilk vaxtlar isə müxtəlif xalqlarla birgə mübarizə aparmaq səylərini
  birləşdirmək.
  Qeyd edək ki, ilk yaradılan “Prometey” hərəkatına Azərbaycan,
  Gürcüstan, Kareliya, Komi, Krım, Kuban, Povoljye, Şimali Qafqaz, Türküstan,
  Ukrayna, Ural nümayəndələri daxil idi.
  1926-cı il – Parisdə, fransız dilində “Prometey” jurnalı nəşrə başlayır.
  Jurnal “Müstəqil Qafqaz Komitəsi” (Azərbaycan, Gürcüstan, Şimali
  Qafqaz) tərəfindən çap edilir. M.Ə.Rəsulzadə jurnalın redaksiya heyətinin
  üzvü kimi fəaliyyət göstərir.
  1927-ci il 11 iyul – M.Ə.Rəsulzadə Polşa dövlətinin rəsmisi olan
  T. Qolubkoya yazdığı məktubda Azərbaycanla əlaqələrin möhkəmləndirilməsi
  vacibliyini bildirir.
  1928-ci il Varşava – Burada “Əzilən Rusiya Xalqları Liqası” adlı
  “Prometey” cəmiyyəti yaradılır. Cəmiyyətə Azərbaycan, Gürcüstan,
  Don, Kareliya, Komi, Krım, Kuban, Povoljye, Şimali Qafqaz, Türküstan,
  Ukrayna və Uralın nümayəndələri daxil olur. Bu antibolşevik ittifaq
  sovet təbliğatı üçün böyük təhlükə yaradır. Bu təşkilat Polşa Xarici işlər
  Nazirliyi və Baş Qərargahı tərəfindən Marşal Pilsudskinin birbaşa dəstəyi
  ilə fəaliyyət göstərir.
  Marşal Pilsudski SSRi-yə qarşı mübarizə aparmaq üçün bütün
  mühacirlərin birləşdirilməsini və onların gücündən faydalanmağı vacib
  sayır.
  “Prometeyçilik” termininin müəllifi isə polyak polkovniki
  T.Şetselin olduğu bildirilir. O, 1924-1926-cı illərdə Polşanın Türkiyədəki
  hərbi attaşesi olub. Bu ideya – yəni antibolşevik cəbhənin yaradılması isə
  Polşa dövlətinin başçısı M.Pilsudski tərəfindən müdafiə edilib.
  1928-ci il – M.Ə.Rəsulzadənin ümumi rəhbərliyi ilə “Azəri-Türk”
  jurnalı nəşr edilir.
  1928-ci il – M.Ə.Rəsulzadənin redaktorluğu ilə “Milliyyət və
  bolşevizm” məcmuəsi və yazdığı “ixtilalçı sosializmin iflası və
  demokratiyanın gələcəyi” kitabı çap edilir.
  1929-cu il 1 mart – M.Ə.Rəsulzadənin Baş redaktorluğu ilə
  istanbulda “Odlu Yurd” jurnalı nəşr edilir.
  1929-cu il 27 dekabr – M. Ə. Rəsulzadənin ümumi rəhbərliyi ilə
  “Odlu Yurd” adlı bülleten nəşr edilməyə başlayır. Bülleteni nəşr etməkdə
  əsas məqsəd bu idi: “Odlu Yurd” dərgisinin məşğul olduğu sahə və
  Nəsiman Yaqublu
  32
  hadisələr haqqında ictimaiyyətə daha tez və müntəzəm informasiya
  vermək”. Bülletenin sonuncu – 54-cü sayı 1930-cu ilin martın 17-də nəşr
  edilib. Gündəlik yayın orqanı olaraq çap edilən bülletenin sahibi
  Abbasqulu Kazımzadə, məsul müdiri isə Kamal idi.
  1929-cu il – Polşada – Varşavada, Polşanın Xüsusi Xidmət idarəsi
  SSRi-yə qarşı kəşfiyyat fəaliyyəti aparmaq üçün 2 saylı Ekspozituranı –
  Polşa Baş Qərargahının II Şöbəsinin kəşfiyyat bölməsini yaradır və
  M.Ə.Rəsulzadə Varşava qrupunun rəhbəri olur. Bu bölmə əsasən SSRinin
  dağılması, Qafqazın, eləcə də Azərbaycanın azad edilməsi üçün mühacirlərin
  məsləhətlərindən faydalanır.
  1930-cu il 29 mart – Parisdən və Varşavadan yaxın dostu Həmdulla
  Sübhi Tanrıövərə yazdığı məktublarda Paris konsulluğunun ona viza
  vermədiyi qeyd olunur. M.Ə.Rəsulzadə yazır ki, əgər bu Ankara
  hökumətinin əmrinə əsasən edilirsə, onda bu məsələnin açıqlanması
  lazımdır.
  1930-cu il – Parisdə rusca “Panturanizm haqqında”, Varşavada isə
  “Panturanizm və Qafqasya problemi” kitabları rusca nəşr edilir.
  1930-cu il – M.Ə.Rəsulzadənin H.S.Tanrıövərə və C.Hacıbəyliyə
  yazdığı məktublardan məlum olur ki, o, 1930-cu ildən başlayaraq
  Polşada yaşayır (təbii ki, Türkiyəyə qayıtmağa icazə verilmədiyindən
  məcburən bu ölkədə qalır, lakin istanbulla da əlaqəsini itirmir və orada
  azərbaycanlıların fəaliyyətinə rəhbərlik edir, “Odlu Yurd” jurnalının da
  Baş redaktoru olaraq qalır). O, Varşavada Sluzevsko, Krzyesko 30
  ünvanda yaşayır, bu dövlətin dəstəyi ilə sovet işğalı rejiminə qarşı
  mücadilə aparır. Eyni zamanda Fransada olur və sovet rejiminə qarşı
  fəallıq göstərir.
  1931-ci il – Ankarada Türkiyə Xarici işlər Naziri T.Rüşdi ilə SSRi
  Xarici işlər Naziri Litvinov arasında imzalanan müqaviləyə əsasən
  Türkiyə dövləti fəal mühacirləri ölkəsindən getməyə məcbur edir və
  SSRi əleyhinə təbliğata imkan vermir.
  M.Ə.Rəsulzadənin və onun silahdaşlarının siyasi və mətbu fəaliyyətinə
  Türkiyədə son olaraq 1931-ci ildə sentyabr ayında Sovet dövlətinin
  təzyiqi ilə rəsmi qadağa qoyulur.
  1931-ci il sentyabr – M.Ə.Rəsulzadənin Türkiyədən çıxmağa məcbur
  olan yaxın silahdaşları da siyasi sığınacaq alıb Polşada məskunlaşır.
  Almaniyada isə onların qəzet və jurnal nəşr etməsi üçün şərait yaradılır.
  1932-ci il 10 yanvar – Almaniyada Berlində “istiqlal” qəzetini
  nəşr edir.
  1933-cü il 21 mart – M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan Milli Mərkəzi”
  ilə bağlı Varşavada yazdığı anketdə Mərkəzin Varşavada, istanbulda və
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  33
  Parisdə yerləşdiyini qeyd edir. O, eyni zamanda hər ay ona verilən 650
  zlot məbləğindən M.Mehdiyevə və M.Vəkilliyə 68 dollar, Ə.Şeyxülislamova,
  A.Atamalıbəyova, C.Hacəbəyliyə, X.Xasməmmədovaa və
  M.Ə.Rəsuloğluna 30-32 dollar, Ə.M.Topçubaşova isə 40 dollar kömək
  olunduğunu qeyd edir.
  M.Ə.Rəsulzadə bu anketdə hər il Azərbaycana 3 emissarın göndərilməsi
  üçün 300 dollar, orada xalq arasında çağırış və vərəqələrin
  yayılmasına isə 100 dollara yaxın vəsaitin ayrıldığını bildirir.
  1933-cü il 8 mart – M.Ə.Rəsulzadə 2 saylı Ekspozituranın rəhbəri
  olan polyak Xaraşkeviçlə görüşür, “Azərbaycan Milli Mərkəzi”nin
  fəaliyyəti ilə bağlı onu məlumatlandırır. Eyni zamanda Ə.M.Topçubaşov
  ailəsinin ciddi ehtiyac içində yaşadığını bildirir. Qeyd edir ki,
  Ə.M.Topçubaşovun böyük oğlu xarici sayıldığı üçün ona iş tapmaq
  mümkün deyil. Böyük qabiliyyəti olan kiçik oğlu isə məcburiyyətdən
  təhsilini dayandırıb. M.Ə.Rəsulzadə Xaraşkeviçi Ə.M.Topçubaşovun
  ailəsinə kömək etməyə razı salır.
  1933-cü il mart – Varşavada yazdığı anketdə M.Ə.Rəsulzadə
  “istanbulda Azərbaycanlı Tələbələr” Cəmiyyəti haqqında məlumat verir.
  Qeyd edir ki, bu cəmiyyət Türkiyədə təhsil alan tələbələrdən ibarətdir, 24
  üzvü vardır. idarə Heyətinin sədri Mehmet Əli bəydir (M.Ə.Rəsuloğlu).
  Bu, mədəni-maariflənmə və xeyriyyə formalı cəmiyyətdir. Öz üzvlərinə
  maddi və mənəvi dəstək verir. Əsasən də türk ictimaiyyətini Azərbaycan
  xalqının həyatı və mübarizəsi ilə tanış edir.
  1933-cü il 19 noyabr – Varşavada “Azərbaycanda Milli Hərəkat”
  adlı çox əhəmiyyətli bir məqaləsini yazır və 1934-cü ilin yanvarın 12-də
  bu yazı 2 saylı Ekspozituraya daxil olur.
  1934-cü il noyabr – Almaniyada, Berlində “Qurtuluş” jurnalını
  nəşr edir.
  1935-ci il 24 iyun, Paris – M.Ə.Rəsulzadə Polşa Baş Qərargahı
  II Şöbəsinin 2 saylı Ekspoziturasının rəisi E.Xaraşkeviçə məktub yazır və
  bu məktubda Ə.M.Topçubaşovun ailəsinə təqaüdün verilməsinin davam
  etdirilməsi vacibliyini bildirir. Qeyd edir ki, bundan ötrü o, Ə.M.Topçubaşovun
  oğlu Ələkbər Topçubaşovu rus dilində nəşrini planlaşdırdıqları
  jurnala redaktor təyin etməyi qərara alıb. M.Ə.Rəsulzadə bununla
  Ə.M.Topçubaşovun ailəsinə maddi dəstəyin göstərilməsini mümkün
  sayır.
  1936-cı il 24 may. Fransa, Paris, Henri Martin küçəsi, Kültür
  Fizik Klubu – Azərbaycan, Gürcü və Şimali Qafqasiyalılarla, Rusiya
  əsarətində yaşayan digər xalqların da nümayəndələrinin iştirakı ilə
  toplantı keçirilir. Toplantını M.Ə.Rəsulzadə açır və mayın 11-də Şimali
  Nəsiman Yaqublu
  34
  Qafqazın, 26-da Gürcüstanın, 28-də isə Azərbaycan ilə Ermənistanın
  istiqlallarını elan etdikləri münasibəti ilə hamını təbrik edir, həmin
  hadisənin əhəmiyyəti haqqında geniş məlumat verir. Təbrizdən gürcü nümayəndəsi
  A.i.Çxenkeli, Azərbaycan nümayəndəsi Mir Yaqub Mehdiyev,
  erməni A.i.Xatisyan, ukraynalı A.Şulqin, “Prometey”in redaktoru
  G.Qvazava çıxış edirlər.
  1936-cı il 5-7 avqust – Polşanın Varşava şəhərində M.Ə.Rəsulzadənin
  ümumi rəhbərliyi ilə “Müsavat” Partiyasının konfransı keçirilir. Bu
  konfransda M.Ə.Rəsulzadə milli mübarizədə partiyanın siyasəti mövzusunda
  məruzə edir. Konfrans “Müsavat” Partiyasının siyasi platformasını,
  partiyanın xarici və daxili siyasətinə dair tezisləri və bir sıra başqa qətnamələri
  işləyib hazırlayır.
  1936-cı il 9 avqust – M.Ə.Rəsulzadə Polşanın Parisdəki diplomatı
  və kəşfiyyatçısı i.Skarjinskiyə müşayiət məktubu göndərir, “Müsavat”
  Partiyasının Varşavada keçirilən konfransı haqqında geniş məlumat verir.
  1936-cı il – Almaniyada, Berlində “Çağdaş Azərbaycan
  ədəbiyyatı” kitabını Türkiyə türkcəsində, Parisdə isə rusca çap etdirir.
  Onun Parisdə fransızca “Azərbaycan” kitabı da nəşr edilir.
  1936-cı il 17-26 avqust – Parisdə Azərbaycanın, Povoljyenin,
  Uralın, Krımın, Şimali Qafqazın və Türküstanın müsəlman xalqlarının
  nümayəndələrinin iştirakı ilə qurultay keçirilir. Qurultay iştirakçıları
  “Rusiyada əzilən Türk Xalqları ittifaqı” adlı təşkilat yaradır. Aprelin 26-
  da Krımın türk müsəlman xalqlarının lideri Cəfər Seyidəhməd, Azərbaycandan
  M.Ə.Rəsulzadə, Mir Yaqub Mehdiyev, Mustafa Vəkilli, Şimali
  Qafqazdan M.G.Şuns, Povoljye və Uraldan A. ishaqi, Türküstandan
  M.Çokay razılaşır ki, qarşıdakı bir neçə ay ərzində qəbul edilmiş,
  protokola uyğun və həmin ili keçiriləcək qurultayda Daimi Şura
  yaradılsın. Bu işləri yerinə yetirmək üçün ittifaqın Baş katibi Cəfər
  Seyidəhməd, katib Mustafa Çokay seçilir. Təşkilatın gizli saxlanılması
  məqsədəuyğun hesab edilir.
  1937-ci il 21 may – “Azərbaycan problemi” mövzusunda 200-ə
  qədər adamın iştirak etdiyi Berlindəki Humbold Ali məktəbinin klubunda
  maraqlı çıxış edir. Tədbirdə müxtəlif nazirliklərin, müəssisələrin, elm və
  mətbuat sahəsinin təmsilçiləri iştirak edir.
  1937-ci il 2-22 may – Almaniyanın Berlin şəhərində olur.
  Almaniya Nasional Sosialist Fəhlə Partiyasının Xarici Siyasət idarəsinin,
  Almaniya Təbliğat Nazirliyinin yüksək vəzifəli məmurları ilə görüşür.
  Müəyyən edir ki, bu dairələr Sovetlər Birliyində milli problemlərlə çox
  ciddi maraqlanır.
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  35
  1937-ci il – Almaniyada almanca “Azərbaycan problemi” əsərini
  çap etdirir.
  1938-ci il – Varşavada polyakca “Azərbaycan müstəqillik uğrunda
  mübarizədə” kitabını çap etdirir.
  1939-cu il avqust – M.Ə.Rəsulzadə Ayaz ishaqi ilə birlikdə
  Rumıniyanın Dobruca bölgəsində, Köstəncə (Konstansa) şəhərində olur.
  Burada Dobruca Mədəniyyət Birliyinin onların şərəfinə keçirdiyi
  tədbirdə iştirak edir (O dövrdə, burada çoxlu sayda türklər yaşayırdı).
  1939-cu il 6 sentyabr – M.Ə.Rəsulzadə II Dünya müharibəsinin
  başlaması və Polşanın sentyabrın 1-də almanların, sentyabrın 18-də isə
  sovetlərin işğalı üzərinə bu ölkəni tərk edir. Köstəncədə dostu, Türkiyəni
  Rumıniyada Böyükelçi olaraq təmsil etməyə gələn Həmdulla Sübhi
  Tanrıövəri qarşılayır və onunla birlikdə Buxarestə gedir. Burada 1945-ci
  ilin əvvəllərinə qədər yaxın dostu, Türkiyənin Rumıniyadakı Böyükelçisi
  Həmdullah Sübhi Tanrıövərin himayəsində “Kiryazi” otelində yaşayır.
  1941-ci il 10 avqust – Rumıniyanın Buxarest şəhərində olur,
  Nizamiyə həsr etdiyi “Azərbaycan şairi Nizami (1141-1209)” əsərini
  yazır.
  1940-1943-cü illər – Buxarestdə yaşayır. Almaniyada olur,
  azərbaycanlı əsirlərin xilasına çalışır. Almaniya hakimiyyət dairələri ilə
  danışıqlar aparır, “Azərbaycan Milli Komitəsi”ni yaradır, almanların
  əsirlərlə bağlı yaratdığı “Azərbaycan Milli Komissiyası”na başçılıq edir.
  1943-cü il 5 avqust – Azərbaycan legionerləri qarşısında çıxış
  edir. Almaniya hökumətinin yürütdüyü siyasətlə razılaşmadığını bildirib
  bu ölkəni tərk edir.
  1944-cü il, 23 avqust – Rumıniyanın 1944-cü ilin aprelində ABŞ
  təyyarələri tərəfindən bombalanmasından sonra burada baş verən bir
  çevrilişlə hökumət devrilir. Yeni hökumət ruslarla atəşkəs elan edir. Bu
  vəziyyətdə M. Ə. Rəsulzadə Buxaresti tərk etmək məcburiyyətində qalır.
  1945-ci il – Rumıniya işğal edildikdən sonra Avstriyaya gəlir,
  “imperial” mehmanxanasında yaşayır, sonra Almaniyanın Mittenvald
  bölgəsindəki qaçqın düşərgəsində olur. Burada “Azərbaycan Demokrat
  Birliyi”ni yaradır. Bu birliyin də başlıca məqsədi azərbaycanlıları xilas
  etmək, onların sovet dövlətinə verilməsinin qarşısını almaq idi. Çünki
  sovet dövləti legionerlərin çoxunu ya həbs edir, ya da güllələyirdi.
  1946-cı il 5 avqust – Müvəqqəti yaşadığı Mittenvald bölgəsindən
  dostu, Türkiyənin Rumıniya Böyükelçiliyində 4 il hərbi attaşe olaraq
  çalışmış, (1940-cı ilin 23 iyunundan 1944-cü ilə qədər) albay Kənan
  Kocatürkə məktub yazır və özünün də, buradakıların da Türkiyəyə getmək
  istəyində olduğunu bildirir. O, bu məktubu Türkiyəyə Almaniyadakı
  Nəsiman Yaqublu
  36
  düşərgəyə qaçqın işləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə olaraq gəlmiş ihsan
  bəy vasitəsi ilə göndərir.
  1947-ci il – Münhendə 30 səhifəlik “Azərbaycan tarixi” kitabını
  çap edib, azərbaycanlılar arasında yayır. “Azərbaycan-Türkiyə” Cəmiyyəti
  yaradıb azərbaycanlıların Türkiyəyə getməsini təmin edir.
  1947-ci il 8 iyul – M.Ə.Rəsulzadənin Türkiyədə dostlarına yazdığı
  məktublar təsirini göstərir. Dostları (başda Həmdullah Sübhi Tanrıövər
  olmaqla) onun Türkiyəyə qayıtması üçün Xariciyyə vəkili ilə görüşüb
  razılaşır. Türkiyə Prezidenti ismət inönünün sərəncamı ilə Türkiyəyə
  qayıtmasına icazə verilir. Bildirilir ki, qərar Daxili işlər Nazirliyinin
  18.06.1947-ci il tarixli və 88717/249 saylı yazısı ilə verilən təklifə
  əsasən, 3519 saylı qanunun 22-ci maddəsinə əsasən Bakanlar Kurulunun
  8.07.1947-ci il tarixində qərarlaşdırılıb. Həmin dövrdə Bakanlar Kurulu
  qərarı ilə M.Ə.Rəsulzadə Türk vətəndaşlığına qəbul edilir və 1947-ci ilin
  sentyabrında Türkiyəyə gedir.
  1949-cu il 2 fevral – Ankarada “Azərbaycan Kültür Dərnəyi”ni
  yaradır.
  1949-cu il – Ankarada “Azərbaycan Kültür Gələnəkləri” kitabı çap
  edilir.
  1949-cu il – Həmin dövrdən M.Ə.Rəsulzadə Milli Təhsil
  Nazirliyində Yayım Müdirliyində və Milli Kitabxanada çalışmağa
  başlayır.
  1950-ci il – “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabı çap olunur.
  1951-ci il – Türkiyənin elmi ictimaiyyətində böyük marağa səbəb
  olan “Azərbaycan şairi Nizami” əsərini nəşr etdirir.
  1951-ci il 18 yanvar – ABŞ dövlətinin dəstəyi ilə “SSRi
  Xalqlarının Azadlığı Uğrunda Amerika Komitəsi” yaradılır və Komitənin
  rəhbəri i.Don-Levin M.Ə.Rəsulzadəni italiya və Almaniyaya dəvət edib
  onu əməkdaşlığa çağırır.
  1951-ci il – Münhendə “Amerika Komitəsi”nin təşkilatçılığı ilə
  konfrans keçirilir və M.Ə.Rəsulzadənin başçılıq etdiyi “Azərbaycan Milli
  Mərkəzi” Məhəmməd Kəngərlinin timsalında tədbirdə təmsil edilir.
  1952-ci il 1 aprel – M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə “Azərbaycan”
  jurnalı nəşrə başlayır.
  1952-ci il 11-16 dekabr – Münhendə Ümumqafqaz Konfransı keçirilir
  və M.Ə.Rəsulzadə burada çıxış edir.
  1953-cü il may – “Amerika Komitəsi”nin dəvəti ilə M.Ə.Rəsulzadə
  Almaniyaya gedir. Azərbaycanın istiqlalının 35 illiyi münasibəti ilə
  “Amerikanın səsi” radiosunda çıxış edir və səsi vala yazılıb ona bağışlanır.
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  37
  4. ANADAN OLDUĞU NOVXANI KƏNDi
  Novxanı kəndi Abşeron rayonunda yerləşir. Ərazisi 26,97 kv kmdir
  (XVIII əsrdə təxminən 100 kv km idi). Əhalisi 8500 nəfərə yaxındır.
  Azərbaycan çar Rusiyası tərəfindən işğal edildikdən sonra 1813-1816-cı
  illərdə siyahıya alınmanın nəticələrinə görə Novxanıda 115 ailə qeydə
  alınıb. Bu siyahıda M.Ə.Rəsulzadənin ulu babası Rəsul 59-cu sırada göstərilib.
  Onun 1 evi, 2 oğlu, 3 qızı olduğu bildirilir. Bu ailənin 2 iribuynuzlu,
  11 kiçik buynuzlu mal-qarası və 1 meyvə bağının mövcudluğu qeyd
  edilib. Novxanının 9 saylı kənd olduğu və sahibinin də Hacı Nurməhəmməd
  bəy olduğu bildirilir.
  1832-ci ildəki siyahıya alınmanın nəticələrinə görə Novxanıda 192
  ailə (cəmi 1188 nəfər) qeydə alınıb.
  Alimlərin əksəriyyəti Novxanı kəndinin yaranmasını Siyan və
  yaxud Siyangöl yaşayış məskəninin dağılması ilə əlaqələndirir.
  Vaxtı ilə Siyan şor gölünün
  cənub-şərqində (indiki “Binəqədi
  Qil Company” şirkətinə məxsus
  yer vaxtilə Novxanı kəndinin
  ərazisi olub) orta əsrlərə aid
  Siyangöl şəhər tipli böyük qəsəbə
  aşkar edilmişdi. Qazıntılar zamanı
  qədim kəndin ərazisində IX-XVI
  əsrlərə aid əşyalar tapılıb.
  Müəyyən edilib ki, burada hələ
  Tunc dövründə insanlar yaşayıb.
  XVI əsrdə Xəzərin səviyyəsinin
  qalxması və burada neft hasilatına
  başlanması ilə əlaqədar əhali yeni
  yaşayış yerinə köçüb. Bu yeri isə
  Novxanı (“Nov” – təzə, “xana” –
  ev deməkdir) adlandırıblar.
  1813-cü ilin siyahısına görə,
  Abşeronda aparılan siyahıya
  alınma burada Maştağadan sonra ən böyük kəndin Novxanı olduğunu
  göstərmişdi.
  1832-ci ildə Novxanıda 10 000 hektar torpaq sahəsi olub. Burada
  əkinçilik, üzüm bağları, zəfəran tarlaları, bostan üçün ayrıca yer
  olmuşdur. Burada evlərdə xalça, palaz toxunub, parçadan, zərbaftadan
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  39
  tikmələr yaradılıb. Bundan əlavə qoyunçuluq, taxılçılıq, bağçılıq da
  inkişaf etmişdir. Novxanılılar heç vaxt bağa çəpər çəkməz, həyətə qıfıl
  vurmazlarmış. Əhali dindar olub, şiə təmayüllüdür.
  Eramızın əvvəllərindən türksoyluların yarımadaya yeni axını daha
  da gücləndi. Novxanı kəndində də türksoylular həmişə əksəriyyət təşkil
  etmişlər. Novxanının memarlıq abidələri kompleksinə Şah Soltan Hüseyn
  məscidi (təxmini 1750-ci il), Hacı Səfəralı məscidi (1865-ci il), Axund
  Əbil sərdabəsi (1850-1870-ci illərdə tikilib) və müxtəlif dövrlərə aid
  ovdanlar mövcuddur.
  Novxanı mühitindən çoxlu sayda elm, din, ədəbiyyat xadimləri
  çıxmış və şöhrətləri bütün dünyaya yayılmışdır.
  “Novxanı. Sərvətimiz şəxsiyyətlərimizdir”.
  Bakı, 2010,səh.283-287.
  5. NƏSLi, AiLƏSi
  HAQQINDA
  Babası – Məhəmmədrəsul Rəsulzadə. Üç övladı olub: Ələkbər,
  Əbdüləziz, Dostuxanım. Məhəmmədrəsulun böyük oğlu Ələkbər Məhəmməd
  Əmin Rəsulzadənin atasıdır. Digər oğlu Əbdüləzizin üç övladı
  olub – Məhəmmədəli, Ümbülbanu, Ümgülsüm. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
  Əbdüləzizin – öz əmisinin böyük qızı – Ümbülbanu ilə evlənib.
  Ümbülbanu xanımın bacısı isə tanınmış şairə Ümgülsümdür ki, onun da
  həyat yoldaşı yazıçı Seyid Hüseyn olub. Məhəmmədrəsulun qız övladı
  olan Dostuxa-nım isə (M.Ə.Rəsulzadənin bibisi) 1930-cu ildə vəfat edib,
  onun övladı olmayıb.
  Məhəmmədrəsulun Novxanıdan başqa, həm də Bakıda – indiki
  “Nizami” metrostansiyasının yerində böyük mülkü olub.
  Atası – Axund Hacı Molla Ələkbər Rəsulzadə. Novxanı kəndinin
  çox tanınmış axundu olub. 1926-cı ildə dünyasını dəyişib. Məzarı
  Novxanı kənd qəbirstanlığındadır. M.Ə.Rəsulzadənin istanbulda nəşr
  etdiyi “Yeni Qafqasiya” jurnalının 1927-ci ildəki sayında onun ölümü
  haqqında məlumat verilib.
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  41
  Anası Maral xanımın
  şəxsiyyət vəsiqəsi
  Anası – Zal qızı Ziynət rəhmətə gedib.
  Analığı Maral xanım Məhəmməd Əminə və bacısı
  Şəhrəbanı xanıma doğma övladları kimi baxıb.
  Çox alicənab olan Maral xanım 1929-cu ildə
  Kərbəla ziyarətinə gedib. 1937-ci ildə Qazaxıstana
  sürgünə göndərilib və orada vəfat edib.
  Bacısı – Şəhrəbanu xanım. M.Ə.Rəsulzadənin
  yeganə bacısı olub. Təqiblər, sıxıntılar onun həyatına
  1934-cü ildə son qoyub. Qızı Kübra xanım
  M.Ə.Rəsulzadənin oğlu Rəsula nişanlanıb. Sonradan
  Rəsul güllələndiyindən onlar ailə həyatı qura
  bilməyib.
  Həyat yoldaşı Ümbülbanu xanım –
  M.Ə.Rəsulzadənin həyat yoldaşı olan bu xanım onun
  əmisi qızı idi. 1888-ci ildə anadan olub.
  M.Ə.Rəsulzadə onunla 1908-1909-cü illərdə ailə
  qurub. Ümbülbanu xanım 1920-ci ildən sonra
  təqiblərlə dolu həyat yaşamasına baxmayaraq
  M.Ə.Rəsulzadənin fəaliyyətinə haqq qazandırıb, onu
  müdafiə edib. Oğlu Rəsul güllələndikdən sonra ailəsi
  ilə birlikdə əvvəl Qazaxıstanın Çolak-Kurqan yaşayış
  məntəqəsində, sonradan isə Taldı-Kurqanda –
  sovxozda məskunlaşıblar. Oğlu Rəsulun ölümünü unuda bilməyən Ümbülbanu
  xanımın ağır sürgün həyatında ürəyi partlayıb, 1939-cu ildə dünyasını
  dəyişib, elə orada da dəfn edilib.
  Qızı Lətifə - M.Ə.Rəsulzadənin ilk öladı və
  böyük qızı olub. 1910-cu ildə anadan olub. 1929-cu
  ildə əslən Lahıcdan olan Damad Müslümzadə ilə ailə
  qurub. 1939-cu ildə həyat yoldaşını “Müsavat”
  Partiyası ilə əlaqəyə görə həbs ediblər. 1941-ci ildə isə
  onu övladları Firuzə və işvə ilə Qazaxıstana –
  Nəsiman Yaqublu
  42
  Semipalatinsk vilayətinə sürgünə göndəriblər. Üçüncü övladı Sona isə
  xəstə olduğundan sanatoriyada saxlanılıb. Lətifə xanımla qızı işvə
  Qazaxıstanda 1943-cü ildə soyuqdan və aclıqdan donub ölür. Firuzə isə
  təsadüfən sağ qalır. Lətifənin Bakıda qalan qızı Sonadan isə heç bir xəbər
  alınmır. Ehtimala görə, o da xəstəlikdən sağalmayıb və dünyasını
  dəyişib.
  Qızı Xalidə - M.Ə.Rəsulzadənin kiçik qızı
  Xalidə (1916-cı ildə anadan olub) anasının
  ölümündən sonra Qazaxıstanda – Taldı-Kurqanda
  qala bilmir. Həyatını riskə ataraq 1943-cü ildə
  sürgündən qaçıb Bakıya gəlir. Bir müddət Seyid
  Hüseynin evində qalır, sonra buranın nəzarətdə
  olduğunu hiss edib, Şamaxı istiqamətinə gedir və
  sonradan ondan heç bir məlumat alınmır..
  Oğlu Rəsul – M.Ə.Rəsulzadənin iki oğul övladı
  olub. Rəsul və Azər. Oğlu Rəsul 1918-ci ildə anadan
  olub. Texnikumda təhsil alıb. Rəsulun şeir yazmaq
  istedadı da olub. 1934-cü ildən təqib edilib. 1937-ci ilin
  iyulun 15-də Novxanıdakı bağlarında həbs olunaraq
  19 yaşında güllələnib.
  Oğlu Azər – kiçik oğlu Azər M.Ə.Rəsulzadə
  həbsdə olarkən 1920-ci ildə doğulub. M.Ə.Rəsulzadə
  Stalin onu Moskvaya apararkən evə gedib, ailəsi ilə
  görüşə bilib. iki aylıq uşağın adını dəyişib (əvvəl adı
  Əliheydər olub) Azər qoyub. 1937-ci ildə sürgünə göndərilən
  Azər 1993-cü ildə Qazaxıstanda – Karaqandada
  dünyasını dəyişib və gətirilb Novxanı məzarıstanlığında
  dəfn edilib.
  Nəvəsi Rəis Rəsulzadə - Azər bəyin oğludur.
  1946-cı ildə sürgündə - Qazaxıstanın Taldı-Kurqan
  bölgəsində anadan olub, orta təhslini də orada –
  Karaqandada alıb. Azərbaycan Respublikasının
  Əməkdar rəssamıdır. Hazırda Azərbaycan Dövlət
  Pedaqoji Universitetində dosent olaraq çalışır.
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  43
  Leyla (Vanda)
  Rəsulzadə
  Həbs edilən qohumları –1937-ci il
  hadisələrində M.Ə.Rəsulzadənin nəinki
  ailəsi, eyni zamanda əksər qohumları da
  həbs edildi, sürgünə göndərildi. Bacanağı,
  tanınmış yazıçı Seyid Hüseynə 1937-ci ildə
  10 il həbs cəzası verildi, sonradan isə
  güllələndi. Seyid Hüseynin həyat yoldaşı
  şairə Ümgülsüm xanım həbs olunaraq 8 il
  azadlıqdan məhrum edildi, uzaq Mordovaya
  göndərildi. Övladları Seyid Hüseynin
  bacısı qızı Səyyarə xanımın himayəsində yaşadı.
  M.Ə.Rəsulzadənin digər qohumunun - Məhəmməd Əli Rəsuloğlunun
  da ailəsinin aqibəti acınacaqlı olub. M.Ə.Rəsulzadənin yaxın əqidə
  dostu olan M.Ə.Rəsuloğlu onun əmisi oğlu və “Müsavat” Partiyasının
  qurucusu idi. Özü mühacirətə getdikdən sonra həyat yoldaşı Raziyə xanımı
  üç övladı ilə birgə Qazaxıstana sürgünə göndərdilər.
  Qeyd 1 – M.Ə.Rəsulzadə böyük cəhdlə ailəsini xilas etməyə -
  Türkiyəyə gətirməyə çalışıb. Oğlu Azərin dediyinə görə, hətta bir dəfə
  (bu təxminən 1925-1926-cı illərdə olub) qatara minib getməyə də
  hazırlaşıblar. Lakin M.Ə.Rəsulzadənin atası Axund Hacı Ələkbər
  məsləhət bilməyib və onlar Bakıda qalıblar. 1932-ci ilə qədər isə
  M.Ə.Rəsulzadə müxtəlif adamlarla ailəsinə maddi yardımlar göstərib,
  hətta geyim, paltar da alıb göndərib. Sonradan sərhədlər bağlandığından
  bu mümkün olmayıb. Bakıda gizli fəaliyyət göstərən müsavatçılar isə
  imkan daxilində M.Ə.Rəsulzadənin ailəsinə
  müəyyən köməklik edib.
  Qeyd 2 – M.Ə.Rəsulzadə ailəsinin sürgünə
  göndərildiyini və həyat yoldaşının da vəfat
  etdiyini öyrəndikdən sonra polyak əsilli Vanda
  xanımla ailə qurub, birgə yaşayıb. Hər ikisi
  Ankaradakı milli kitabxanada çalışıb. Onların bu
  evlilikdən övladları olmayıb. Vanda xanım 1885-
  ci ildə Varşavada anadan olub, Varşava
  Universitetini bitirib. Onun Marşal Pilsudski ilə,
  eyni zamanda 1930-cu illərdə Polşanın Xarici
  işlər Naziri olmuş Beklə qohumluq əlaqəsinin
  olduğu bildirilir. O, 1974-cü ildə dünyasını dəyişib
  və Ankara şəhərindəki “Cəbəçi” məzarıstanlığında
  dəfn edilib.
  Nəsiman Yaqublu
  44
  6. TƏHSiL ALDIĞI
  “RUS-TATAR MƏKTƏBi”
  1887-ci ildən başlayaraq Bakıda yeni Avropa tipli məktəblər açılır.
  Bu cür məktəblərə xalq arasında “üsuli-cədid” məktəbi də deyirdilər. Bakıda
  ilk təşəbbüs göstərib belə məktəbi açan iki azərbaycanlı ziyalı olub:
  Tiflisdə Aleksandr institutunu bitirib Bakıya qayıtmış Sultan Məcid Qənizadə
  və Həbib bəy Mahmudbəyov. Bu məktəbdə ana dili, fars dili ilə
  yanaşı rus dili də tədris edilirdi. Odur ki, məktəb “Rus-tatar məktəbi”
  adlanırdı. ilk vaxtlar məktəbdə 50 şagird oxuyurdu və hər uşaqdan ayda 3
  manat pul alınırdı. Lakin müəllimlər şagirdlərin 25 faizinə pulsuz dərs
  deyirdilər. Dərsləri əsasən S. M. Qənizadə və H. Mahmudbəyov aparırdı.
  Sonradan şagirdlərin sayı artmış, məktəb böyümüşdü. ilk vaxtlar isə dərs
  kitabları olmadığından hər iki müəllim dərslik də yazmağa məcbur idilər.
  “Rus-tatar məktəbi”nin başlıca məqsədi “realnı” məktəbə şagird hazırlamaq
  idi. 1889-cu ildə Şəhər idarəsi məktəb binasının kirayəsi üçün hər ilə
  məktəbə 6000 manat pul ayırdı. 1891-ci ildə isə “Rus-tatar məktəbi” Dumanın
  sərəncamına keçdi. Əlavə olaraq 7 belə məktəb açıldı. Açılan
  məktəblərdən biri Çəmbərə kəndində, o biri isə Zərgər Palanında idi.
  Çəmbərə kəndindəki məktəbin müdiri Sultan Məcid, Zərgər Palanındakı
  məktəbin müdiri isə Həbib bəy Mahmudbəyov idi. 1907-ci ildə isə rustatar
  məktəbləri üç illik təhsildən dörd illik təhsilə keçir. Qaydaya görə rustatar
  məktəblərində dərs deyən müəllimlər Qori seminariyasını bitirməli idi.
  Xarici dil fənlərini tədris edənlərin isə universitet təhsili olmalı idi.
  Qeyd edək ki, bu məktəblərdə aşağıdakı fənlərin tədrisinə üstünlük
  verilirdi: rus dili, riyaziyyat, coğrafiya, tarix, təbiət, fizika, rəsmxət və
  əl işi. Eyni zamanda bu məktəblərdə başqa xalqların nümayəndələrindən
  olan müəllimlər də dərs keçirdi. M.Ə.Rəsulzadə yazırdı ki, bizə riyaziyyatdan
  dərs deyən müəllim əslən polyak olan Boyçovski idi.
  Araşdırılan məlum olur ki, bu məktəblərdə yüksək səviyyədə dərslər
  tədris edilirdi.
  Bax: Qılman ilkin. Bakı və bakılılar.
  B., 1999, səh. 178-179.
  7. YAŞADIĞI VƏ iSTiQLAL MÜCADiLƏSi
  APARDIĞI ÖLKƏLƏR
  1. Azərbaycan Respublikası
  a) 1884-1902-ci illər; Novxanı, Bakı;
  b) 1903-1908-ci illər; Bakı;
  c) 1913-1920-ci illər; Bakı.
  2. iran islam Respublikası
  a) 1909-1911-ci illər; Tehran, Təbriz, Rəşt, Urmiyə, Mərənd.
  3. Türkiyə Cümhuriyyəti
  a) 1911-1913-cü illər; istanbul;
  b) 1918-ci il, iyul-avqust-sentyabr; istanbul;
  c) 1922-1930-cu illər; istanbul;
  ç) 1948-1955-ci illər; Ankara.
  4. Gürcüstan Respublikası
  a) 1918-ci il, aprel-may-iyun; Tbilisi, Batum;
  5. Rusiya Federasiyası
  a) 1917-ci ilin mayı; Moskva;
  b) 1920-1922-ci illər; Moskva;
  c) 1922-ci il, iyul; Sankt-Peterburq.
  6. Finlandiya Respublikası
  a) 1922-ci il avqust; Helsinki.
  7. Almaniya Federativ Respublikası
  a) 1932-1934-cü illər; Berlin;
  b) 1942-1943-cü illər; Berlin;
  c) 1945-1947-ci illər; Mittelvald.
  8. Polşa Respublikası
  a) 1930-1939-cu illər; Varşava.
  9. Rumıniya Respublikası
  a) 1940-1944-cü illər; Buxarest.
  10. Fransa Respublikası və isveçrədə
  müxtəlif illərdə olub, tədbirlərdə iştirak edib.
  Qeyd: M.Ə.Rəsulzadə 71 illik ömrünün 31 ilini Azərbaycanda,
  qalan 40 ilini isə müxtəlif ölkələrdə yaşayıb, Azərbaycanın müstəqillik
  mübarizəsini aparıb
  8. AZƏRBAYCANDA FƏALiYYƏTi
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-
  cü ilin yanvar ayının 31-də Bakının Novxanı
  kəndində ruhani ailəsində doğulub.
  Atası axund Hacı Ələkbər dindar olmasına
  baxmayaraq müasir fikirlərə sahib insan idi
  və oğlunun yüksək təhsil almasında maraqlı
  idi. M.Ə.Rəsulzadə ilk təhsilini Sultan
  Məcid Qənizadənin müdirlik etdiyi “ikinci
  Rus-Tatar məktəbi”ndə aldıqdan sonra
  “Bakı-Texniki məktəb”ə daxil olmuşdur.
  Burada bir qədər oxuduqdan sonra təhsilini
  yarımçıq qoyub, bütün fəaliyyətini siyasətə
  yönəltmişdir. Hətta ona bu siyasi işlərdən
  uzaqlaşmağı təlqin edənlərə sonradan belə
  məzmunda bir şer də yazmışdı:
  Çəkilməm ey hərifan mən,
  Bu meydani siyasətdən.
  Bütün dünya mənə derkən
  Çəkil bir yanə, sakitləş!
  1902-1903-cü illərdə M.Ə.Rəsulzadə üzvləri müxtəlif rus litseylərində
  və digər orta məktəblərdə oxuyan azərbaycanlı türk tələbələrindən
  ibarət gizli bir dərnək yaratmışdı. Dərnəyin fəaliyyəti haqqında M.Ə.Rəsulzadə
  yazırdı: “Bu dərnək mənsublarının milli hisslərini təhrik etmək,
  rus məktəblərində oxudulmayan türkləri öz-özünə irəlilətmək, yerli ədiblərin
  əsərlərini oxumaq, çarlıq əleyhinə yazılmış ixtilal şerlərini əzbərləmək
  və arada-sırada mətbəə üsulu ilə basılmış bəyannamələr dağıtmaq,
  işçilər arasına gedərək hürriyyət və inqilab fikirlərini bunların arasında
  sistemli surətdə yaymaq kimi fəaliyyətlər də olurdu” (1, s. 13-14).
  M.Ə.Rəsulzadənin yaratdığı həmin dərnək “Müsəlman Gənclik
  Təşkilatı” adı altında müəyyən fəaliyyət gostərdikdən sonra Rusiya hökumətindən
  milli mədəni hüquqlar almaq ümidində idi. Onlar “çarizmə
  qarşı mübarizədə inqilabçı sosializmi ən sadiq olmasa da, ən münasib bir
  müttəfiq olaraq gördüyündən” (2, s. 30) sosial-demokratlarla yaxın işbirliyinə
  keçmişdilər.
  Nəsiman Yaqublu
  48
  M.Ə.Rəsulzadənin o zaman yaratdığı “Müsəlman Gənclik Təşkilatı”
  nın təşviqat-təbliğat işində “Hümmət” qəzeti mühüm rol oynamışdı.
  1904-cü ilin axırlarından 1905-ci ilin fevralınadək bir neçə yüz nüsxə
  tirajla nəşr edilən qəzetin 5-6 sayı çıxmış, 1917-ci ilin iyulun 3-dən isə
  N.Nərimanovun redaktorluğu ilə bu mətbu orqan yenidən nəşrə başlamışdı.
  M.Ə.Rəsulzadə “Hümmət”
  in Qafqazda türk (Azərbaycan)
  mətbuatı arasında ilk
  partiya orqanı olduğunu göstərmişdir.
  “Hümmət”in həmin
  illərdə nəşr olunmuş nüsxələrindən
  yalnız birində - 3-cü sayında
  (1905-ci il) M.Ə.Rəsulzadənin
  bir məqaləsi hələlik
  tapılmışdır. Həmin məqalə
  1917-ci ildə “Açıq söz” qəzetinin
  5 iyul tarixli sayında
  (№513) çap edilmişdir (3, №
  513, 1917).
  Qeyd edək ki, azərbaycanlı fəhlələri geniş dairədə inqilabi
  mübarizəyə cəlb etmək məqsədilə 1904-cü ilin axırlarında RSDFP-nin
  Bakı Komitəsi nəzdində “Müsəlman sosial-demokrat “Hümmət”
  qrupu yaradıldı (4, s.63). “Hümmət”in baniləri arasında
  M.Ə.Rəsulzadə, N.Nərimanov, M.Əzizbəyov, M.H.Mövsümov,
  M.H.Hacınski və başqaları vardı. Müsavat Partiyasının yaradıcılarından
  olan Abbasqulu Kazımzadə, Kərbalayı Mikayılzadə də “Hümmət”
  təşkilatının keçmiş üzvlərindən idi.
  “Hümmət” Bakı partiya təşkilatının ayrılmaz tərkib hissəsi idi və
  Bakı Bolşevik Komitəsinin azərbaycanlı fəhlələr arasında işləyən şöbəsi
  hüququ ilə fəaliyyət göstərirdi. S.M.Əfəndiyev yazırdı: “Bizim partiyamız
  “Hümmət” məsələsində öz əsas prinsipinə, yəni partiyanın və fəhlə
  hərəkatının vahid və bölünməz olması prinsipinə sadiq qaldı” (5, s.16).
  Lakin az keçməmiş 1905-ci ildə Rusiyada başlanan Birinci Rusiya
  inqilabından sonra M.Ə.Rəsulzadə və silahdaşları bolşeviklərin məram
  və məqsədlərindən Azərbaycana heç bir fayda olmayacağını başa düşüb
  onlardan uzaqlaşdılar. 1907-ci ildə “Hümmət”in bağlanmasına qərar verildi
  (6, s. 32).
  Bu dövrdə mətbuat geniş vüsət alır, inkişaf edir, ictimai-siyasi fikrin
  təşəkkülünə təkan verirdi. Mətbuata maraq həm də milli mənliyin
  dərk edilməsində oynadığı mühüm əhəmiyyəti ilə bağlı idi. Elə həmin
  M.Ə.Rəsulzadə 1904-1905-ci illərdə
  (sağdan birinci)
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  49
  illərdə M.Ə.Rəsulzadənin ilk mətbu yazısı 1903-cü ildə Tiflisdə çıxan
  “Şərqi Rus” qəzetində çap olundu. “Bakıdan məktub” başlığı altında
  nəşr edilən bu məqalədə M.Ə.Rəsulzadə elmin, təhsilin, məktəbin
  vacibliyinə toxunaraq yazırdı: “Qafqaz Müsəlman əhalisindən ümumi və
  Bakı əhlindən xüsusi təvəqqe edirəm ki, öz uşaqlarından balaca olan
  vaxtda elm və tərbiyə kəsb etməkdən başqa bir şey mənzur (məqsəd, niyyət)
  tutmasınlar. Məsələn, hər kəsin ki, qüvvəsi çatır uşağını məktəbə
  qoymağa, məbada-məbada palçıxçı, dükan şagirdi və qeyrə və qeyrəyə
  razı olsun” (7).
  Mövcud mühitə, rus istibdad rejiminə qarşı mübarizəsi baxımından
  M.Ə.Rəsulzadənin ilkin dövr fəaliyyətini və mətbu yazılarını öyrənmək
  əhəmiyyətlidir. “Şərqi Rus”, “Hümmət”, “Dəvət Qoç”, “Təkamül”,
  “irşad” və digər mətbuat orqanlarında M.Ə.Rəsulzadənin mövcud rejim
  əleyhinə onlarla yazısı çap olunub. 1909-1913-cü illərdə isə M.Ə.Rəsulzadə
  iranda, Türkiyədə olub, orada geniş fəaliyyət göstərib.
  1913-cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi ilə bağlı verilən əfvi-
  ümumidən (ümumi bağışlamadan) sonra M.Ə.Rəsulzadə Bakıya qayıtdı.
  Qeyd edək ki, bu dövrdə artıq Bakıda “Müsavat” Partiyası qurulmuş
  və çar hökuməti əleyhinə ciddi mübarizə aparılırdı. M.Ə.Rəsulzadə
  Bakıya qayıtdıqdan sonra “Partiyanın rəhbərliyinə keçərək, onun proqramını
  yeni siyasi şəraitə uyğun şəkildə işləyib hazırladı, partiyanı türkislam
  sintezini əsas tutan türkçü bir quruluş halına gətirdi” (8, s. 65).
  Qeyd edək ki, “Müsavat” Partiyasının əsası 1911-ci ilin oktyabr
  ayında Məhəmməd Əli Rəsuloğlu, Abbasqulu Kazımzadə və Tağı Nağıoğlu
  tərəfindən qoyulmuşdu. O zaman Türkiyədə yaşamaq məcburiyyətində
  olan M.Ə.Rəsulzadə əqidə dostlarına göndərdiyi məktublarda belə
  bir təşkilatın qurulmasının vacibliyini bildirirdi. 1913-cü ildə Bakıya qayıtdıqdan
  sonra o, partiyanın fəaliyyətinə yeni istiqamət verdi, təşkilatın
  əsas ideoloqu oldu.
  Bu illərdə M.Ə.Rəsulzadə ciddi siyasi iş aparır, o dövrdə hökumət
  tərəfindən fəaliyyətinə icazə verilən bəzi xeyriyyə və maarifçilik məqsədi
  daşıyan cəmiyyətlərə təsirini artırmağa çalışırdı. Belə cəmiyyətlər sırasında
  “Nicat”, Maarif Cəmiyyəti”, “Bakı Cəmiyyəti Xeyriyyəsi” və
  “Nəşri-Maarif Cəmiyyəti” vardı (9, s.13).
  Bu dövrdə M.Ə.Rəsulzadənin “Dirilik” jurnalında çap edilmiş
  məqalələri ictimai əhəmiyyəti baxımından da diqqəti daha çox cəlb edirdi.
  Məqalələrdə milli dirçəlişin yolları ətraflı şəkildə araşdırılmış,
  mövcud siyasi quruluşun imkanları çərçivəsində izah edilmişdi.
  Nəsiman Yaqublu
  50
  “Açıq söz” qəzeti, 1915-ci il
  M.Ə.Rəsulzadə milli-azadlıq ideyasını dünya mədəniyyəti baxımından
  əsaslandırırdı. Göstərirdi ki, dünya mədəniyyətinin zənginliyi üçün
  ayrı-ayrı millətlər siyasi cəhətdən azad yaşamalı, biri digərinə təzyiq
  etməməlidir.
  M.Ə.Rəsulzadə sosial tərəqqini maddi və mənəvi olmaqla iki yerə
  bölürdü. Bununla da o, mənəvi tərəqqi anlayışını milli özünüdərkin zirvəsi
  olan milli istiqlal fikri ilə eyniləşdirirdi. Bu mənada o, mənəviyyatın
  zəngin olmasını və milli şüurun yetkinləşməsi vacibliyini əsas götürürdü.
  Bununla bağlı o, yazırdı: “Əcələ bir surətdə maddətən tərəqqi edib də
  mənəviyyatca məhrum qalmaqdansa, maddətən gec tərəqqi edib, mənəviyyatca
  müstəqil qalmağı tərcih edərəm, çünki milliyyətində, bəşəriyyətin
  də faidəsi bundadır” (10, s. 15).
  M.Ə.Rəsulzadənin sonrakı ictimai-siyasi, publisist fəaliyyətində
  “iqbal”, “Yeni iqbal” və “Açıq söz” qəzetinin böyük əhəmiyyəti olmuşdu.
  “Açıq söz” qəzeti 1915-ci ilin
  oktyabr ayının 2-də həftənin beşinci
  günü Bakıda nəşrə başlamışdı.
  M.Ə.Rəsulzadənin başçılıq etdiyi
  qəzetin adının altında yazılmışdı:
  “Siyasi-ictimai və ədəbi Türk qəzetəsi”.
  Çap olunduğu yer: Nikolayevski
  küçəsi, M.Ələkbərovun mətbəəsi,
  poçt №357.
  Bu qəzet haqqında M.Ə.Rəsulzadə
  yazırdı:” “Açıq söz” ilk dəfə
  olaraq o vaxta qədər Qafqaziya
  müsəlmanı və yaxud tatar deyilən
  xəlqin türk olduğunu sərahət və israrla
  meydana atmış və bu xüsusda
  hərb senzoru ilə mübarizə etmək zərurətində
  qalmışdı” (11, s.17).
  Qəzetin baş məqaləsi “Tutacağımız
  yol” adlanırdı. Müəllifi
  M.Ə.Rəsulzadə olan bu yazıda
  mühüm bir problem açıqlanırdı:
  “Dəhşətlərinə şahid olduğumuz bu yol bir həqiqəti-əsrimizin milliyyət
  əsri olduğunu isbat etdi. “Dünyanın xəritəsi hərbdə dəyişəcək” – deyə
  heyrətlə qarışıq bir cümlə indi bir çox ağızlardan eşidilməkdədir” (12).
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  51
  Qeyd edək ki, “Açıq söz” qəzeti xalqın ehtiyaclarından yazır, işıqlı
  fikirlər yayırdı. 1915-ci ilin oktyabr ayında qəzetin saylarının birində
  M.Ə.Rəsulzadənin “Bizim ehtiyaclarımız” məqaləsi çap olundu.
  Məqalədə xalqın bir çox tələblərinin hazırkı şəraitdə vacibliyi
  göstərilirdi: 1. Aşağı sinifli məktəblərin açılıb milliləşdirilməsi. 2. Ruhani
  akademiyasının açılması. 3. Müsəlmanların hüquqlarının qaytarılması və
  s.
  M.Ə.Rəsulzadə “Açıq söz” qəzetindəki məqalələrində yalnız Azəri
  türkünün deyil, ümumən çar imperiyasının əsarətində əzab çəkən türklərin
  vəziyyətini açıqlayırdı. Türkləri cəsarət və əzmlə haqq işləri uğrunda
  mübarizəyə çağırırdı. Məqalələrinin birində isə o, Türküstanın əlli ilə
  yaxın müddətdə hüquqsuz hala düşməyinin səbəblərini açıqlayırdı.
  Qeyd edək ki, 1917-ci ilin 27 fevralında Rusiyada Fevral Burjua
  inqilabının baş verməsi Azərbaycandakı ictimai-siyasi proseslərə ciddi
  təsir göstərdi.
  Fevral inqilabından sonrakı ilk günlərdə Azərbaycanda fəaliyyət
  göstərən təşkilatların mərkəzləşməsinə ehtiyac duyulurdu və bu məqsədlə
  1917-ci ilin martın 29-da Bakı Müsəlman ictimai təşkilatlarının
  Müvəqqəti Komitəsi yaradıldı. Müvəqqəti Komitənin sədri M.H.Hacınski,
  onun müavini isə M.Ə.Rəsulzadə seçildi. Müvəqqəti Komitə “bütün
  şəxsi incikliyi unudub milli – siyasi şüarlar ətrafında” birləşməyi və
  Ümummüsəlman Qurultayı çağırılmasını vacib saydı. Qurultayın açılışı
  ərəfəsində “Açıq söz” qəzeti yazırdı ki, bu qurultay Qafqaz müsəlmanlarının
  siyasi və milli mədəni inkişafında mühüm rol oynayacaq.
  1917-ci ilin aprelin 15-dən 20-dək Qafqaz müsəlmanlarının Qurultayı
  keçirildi. Qurultayda mövcud şərait təhlil olundu. Ölkənin siyasi
  vəziyyətinə həsr edilmiş əsas məruzəni M.Ə.Rəsulzadə etdi. Məruzənin
  əsasında federativ demokratik respublika ideyası dayanırdı. Məruzəçi
  Rusiyadakı milli qruplara azad özünütəyinetmə hüquqlarının verilməsini
  tələb edirdi. M.Ə.Rəsulzadə bildirirdi ki, bu qayda ilə Rusiyanın ayrı-ayrı
  xalqları sonradan milli-ərazi muxtariyyəti prinsipləri əsasında ittifaq dövləti
  yarada bilərlər.
  Rusiyadakı müsəlmanların 1917-ci ilin mayın 1-dən 11-dək
  Moskvada keçirilən Birinci Ümumrusiya Qurultayı milli mədəni inkişafın
  formalaşmasında mühüm rol oynadı. Qurultayda M.Ə.Rəsulzadənin
  “Ərazi Muxtariyyəti” ideyası ilə çıxışı böyük maraqla qarşılandı.
  M.Ə.Rəsulzadə çıxışında dedi: “Rusiyanın idarə forması demokratik respublika
  olmalıdır. Yer kürəsinin altıda birini tutan, Kamçatkadan Qara
  dənizə qədər və Arxangelskdən iranla sərhədə qədər uzanan, 170 milyon
  əhalisi olan çoxmillətli bir dövlət bir mərkəzdən idarə oluna bilməz. Ona
  Nəsiman Yaqublu
  52
  görə də Rusiya dövlətinin idarə forması Federasiya olmalıdır”. Onun irəli
  sürdüyü məhəlli muxtariyyət ideyası qurultayda 271 səsə qarşı 446 səslə
  qəbul edildi.
  Qeyd edək ki, 1917-ci ilin aprelində Qafqaz Müsəlmanlarının Qurultayında
  M.Ə.Rəsulzadə ilə N.Yusifbəyli hər iki təşkilatın (“Müsavat”
  la “Türk Ədəmi Mərkəziyyət”in) birləşdirilməsi qərarına gəlmişdilər.
  Əlavə edək ki, Qafqaz Müsəlmanları Qurultayına qədər də M.Ə.Rəsulzadə
  ilə N.Yusifbəylinin yaxın münasibətləri vardı. N.Yusifbəyli “Açıq
  söz” qəzetinə tez-tez gəlib gedərdi və bu iki şəxsiyyətin yaxınlığı, Azərbaycan
  istiqlalına eyni mövqedən yanaşmağı xalqımızın sonrakı
  taleyində mühüm rol oynadı.
  1917-ci ilin iyun ayının 17-də M.Ə.Rəsulzadənin lideri olduğu
  “Müsavat”la N.Yusifbəylinin başçılıq etdiyi “Türk Ədəmi – Mərkəziyyət
  Partiyası”nın Birləşmə qurultayı keçirildi.
  Azərbaycan istiqlalının 1918-ci ildə qazanılması baxımından bu
  çox mühüm hadisə idi. Bu onunla bağlı idi ki, “Müsavat”ın Bakı və Bakı
  ətrafında, “Türk Ədəmi – Mərkəziyyət”in isə Gəncə və Gəncə ətrafında
  təsiri güclü idi. Beləliklə, hər iki təşkilatın birləşməsi nəticəsində istiqlal
  uğrunda çətin bir mübarizə aparan Ümumazərbaycan partiyası yarandı.
  M.Ə.Rəsulzadə isə partiyanın sədri seçildi.
  iki partiyanın birləşməsindən sonra Azərbaycanda güclü siyasi bir
  təşkilatın mücadilə dövrü başladı. “Müsavat”ın isə böyük nüfuza malik
  olduğunu 1917-ci ilin oktyabrında Bakı Sovetinə keçirilən yeni seçkilər
  də bir daha təsdiqlədi: “Müsavat 25 min seçicidən 10 min nəfərin – yəni
  bütün seçicilərin 40 faizinin səsini qazanmışdı. Halbuki, özləri üçün əlverişli
  şəraitdə keçirilən bu seçkilərdə bolşeviklər cəmisi 4 min seçicinin
  səsini toplaya bilmişdi. Bolşeviklərin lehinə Bakı şəhəri əhalisinin 15,4
  faizi səs vermişdi.
  Belə gərgin şəraitdə “Müsavat” Partiyasının Bakıda ilk qurultayı
  keçirildi. Qurultay 1917-ci ilin oktyabrın 26-dan 31-dək davam
  etdi. 1917-ci ilin iyununda “Müsəlman Demokratik Partiyası – Müsavat”
  la “Türk Ədəmi – Mərkəziyyət”in birləşmə qurultayından sonra bu keçirilən
  ilk rəsmi toplantı idi. Bu qurultayda “Türk Ədəmi-Mərkəziyyət Firqəsi
  Müsavat” öz proqramını elan etməli idi. “Müsavat” Partiyasının ilk
  bitkin sənədi məhz həmin proqram olmalı idi (16, F. 276, s.7, iş 168, v.1).
  Qurultay 76 maddədən ibarət partiyanın proqramını qəbul etdi. Partiyanın
  proqramında aşağıdakı məsələlər nəzərdə tutulurdu: 1. Dövlət və
  muxtariyyət. 2. Milli məsələlər. 3. Dini məsələlər. 4. Həqqi əhliyyət.
  5. iqtisad və maliyyə işləri. 6. Torpaq məsələsi. 7. işçi məsələsi. 8. Ədliyyə
  məsələsi. Muxtariyyət tələbi rəsmi şəkildə partiya proqramında öz əksini
  tapdı.
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  53
  “Müsavat”ın proqramında dövlət və muxtariyyət təşkilatı məsələsi
  dəqiq izah edilərək belə qoyulmuşdu: “Rusiya dövlətinin şəkli – idarəsi
  milli-məhəlli muxtariyyət əsası üzərinə qurulu qoşma xalq cumhuriyyətindən
  ibarət olmalıdır” (19, F. 894, s.10, iş 39, v.2).
  Qeyd olunmalıdır ki, beş yüzə qədər adamın iştirak etdiyi “Müsavat”
  Partiyasının birinci qurultayında otuz üç yaşlı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
  Mərkəzi Komitənin sədri seçildi.
  1917-ci ilin sonlarına doğru Azərbaycanın siyasi həyatında böyük
  yüksəliş dövrü idi. Artıq milli hərəkatda üç cərəyan seçilirdi: milli demokratlar,
  sosialistlər və islamçılar. Xüsusi olaraq fərqlənən milli demokratlar
  Azərbaycanın inkişafını milli dövlətçilikdə görürdülər.
  Belə vəziyyətdə Zaqafqaziyadakı siyasi təşkilatlar da fəaliyyəti
  gücləndirdilər. 1917-ci ilin noyabr ayında Tiflisdə Zaqafqaziyadakı siyasi
  təşkilatların yığıncağı keçirildi və Zaqafqaziya Komissarlığı yaradılması
  qərara alındı. Həmin ilin noyabr ayının 14-də yaradılmış yeni hökumətin
  tərkibi elan edildi.
  1918-ci ilin fevralından, Zaqafqaziya Seyminin ilk iclasından isə
  Azərbaycan siyasətçilərinin Zaqafqaziya istiqlalı uğrundakı mübarizəsinin
  yeni mərhələsi başlandı. Həmin ilin fevralın 23-də Tiflisdə Zaqafqaziyanın
  qanunverici orqanı – Zaqafqaziya Seyminin açılışı oldu.
  Seymdəki Azərbaycan fraksiyası 44 millət vəkilindən ibarət olub (18, s.
  130), “Müsavat”, “ittihad” “Hümmət” və “Müsəlman Sosialist bloku”nu
  təmsil edirdilər. 1918-ci ilin martın 14-də keçirilən Trapezund Sülh Konfransında
  da Türkiyə nümayəndələri artıq Zaqafqaziya nümayəndələrindən
  respublikaların siyasi quruluşları haqqında qətnamə tələb edirdilər.
  Bundan əlavə, 1918-ci ilin mart hadisələri də Zaqafqaziya Seymindəki
  münasibətləri gərginləşdirdi və Azərbaycanın milli müstəqilliyi
  uğrundakı mübarizədə həlledici mərhələ sayıldı. Qeyd edək ki, on minə
  yaxın günahsız adamın ölümünə səbəb olmuş 1918-ci ilin mart hadisələri
  Azərbaycan tarixinin ən faciəli səhifələrindən idi.
  Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin mövcudluğu
  dövründə ermənilərin Azərbaycanda həyata keçirdikləri kütləvi terror
  və qırğınları öyrənmək məqsədi ilə ayrıca bir Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası
  yaradılmışdı.
  1918-ci ilin martın 29-da Bakı və Tiflis dəmiryolu bağlandığından
  şəhərdə qalan erməni silahlıları “”Evelina” gəmisində Müsəlman diviziyasının
  bir neçə yüz əsgərini tərksilah etdikdə vəziyyət gərgin həddə çatmış
  və Qızıl Ordu dəstəsinə atılan təxribati güllədən sonra silahlı ermənilər
  dinc əhaliyə hücum edərək onları amansızcasına qırmışdı.
  Nəsiman Yaqublu
  54
  M.Ə.Rəsulzadə 1918-ci ildə
  M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Bu hadisə
  ilə bolşeviklər bir çox vilayətlərdə
  yapdıqları qanlı əməliyyatı Bakıda da
  tətbiq edirdilər. Əmələ və füqəra hakimiyyəti
  naminə “Müsavat firqəsi millimüsəlman
  şurası”na elani-hərb edən
  “Bakı Soveti” erməni alayları ilə biliştirak
  10 000 qərib müsəlmanı qətl etdi”
  (17, s. 33).
  Minlərlə günahsız adamın ölümünə
  səbəb olan ermənilərin xəyanəti, törətdikləri
  qırğın haqda məlumat 1918-ci
  ilin aprelin 2-də Zaqafqaziya Seyminə
  çatdırıldı. Lakin Seymin bu qırğına laqeyd
  münasibəti azərbaycanlı nümayəndələrdə
  ciddi narazılıq doğurdu.
  Eyni zamanda Seymin gürcü-erməni çoxluğu Bakı Sovetinə ciddi təsir
  göstərmək istəmirdi. Bu münasibəti görən Seymin azərbaycanlı
  deputatları ayrı-ayrı partiyaları təmsil etsələr də, eyni mövqeyə gəlib
  birgə fəaliyyətə üstünlük verdilər. Mart hadisələri milli istiqlal
  mübarizəsinin nəinki məqsədində, eləcə də forma və vasitələrində
  keyfiyyət dəyişikliyi yaratdı.
  Bu hadisələrdən sonra fikir müxtəlifliyində olan azərbaycanlılar,
  gürcülər və ermənilərin Seymdə birgə fəaliyyəti getdikcə mümkün olmur,
  münasibətlərdə inamsızlıq yaranırdı.
  Qeyd edək ki, gürcülər və ermənilər Türkiyə ilə münasibətdə ciddi
  siyasi ziddiyyətdə idilər. Gürcülər Batum və Acarıstanın saxlanılması
  cəhdində olsalar da, buna nail olmaq üçün Qars və Ərdəhanı güzəştə getməyi
  lazım bilirdilər. Türklərin isə Seym daxilindəki ziddiyyətlərdən məlumatları
  var idi. Odur ki, Zaqafqaziya hökumətinin Türkiyə ilə apardığı
  müharibə 8 gündən artıq çəkmədi. Türklər aprelin 15-də Batumu tutdular,
  eyni zamanda Qarsı mühasirəyə aldılar (18, s. 183).
  Belə vəziyyətdə aprelin 19-da Seymə daxil olan Azərbaycan nümayəndələrinin
  birgə yığıncağında onlar Zaqafqaziyanın müstəqilliyini tələb
  etdilər. Azərbaycanlı nümayəndələr bildirdilər ki, əks halda onlar Azərbaycanın
  müstəqilliyi istiqamətində hərəkət edəcəklər.
  Tezliklə gürcülər və ermənilər türklərin əsas tələbinin yerinə
  yetirilməsinin – yəni Brest-Litovsk Müqaviləsi şərtlərinin və Zaqafqaziyanın
  müstəqilliyinin elanının vacibliyini dərk edib, müharibənin dayanMəhəmməd
  Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  55
  Azərbaycan istiqlal
  Bəyannaməsi
  M.Ə.Rəsulzadənin 28 May istiqlalı
  haqqında məqaləsi
  dırılması zərurəti qarşısında qaldılar. 1918-ci ilin aprelin 22-də Zaqafqaziyanın
  müstəqilliyi elan edildi.
  Lakin Zaqafqaziya Seymi daxilində ziddiyyətlər azalmır, getdikcə
  gərginləşirdi. Xüsusən, Almaniyanın da Zaqafqaziyada təsirinin artması,
  gürcülərin onlara meylini artırırdı.
  Zaqafqaziya Seymi daxilindəki narazılıqlar, Gürcüstanın Qafqaz
  birliyindən çıxıb, Almaniya himayəsinə keçmək istəyi artıq bu millətlərin
  birləşib bir orqanda fəaliyyət göstərməsini sual altına qoymuşdu.
  Mayın 25-də gürcülər Seymin buraxılması
  və Gürcüstanın müstəqilliyini elan
  etməsi qərarına gəldilər.
  1918-ci ilin mayın 26-da Seymin
  sonuncu iclası keçirildi və onun fəaliyyəti
  dayandırıldı. Seymin fəaliyyəti dayandırıldıqdan
  sonra 1918-ci ilin mayın 27-də
  Zaqafqaziya Seyminin buraxılması ilə
  bağlı buraya daxil olan Azərbaycan nümayəndələrinin
  fövqəladə iclası keçirildi
  və iclas Azərbaycanın idarə olunması vəzifəsini
  öz üzərinə götürərək, Azərbaycan
  Müvəqqəti Milli Şurasını elan etdi. Sonra
  Milli Şuranın sədri seçkisinə başlanıldı.
  “Müsavat” Partiyası M.Ə.Rəsulzadənin
  sədrliyini irəli sürdü. “ittihad” Partiyası
  istisna olmaqla, qalan təşkilatların səsverməsi nəticəsində M.Ə.Rəsulzadə
  Milli Şuranın sədri seçildi. H.Ağayev və M.Seyidov Milli Şura sədrinin
  müavinləri seçildilər. Elə həmin iclasda Milli Şuranın doqquz nəfərdən
  ibarət icraiyyə orqanı yaradıldı, F.Xoyski icraiyyə orqanının sədri
  seçildi. ilk Azərbaycan hökumətinin təşkili F.Xoyskiyə tapşırıldı. Yaradılan
  ilk hökumət aşağıdakı
  tərkibdə idi: “Nazirlər Şurasının
  sədri və Daxili işlər
  Naziri – F.X.Xoyski; Hərbi
  Nazir – Xosrov bəy Sultanov,
  Xalq Maarifi və Maliyyə Naziri
  – Nəsib bəy Yusifbəyli;
  Xarici işlər Naziri – Məmməd
  Həsən Hacınski; Poçt-
  Teleqraf və Yollar Naziri –
  Xudadat bəy Məlikaslanov;
  Nəsiman Yaqublu
  56
  M.Ə.Rəsulzadə Batumda, 1918-ci il
  (soldan ikinci)
  1918-ci ildə Azərbaycan
  istiqlalı Tiflisdə Qafqaz
  canişinliyinə mənsub olan bu
  binada elan edilib
  Əkinçilik və Əmək Naziri – Əkbər ağa Şeyxülislamov;
  Ədliyyə Naziri – Xəlil bəy Xasməmmədov;
  Ticarət və Sənaye Naziri –
  Məmməd Yusif Cəfərov; Dövlət Naziri –
  Cəmo bəy Hacınski.
  Mayın 28-də Milli Şuranın ilk iclasında
  (24 nəfərin iştirakı ilə) aşağıdakı
  məsələlər müzakirə edildi: 1. H.Ağayevin
  Yelizavetpoldakı (Gəncədəki) son hadisələr
  barədə məlumatı; 2. M.Ə.Rəsulzadənin
  Batumdan teleqramının və məktubunun
  oxunması; 3. Seymin buraxılması
  və Gürcüstanın müstəqilliyini elan etməsi
  ilə əlaqədar Azərbaycanın vəziyyəti (15,
  s.85).
  Qeyd edək ki, Azərbaycan istiqlalının
  elan olunması günündə M.Ə.Rəsulzadə
  Tiflisdə deyildi. Səbəbi həmin hadisə
  ərəfəsində onun Batuma göndərilərək,
  orada türklərlə danışıqlar aparması idi. Çünki Müstəqil Qafqazın Batum
  danışıqlarına sülh heyəti göndərərkən (M.Ə.Rəsulzadə məhz bu heyətdə
  idi) “Azərbaycan siyasi firqələrinin birləşmiş iclasında” Nəsib bəy Yusifbəyli
  “Osmanlı dövlətindən yardım istəmək zərurətini” bildirmişdi.
  Azərbaycan istiqlalı
  elan olunandan sonra Zaqafqaziya
  hökumətinin Batumdakı
  sülh danışıqları
  aparan heyəti parçalandı.
  1918-ci ilin iyunun
  4-də “Osmanlı imperatorluğu
  hökuməti ilə Azərbaycan
  Respublikası arasındakı
  dostluq müqavilə”sini
  Türkiyə dövləti adından
  Ədliyyə Naziri Xəlil Menteşə,
  Qafqaz cəbhəsinin Baş
  komandanı Vəhib Paşa,
  Azərbaycan hökuməti adından isə Xarici işlər Naziri M.H.Hacınski və
  Milli Şuranın sədri M.Ə.Rəsulzadə imzaladı. Azərbaycan Respublikası
  nümayəndələrinin xarici ölkələrlə imza atdığı ilk sənəddə hər iki dövlətin
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  57
  Azərbaycan Parlamentində çıxışı
  - Osmanlı imperiyası və Azərbaycan hökuməti arasında “Siyasi, hüquqi,
  iqtisadi və intellektual zəmində mehriban dostluq münasibətləri bərqərar
  etməkdə qarşılıqlı surətdə razılığa gəlindiyi” bildirilirdi (19, F. 894, s.2,
  iş 8, v.1).
  imzalanan sənədin birinci maddəsi belə idi: “Osmanlı imperatorluğu
  hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası hökuməti arasında daima
  sülh və möhkəm dostluq olacaqdır” (20, F. 277, s.2, iş 89, v. 10).
  Sənədin 4-cü maddəsində isə yazılmışdı: “Dinclik və asayişi
  möhkəmləndirmək, ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün, əgər
  ehtiyac olarsa, Osmanlı hökuməti Azərbaycan Respublikasına hərbi
  yardım göstərməyi öz üzərinə götürür” (20, F. 277, s. 2, iş 89, v. 10).
  Azərbaycan hökuməti ən ağır və ən çətin şəraitdə məhz həmin
  müqavilə əsasında türk qoşunlarını Azərbaycana dəvət etmişdi.
  M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Bütün Azərbaycan xəlqinin çar-çeşmlə
  bəklədiyi ümidə tərcüman olan bu müraciətimizdə Türkiyə heyətimürəxxəsəsi
  həmən müvafiqət cavabını verdi” (17, s. 40).
  M.Ə.Rəsulzadənin başçılıq etdiyi Milli Şura Azərbaycanın bir
  müstəqil dövlət olaraq formalaşmasında həqiqətən böyük rol oynadı.
  Azərbaycan istiqlal bəyannaməsinin altıncı maddəsində göstərildiyi
  kimi: “Azərbaycan idarəsinin başında Şurayi Milli” dururdu.
  Bu ərəfədə, iyunun 17-də Azərbaycan Respublikası nümayəndələrinin
  istanbul Beynəlxalq Konfransına (orada – Almaniya, Avstriya, Macarıstan,
  Türkiyə, Bolqarıstan
  və Qafqaz – Gürcüstan,
  Azərbaycan, Ermənistan
  və Dağlılar ittifaqı nümayəndələri
  iştirak edirdi)
  göndərilməsi müəyyənləşdi.
  Konfransda iştirak etmək
  üçün M.Ə.Rəsulzadə,
  X.Xasməmmədov və
  A.Səfikürdskidən ibarət
  nümayəndə heyəti təsdiq
  edildi (Buraya əlavə dörd
  nəfər məsləhətçi və texniki heyət də daxil idi). Nümayəndə heyətinə
  konfrans iştirakçıları ilə siyasi, iqtisadi, maliyyə və hərbi məsələlərlə
  bağlı danışıqlar aparmaq və müqavilələr bağlamaq səlahiyyəti verilmişdi.
  1918-ci il sentyabrın 15-də isə türk qoşunlarının və Azərbaycanın
  yeni yaranmaqda olan hərbi hissələrinin kəskin hücumu ilə Bakı şəhəri
  alındı. Şəhərin alınması uğrundakı döyüşlərdə çoxlu qurbanlar verildi.
  Nəsiman Yaqublu
  58
  M.Ə.Rəsulzadə həmin günlərdə istanbulda idi. O, yazırdı: “O dövrün
  Hərbiyyə naziri və Baş komandan vəkili bulunan Ənvər Paşa həzrətləri
  telefon edirdilər:
  – Əmin bəy, Bakı alındı! Bu qəsa xəbərin məndə tövlid etdiyi təsiri
  qabil deyil, təsvir edə bilmirəm. O təsiri hələ unuda bilmirəm” (11, s.51).
  Şübhəsiz ki, müstəqil Azərbaycan dövləti quruculuğu prosesində
  ilk uğurlu addımlardan biri Azərbaycan parlamentinin yaradılması oldu.
  Azərbaycan Parlamentinin yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Milli
  Şurasının sədri M.Ə.Rəsulzadə ciddi fəaliyyət göstərirdi. Onun imzası ilə
  1918-ci il noyabr ayının 29-da Azərbaycan və rus dillərində “Bütün
  Azərbaycan əhalisinə!” müraciətnaməsi hazırlanmışdı. Müraciətnamədə
  deyilirdi: “Vətəndaşlar! Müharibə və zamanının fövqəladə əhvalını
  nəzərə alaraq tətil etmiş olan Azərbaycan Şurayi-Millisi iltizam-zaman
  ilə təkrar Azərbaycanın paytaxtı Bakıda toplandı. Şurayi-millinin ən
  əvvəl qəbul etdiyi qanun sırf Azərbaycan müsəlmanlarına məxsus olan
  Şurayi-Millini milli bir şəkildən çıxarıb da dövləti bir şəklə salmaq oldu.
  Bu ayın 19-da qəbul etdiyi qanunnaməyə görə Şurayi-Milli dekabrın 3-nə
  qədər 120 əzalıq bir Məclisi-Məbusan (Parlament) halına gələcəkdir. Bu
  məclisə azlıqda qalan millətlərdən nümayəndələr cəlb olunduğu kimi,
  məmləkətin vilayətlərindən də vəkillər çağırılmışdır. Bu surətlə yığılacaq
  məbusan irəlidə ümumi intixab üsulu ilə Azərbaycan Məclisi Müəssisanı
  yığışıncaya qədər yurdumuzun sahibi olacaq, onun müqəddəratını həll,
  hökumətini təşkil və mənafeyini müdafiə edəcək” (21, F. 895, s.3, iş 187,
  v. 1- 2).
  Parlamentin ilk iclasını M.Ə.Rəsulzadə giriş nitqi ilə açdı:
  “Möhtərəm Millət vəkilləri! Azərbaycan Milli Cumhuriyyətinin ilk parlamentosunu
  açmaq səadətinin, Siz möhtərəm millət vəkillərini təbrik etmək
  şərəfinin öhdəmə düşməsi ilə iftixar edirəm (alqışlar)... Əfəndilər,
  Rusiyada zühur edən böyük inqilab digər həqiqətlər arasında bir böyük
  həqiqəti dəxi elan etmişdi. Bu həqiqət millətlərin hürriyyət və istiqlal
  haqları idi...” (22,s. 84).
  M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan Parlamentindəki bu çıxışı dəfələrlə
  alqışlarla qarşılandı.
  Azərbaycan Parlamentində “Müsavat” Partiyasının bəyannaməsini
  təşkilatın lideri M.Ə.Rəsulzadə elan etdi. Həmin tarixi bəyannamədə
  göstərilirdi: “Bəli, artıq Azərbaycan ideyası barədə firqələrimiz
  arasında fikir ixtilafı yoxdur. Azərbaycan fikri millətin şüurunda
  yerləşmişdir. Üçrəngli əziz bayrağımız hamımızı siyasətcə birləşdirir.
  Azərbaycan istiqlalını müdafiə etmək hamımız üçün ortaq bir
  proqramdır. Ona görə firqələr Azərbaycan ideyasını propaqanda
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  59
  etməklə deyil, mövcud faktın siyasətən, hüquqən və xaricən
  müdafiəsilə məşğul olmalıdırlar” (23, s. 85).
  Azərbaycan Parlamentində ən güclü fraksiya “Müsavat”la bitərəf
  demokratların birləşməsi idi. Bu fraksiyanın ümumi sayı 38 nəfər idi.
  Azərbaycan Parlamentinin işində M.Ə.Rəsulzadə böyük fəallıq
  göstərirdi. Parlament iclaslarında fəal iştirak edən M.Ə.Rəsulzadə
  başçılıq etdiyi “Müsavat” fraksiyasının fəaliyyət proqramları haqqında
  tez-tez məlumatlar verirdi. Bu məlumatlarda ümumi bir məqsəd qarşıya
  qoyulurdu – Gənc Azərbaycan Cumhuriyyətinin müstəqilliyi və ərazi
  toxunulmazlığı, milli və siyasi hüquqların qorunub saxlanılması, Azərbaycan
  xalqının qonşu dövlətlərlə dostluq əlaqələrinin yaradılması və
  möhkəmləndirilməsi respublikada hüquq-demokratik dövlət quruluşunun
  bərqərar edilməsi, geniş sosial islahatlar həyata keçirilməsi, ölkəni müdafiə
  edəcək güclü ordunun yaradılması.
  M.Ə.Rəsulzadə 1918-1920-ci illərdəki fəaliyyətində Azərbaycanın
  müstəqilliyi uğrunda qətiyyətlə mübarizə aparırdı.
  Qeyd edək ki, Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq beynəlxalq nüfuzunun
  artdığı bir zamanda 1920-ci ilin 27 Aprel işğalı baş verdi.
  27 Aprel işğalının səbəblərini araşdırmadan qeyd etməliyik ki,
  M.Ə.Rəsulzadə milli, müstəqil dövlətimizin varlığı, qalıb yaşaması üçün
  bütün imkanlarını sərf etmişdi.
  Rusiyanın (istər çar, istərsə də sovet Rusiyası) daima təbii müttəfiqi
  olmuş ermənilər öz xəyanətkar mövqelərindən bu dəfə də qalmadı, 1920-
  ci ilin mart ayının 20-də Azərbaycan bölgələrinə hücuma keçdi.
  M.Ə.Rəsulzadə ermənilərin bu xəyanəti ilə bağlı yazırdı: “Bayram
  gecəsi – Novruz bayramı Şuşa şəhərinin yaxınlığında vaqe “Xankəndi”
  deyilən əsgəri qəsəbə bayrama məxsus bir zövq içində zabitan məhfəli -
  əsgəridə gecəyi keçirməklə məşğul... Bu əsnada ətraf köylərdə məskun
  erməni ustası bu gecəyi məxsus ehzar etdikləri süngülərlə mücəhhəz
  olduqları halda gecə ilən bir basqın icra ediyorlar”... (17, s. 64).
  Bolşevik Rusiyası isə Azərbaycanı çoxdan işğal etməyə hazırlaşırdı.
  S.M.Kirov 1920-ci ilin martın 9-da A. Mikoyana göndərdiyi məktubda
  XI ordu ilə birgə hərəkət etmək haqqında göstərişlər verərək bildirirdi:
  “Kəşfiyyatı gücləndirin, bizə rəqibin (yəni – milli Azərbaycan
  Ordusunun – N. Y.) harada toplaşdığını bilmək lazımdır”. Qafqaz cəbhəsi
  inqilabi Hərbi Şurası S.Q.Orconikidzenin başçılığı ilə 21 və 23 aprel
  tarixində XI Orduya Aprelin 27-də Azərbaycan sərhədini keçib bütün
  ərazini tutmaq əmrini vermişdi.
  Aprelin 27-də azərbaycanlı bolşeviklər gündüz saat 12-də Azərbaycan
  K(b)P MK, RK(b)P Ölkə Komitəsinin Bakı bürosu və Mərkəzi
  Nəsiman Yaqublu
  60
  fəhlə konfransı adından Parlamentə 12 saatlıq ultimatum verdilər. Ultimatumu
  müzakirə etmək üçün yaradılan Parlament komissiyası ilə kommunistlər
  arasında gedən danışıqlardan sonra qərara alındı ki, bu məsələ
  Parlamentin fövqəladə iclasında müzakirə edilsin. Axşam saat 19.30-da
  Parlamentin fövqəladə iclasında M.Hacınski komissiya adından bildirdi
  ki, kommunistlərin ultimatumunun bütün şərtləri müsavatçıların lideri
  M.Ə.Rəsulzadə istisna olmaqla komissiya tərəfindən qəbul edilir.
  Parlamentin son iclasında səs çoxluğunu pozan “ittihad”la “sosialistlər”
  in birləşməsi idi. Çünki, “Müsavat” Parlamentdə 32 millət
  vəkili ilə, Müsavat mövqeli bitərəf qrup isə (başçısı F.Xoyski idi)
  7 deputatla təmsil olunurdu. “ittihad” 11, “Sosialistlər” də 11 millət
  vəkilinə malik idilər. “Əhrar”ın təmsilçilərinin sayı 10 millət vəkili
  idi. Belə bir vəziyyətdə M.Ə.Rəsulzadə son dəfə olaraq parlamentin
  iclasında çıxış etdi. O, çıxışında dedi: “Əfəndilər, mötəcaziz bir
  ultimatum qarşısında qalmışıq. Burada təslimdən bəhs edirlər. Fəqət
  əfəndilər, təslim nə demək? Kimə tərki mövqe edirik? Bizə deyirlər
  ki, hüdudunuzu keçən ordunun başında Nicati adında bir türk
  komandanı durmuşdur. Rusiyadan gələn bu mötəcaviz ordu təxmin
  edirlər ki, həyat və məmat mücadiləsində qalan Türkiyənin xilası
  üçün gedir. Yalandır. Gələn ordu rus ordusudur. Fərzən komandanı
  bir türk olsa da, yenə rusdur, istila ordusudur. Onun istədiyi 1914-cü
  il hüduduna qayıtmaqdır. Anadolu imdadına gedəcək bəhanəsilə
  yurdumuza girən bu işğal ordusu buradan bir daha çıxmaq istəməyəcəkdir.
  Qızıl Rusiya ilə anlaşmaq üçün hökuməti mütləq bolşeviklərə
  təslim ultimatumu qəbul etmək zillətinə qatlanmağa ehtiyac yoxdur.
  Bu mötəcavizanə ultimatumu rədd etməliyik... (22, s. 146-147).
  Sədr M.Y.Cəfərov verilən ultimatumu səsə qoydu, üç nəfər
  bitərəf qalmaqla hakimiyyət bolşeviklərə verildi (23, s. 112-113).
  1920-ci ilin Aprelin 27-də baş verən hadisələrdən sonra M.Ə.Rəsulzadə
  yaxın əqidə dostları ilə birgə gizli fəaliyyətə başladı.
  Parlamentdə hökumət təhvil verildikdən sonra M.B.Məmmədzadə
  ilə Ə.V.Yurdsevər M.Ə.Rəsulzadənin qaldığı mənzilə gedib, partiya
  liderindən məsləhətlər aldılar. M.Ə.Rəsulzadə ilə görüşdən sonra onlar
  Cəfər Cabbarlının (böyük yazıçı və dramaturq – N. Y.) şəhər kənarındakı
  evinə getdilər. M.Ə.Rəsulzadənin göstərişlərinə uyğun olaraq Cəfər Cabbarlı,
  Mirzə Bala Məmmədzadə, Əbdül Vahab Yurdsevər, Məmməd Sadiq
  Quluzadə və Məmməd Həsən Baharlıdan ibarət Müsavatın “Gizli
  Ümumi Mərkəzi” yaradıldı. Ə.V.Yurdsevər bununla bağlı yazırdı: “Partiya
  mərkəzi qurulduqdan sonra vəzifə bölgüsünə başlanılmış və komisiyaların
  təşkilinə keçilmişdi. Emin bəyin də razılığı ilə gizli təşkilatın baMəhəmməd
  Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  61
  şına M.B.Məmmədzadə gətirilmişdi. Müavini sifətilə Bakı Komitəsinin
  təşkili mənə tapşırılmışdı. Ümumi mərkəzin Baş katibliyinə isə Cəfər
  Cabbarlı seçilmişdi” (23, s.115).
  Azərbaycanın işğalının ilk günündən bolşeviklər qanlı üsullara əl
  atdı. Bu dövr Azərbaycanda bolşevik rejiminin ən təhlükəli zamanı idi.
  Yalnız: “1921-ci ilə ancaq hərbçilərdən 12 general, 27 albay və yarımalbay,
  46 kapitan, ştabskapitan, poruçik və podporuçik, 146 proporşik, 266
  nəfər başqa işçilər güllələnmişdi. 1920-ci ilin aprelin 28-dən 1921-ci ilin
  avqustuna qədər Azərbaycanda 48 000 (qırx səkkiz min) adam qırmızı
  terrorun qurbanı oldu” (23, s.128).
  M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Azərbaycanın həqiqi diktatoru, cəlladbaşı
  Pankratov idi. Pankratovun əmri fövqündə bir əmr yox idi”
  (23, s.128). Pankratov XI Ordunun Siyasi şöbəsinin rəisi idi.
  Ümumiyyətlə isə bu dövrdə Azərbaycanda üç qanlı təşkilat fəaliyyət
  göstərirdi: 1) XI Ordunun Pankratovun başçılığında olan Xüsusi Şöbəsi –
  “Osobı otdel”; 2) Azərbaycan Çekası; 3) XI Ordunun inqilabi tribunalı.
  Bu təşkilatların içərisində ən qorxulusu “Osobı otdel” idi. Çünki
  “Osobı otdel” sorğusuz-sualsız istədiyi adamı güllələmək, öldürmək hüququna
  malik idi. Yalnız 1920-ci ilin avqustunda AK(b)PMK Siyasi Bürosunun
  iclasında XI Ordunun Xüsusi Şöbəsinə AK(b)MK Siyasi Bürosunun
  xəbəri olmadan heç bir ölüm hökmü çıxarmamaq təklifi verilmişdi.
  Azərbaycanda Pankratovun başçılığı altında olan “Osobı
  otdel”də isə çoxlu ermənilər fəaliyyət göstərir və imkandan istifadə edib
  azərbaycanlılardan qisas alırdılar.
  Lakin Sovet hakimiyyətinin basqı və təzyiqlərinə baxmayaraq
  M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyində olan “Gizli Müsavat” təşkilatı xalq arasında
  ciddi fəaliyyət göstərirdi. Partiyanın Bakı təşkilatından sonra Gəncə,
  Qarabağ, Qazax və digər bölgələrdə güclü bölmələr vardı. Həmin
  dövrdə “Müsavat”ın gizli fəaliyyətinə rəhbərlik edənlərdən biri, tanınmış
  müsavatçı Ə.V.Məmmədzadə (Yurdsevər) yazırdı ki, Qızıl Ordu
  qüvvələri olmasa idi, “Gizli Müsavat” Azərbaycanın istənilən yerində
  sovet idarəsini devirə bilərdi.
  Bolşeviklərin işğalçı mahiyyətini anladıqca, xalqın etiraz müqaviməti
  artırdı. Tezliklə Azərbaycanı bürüyən silahlı üsyanlar bolşeviklərin
  ölkədə asanlıqla qala bilməyəcəyini sübut etdi. 1920-ci ilin mayın 21-də
  Tərtərdə başlanan ilk üsyan mayın 25-də Gəncədə daha böyük miqyas
  aldı. Bir həftəyə yaxın müddətdə Gəncədə sovet hökumətinin fəaliyyəti
  dayandırıldı. XI Ordunun güclü hərbi müdaxiləsindən sonra bolşevik əsgərlərindən
  8500, Milli Ordumuzdan və mülki əhalidən isə 8000-13000-ə
  qədər adam həlak oldu. Hələ o zaman Bakını tərk etməyib Ramanada
  Nəsiman Yaqublu
  62
  gizli yaşayan M.Ə.Rəsulzadə sonralar yazırdı: “Bu üsyan ibtida Gəncədə
  başladı. Çarizmin qəddar generalı Sisyanova parça-parça doğranıncaya
  qədər müqavimət göstərən Cavad xanın şəhəri bu dəfə də özünü
  göstərirdi” (17, s. 70).
  Azərbaycanın digər bölgələrində də bolşeviklərə qarşı ciddi müqavimət
  göstərilirdi. Və getdikcə M.Ə.Rəsulzadənin gizli fəaliyyəti də qeyri-
  mümkün olurdu.
  Bakıda qalmağın təhlükəli olduğunu və daim axtarıldığını hiss edərək
  M.Ə.Rəsulzadə şəhəri tərk etməyi qərara aldı. Münasib yer olaraq
  Lahıcda qalmağa üstünlük verdi. Lahıca müsavatçı dostu Abbasqulu Kazımzadə
  ilə getdi. Əslən Lahıcdan olan digər dostu Ağabala Qasımov
  ona bu işdə böyük köməklik göstərdi.
  Lahıcda olduğu müddətdə M.Ə.Rəsulzadə istiqlal tariximizin öyrənilməsinə
  əvəzsiz bir töhvə bəxş edir: “Əsrimizin Səyavuşu”nu yazır.
  Lakin Lahıcda vəziyyət getdikcə gərginləşirdi. Onun ciddi izlənilməsi
  haqqında məlumatlar da çatdırılırdı. Təhlükədən sovuşmaq
  üçün müxtəlif evlərdə, əsasən də Məşədi Salman deyilən birisinin evində
  qalırdı. Tezliklə Lahıcdan çıxmaq məcburiyyətində qaldı.
  1920-ci il avqustun 17-də M.Ə.Rəsulzadəni Lahıc yaxınlığındakı
  Qaraməryəmdə həbs edib Bakıya apardılar .
  M.Ə.Rəsulzadə həbsxanada olarkən keçmiş mübarizə dostu Stalin
  Bakıda onunla görüşdü və həbsxanadan azad etdirib, özü ilə birgə
  Moskvaya apardı. Moskvada o, bir müddət RSFSR Millətlər Komissarlığında
  çalışdı, sonra oradan Sankt-Peterburqa, Sankt-Peterburqdan Finlandiyaya,
  Finlandiyadan Türkiyəyə getdi.
  Ədəbiyyat:
  1) Rəsulzadə M.Ə. Stalinlə ixtilal xatirələri. B.1991. 2)Məmmədzadə M.B. Milli
  Azərbaycan hərəkatı. B.1992. 3)“Açıq Söz” qəzeti, 1917, N513. 4)Azərbaycan
  Kommunist Partiyasının oçerkləri. Bakı, 1964. 5) Əfəndiyev S.M. Azərbaycan
  proletariatının inqilabi hərəkatı tarixindən. Bakı,1957. 6) Mehmet Saray.
  Azərbaycan Türk tarixi. istanbul, 1993. 7)“Şərqi-Rus” qəzeti. Bakı, 1903, N14.
  8) Oruclu M. Müsavat Partiyasının fəaliyyəti. “Müsavat” jurnalı, Bakı, 1995,
  N3(7). 9)“Azərbaycan” jurnalı, 1955, N12(36). 10) Cəfərov N. Milli ictimai
  fikir tariximizdən. Bakı, 1993. 11) Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti:
  keyfiyyəti-təşəkkülü və şimdiki vəziyyəti. istanbul, 1990. 12) “Açıq Söz” qəzetu,
  1915, N1. 13) “Kaspi” qəzeti, Bakı, 1917, N84. 14) ihsan ilqar. Rusiyada
  Birinci Müsəlman Konqresi. Ankara, 1990. 15) Həsənov C. Azərbaycan
  Beynəlxalq münasibətlər sistemində. Bakı, 1993. 16) Azərbaycan Prezidenti
  işlər idarəsinin Arxivi, fond 276. 17)Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan
  Cümhuriyyəti. Bakı, 1990. 18) Balayev A. Azerbaydjanskoye natsionalnoye
  dvijeniye v. 1917-1918 q. Bakı, 1990. 19) Azərbaycan Respublikası Milli
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  63
  M.Ə.Rəsulzadənin 1911-1912-ci
  ildə yazdığı “iran türkləri” əsəri
  Arxiv idarəsi . Fond 894. 20) Azərbaycan Prezidentinin işlər idarəsinin Siyasi
  Sənədlər Arxivi, fond 277. 21) Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv idarəsi.
  fond 895. 22)Yaqublu N. Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bakı, 1991. 23)Yaqublu N.
  Müsavat Partiyasının tarixi. Bakı, 1997.
  9. iRANDAKI FƏALiYYƏTi
  M.Ə.Rəsulzadənin iranla
  bağlı ilk nəşr edilən məqaləsi “iranda
  hürriyyət” adlanır. Məqalə
  1906-cı ilin 20 fevralında “irşad” qəzetinin
  51-ci sayında nəşr edilib (1,
  s. 28-30).
  M.Ə.Rəsulzadə bu yazısında
  iran və burada yaşayanlar haqqında
  “Bu millət öldü, dəxi dirilməz” deyənlərə
  etiraz edərək, bu fikrin yanlış
  olduğunu göstərir. Qeyd edir ki,
  iranda “Ədalətxana” Məclisinin
  yaradılması bu fikirləri inkar edir və
  insanlarda böyük ümidlər yaradır.
  M.Ə.Rəsulzadənin iranla bağlı
  1906-cı ilin 21 iyununda nəşr edilən
  ikinci məqaləsi isə belə adlanır:
  “iranda inqilab” (1, s.48-50). Bu
  məqalədə iran inqilabına, xüsusən
  Tehranda baş verən hadisələrə müsbət
  münasibət bildirərək o, yazırdı: “Bu vaxta kimi iran hürriyyətpərəstləri
  iran hökuməti ilə fəqət şifahən müqavilə ediyordular. indi müsadiməyə
  də çıxmışlar. Eybi yox, heç bir yerdə hürriyyət, azadlıq qansız ələ
  gəlməmişdir. Həyat müsadimədə, mücadilədə, ittihad və ittifaqdadır.
  Haydı iranlı qardaşlar, yeriyiniz, yeriyiniz də heç bir şeydən vahimə etməyiniz”
  (1, s. 49).
  M.Ə.Rəsulzadə iranda gedən proseslərlə, iran ictimai-siyasi mühiti
  ilə daima maraqlanmışdı. M.Ə.Rəsulzadənın iranla əlaqəli nəşr edilən
  aşağıdakı məqalələrini göstərmək olar: 1) “iranda hürriyyət”; 2) “iranda
  inqilab”; 3) “iranda yanvarın doqquzu”; 4) “iran işləri”; 5) “irana dair”;
  6) “Şahın vəfatına dair”; 7) “Təbriz vəkillərinin Bakıda təbəqqübləri
  (dayanmaları)”; 8) “Bakı, 17 mart”.
  Nəsiman Yaqublu
  64
  Tehranda nəşr etdiyi “irani Nov”
  (“Yeni iran”) qəzeti,
  1909-1911-ci illər
  M.Ə.Rəsulzadənin yazdığı digər məqalələrdən aydın olur ki, o,
  iranla bağlı olmuş yalnız bir ziyalı, qəzet əməkdaşı yox, həm də bir siyasətçi,
  peşəkar inqilabçı kimi hadisələri izləmişdir.
  “Tərəqqi” qəzetinin 1908-ci ilin 10 avqustunda isə “M. Ə.” imzası
  ilə onun “irana dair. Təbriz əhvalatı. Xüsusi müxbirimizdən” başlıqlı yazısı
  çap edilir.
  O, Bakıda olduğu müddətdə iranla əlaqəni kəsməmiş, 1908-ci ilin
  noyabr ayının 24-də “Tərəqqi” qəzetində çap edilən ictimai-siyasi yazısında
  və yenə həmin qəzetin 1909-cu ilin 15 yanvarında nəşr edilən
  “iran işlərinə dair” digər yazısında irandakı prosesləri təhlil etmişdir (1,
  s. 285).
  M.Ə.Rəsulzadənin irana getdikdən sonra “Tərəqqi”də çap olunan
  yazısı 1909-cu ilin martın 18-nə təsadüf edir. “iran məktubları” başlıqlı
  yazılarını ilkin olaraq iranın Rəşt şəhərindən göndərir və bununla da
  onun iranda fasiləsiz iki ilə yaxın fəaliyyəti başlayır.
  M.Ə.Rəsulzadə irana həm də partiya xətti ilə getmiş, sonradan Bakı
  Sosial Demokrat Komitəsinin tapşırığı ilə Gilan inqilabına nəzarət üçün
  Rəşt şəhərində olur (2, s.36-37). Sonradan o, mücahidlərlə birlikdə
  Tehrana gedərək Məşrutə hərəkatının fəalına çevrilir. Eyni zamanda o,
  “iran Demokrat Firqəsi”nin qurulmasında və proqramının yazılmasında
  iştirak edir. M.Ə.Rəsulzadə bu
  dövrdə yaxın dostu olan Seyid Həsən
  Tağızadə başda olmaqla Avropada
  təhsil almış bir qrup iran ziyalısı ilə
  birlikdə (Hüseynqulu Xan Nəvvab,
  Süleyman Mirzə, Seyid Məhəmməd
  Rza və b.) 1910-cu ilin sentyabrında
  “iran Demokrat Partiyası”nı yaradır.
  1909-cu ilin avqustun 23-də
  Tehranda M.Ə.Rəsulzadənin böyük
  fəallığı və təşkilatçılığı ilə
  “irani-Nov” (“Yeni iran”) qəzeti
  nəşr edilir. Əslində bu qəzet iran
  Demokrat Partiyasının ideyalarını,
  fikirlərini yayırdı. Gündəlik milli, siyasi,
  ictimai, iqtisadi, ədəbi, bədii,
  əxlaqi və məzhəbi “irani-Nov” qəzetinin
  naşiri Məhəmməd Əbülziya,
  Baş redaktoru M.Ə.Rəsulzadə idi.
  Bu qəzet müxtəlif fasilələrlə 1911-ci
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  65
  ilin mayın sonuna qədər nəşr edilib. M.Ə.Rəsulzadə qəzetdə aşağıdakı imzalarla
  yazılar çap etdirib: “M. Əmin”; “R-zadə”; “Rəsulzadə”; “M.Ə.Rəsulzadə”;
  “Niş”. Bu imzalarla onun 29, imzasız dərc edilmiş baş məqalələrinin,
  redaksiya şərhi və digər yazılarının sayı isə 200-dən artıqdır (3, s. 3).
  M.Ə.Rəsulzadə iranda geniş fəaliyyət göstərirdi. 1910-cu ildə
  Tehranda onun farsca “Tənqidi-firqeyi etidaiyyun və ya eçtiniaiyyun-etidaliyyun”
  (Mühafizəkar və ya sosialist-mühafizəkar partiyaların tənqidi)
  əsəri, 1911-ci ildə isə Ərdəbildə “Səadəti bəşər” kitabı (yenə farsca) nəşr
  edilir.
  M.Ə.Rəsulzadə iranda olarkən Məşrutə Hərəkatının rəhbəri
  Səttar xanla görüşür, onun qəhrəmanlığını təqdir edir. Sonradan Bakıya
  qayıdanda 1914-cü ilin noyabrında “iqbal” qəzetində (N786) onun
  ölümünüə həsr etdiyi “Səttar xan” məqaləsini çap etdirir. XX əsrdə iranda
  gedən proseslərdə, xüsusən Məşrutə inqilabında onun böyük fədakarlığını
  qeyd edir. Yazır ki, bir zamanlar Avropa qəzetləri onun adını “Qaribaldi”
  ilə bərabər tuturdular: “iştə bu vaxtilə iran Qaribaldisi olan zat ölmüşdür”
  (3, s. 423-425).
  “irani-Nov” qəzetində siyasi mövzularla bağlı kəskin yazılar nəşr
  edilirdi. Bu mətbu orqan irandakı xaricilərin gizli fəaliyyətlərini açıb ifşa
  edirdi. Sədr Haşiminin qeyd etdiyinə görə, Tehranın Milli Məclis
  nümayəndələri öz nitqlərində qəzetdə dərc olunan yazılardan istifadə
  edirdilər. “irani-Nov” qəzetində M.Ə.Rəsulzadənin və burada fəaliyyət
  göstərən vətənpərvərlərin nüfuzu iran mürtəce monarxist qüvvələrini narahat
  edirdi. Qəzetin bağlanması üçün və M.Ə.Rəsulzadənin buradan getməsi
  üçün müxtəlif səbəblər axtarılırdı. Bu işdə Rusiyanın irandakı səfirliyi də
  xüsusi fəallıq göstərirdi. 1911-ci ildə mayın 25-də M.Ə.Rəsulzadə “irani-
  Nov”un 51-ci sayında qəzetin naşiri Seyid Məhəmməd Şəbüstəriyə yazdığı
  məktubunu çap etdirdi. Həmin məktubdan: “Möhtərəm müdir! Qarşılaşdığım
  maneələr ucbatından bir müddət qəzetçilikdən uzaqlaşmağa və bu
  səbəbdən də iranı tərk edərək xaricə getməyə məcburam. Ona görə də
  kəmali-təəssüflə məqamımdan artıq bağlı olduğum əziz “irani-Nov”
  qəzetindən istefa verirəm. Xahişim budur ki, mənim bu çarəsiz ayrılıqdan
  hasil olan təəssüratımı və təəssüf hissimi qəbul edəsiniz. Və əgər bu
  səbəbdən Sizə, qələm yoldaşlarıma və “irani-Nov”un möhtərəm oxucularına
  bir narahatlıq üz verirsə bu istefaya görə əfv edin, hərəkətlərimə göz yumun
  və məni məzur tutun. M.Ə.Rəsulzadə. “irani-Nov”un redaktoru” (3, s. 4).
  Sonralar isə M.Ə.Rəsulzadə irandan getmək səbəbini belə
  xatırlayırdı: “O zaman orada “irani-Nov” qəzetinin baş redaktoru idim.
  Avropa üsulunda iranda ilk dəfə olaraq təsis olunan bu gündəlik demokratik
  qəzet getdikcə artan rus nüfuzunun intriqaları ilə bağlanırdı. O günNəsiman
  Yaqublu
  66
  “Yeni Qafqasiya” jurnalında “iran
  üsulu” yazısı
  lərdə Amerikanın iranın mahiyyətini islah məqsədi ilə gələn məşhur
  Morqan Şusterlə etdiyim siyasi müsahibənin qəzetdə dərc edilməsinə görə
  Rusiya səfarəti məni irandan xaricə atdırmaq üçün təşəbbüs etdi”.
  M.Ə.Rəsulzadənin irandakı fəaliyyəti haqda çox sonralar, Məşrutə
  inqilabı dövründə birgə çalışdığı, iran Məclisinin bir zamanlar başçısı olmuş
  Seyid Həsən Tağızadə böyük səmimiyyətlə aşağıdakı sözləri
  yazacaqdı:
  ...Rəsulzadə iran inqilabının başlanğıc dövründə Bakıdakı
  iranlı hürriyyətsevərlərlə işbirliyi yaradaraq kiçik istibdad dövründə
  Rəşt şəhərinə hərəkət etmişdi. Eyni ilin ortalarında Tehran zəbt
  ediləndə iranın başkəndinə gəlmişdi. Burada onun fövqəladə
  mühərrirlik qabiliyyəti meydana çıxdı və o, iran Məşrutə və ikinci
  Məclisi dövrünün ən yaxşı, ən tanınmış qəzetləri olan “Yeni iran”ın
  baş redaktoru oldu. Modern Avropa qəzetçilik məsləkini irana
  gətirən və gəlişdirən Rəsulzadədir” (4, s. 36-37).
  M.Ə.Rəsulzadənin yaxın silahdaşı olmuş Mirzə Bala Məmmədzadə
  1955-ci ildə Ankarada nəşr edilən
  “Azərbaycan” jurnalının 12-ci
  sayında yazırdı: “Hələ bu inqilab
  hərəkatını, eyni zamanda iranı müstəmləkə
  halına salmaq və Türkiyəni
  mühasirəyə salmaq istəyən Rusiyaya
  qarşı da bir qiyam mahiyyətində
  olduğu düşünülür və bu hərəkatda
  qafqazlı hürriyyətsevərlərin də mühüm
  rol oynadıqları göz önündə
  tutulursa, Rəsulzadəni sövq və
  təşviq edən qüvvət daha aşkar anlaşılmış
  olur” (5, 2).
  Qeyd edək ki, iranda Məşrutə Hərəkatı yatırılandan sonra Millət
  Məclisi dağıdıldı, inqilabçı və hürriyyətsevərlər isə cəzalandırıldı. Bu
  vəziyyətdə M.Ə.Rəsulzadə yaxın dostu Seyid Həsən Tağızadə ilə birlikdə
  iranı tərk etdi.
  Qeyd edək ki, M.Ə.Rəsulzadə sonradan Türkiyədə və digər Avropa
  ölkələrində mühacirətdə yaşadığı illərdə də iranda gedən prosesləri diqqətlə
  izləmiş və dəyərli məqalələr yazıb çap etdirmişdi. Xüsusən 1920-ci
  illərdə “Yeni Qafqasiya” jurnalında M.Ə.Rəsulzadənin bu mövzuda daha
  çox yazılarına rast gəlmək mümkündür. Belə ki, 1923-cü ildən onun
  istanbulda nəşr etdiyi “Yeni Qafqasiya” jurnalında iran mövzusuna həsr
  edilmiş aşağıdakı yazıları çap olunmuşdu:
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  67
  iranda Məşrutə Hərəkatı ilə bağlı
  nəşr edilən kitaba münasibətini
  bildirən “Azərbaycan”
  jurnalındakı yazısı,1955-ci il
  1. “Rusiya-iran münasibətlərindən”. “Yeni Qafqasiya”, il-1, say 4,
  1924.
  2. “iran qəzetlərinin bir münaqişəsi münasibəti ilə”. “Yeni
  Qafqasiya”, il-1, say-12, 1924.
  3. “iranda Cümhuriyyət”. “Yeni Qafqasiya”, il-1, say 13, 1924.
  4. “Müasir iranın həqiqi
  çöhrəsi”. “Yeni Qafqasiya”,
  il-2, say 5, 1925.
  5. “Yeni iranın böyük bir
  müvəffəqiyyəti”. “Yeni
  Qafqasiya”, il-2, say 7, 1925-
  ci il.
  6. “irandakı Türkmən üsyanının
  mənası”. “Yeni Qafqasiya”,
  il-2, say18, 1925.
  7. “iran savcıları və bolşeviklər”.
  “Yeni Qafqasiya”, il-3,
  say 1, 1925.
  8. “iran hadisəsinin seyri”.
  “Yeni Qafqasiya”, il-3, say
  10, 1926.
  1955-ci ildə ömrünün sonlarında isə irandakı Məşrutə
  Hərəkatına münasibətini bildirən yazısını “Azərbaycan” jurnalında
  nəşr etdirdi: “Ricai-Azərbaycan Der Asri Məşrutiyyət”
  (“Azərbaycan” jurnalı, 1955-ci il, sayı 10-11, yanvar-fevral.)
  Bu yazılar M.Ə.Rəsulzadənin irandakı hadisələrə və proseslərə
  daim diqqətli olduğunu göstərir.
  Ədəbiyyat:
  1) Rəsulzadə M.Ə. Seçilmiş əsərləri. I cild, Bakı, 1992. 2) Məmmədli P. Cənubi
  Azərbaycan mətbuat tarixi. Bakı, 2009. 3) Rəsulzadə M.Ə. Seçilmiş əsərləri. II
  cild, Bakı, 2001. 4)Yaqublu N. Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bakı, 1991.
  5) ”Azərbaycan” jurnalı, Ankara,1955, sayi: 12(36).
  10. TÜRKiYƏDƏKi FƏALiYYƏTi
  M.Ə.Rəsulzadənin Türkiyədəki fəaliyyəti onun irandan çıxarılması,
  gizli şəraitdə Bakıya gəlib burada bir müddət qalıb getməsindən sonra
  başlayır.
  Bu zamanlarda istanbulda 1911-ci ilin avqustunda “Türk Yurdu”
  cəmiyyəti yaradılmışdı. Bu cəmiyyətin
  fəaliyyətinə “ittihad və Tərəqqi” təşkilatı daha
  ciddi diqqət göstərirdi. Əhməd Ağaoğlu,
  Əlibəy Hüseynzadə, Məmməd Əmin bəy
  (türk şairi), Yusif Akçuraoğlu və digərləri
  cəmiyyətin fəalları idi. 1911-ci ilin noyabrından
  isə bu cəmiyyət “Türk Yurdu” dərgisini
  çıxarmağa başladı. Bu jurnalın imtiyaz
  sahibliyi şair Məmməd Əmin bəyin adına
  alınmışdı. Məmməd Əmin 1911-ci ilin avqustunda
  Ərzrum valisi olduğundan dərginin
  imtiyaz sahibliyi və müdirliyi Akçuraoğlu
  Yusifə həvalə edildi. Jurnalın nəşr proqramında
  aşağıdakılar nəzərdə tutulurdu:
  1) Türklərə məqbul olan bir ideal cəmiyyət
  yaratmaq; 2) Türklərin bir-birlərini tanımalarına
  xidmət etmək; 3) Osmanlı türkləri arasında
  türk milli ruhunun inkişafına və qüvvətlənməsinə
  kömək; 4) Dövlətlərarası siyasətdə
  əsas fikri, türk aləminin mənafeyini
  müdafiə etmək.
  Belə geniş proqramla fəaliyyətə başlayan
  “Türk Yurdu” jurnalının 1911-ci ilin 4-
  cü sayından M.Ə.Rəsulzadənin “iran türkləri”
  başlıqlı yazıları çap edilməyə başladı .
  Onun “Türk Yurdu” və “Səbilürrəşad”
  (“Doğru yol”) məcmuələrində nəşr edilən bu
  yazılarının o dövr üçün böyük əhəmiyyəti
  vardı. Çünki bu yazılar ilk dəfə idi ki, Türkiyədə iran türkləri haqqında
  ictimaiyyətə geniş məlumatlar verirdi. Məqalələri maraqlı edən digər bir
  cəhət isə onun müəllifinin iran mühitinə dərindən bələd olması idi.
  M.Ə.Rəsulzadənin “iran türkləri” başlıqlı yazılarının sayı 6 idi.
  Az sonra onun digər bir məcmuə olan “Səbilürrəşad”da iran və iran türkMəhəmməd
  Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  69
  ləri ilə bağlı 8 yazısı da çap edilir. Əslində bu yazılar da “Türk Yurdu”
  nda çap olunanların bir davamı idi. M.Ə.Rəsulzadə bu yazılarda daha
  çox iranın ümumi tarixini təsvir etmişdir ki, bu da iran türklərinin keçmişinin
  öyrənilməsində ciddi bir mənbədir. Qeyd edək ki, M.Ə.Rəsulzadə
  sonradan verdiyi bir açıqlamasında iran türkləri ilə bağlı “Səbilürrəşad”
  da çıxan yazılarını tamamlamadığını bildirirdi.
  Türkiyədə olduğu müddətdə M.Ə.Rəsulzadə müsəlman dünyasının
  böyük mütəfəkkiri Şeyx Cəmaləddin Əfqaninin yaradıcılığı və dünyagörüşü
  ilə ciddi maraqlanır. Onun böyük əhəmiyyət daşıyan fikirlərini,
  fəlsəfi düşüncələrini öyrənir. Bəs Şeyx Cəmaləddin Əfqani hansı işıqlı
  ideyaları ilə M.Ə.Rəsulzadənin diqqətini cəlb edirdi?. ilk öncə böyük
  mütəfəkkir milliyyət şüurunu oyatmağın vacibliyini vurğulayır və bütün
  xoşbəxtliyi də bu problemin həllində görüb yazırdı: “Milliyyət xaricində
  səadət yoxdur”.
  Məhz bu illərdə o, Cəmaləddin Əfqaninin “Milli birlik fəlsəfəsi”
  əsərini farscadan türk dilinə çevirib “Türk Yurdu” jurnalında
  nəşr etdirdi.
  Türkiyədə olarkən M.Ə.Rəsulzadə “Türk Ocaqları”ndakı dəyərli
  mütəfəkkirlərlə də yaxın təmaslar qurmuşdu. Belə ki, burada olan tanınmış
  şəxsiyyətlər arasında “türkçülük” ideyası ilə bağlı fikir mübadiləsi
  aparılırdı. Bu məsələdə Əli bəy Hüseynzadə ilə Ziya Göyalpın mövqeləri
  müxtəlif idi. Türk dünyasında ilk dəfə olaraq “türkləşmək, islamlaşmaq
  və müasirləşmək” fikrini irəli sürən Əli bəy Hüseynzadə “Osmanlı lisanını”
  qızğınlıqla müdafiə edirdi. Ziya Göyalp isə Əli bəyin “Türkləşmək,
  islamlaşmaq və müasirləşmək” fikrini əsaslı şəkildə işləyib sadə türkcə
  yazmağı, danışmağı irəli sürürdü.
  Qeyd edək ki, Ziya Göyalpın dərin təhlil edib təkmilləşdirdiyi
  “türkçülük” ideyasının M.Ə.Rəsulzadəyə böyük təsiri olmuşdu. Bu
  haqda o, belə yazırdı: “...Mərhumun (Ziya Göyalpın) “Türk Yurdu”nda
  nəşr olunan “türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək” məqalələri məni
  vəcdə gətirdi. Bakıya getdim. Mətbuat dil məsələsi ilə məşğul idi. Bu
  məsələdə Ziya nəzəriyyəsini müdafiə etməyə başladım. Türkçülüyü təbliğ
  üçün müharibə ərəfəsində çıxarmağa başladığımız “Açıq söz” qəzetinə
  Ziyanın sözlərini bir “şüar” götürdük. Daha sonra Ziyanın son zamanlarda
  “Türk millətindənəm, islam hümmətindənəm, qərb mədəniyyətindənəm”
  şəklində dediyi bu şüar türkçülük, xalqçılıq vəzifələri üzərində
  təşəkkül edən milliyyətpərvər “Müsavat” qəzetinin proqram müqəddiməsində
  yer tapdı. Rus istibdadında mütəbərrik xanlıqlar şəklində deyil,
  müttəhit və milli bir kütlə surətində nicat bulan Azərbaycan türklüyü bu
  istiqlalını tərtəmiz edəcək bayrağa, əsri məfkurəsi ilə mütənasib bir məna
  Nəsiman Yaqublu
  70
  vermək istəyirdi. Bu mənanı da “türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək”
  məfhumlarında buldu: Bayrağı mavi, yaşıl və al rəngli qumaşlardan
  yapdı” (1, s. 45).
  Türkiyə həyatı, “Türk Ocaqları”nda işıqlı düşüncə sahibləri ilə qarşılıqlı
  təmasları onun türkçülük fikirlərini möhkəmləndirdi və bilgilərini
  artırdı. Bakıya qayıtdıqdan sonra “Şəlalə” jurnalında “Yeni lisançılar və
  türkçülər”, “Dil ictimai mühümbir amil” adlı məqalələr çap etdirdi.
  1915-ci ilin oktyabrından isə redaktoru olduğu “Açıq söz” qəzetini məhz
  ədəbi Azəri türkcəsi ilə nəşr etdi.
  Qeyd edək ki, M.Ə.Rəsulzadə Türkiyədə olarkən Bakıda fəaliyyət
  göstərən müsavatçılar Balkan müharibəsi ilə bağlı xalq arasında gizli
  yayılan bəyannamələr hazırlayırdı. Balkan müharibəsində çar Rusiyası
  əleyhinə yazılan və Türkiyəyə yardıma çağıran bəyannamə hökumət
  dairələrini bərk narahat etmişdi. Həmin bəyannamə müsavatçı Yusif Ziya
  tərəfindən istanbula çatdırılmış və M.Ə.Rəsulzadənin dəstəyi ilə “Səbilürrəşad”
  məcmuəsinin 1912-ci ildə (IX cilddə) 33-cü sayında nəşr
  edilmişdi. “Müsavat”ın qurucularından olan Məhəmməd Əli Rəsuloğlu
  öz xatirələrində bu haqda yazırdı: “Axtarış aparan polis müavini: “istanbulda
  olan qardaşın (Rəsulzadə Məhəmməd Əmin bəyi nəzərdə tuturdu)
  tərəfindən sənə bir bəyannamə göndərildiyini və sənin də onu bütün Qafqaziyaya
  yaydığını dedilər. Sizdə də bu bəyannamə çıxmadı” – dedi və
  getdi” (1, s. 50).
  1913-cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi münasibəti ilə verilən
  əfvi-ümumidən (bağışlamadan) sonra M.Ə.Rəsulzadə Bakıya qayıtmaq
  imkanı əldə etdi.
  M.Ə.Rəsulzadənin Türkiyədəki fəaliyyətinin ikinci dövrü 1918-ci
  ilə aiddir.
  1918-ci ildə iyunun 17-də Azərbaycan Respublikası nümayəndələrinin
  istanbul Beynəlxalq Konfransına (orada – Almaniya, Avstriya,
  Macarıstan, Türkiyə, Bolqarıstan və Qafqaz – Gürcüstan, Azərbaycan,
  Ermənistan və Dağlılar ittifaqının nümayəndələri iştirak edirdi) göndərilməsi
  müəyyənləşdi. Konfransda iştirak etmək üçün M.Ə.Rəsulzadə,
  X.Xasməmmədov və A.Səfikürdskidən ibarət nümayəndə heyəti təsdiq
  edildi. (Buraya əlavə dörd nəfər məsləhətçi və texniki heyət də daxil idi).
  Nümayəndə heyətinə konfrans iştirakçıları ilə siyasi, iqtisadi, maliyyə və
  hərbi məsələlərlə bağlı danışıqlar aparmaq və müqavilələr bağlamaq səlahiyyəti
  verilmişdi.
  M.Ə.Rəsulzadənin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iyunun 24-
  də istanbula gəldi və burada nümayəndə heyəti çox gərgin vəziyyətdə
  işləməli oldu. Bu vəziyyət M.Ə.Rəsulzadənin göndərdiyi məlumatda daMəhəmməd
  Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  71
  ha dəqiq ifadə olunmuşdu. M.Ə.Rəsulzadənin 1918-ci ilin avqustun 6-
  dakı 18 saylı məlumatında bildirilirdi: “Xarici işlər Naziri cənab Məmməd
  Həsən Hacınskiyə. Mən bir daha Tələt Paşa və Ənvər Paşa ilə görüşdüm.
  Sual çox qaranlıq idi, indi hər şey keçdi, onlar mənə ümid verdilər.
  Mən alman səfiri Bernsdorfolmla görüşdüm. Bakının neytral olması xəbərini
  qəzetə məlumat verən Tiflis nümayəndəliyindəki bir məmurdan
  öyrəndim... Hər ehtimala qarşı Bakı məsələsi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın
  səlahiyyətli nümayəndəliyinin sədri – Məhəmməd Əmin Rəsulzadə”
  (3, F. 894, s. 10, iş 153, v. 19).
  M.Ə.Rəsulzadə istanbuldan yazdığı məktublarda narahatlıqla bildirirdi:
  “Nəyin bahasına olursa-olsun Bakını tutmaq lazımdır”.
  O, Nazirlər Şurasının sədri F.Xoyskiyə göndərdiyi məktubda isə
  yazırdı: “Siyasi mənzərə tamamilə dəyişib. Vilsonun prinsipləri əsasında
  sülh təklif edilib. Konfrans baş tutmayacaq. Ermənilər Qarabağı tələb
  edirlər. Avropada mütləq gecikmədən təbliğat lazımdır. Biz getməyə hazırlaşırıq.
  Əlimərdan bəy Avropaya gedir” (4, s. 80).
  Göründüyü kimi, Bakının alınması həyati bir məsələyə çevrilmişdi.
  “Müsavat” Partiyasının yaradıcılarından olan M.Ə.Rəsuloğlunun xatirələri
  bu mənada çox maraqlıdır: “Türk ordusu qərargahına xəritə, plan
  yetişdirmək üçün “Müsavat” Partiyası bütün qüvvəsilə çalışırdı. Hər gün
  dəniz və quru yolla türk ordusu qərargahı nəzdində bulunan arkadaşımız
  Abbas bəy vasitəsilə şəhərdəki əsgərlərin hərəkəti haqqında türk ordusu
  qərargahına lazımi məlumatlar verilirdi. Bolşeviklər bu məlumatın sürətlə
  öyrənilməsinə heyrət edirlərdi...” (4, s. 8).
  1918-ci il sentyabrın 15-də türk qoşunlarının və Azərbaycanın
  yeni yaranmaqda olan hərbi hissələrinin kəskin hücumu ilə Bakı şəhəri
  alındı.
  M.Ə.Rəsulzadə o günlərdə istanbulda idi, və bu xəbəri ona
  Türkiyənin Hərbi Naziri Ənvər Paşa çatdırdı (5, s.51-52).
  Qeyd edək ki, M.Ə.Rəsulzadə hələ istanbulda olarkən Almaniya ilə
  sovet Rusiyası arasında Brest-Litovsk müqaviləsinə əlavə sazişə (27
  avqust) cavab olaraq (həmin sazişə görə Almaniya Bakı neftinin bir
  hissəsini almaqla, Azərbaycanın bütün zəngin neft yataqlarının Kür
  sahilinə qədər Rusiyaya verilməsinə razı olurdu) Azərbaycan hökuməti
  adından Almaniyanın səlahiyyətli nümayəndəsi qraf Valdburqa bəyanat
  təqdim etmişdi.
  M.Ə.Rəsulzadə bu problemlə bağlı qəti və kəskin mövqeyini “iqdam”
  qəzetindəki yazılarında da bildirirdi. Bundan əlavə ona müraciət
  edən qəzetlərin müxbirlərinə danışdı: “Bakısız Azərbaycan – başsız bədəndir”
  (5, s. 52).
  Nəsiman Yaqublu
  72
  Göstərilən ciddi-cəhdlər nəticəsində 1918-ci il sentyabrın 23-də Tələt
  Paşa ilə Almaniya arasında gizli protokol imzalandı və həmin protokola
  əsasən Türkiyə qoşunları Azərbaycandan çıxır, Almaniya isə Azərbaycanın
  istiqlalının Rusiya tərəfindən tanınmasını təmin edirdi.
  Lakin sonrakı vəziyyət Almaniyanın bu prosesi təmin etməyinə imkan
  yaratmadı. Məlum oldu ki, müharibədə Almaniya, Avstriya-Macarıstan
  və Osmanlı dövləti ilə Bolqarıstan məğlub olmuş, hadisələrin istiqaməti
  dəyişmiş və Azərbaycan üçün yeni bir imtahan dövrü başlamışdı.
  Belə ki, Almaniya artıq məğlub dövlətə çevrilmişdi və 1918-ci il oktyabrın
  30-da Lemnos adasının Mudros limanında, ingilislərin “Aqamemnon”
  gəmisində imzalanan sülhə əsasən Bakı, Batumi və digər yerlər
  müttəfiqlərin nəzarəti altına keçirdi.
  Türk qoşunlarının Bakıdan çıxarılmasından sonra şəhərə girən ingilislər
  Azərbaycanı müstəqil dövlət olaraq qəbul etmirdilər. Lakin genaral
  Tomsonla aparılan uğurlu danışıqlar getdikcə real nəticələr verirdi.
  Qeyd edək ki, 1920-ci ilin məlum 27 Aprel işğalından sonra,
  M.Ə.Rəsulzadə bir müddət həbsxanada qaldı. i. V. Stalin tərəfindən
  azad edilib Rusiyaya aparıldıqdan sonra, oradan Finlandiyaya, Finlandiyadan
  isə Türkiyəyə gəldi. M.Ə.Rəsulzadənin və müsavatçıların istanbuldakı
  fəaliyyətinə qədər mühacirlərimiz tərəfindən müəyyən işlər görülmüşdüsə
  də, lakin bu sistematli xarakter daşımırdı. Dağınıq halda olan
  bu qüvvələr vahid təşkilatda təmsil olunmurdu. Qeyd edək ki, hələ 1920-
  ci ilin əvvəlndə Almaniyada-Berlində 100-ə qədər tələbə təşkilatlanmışdı.
  Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin səlahiyyətli nümayəndəsi, Azərbaycan
  Parlamentinin sabiq sədri Əlimərdan bəy Topçubaşov isə 1920-ci
  ilin sentyabrında Millətlər Cəmiyyətinə Azərbaycanın işğal olunması məlumatını
  rəsmi şəkildə çatdırsa da, bir faydası olmamışdı. “Kommunist”
  qəzeti isə onu bu fəaliyyətinə görə kəskin tənqid etmişdi.
  Bu illər həm də Azərbaycan nefti uğrunda ayrı-ayrı dövlətlərin mübarizəsi
  dövrü idi. Belə ki, 1922-ci ilin aprel ayının 10-da Cenevrədə keçirilən
  konfransda məqsəd Bakı neftinin imtiyazı idi və bu da gizli saxlanılmışdı.
  Bununla əlaqədar mühacirətdəki Azərbaycan nümayəndələri fəallıq
  göstərmiş, etiraz notaları vermişdilər. Beləliklə, mühacirlər “Azərbaycan
  davası”nı bu və ya digər şəkildə davam etdirirdilər.
  M.Ə.Rəsulzadənin milli mücadilə tariximizdə ən böyük
  xidmətlərindən biri azərbaycanlı mühacirləri (o zaman mühacirlər iki
  qrupa bölünmüşdü: siyasi və qeyri-siyasi) birləşdirib toplamağı oldu.
  Parisdə, Tehranda, Almaniya, italiya, Fransa, Xorasan, Mazandaran,
  Qars, Ərzrum kimi şəhərlərdə nümayəndələrimizin, əski mühacirlərimiMəhəmməd
  Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  73
  “Yeni Qafqasiya” jurnalı
  zin olmasına baxmayaraq istanbulda bu işi M.Ə.Rəsulzadə öz üzərinə
  götürmüşdü.
  O, “Milli Mərkəz” təşkil edib,
  müsavatçı olmayan siyasətçiləri də bir
  təşkilat halında birləşdirdi. Tezliklə
  bütün Sovetlər Birliyini həyəcana gətirən
  “Yeni Qafqasiya” jurnalını nəşr etdi. Az
  müddət içərisində M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan
  Cumhuriyyəti, (keyfiyyəti-təşəkkülü,
  şimdiki vəziyyəti)” əsərini yazıb
  çap etdirdi. Əsər böyük maraqla qarşılandı.
  Vyanada çıxan “Doyçe Ostrey – Xişe
  Tades Saytunq” qəzetində, Türkiyədə çap
  edilən məşhur “Tan”, “iqdam”, “Axşam”,
  “Əməl” mətbu orqanlarında əsərə
  yüksək qiymət verilirdi.
  M.Ə.Rəsulzadənin Türkiyədəki
  fəaliyyətini iki dövrə bölmək olar: birinci dövr 1922-1931-ci illəri
  əhatə edir, ikinci dövr isə 1948-ci ildən başlayır. Hər iki dövrdə o,
  böyük çətinliklərlə qarşılaşmışdı. Mühacirət həyatının ağır şərtləri daxilində
  mübarizə aparmaq, maddi imkansızlıq, yurdsuzluq kimi çətinliklər
  içərisində yaşamaq və nəhayət kənar ölkə daxilində (istər Türkiyə olsun,
  istərsə də digər Avropa ölkələri) siyasi mücadiləyə uyğunlaşmaq çox çətin
  idi. Digər tərəfdən buraya nəhəng bir imperiya maşını – Sovetlər Birliyi
  də təsir edir, M.Ə.Rəsulzadənin və başqa mühacirlərin fəaliyyətinə
  maneçilik göstərirdi.
  M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Bulunduğumuz mühacirət şərtləri daxilində,
  Azərbaycan davası naminə birləşmək milli davanı yaşatmış və yaşadan
  fikir sistem və nümayəndələrinə hörmət etməklə olur. Bunun üçün
  hər türlü kiçik hesablardan və hisslərdən sıyrılaraq fikrə önəm vermək lazımdır”
  (4 s. 176).
  Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının böyük ideoloqu M.Ə.Rəsulzadənin
  istiqlal tariximizdəki ən böyük xidmətlərindən biri də Azərbaycanın
  azadlığı, müstəqilliyi mübarizəsini elmi və sistemli şəkildə aparan
  mətbuat orqanlarını yaratmasıdır.
  M.B.Məmmədzadə yazırdı: “Çünki o, (yəni M.Ə.Rəsulzadə - N.
  Y.) mətbuatın nə kimi bir qüvvə olduğunu yüksək qiymətləndirirdi...
  Mətbuat aydınlaşdırma ilə birlikdə fikirləri və beyinləri bir ideal ətrafında
  Nəsiman Yaqublu
  74
  “Azəri Türk” jurnalı
  birləşdirmək, tərbiyə və sövq etmək qüdrətinə də malikdir” (6, s. 177-
  178).
  Əslində Azərbaycan mühacirət mətbuatının
  yaranma tarixi məhz 1923-cü il
  sentyabrın 26-dan – “Yeni Qafqasiya”
  jurnalının nəşrindən başlayır.
  1927-ci ildə sovet dövlətinin
  təzyiqi ilə Türkiyə hökuməti “Yeni
  Qafqasiya”nın nəşrini qadağan etdi. “Yeni
  Qafqasiya”nın nəşri dayandırıldıqdan
  sonra M.Ə.Rəsulzadə böyük cəhdlərlə
  “Azəri Türk” jurnalının çapına nail oldu.
  Jurnal 1928-ci ildə istanbulda nəşrə
  başladı. Jurnalın abunə şəraiti belə idi:
  illiyi 200 quruş, altı aylığı 110 quruş, bir
  nüsxəsi 10 quruş, xaricdə bir nüsxəsi 10
  quruş, jurnal on beş gündən bir çap olunurdu.
  Ədəbi-ictimai, elmi və siyasi, milliyyətçi
  bir məcmuə idi. Jurnalın məsul
  müdiri Məmməd Sadiq idi. Jurnalın baş məqaləsi “Tutacağımız yol”
  adlanırdı. Məqalənin müəllifi M.Ə.Rəsulzadə idi. O, yazırdı: “Gedəcəyimiz
  yol əski zaman şairlərinin iftixar etdikləri kimi “Rəhi-narəbdə” (getməyən
  yol) deyildir. Əksinə, bu yol çox müşkül və tikanlı olmaqla bərabər,
  gedilmiş şanlı bir yoldur. Bu haqq yolu və millət yoludur. Bir yol ki,
  müasir şərq hal-hazırda o yolla salih olmuşdur. Bir yol ki, sabit Rusiya
  imperatorluğu daxilində yaşayan məhkum millətlər, dəxi o yola girmişlərdir.
  Bir yol ki, milliyyət hədəfi istiqlaldır!” (7).
  1929-cu il martın 1-də M.Ə.Rəsulzadə daha bir mətbu orqanın
  – “Odlu Yurd”un nəşrinə başladı. Milli hərəkata güc verməyə,
  bolşevizmlə mücadiləni şiddətləndirməyə yönələn “Odlu Yurd”
  oxucuların böyük marağına səbəb oldu. Dərginin ilk sayında M.Ə.Rəsulzadənin
  “Çöhrəmiz” adlı məqaləsi çap olundu: “Odlu Yurd! Bu iki söz
  türkcə kəlmənin – “Azərbaycanın müqabil olduğunu söylərsək, məsələ
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  75
  “Odlu Yurd” jurnalı
  yarı-yarıya anlaşılmış olur. Yarı-yarıya
  deyirik, çünki hal-hazırda bir deyil, iki
  Azərbaycan vardır: Rus istilasına rəhbərlik
  rolunu oynayan “qızıl Azərbaycan” ilə qəlbində
  hürriyyət və istiqlalın sönməz odunu daşıyan
  “milli Azərbaycan!”. Milli Azərbaycan bayrağı
  – işdə bizim çöhrəmiz!.. Milli hürriyyət
  uğrunda çarpışan, çalınmış istiqlalını geriyə almaq
  üçün çalışan bir millət çöhrəsi!” (8).
  Azərbaycanlı mühacirlərin fəaliyyətinə
  əsas dəstəyi “Türk Ocaqları” göstərirdi. Əsası
  1912-ci ilin martın 25-də qurulan bu dərnəyin
  Nizamnaməsində göstərilirdi: “Türk təbəələrini
  bir islam millətinin ana fəsi olaraq tanıtmaqda,
  böyləcə osmançılıq, islamçılıq və türkçülük
  akımlarının bir arada var olduğu bu keçiş dönəminin bəlirsiz xarakterini
  sərgi-ləməkdəydi” (13, 55).
  Sonrakı fəaliyyətində Türkiyə xaricində yaşayan türklərə dəstək verən
  “Türk Ocaqları” Cumhuriyyət elanından sonra yeni problemlərlə üzləşdi.
  1929-cu ildə “Yeni Məcmuə”dəki söhbətində Türkiyənin tanınmış
  dövlət adamı Həmdullah Sübhi Tanrıövər “Türklük” anlayışının siyasi
  sərhədlər hüduduna çıxmasının əleyhdarı olduğunu bildirmişdi. Həmdulla
  Sübhi demişdi: “Kaşğar, Türküstan, Krım, Bakı, Azərbaycan... Bütün
  türk məmləkətləri ilə aramızda könül və fikir birliyi vardır. Türk ocağı
  dar millətpərvərlik güdməz. Ocaqlı bilir ki, bu müəssisə Şərqdə Qərbin
  müməssimidir. Mədəniyyət birdir, yalnız şəkli başqadır” (13, s.57).
  Əslində Həmdulla bəy təşkilatın milliyyətçiliyini “kültürəl milliyyətçilik”
  olaraq tanıtmaq istəyirdi. Lakin onun əksinə olan müəyyən qüvvələr
  isə “Türk Ocaqları”nın “Dış türklər” nəzdində daha “fəal” bir politika
  izləməsi gərəkliyi” önə sürdülər” (13, s.57).
  1924-cü ildə 64 nümayəndənin iştirakı ilə keçirilən “Türk Ocaqları”
  nın ilk konqresində yenə iki məsələ xüsusi olaraq vurğulanırdı: 1) Dil
  hüdudlarını istilahlara qarşı qorumaq; 2) Türk inqilabının beşikçisi olmaq.
  (13,s. 58).
  “Türk Ocaqları”nın 1925-ci il qurultayı da ciddi mübahisələrlə keçdi.
  “Xaricdəki türklər” mövzusu ətrafında ciddi müzakirələr aparıldı.
  “Türkiyə xaricində yaşayan türklərin “Türk Yurdu” dərgisi vasitəsi ilə
  aydınladılması və yüksəldilməsi vəzifəsinin üstələnməsi” fikrinə çoxluq
  üstünlük verdi (13,s. 60).
  Nəsiman Yaqublu
  76
  Mühacirət mətbuatının Türkiyədə qadağan edilməsi sənədi,
  1931-ci il
  1927-ci ildə “Türk Ocaqları”nın qurultayında edilən bir dəyişiklik
  isə bu qurumun fəaliyyətini məhdudlaşdırırdı. Belə ki, Cumhuriyyət Xalq
  Partiyası Nizamnaməsinin 40-cı maddəsindəki dəyişikliyə əsasən türk
  ocaqlarının partiya təsiri altında bir quruluş olduğu vurğulanırdı. Və xüsusi
  qeyd olunurdu ki, “Türk Ocaqları”nın şöbələri ancaq Türkiyə Cumhuriyyəti
  dövlətinin sərhədləri daxilində qurulub fəaliyyət göstərməlidir.
  1928-ci ildə isə Həmdullah Sübhi bəy Ədalət naziri Mahmut Ecat
  Bozqurdun hüzurunda etdiyi bir çıxışında “Türk Ocaqları” milli hüdudların
  xaricində heç bir fəaliyyət sahəsi qəbul etməmiş və etməyəcəkdir”
  fikrini söyləmişdi (13, 61).
  Türkiyədə artıq tək partiya rejiminin güclənməsi bütün sahələrdə
  hiss olunurdu. Son olaraq isə “Türk Ocaqları”nın 1930-da qurulan sərbəst
  partiya ilə əlaqələrinin müəyyənləşməsi hər ikisinin bağlanmasına daha
  bir səbəb oldu.
  Beləliklə, azərbaycanlı mühacirlərin də fəaliyyətinə ciddi dəstək
  verən “Türk Ocaqları” qurumu fəaliyyətini dayandırdı.
  Bu prosesin sonu olaraq azərbaycanlıların Türkiyədəki siyasi
  fəaliyyəti qapadıldı. Əlavə edək ki, 1931-ci ildə Türkiyə Xarici işlər
  Naziri Tövfik Rüştinin və SSRi Xarici işlər Naziri M.M.Litvinovun
  ölkəyə müvafiq səfərindən sonra azərbaycanlı mühacirlərin Türkiyədə
  Sovet ittifaqı əleyhinə təbliğatı dayandırıldı. Mühacirlərin düşdüyü
  vəziyyəti Azərbaycanda Kommunist Partiyasının XX Bakı Konfransında
  partiya katibləri Polonski və Ağa Sultanov çıxışlarında belə bildirirdilər: “MüMəhəmməd
  Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  77
  savatçılar xarici ölkələrdə bizim əleyhimizə ciddi mübarizə aparırlar, lakin
  onlara yeni zərbə vurulmuşdur. istanbulda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin
  ümumi redaktəsi altında çıxan mətbuat orqanları “Odlu Yurd”, “Azəri Türk”,
  “Bildiriş” kimi məcmuələr... bağlanmışdır” (4, 195.).
  M.Ə.Rəsulzadə isə Türkiyədə fəaliyyətlərinə imkan verilmədiyinə
  bərk təəssüflənir, Azərbaycan istiqlalçılıq məfkurəsi səsinin boğulmasından
  narazılıq edir, bildirirdi ki, bu iş qardaş Türkiyənin əli ilə edilmişdir.
  M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Heyif bu dövrə!” (4, 197).
  Təəssüflər ki, Sovetlər Birliyinin təsiri altında Türkiyə dövlətinin
  bütün siyasi qafqazlılara münasibəti kəskinləşdi. 1931-ci ildə siyasi
  baxışlı mühacirlərin, o cümlədən M.Ə.Rəsulzadə və başqalarının, ölkəni
  məcburən tərk etməsindən sonra növbəti bir addım atıldı. 1938-ci ilin
  sentyabrın 6-da Türkiyə hökumətinin göstərişi ilə Qafqazdan və Türküstandan
  olan bəzi tanınmış siyasi mühacirlər də Türkiyə vətəndaşlığından
  mərhum edilərək ölkədən çıxarıldı. Bununla əlaqədar Parisdə nəşr
  edilən “Qafqaz” jurnalı yazırdı: “Bu sərt cəzaya heç bir siyasətlə məşğul
  olmayan adamlar da məruz qaldılar... Dekretdə hansısa törədilmiş konkret
  bir cinayət haqqında danışılmır, yalnız bir məqam – təbliğat, inqilabi və
  kəşfiyyat təşkilatlarının “Bizim ölkəmizin başqa bir dost ölkənin əleyhinə
  yönəldilmiş bazasına çevrilməsi” vurğulanır. Məlum olduğu kimi, belə
  bir cəhd üçün ortalıqda heç bir fakt yoxdur... Bizim mübarizəmiz azadlıq
  uğrunda, Qafqazın müstəqilliyi uğrunda vətənimizi işğal etmiş Sovet
  dövlətinə qarşı aparılan mübarizədir. Bu, heç kim üçün sirr deyildir. Biz
  bu mübarizəni açıq aparırıq və bütün ölkələrdə aparırırq və həmin
  Nəsiman Yaqublu
  78
  M.Atatürkün
  V.i.Leninə məxfi
  məktubu, 1922-ci il
  ölkələrin qanunlarından, beynəlxalq öhdəliklərdən kənara çıxmırıq.
  Türkiyədə baş verən bu hadisənin səbəbini dostlarımızın qeyri-leqal
  çalışmalarında deyil, ictimai-siyasi şəraitdə axtarmaq lazımdır “(15,s.62).
  Məqalədən bir daha aydın olurdu ki, Türkiyə dövləti bu addımı
  Sovetlər Birliyinin təzyiqi ilə atmışdır.
  Sovetlər Birliyinin Türkiyə ilə yaxınlaşmasını M.Ə.Rəsulzadə belə
  dəyərləndirirdi: “Cümhuriyyət Türkiyəsi ilə Sovet Rusiyası siyasətcə dost
  ola bilərlər; mənfəətləri bir qaldıqca bu dostluq ta varlığını mühafizə edə
  bilir. Fəqət unutmamalıdır ki, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Sovetlərin siyasi
  mənfəətləri bir zaman üçün, bir olsa da, bu iki təşəkkülü canlandıran əsl
  əsaslar arasında dərin bir müxalifət vardır. Milliyyətçiliklə kommunizmin
  dost bir qüvvət olduğunu kim iddia edə bilər?” (15,s.63).
  M.Ə.Rəsulzadə doğru olaraq göstərirdi ki, “Türk-Rus dostluğundan”
  çox faydalar gözləmək əbəsdir. Çünki bolşevizm burjua sisteminin
  düşmənidir. Milliyyətçilik isə onun görünüşündə burjua sinfinin
  məfkurəsidir. Bu mənada M.Ə.Rəsulzadə haqlı
  sual edirdi: “Nə zamana qədər milliyyətçi şərq
  kommunist Rusiyanın dostudur?” (14).
  Qeyd edək ki, Türkiyə dövləti getdikcə
  Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa
  çalışırdı. Bu mənada Mustafa Kamalın 1922-
  ci ilin aprelin 10-da Leninə yazdığı məktub da
  çox maraqlıdır. Atatürk yazırdı: “Əziz sədr!
  Rusiya ilə bağlanan xoşbəxt müqavilədən sonra
  biz Qafqaz respublikaları və Ukrayna ilə də
  müqavilə bağladıq. Türkiyə Böyük Millət Məclisi
  hazırda həmin sənədləri ratifikasiya edir...
  Rusiya ilə dostluq Böyük Millət Məclisi
  hökumətinin keçmişdə olduğu kimi hazırda da
  siyasətinin əsasını təşkil edir” .
  Belə vəziyyətdə isə azərbaycanlı mühacirlərin
  Türkiyədə fəaliyyət göstərməsi ciddi çətinliklər yaratmaya
  bilməzdi. Bununla əlaqədar M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “1922-ci ildə
  istanbulda Azərbaycan haqqında nəşr etdirdiyimiz ilk kitab bolşeviklərin
  müəyyən reaksiyasına səbəb oldu. Bakıda və Tiflisdəki kommunist
  qəzetlərində M.D.Hüseynov və Ə.Qarayev və başqaları bizim tezisləri
  təkzib edib sübut etməyə çalışırdılar ki, “Müsavat” idarəçiliyi dövründə
  Azərbaycan müstəqil olmayıb və onun müstəqilliyi ancaq sovet rejimində
  təmin edilib.
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  79
  Stalinə yaxın olan, Zaqafqaziyanı işğal etmiş XI Ordunun Baş Qərargah
  üzvü, Rusiya Kommunist Partiyasının Qafqaz Dairə Komitəsinin
  Baş katibi Orconikidze isə Bakıdakı partiya auditoriyası qarşısında çıxış
  edərək M.Ə.Rəsulzadənin tezisləri ilə polemika apararaq deyirdi: “Mənim
  cibimdə M. Ə. Rəsulzadənin bir kitabı var. “Müsavat”ın uzaqgörəni
  tələb edir ki, rus yoldaşlar Azərbaycanı tərk etsinlər. Yox, onlar buradan
  getməyəcəklər” (4, 161).
  “Yeni Qafqasiya” jurnalının nəşrə başlamasından sonra isə Bakı ilə
  istanbul arasında gərginlik daha da artdı. Sovet mətbuatı orqanlarında
  azərbaycanlı mühacirlərin, əsasən isə M.Ə.Rəsulzadənin əleyhinə yazılar
  çap edilirdi.
  Bolşeviklər isə mühacirlərin əleyhinə olaraq başqa vasitələrdən də
  istifadə edirdilər. Onlar xüsusi təşkil olunmuş fəhlə “mitinqləri” keçirir
  və guya sosialist “vətəni”nin kapitalistlər tərəfindən devrilməsindən danışırdılar.
  Keçirilən qurultay, Ümumbakı konfransları və digər təşkilatların
  adından SSRi Xarici işlər Komissarı Çiçerin Türkiyə hökumətindən öz
  ərazisində antisovet nəşrləri dayandırmaq və azərbaycanlı mühacirlərə
  sığınacaq verməmək xahişini edirdi. 1925-ci ildə, AKP-nin Bakıda keçirilən
  XVI konfransında isə Türkiyə ictimaiyyətinin sovet rejiminə münasibəti
  və xüsusən “Yeni Qafqasiya”nın xarici təbliğatı tənqid edilirdi.
  Bəzi çıxışçılar isə tələb edirdi ki, sovet hökuməti Türkiyədən “Yeni
  Qafqasiya”nın nəşrinin dayandırılmasına nail olsun.
  Bakıda sovetlərin IV qurultayında çıxış edən SSRi Xarici işlər
  Komissarı Çiçerin isə bildirirdi ki, o, dəfələrlə Türkiyə hökumətinin diqqətini
  azərbaycanlı mühacirlərin “zərərli” fəaliyyətinə yönəldib.
  “Yeni Qafqasya”nın texniki səbəblərə görə 1927-ci ildə fəaliyyətini
  dayandırması kommunistlərin əsl bayramına çevrilmişdi.
  “Kommunist” qəzeti özünün baş məqaləsini bütövlükdə bu hadisəyə həsr
  etmişdi. Sonradan isə mühacirət mətbuatı orqanlarımız başqa adlarla
  Türkiyədə nəşrini davam etdirmək məcburiyyətində qaldı: “Azəri Türk”,
  “Odlu Yurd”, “Bildiriş”. Çox ehtimal ki, bu mətbuat orqanlarının başqa
  adlarla çıxmasının səbəblərindən biri də diqqəti yayındırmaq, müəyyən
  müddətə nəşr imkanları əldə etmək idi.
  Lakin SSRi dövləti Türkiyə ilə münasibətini yaxşılaşdırdıqca
  mühacirlərin siyasi fəaliyyətini dayandırması ciddi qoyulurdu.
  Türkiyə dövləti isə yalnız 1931-ci ilə qədər azərbaycanlı mühacirlərin
  mətbuat orqanları nəşr etməsinə imkan yarada bildi. 1931-ci ildə SSRi ilə
  Türkiyə arasında imzalanan müqavilədən sonra bu mümkün olmadı.
  1931-ci ildə avqustun 17-də Atatürkün imzası ilə 11631 saylı
  belə bir qərarnamə qəbul edildi: “Əcnəbi politikasına alət olaraq qonşu
  Nəsiman Yaqublu
  80
  və dost hökumət əleyhinə nəşr olunan “Yeni Qafqasiya”, “Odlu Yurd”,
  “Bildiriş” və “Azəri Türk” qəzet və risalələrinin Mətbuat Qanununun 50-
  ci maddəsinə uyğun olaraq qapadılmaları; Xariciyə Vəkili Bəyəfəndinin
  şifahən bükubulan təklifi üzərinə icra Vəkilləri Heyətinin 17\8\931 tarixli
  ictimayında təsvib və qəbul olunmuşdur. 17\8\931. Rəisicümhur: Qazi M.
  Kemal” (16, 030. 18.01.03.48.68.4).
  Bu qərardan sonra azərbaycanlı mühacirlərin Türkiyədə mətbu
  fəaliyyətləri qeyri-mümkün oldu. Bundan əlavə Türkiyədə sonradan kitab,
  almanax və digər nəşrlərə də yasaq qoyuldu. Belə ki, 1936-cı ilin sentyabrın
  12-də Atatürkün imzası ilə başqa bir qərar veridi. Həmin qərarda göstərilirdi:
  “Mehmed Sadıq tərəfindən yazılıb 1935-ci ildə istanbulda “Milli Məcmuə”
  mətbəəsində türkcə olaraq basılan “Ərgənəqon yolları” adındakı kitabın
  zərərli yazılar daşıdığı anlaşıldığından Mətbuat Qanununun 51-ci maddəsi
  hökmünə görə toplatdırılması və satışının yasaq edilməsi; Daxiliyyə
  Vəkilliyinin 8\8\1936 tarix və 1413 saylı təzkərəsi ilə yapılan təklifi üzərinə
  icra Vəkilləri Heyətincə 18\9\936-da qəbul edilmişdir. 12\9\936.
  Rəisicümhur: K. Atatürk” (16, 030.18.01.03.27.02).
  Atatürk tərəfindən 1936-cı ilin sentyabrın 15-də verilən 5322 saylı
  başqa bir əmrdə göstərilirdi: “Qərarnamə. F. Dəryal tərəfindən yazılan və
  istanbulda “Milli Məcmuə Mətbəəsində Türkcə” basılan “Qafqaz almanaxı
  adındakı kitabın zərərli yazılar daşıdığı anlaşıldığından, Mətbuat Qanununun
  51-ci maddəsi hökmünə görə toplatdırılması və satışının yasaq edilməsi;
  Daxiliyyə Vəkilliyinin 8\9\936 tarix və 1414 saylı təzkərəsiylə yapılan təklifi
  üzərinə icra Vəkilləri Heyətincə 15\9\936-da qəbul edilmişdir. 15\9\936.
  Rəisicümhur: K. Atatürk” (16, 030.18.01.01.019.30.2).
  Azərbaycan mühacirlərinin mətbuat orqanlarının Türkiyədə qadağan
  edilməsi bolşeviklərin böyük razılığına səbəb oldu. 1932-ci ilin yanvarında
  XX Ümumbakı Partiya konfransında AKP katiblərindən olan
  Ağa Sultanov çıxışında bu hadisəni xüsusi olaraq qeyd etmişdi.
  Türkiyədə azərbaycanlı mühacirlərin nəşrlərinə qoyulan qadağadan
  sonra mühacirət mətbuatımızın Avropa dövrü başladı. Almaniyada
  (Berlində) və Polşada (Varşavada) mühacirlərimiz milli nəşriyyatlarını
  yaradıb fəaliyyətini davam etdirdilər.
  Qeyd edək ki, “Azərbaycan” jurnalının nəşri də M.Ə.Rəsulzadənin
  ikinci Dünya müharibəsindən sonra Türkiyəyə qayıdıb reallaşdırdığı mühüm
  xidmətlərindən biri idi. 1952-ci il aprelin 1-də o, “Azərbaycan
  Kültür Dərnəyi”nin orqanı olan “Azərbaycan” jurnalının ilk sayını
  nəşr etdirdi. Dərginin ilk nüsxəsinin üz qabığında bu sözlər yazılmışdı:
  “Birlik dirilikdir”, “Türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək”.
  Jurnalın üz səhifəsində Azərbaycanın xəritəsi verilmişdi. “AzərbayMəhəmməd
  Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  81
  M.Ə.Rəsulzadənin
  Ankarada nəşr etdiyi
  “Azərbaycan” jurnalı,
  1952-ci il
  can” məcmuəsi Anafartalar caddəsində - “Azərbaycan Kültür Dərnəyi”
  nin yerləşdiyi binada çıxarılırdı. Qiyməti 25 quruş idi.
  Jurnalın ilk sayında M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycanın tarixindən,
  ümumi vəziyyətindən bəhs edən yazısı verilmişdi: “Doğuda Xəzər dənizi,
  quzey Qafqaziya, Bakıda Gürcüstan ilə Ermənistan və güneydə iran ilə
  sərhəddir. Başı qarlı dağlarla, bəzi yerlərində okean səthindən aşağıda
  yerləşən burası türlü bitkilərlə, heyvanlar baxımından çox çeşidli bir
  mənzərəyə malikdir” (9).
  “Azərbaycan” jurnalı Azərbaycanın
  tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı,
  adət və ənənələri ilə bağlı çoxlu sayda
  yazılar çap edirdi. M.Ə.Rəsulzadənin, M.
  B.Məmmədzadənin, Ə.V.Yurdsevərin,
  K.Odərin, M.Kəngərlinin, C.Ünalın, Ə.
  Qaracanın Azərbaycan həqiqətləri ilə
  bağlı yazıları böyük maraq doğururdu.
  “Azərbaycan” jurnalı bu günədək
  Ankarada nəşrini davam etdirməkdədir.
  Qeyd edək ki, M.Ə.Rəsulzadə Türkiyəyə
  qayıtdıqdan sonra əski legionçuların
  və mühacirlərin bir mərkəz
  ətrafına toplanmasını vacib sayırdı. Elə
  bu məqsədlə də o, 1949-cu ilin fevralın
  1-də Ankarada “Azərbaycan Kültür
  Dərnəyi”ni yaratdı (1). Dərnəyin ilk
  toplantısında doktor ibrahim Bədəl Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin
  yaradılan qurumun Fəxri Başqanı seçildiyini elan etdi. Qeyd edək ki, M.
  Ə. Rəsulzadə ömrünün sonuna qədər Dərnəyin Fəxri sədri olaraq qaldı.
  “Azərbaycan Kültür Dərnəyi”nin əvvəlinci maddələrində qeyd
  olunmuşdu: “Maddə 1. “Azərbaycan Kültür Dərnəyi” adı ilə bir dərnək
  qurulmuşdur. Dərnək siyasətlə məşğul deyildir. Mərkəzi Ankaradadır.
  Şöbəsi yoxdur. Maddə 2. Dərnəyin qayələri bunlardır: a) Azərbaycanı,
  onun tarixini, kültürünü araşdırmaq, işləmək və yaymaq; b) kitab, dərgi
  və qəzet olaraq çap etmək və mədəniyyət yığıncaqları tərtib etmək; c)
  möhtac Azərilərə maddi və mənəvi köməklik göstərmək” (10, s. 3).
  “Azərbaycan Kültür Dərnəyi”nə 18 yaşını bitirmiş hər bir türk üzv
  ola bilərdi. Bundan ötrü Dərnək üzvlərindən ən azı iki adam ona zəmanət
  verməli idi. Birinci maddədə yazılmış “Dərnək siyasətlə məşğul deyildir”
  fikri M. Ə. Rəsulzadənin mürəkkəb bir şəraitdə Azərbaycanın müstəqillik
  mübarizəsini apardığını təsdiqləyirdi.
  Nəsiman Yaqublu
  82
  ikinci Dünya hərbindən sonra isə mühacir təşkilatların birləşib
  antisovet mübarizə aparmasına getdikcə daha çox ehtiyac duyulurdu.
  Digər tərəfdən müxtəlif ölkələri təmsil edən ayrı-ayrı mühacir təşkilatlarının
  mövcudluğu və bəzi hallarda bu qrupların daxili çəkişmələrə
  meylliyi reallığa çevrilirdi. Bu illərdə bir neçə rus, gürcü, erməni, tatar
  təşkilatları ilə yanaşı iki azərbaycanlı təşkilatı da mövcud idi. Təşkilatlardan
  biri 1924-cü ildən fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Milli Mərkəzi”
  idi. “Azərbaycan Milli Mərkəzi” ikinci Dünya hərbindən sonra Ankarada
  yerləşirdi və Milli Mərkəzin Başqanı M.Ə.Rəsulzadə idi.
  ikinci mühacir azərbaycanlı təşkilatı “Azərbaycan Milli Birlik
  Məclisi” adlanırdı. Təşkilat 1943-cü ildə Berlində yaradılmışdı. Təşkilatın
  rəhbəri Ə.Fətəlibəyli Düdənginski (sonradan rəhbər C. Hacıbəyli
  olmuşdu), Başqanlıq Heyətinin üzvləri isə Ceyhun Hacıbəyli, Əkbərağa
  Şeyxülislam idi. Hər iki təşkilat arasında çəkişmələr, ziddiyyətlər mövcud
  idi.
  Belə bir vaxtda antibolşevik cəbhənin yaradılmasını vacib sayan
  “Amerikan Komitəsi” fəaliyyətə başladı. “Amerikan Komitəsi”nə
  əvvəl C.Layons, sonradan isə Ameriaknın Moskvadakı keçmiş böyük
  elçisi Alan Gerk başçılıq edirdi. 1962-ci ildən isə Sovet Rusiyasını yaxından
  tanıyan, Moskvada Amerika attaşesi olmuş Stevens Komitənin başqanı
  oldu. Komitə üzvləri arasında tanınmış siyasətçilər də çoxdu. Onların
  arasında aşağıdakılar vardı: Çarlz Edison (məşhur Tomas Edisonun
  oğlu), Vilyam Hanri Çemberlin (Amerikada sovet məhkumu millətlərin
  istiqlal haqlarının müdafiəsi ilə məşhur idi), general-mayor Con Dein
  (Moskvada olmuş, “Streync Əlleyinc” kitabı ilə böyük rəğbət qazanmışdı),
  Nikolas Ruzvelt (yazıçı və diplomat, Amerikanın Macarıstan elçisi
  olmuşdu) .
  “Amerikan Komitəsi” bildirirdi ki, millətlər, xalqlar Sovet hökumətinin
  diktatorluğu altında qaldıqca, insanların azad və hürriyyət içində
  yaşaması mümkün olmayacaq. “Amerikan Komitəsi” proqramına müvafiq
  surətdə fəaliyyətə başladı.
  “Amerikan Komitəsi”nin yardımı ilə 1951-ci il yanvarın 16-da bir
  çox rus partiyalarının iştirakı ilə Füssen konfransı keçirildi (4, s.
  229). Konfransda mühacir ruslar yalnız Rusiyanın ərazi bütövlüyünün
  qorunması şərtilə qeyri-rus təşkilatları ilə işbirliyini mümkün saydılar.
  Bu işin davamı olaraq yenə “Amerikan Komitəsi”nin yardımı ilə
  1951-ci il avqustun 28-də Qərbi Almaniyanın Ştutqart şəhərində mühacir
  ruslar konfrans keçirdi. Bu konfransda onlar “Rusiya millətlərinin
  Qurtuluş Şurası” yaradılmasına qərar verdi. Bununla bərabər Rusiyadakı
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  83
  A.Kerenskinin Parisdə nəşr etdiyi “Dni”
  (Gün) məcmuəsi. M.Ə.Rəsulzadə burada
  çap edilən yazıya cavab vermişdi,
  1930-cu il
  milli azlıqların da nümayəndələrini bu “Şura”ya cəlb etmək məqsədi ilə
  ayrıca büro da yaradılmışdı.
  Vəziyyət belə olduqda M.Ə.Rəsulzadə “Amerikan Komitəsi”ni
  ciddi tənqidə başladı. Qeyri-rus xalqların uzun illər idi ki, apardığı
  “qurtuluş dava”sına etinasız yanaşan mühacir rus təşkilatlarının
  maliyyələşməsini düzgün olmayan hərəkət adlandırdı. Vəziyyətin
  getdikcə gərginləşdiyini, əski mühacirlərin güclü etirazlarını hiss edən
  “Amerikan Komitəsi” rus mühacir təşkilatlarına qeyri-rus mühacir
  təşkilatları ilə işbirliyinin vacibliyini bildirdi.
  Bunun davamı olaraq 1951-ci il noyabrın 7-də Qərbi Almaniyanın
  Visbaden şəhərində beş mühacir rus təşkilatlarının (1. “Rusiyanın
  hürriyyəti üçün mücadilə birliyi”. 2. “Milli Əmək Birliyi”. 3. “Rus
  Xalq Hərəkatı”. 4. “Xalqın Hürriyyəti üçün Mücadilə Məmiyyəti”. 5.
  “Rusiya xalqlarının qurtuluşu üçün mücadilə birliyi) və beş də rus olmayan
  millətlərə mənsub təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə konfrans
  keçirildi. Konfransda ukraynalıların və gürcülərin, türküstanlıların, şimali
  qafqazlıların tanınmış adamları iştirak etmirdi (4, s. 229-230).
  Konfransda çıxış edən A.Kerenski “Bölünməz Rusiya” fikrini
  müdafiə edirdi. Qeyri-rus mühacirlər isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
  insan haqlarına aid prinsiplərə əsaslanırdılar. Konfransın yekunu kimi bir
  bəyannamə imzalandı. Bəyannaməni azərbaycanlı təmsilçilər də
  imzaladılar.
  “Rusiyanın bölünməzliyi” ideyası ilə çıxış edən, Azərbaycanın
  istiqlalını (eləcə də digər rus məhkumu xalqların) xalqın öz “iç işi” kimi
  qəbul etməyən, Azərbaycanın azadlıq mübarizəsini (yenə digər xalqların)
  Rusiyanın daxili məsələsi kimi anlayan rus mühacirləri ilə bəyannaməni
  imzaladığına görə
  “Milli Birlik Məclisi” M. Ə.
  Rəsulzadənin şiddətli
  hücumuna məruz qaldı. Bir
  çox şəhərlərdə yığıncaqlar
  keçirildi, təmsilçilərin
  hərəkəti pislənildi.
  M.Ə.Rəsulzadə Kerenskinin
  hansı ideyalarla
  mübarizə apardığına bələd
  olduğundan onun başçılıq
  etdiyi rus təşkilatı ilə birgə
  işin əleyhinə idi. Kerenski
  “Bölünməz Rusiya”nın qəti
  Nəsiman Yaqublu
  84
  tərəfdarı idi və hələ 1920-30-cu illərdən bu mübarizəsini davam etdirirdi.
  1930-cu ildə Kerenskinin “Dni” (“Gün”) məcmuəsində (№ 60) “Rus
  xalqı üzərində diktatura” adlı məqaləsi çap edilmişdi. Və elə həmin ildə
  M.Ə.Rəsulzadə “Odlu Yurd” dərgisində Kerenskiyə “Nə gübrədir, nə
  material” adlı cavab məqaləsi nəşr etdi. M.Ə.Rəsulzadə məqaləməktubda
  Sovet ittifaqında yaşayan xalqların istiqlalına və azad dövlət
  qurmaq istəklərinə istehza ilə yanaşan Kerenskini tənqid etdi. O,
  Kerenskini xalqların apardığı milli-azadlıq hərəkatının mahiyyətini
  anlamağa çağıraraq yazırdı: “Biz həmişəlik olaraq cənab Kerenskiyə
  bildiririk ki, heç bir “separatizm”dən, “Rusiyanın bölünməsi”ndən söhbət
  gedə bilməz. Bizcə bu söz tamam başqa anlamda işlədilir: birincisi, öz
  ölkəsini xarici işğaldan qurtarmağa yönəldən xalq hərəkatını “separatçı”
  adlandırmaq düzgün deyildir” (11, s. 31).
  Məhz buna görə də “Azərbaycan Milli Birlik Məclisi”
  təmsilçilərinin belə bir şəxslə, hələ 50-ci illərdə də “bölünməz Rusiya”
  ideyası ilə yaşayan Kerenski ilə eyni sənədə imza atması haqlı olaraq M.
  Ə. Rəsulzadədə ciddi narazılıq doğururdu.
  1951-ci ilin noyabrən 21-də Ankarada Doktor Həmid Atamanın
  sədrliyi və mühəndis ismayıl Sanyalın katibliyində Azərbaycan
  mühacirlərinin etiraz toplantısı keçirildi. Toplantı iştirakçıları M. Ə.
  Rəsulzadənin çıxışını dinlədikdən sonra yayımlanmaq şərti ilə aşağıdakı
  qərarı verdi: “Visbadendə beş rus partiyasının nümayəndələri ilə birlikdə
  7 noyabr 1951-ci ildə keçirilən toplantıda Azərbaycan adına iştirak etmək
  və beynəlmiləl mahiyyətdəki davamızı Rusiyanın bir iç məsələsi halında
  müzakirə etdirmək cürətini göstərərək Milli Azərbaycan davasına xəyanət
  edən və Milli davanı mövcud olmayan “Azərbaycan Milli Birlik
  Məclisi” adına təmsilə qatılmaqla ictimaiyyəti çaşdıranlara şiddətli protesto(
  etiraz) edir” (4, s. 231).
  Qeyd edək ki,bu illərdə M.Ə.Rəsulzadə çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının
  problemləri və tanınmış ədəbiyyat xadimlərimizin fəaliyyəti ilə
  bağlı da dəyərli məqalələr çap etdirdi. Şübhəsiz ki, özünün zəngin və
  çoxşaxəli fəaliyyətində belə bir ətraflı araşdırma ilə məşğul olması
  M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan ədəbi prosesini diqqətlə izləməsindən
  irəli gəlirdi.
  M.Ə.Rəsulzadə 1950-ci ildə nəşr etdirdiyi “Çağdaş Azərbaycan
  ədəbiyyatı” əsərində Hüseyn Cavidin, Əhməd Cavadın, C. Cabbarlının
  və başqalarının yazılarındakı sətiraltı mənalarda milli ruha bağlılığın
  duyulduğunu bildirirdi. Böyük şair Hüseyn Cavidin yazılarında siyasi
  motivlərin güclü olduğunu vurğulayan M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Məsələni
  sonradan başa düşən bolşeviklər pyesin göstərilməsini qadağan
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
  85
  “Yaşasın Türkiyə Cümhuriyyəti”
  məqaləsi
  edirlər. “Sovet çörəyini yediyi halda tarixin pantürkist tiplərini idealizə
  etməyə cəsarət edən” şairə sovet tənqidçiləri atəş püskürürdülər” (12, s.
  62).
  Bu araşdırmalar sırasında heç şübhəsiz M.Ə.Rəsulzadənin Nizaminin
  800 illik yubileyi münasibəti ilə yazdığı, lakin müharibənin çətinlikləri
  ucbatından 1951-ci ildə nəşr etdirdiyi “Azərbaycan şairi Nizami”
  monoqrafiyasıdır. Müəllif Nizami yaradıcılığındakı milli və bəşəri dəyərləri
  dərin elmi təhlil əsasında oxucuya çatdıra bilmişdir.
  Göründüyü kimi, M.Ə.Rəsulzadə mühacirətdə siyasi fəaliyyət göstərməklə
  yanaşı, eyni zamanda ədəbiyyatımıza aid də maraqlı tədqiqatlar
  aparmışdı.
  1953-cü ildə O, Azərbaycan
  istiqlalının 35-ci ildönümü münasibəti
  ilə “Amerikanın səsi” radiosunda
  Azərbaycan xalqına müraciət
  etdi və bu müraciət səsyazma
  vala alınaraq bu günədək qorunub
  saxlanılmaqdadır.
  27 Aprel işğalı və Azərbaycanın
  dünya dövlətləri tərəfindən tanınması
  (12 yanvar) münasibəti ilə də
  M.Ə.Rəsulzadə və digər mühacirlər
  “Qurtuluş”(“Azadlıq”) radiosu ilə
  Azərbaycan xalqına müraciətlər edirdilər.
  1953-cü ildə M.Ə.Rəsulzadə
  “Azərbaycan Milli Mərkəzi”ni yenidən
  qurmuş, oraya gənc qüvvələri cəlb
  etmişdi.
  1954-cü ilin sonlarında “Amerikan
  Kommunizm ilə Mücadilə
  Komitəsi”nin yeni Başqanı professor
  Kuneholt Ankaraya gəlib M.Ə.Rəsulzadə ilə görüşmüşdü.O,Komitənin
  Azərbaycanın istiqlalı məsələsinə diqqətli olduğunu ifadə edərək onun bu
  mübarizə önündə layiq olduğu yeri almasını istəmişdi. Bu yaxınlaşmanı
  qəbul edən M. Ə. Rəsulzadə Komitə ilə yaxın münasibətlər qurmuşdu
  1955-ci il martın 6-da Azərbaycan Milli Qurtuluş hərəkatının
  böyük ideoloqu M. Ə. Rəsulzadə Ankarada vəfat etdi. Ankara radiosu
  martın 7-də saat 22.45-də M.Ə.Rəsulzadənin vəfatı xəbərini bütün
  dünyaya yaydı.
  Nəsiman Yaqublu
  86
  Ədəbiyyat:
  1) Yaqublu N. Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bakı, 1991. 2) Azərbaycan
  Respublikası Milli Arxi idarəsi,. Fond 970. 3) Azərbaycan Respublikası Milli
  Arxiv idarəsi, Fond 894. 4) Yaqublu N. Müsavat Partiyasının tarixi. Bakı, 1997.
  5) Rəsulzadə M. Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti: keyfiyyəti-təşəkkülü və şimdiki
  vəziyyəti”. istanbul, 1990. 6) Məmmədzadə M. B. Milli Azərbaycan hərəkatı.
  Bakı, 1992. 7) “Azəri-Türk” jurnalı. istanbul, 1928, N1. 8) “Odlu Yurd”
  jurnalı. istanbul, 1929, N1. 9) “Azərbaycan” jurnalı. Ankara, 1952, N1. 10)
  Azərbaycan Kültür Dərnəyinin Nizamnaməsi. Ankara, 1949. 11) Rasulzade M.
  E. O panturanizme.Paris, 1930. 12) Rəsulzadə M. E. Çağdaş Azərbaycan
  ədəbiyyatı. Əsrimizin Səyavuşu. Çağdaş Azərbaycan tarixi. Bakı, 1991.13) Türk
  Ocaqları və Atatürk,Aankara,1993.14) ”istiqlal” qəzeti.Berlin,1932 N11. 15)
  Yaqublu N.Türkiyənin azərbaycanlılara müstəqillik mücadiləsində
  dəstəyi(sovetlər dönəmi:1920-1991-ci illər), Bakı 2009. 16)Türkiyə Cümhuriyyəti
  Başbakanlıq Cümhuriyyət arxivi.


sən də yaz!