the experiment


    2. insanın fürsәt olsa necә heyvanlaşa bilәcәyini göstәrәn film. şәxsәn mәnә lәzәt elәdi. ümumilikdә belә bir nәticә çıxardım. yüngülvari spoiler verirәm qabağcadan deyim. demәli gardiyanlar mәhbuslara әziyyәt verdikcә, mәhbuslar bunun qaydalar daxilindә olduğuna vә hәrhansı bir әdalәtsizlik olunca tәcrübәnin dayandırılacağına inandıqları üçün sәslәrin çıxarmırlar ilk başlarda. sonradan bu adrien brody'ni o turbafason deşiyә tıxanda orda kamera olduğun görür vә niyә bunu dayandırmırsız deyә üsyan edir. sorada qaza gәlip bir tәhәr çıxır ordan, sikirlәr gardiyanların ağzın. burdanda o nәticәni çıxardım ki, insanlar әdalәtsizlik, haqsızlıq görüncә özlәrindәn üstün güclәrin bunu tәnimlәyәcәyini düşündüklәri üçün әksәriyyәti sәslәrin çıxarmır. yәni hansısa şәxs haqsızlıq edincә, әhali dövlәtin bunun öhtәsindәn gәlәcәyini düşünür. dövlәt özü әdalәtsizdirsә bu sәfәr işi allaha buraxırlar ki, allah bunların öhtәsindәn gәlәr o biri dünyada. yoxsa insanlar qarşılığsız qalacağını bilsәlәr bütün bu әdalәtsizliklәri görüb dağıdardılar dünyanı. dinin dә sırf bunun üçün yarandığını düşünürәm.

    not: hardan hara gәldim ala. ama olsun, bunu bura yazıram ki, sabah-birigün burdan baxıb hansı nәticәni çıxardığımı xatırlıyım.


hamısını göstər