bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

bipolyar pozuntu

əjdahalar   googlla
sözaltı etiraf - manik depressiya - maniakal depressiv - antidepressant - əsla xoşbəxt ola bilməyəcək tiplər - heç cür xoşbəxt ola bilməyən insan modeli - manikal depressiv - sylvia plath - manic depressive

  #sözaltı wiki təsadüfi wiki gətir

  yazarın wiki entryləri: lubricant - grzeli nateli dgeebi - canavar
  6. iki ruh halı arasında gedib-gələn ruh halı pozuntusu. әsasәn mövsümlәrә görә dәyişir. yaz, yay aylarında daha çox özünü xoşbәxt, enerjik * manik hiss eliyәn bu adamlar, payız, qış aylarında depressiv olur. xәstәlik 20 vә 20 üstü yaşlarda özünü göstәrmәyә başlayır. özünüzdә simptomlarını hiss eliyirsizsә, hәkimә müraciət elәmәkdә fayda var.

  depressiyanın simptomları:
  – yorğunluk, halsızlıq hissi
  – bezginlik, kefsizlik
  – artan yuxu ehtiyacı
  – azalan özgüvәn, özünü ailәyә vә ya dostlara yük kimi görmәk
  – dalğınlıq, durğunluq, özü üçün narahat olmaq * ben galiba ölücem amk
  – normalda hәvәslә elәdiyi şeylәrә qarşı istәksizlik, marağın itmәsi
  – saatlarla yuxuya gedә bilmәmәk problemi, gecә tez-tez oyanmaq
  – gündәlik mükәllәfiyyәtlәri yerinə yetirmәmәk. yәni, dәrsә getmәyә, yemәk bişirmәyә, evi yığışdırmağa vә sairә şeylәrә hәvәssiz olmaq. bütün gün yataqdan çıxmamaq
  – düşüncә, tәhlil, analiz qabiliyyətinin zәiflәmәsi
  – azalan cinsi istәklәr
  – әsәbilik, dәxlisiz şeylәrdәn qorxmaq
  – dözümlülüyün azalması, sәbirsizlik. mәsәlçün oturub bir yerdә bir saat adam gözlәsә 8324 dәfә adama zәng eliyәr, harda qaldın vә.s
  dəymədüşərlik, hәr şeyi özünә götürmәk. hәr şeydәn incimәk. dost tanışlar haqqında, "heç biri mәni sevmir, bilirәm" tipli iddialar.
  – gündәlik hәyatda kәskin dәyişikliklәr
  – bәdәn ağrıları. bәzi sinir pozuqluqları nәticәsindә, әzәlә ağrıları.
  – artan alkoqol ehtiyacı
  – heç bir şәraitdә rahatlıq tapa bilmәmәk hissi
  – hәddindәn artıq sentimentallıq.

  manikal depressiyanın simptomları: – sәbәbli ya sәbәbsiz özünü uzun müddət hәddindәn artıq xoşbәxt hiss elәmәk.
  – dәxlisiz anlarda әsәbilik, tәcavüzkarlıq * yox, söhbәt cinsi tәcavüzdәn getmir
  – sürәtli düşünmә, tәhlil etmә, analiz etmә. yeni fikirlərin yaranması
  – hәmişәkindәn çox danışma halları. camaatı çәnәnin altına salıb 1 saat danışmaq
  – artan gündәlik aktivlik, enerjililik
  – dәyişәn qavrama qabiliyyәti
  – bәzәn özünә ilahi vә ya supernatural güc verildiyini iddia etmәk
  – görüntü vә sәs halusinasiyaları * yuxarıdakının sәbәbi dә böyük ehtimalla budur
  – artan yaradıcılıq qabiliyyəti
  – azalan yuxu ehtiyacı
  – artan cinsi istәklәr
  – artan egoist duyğular. özünü hәrşeyin mәrkәzindә görmәk, hamı üçün dәyәrli olduğunu sanmaq. әks hal hiss elәdikdә әsәblәşmәk, qayğı tәlәb elәmәk
  – artan alkoqol vә tütün ehtiyacı
  – artan sevgi münasibəti istәyi. sevgili axtarmaq. fikirlərindә xaos, münasibətә ad qoya bilmәmәk. tez bezmәk vә.s
  – artan bədxərclik
  – asan dağılan fikir. fikrini cәmlәmәk problemlәri
  – artan özgüvәn. qarşısına mәqsәd qoysa mütləq öhdәsindәn gәlәcәyi düşüncәsi
  – hәddindәn artıq sentimentallıq, gәrginlik, sәbirsizlik
  – hәmişәkindәn daha çox mübahisә elәmәk, dalaşmaq

  depressiv ruh halı payız vә qış aylarına tәsadüf edir. depressiya zamanı intihar riski yüksәlir. ona görә bu simptomlar hiss edilәn dost tanışa fikir verilmәlidi. hәm onların, hәm öz yaxşılığımız üçün.

  bu adamlara xәstә diaqnozu qoymaq çәtin mәsәlәdir. tәbii ki, hәkimsinizsә vәziyyәt dәyişir. çox yaxından hәyatını izlәmәsәz, xәstәliyi hiss elәmәmәyiniz istisna deyil, qaydadır. iş dә orasındadı ki, psixolojik bir şey olduğu üçün bu insanlar heç vaxt özünü xәstә saymır. kim özünә xәstә deyәr? hәlә bir bu bipolyar pozuntudusa.

  müalicəni hәkim nәzarәtindә aparmaq daha asan olur. ancaq xәstәni müalicəyә razı salmaq çәtin ola bilәr. belә halların qarşısını almaq üçün dәrmanlar var ki, adamın başını aldadıb bir dәfә iynә vurursan. o dәrman 3 hәftәyә hissә hissә qana qarışır. day hәr gün dәrman içirmәk, iynә vurmaq lazım gәlmir. vaxtında üstünә düşülmәsә, şizofreniyaya qәdәr yolu var mәnbilәn. müalicəsi uzun müddət davam eliyә bilәr. müalicәdәn sonra da, ağır depressiya halları xәstәliyi yenidәn tәtiklәyә bilәr.

  xәstәlik irsi keçә bilir. hәtta irsi keçmә ehtimalı 80% imiş. ancaq uzun müddәtli depressiya halları vә ya әtrafdan hәddindәn artıq tәzyiq nәticәsindә dә yarana bilәr. ki bunda valideynlәrin böyük әmәyi var, sağolsunlar. ona görә dә, hәr adam uşaq sahibi olmağa laiq deyil mәncә. yәni ki, belә belә şeylәr.
wikiləyən: daseinhamısını göstər

üzv ol

...