mehman hüseynov


    61. çәkdiyi görüntünün pox qәdәr dәyәri olmuyan jurnalist (?). vә elә düz edilir operatora baxılmaqla. çünki kamera düzgün sosial sinfә yönlәnmiyib. orta vә aşağı tәbәqәni günahlandırmaq hardan çıxdı ala? sizcә onların mükәmmәl vәtәndaşlığa namizəd olma ehtimalları var? götürәk o şoferi. biraz qurdalasan o әlildәn daha yaxşı yaşamır. bu adamın nә aldığı tәrbiyәsi, nә tәhsili, nә dә dünya görüşü imkan vermir ki, düşüb o әlilә kömәk elәsin. çünki adam illәrdir rol arxasında oturmaqdan babasil olub, hәr dәfә digәr sürücülərlә sıra davası elәmәkdәn nevroz * olub. ona görə dә özündәn bir sinif aşağı biri gәlib kömәk dilәnәndә içindәn keçirdiyi maksimum "sikdir get dә, qardaşımsan. özümә kömәk eliyən lazımdı" cümlәlәridi. sәn bu adamın duyarlı, anlayışlı, humanist biri olmağını necә gözdüyә bilәrsәn? bәlkә sәnçün çıxıb mәdәni devrim dә elәmәlidi? belә bomba humanist adamsan, indi o şoferin yaşayışını da düşün. guya bilinmir ki, bakıda hansısa qanunauyğunsuzluğu çәkib göstәrsәn, cәzalanan qanunauğyunsuzluğa şәrait yaradan yekәdaşşaqlar yox, o videodakı sәnin, mәnim kimi yetimlər olacaq?
    qısaca elәdiyi meymunluqdan başqa heç nә deyil. elәdiyi bürokratları qoyub, onların әlindәn sürünәn tәbәqәni vurmaqdı. çünki yuxarı götü çatmır. bilir ki, şoferә bozardığı kimi, maşınının qabağını kәsdiyi kimi gedib nәqliyyat nazirinin dә maşınının qabağını kәssә, onun ordaca başına işiyәrlәr.


hamısını göstər