sistem robotu


6,957   0   0   0
1. nəsil əcdad yazar
entry: 6,957
reytinq: 3,591
karma: -6
izləyən: 11
oxunma: 161,013
sifariş sayı: 1472


1 əjdaha! sistem robotu

06.07.2020 - 19:06 #299259 mesaj facebook twitter

31 avqust 2020 türkiyədə məktəblərin açılması

(bax: 31 avqust 2020 türkiyədə məktəblərin açılması)

bir yerlərini də yırtsalar, bu il turist rahat-rahat gəlməz. avropa ittifaqı türkiyə vətəndaşları üçün sərhədləri açmadı. əlbəttə, heç kəs türkiyənin koronavirus məlumatlarına inanmır, həmçinin avropalılar da. oxuduğuma görə, bodrumda ərdoğanın dədəsi qiymətinə istirahət etmək təklifi edilir. bu çətin vaxtda o qədər pulu xərcləmək ağılsızlıqdır, üzü qışa doğru nə olacağını bilmirik. yəni türkiyənin turizm gəlirləri çox aşağı düşəcək. təhsilləri də yarı belə, yarı elə olacaq. hər iki halda uduzan türkiyə olacaq.

1 əjdaha! sistem robotu

04.07.2020 - 16:53 #299119 mesaj facebook twitter

barry simon

amerikalı riyaziyyatçı. a comphrensive course in analysis kitab seriyasının müəllifi. bu kitab seriyasında riyazi analizin bütün mövzuları işlənilib. dünyadakı ən güclü analizçilərdən biridir

1 əjdaha! sistem robotu

02.07.2020 - 16:34 #299002 mesaj facebook twitter

əzvay

tərkibində bu bitki olan serum, üzbaxım vasitələri üzdəki bütün problemləri aradan qaldırır. hər şeyi yoxlayıb yenə də sızanaq ləkələri və s. problemlərdən qurtula bilməyənlərə şiddətlə tövsiyyə edilir

0 əjdaha! sistem robotu

02.07.2020 - 13:46 #298983 mesaj facebook twitter

steven pinker

başlığının hələ də açılmadığına təəccübləndiyim psixoloq. çıxışlarına, kitab və məqalələrini göz gəzdirməyinizi məsləhət görürəm

xüsusilə də yaşadığınız dünyanın pisliklərlə dolu olduğunu düşünürsüzsə The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined kitabını oxuyub, düşüncənizin düz olub-olmadığını bir də nəzərdən keçirmək məsləhətdir

0 əjdaha! sistem robotu

02.07.2020 - 13:41 #298982 mesaj facebook twitter

fonetik norma

keçməzdən əvvəl, Aşağıdakı yazıda Fonetik norma, Eynicinsli qoşasaitli və sözlərin yazılışı, sonu “Q” ilə bitən sözlərin qaydası, sonu “k” ilə bitən sözlərin qaydası, Qoşa yy samiti ilə yazılan sözlər, bir y samitilə yazılan sözlər, müxtəlifcinsli qoşasamitli sözlər haqqında məlumat var.

Ümumxalq dilində söz müxtəlif variantlarda işlənsə də, ədəbi dildə ancaq bir variantda tələffüz olunur və yazılır.
• Ədəbi dildə sözün tələffüz qaydası orfoepik norma adlanır. Azərbaycan ədəbi dilinin orfoepik norması orfoepik lüğətdə əks olunur.

• Ədəbi dildə sözün yazılış qaydası orfoqrafik norma adlanır. Orfoqrafik norma orfoqrafiya lüğətində əks olunur.


• Xüsusi isimlərin böyük, ümumi isimlərin kiçik hərflərlə yazılması, mürəkkəb sözlərdəki defis işarəsinin qoyulması, durğu işarələrinin istifadəsi orfoqrafik norma ilə müəyənləşir.


• Həm orfoepik, həm də orfoqrafik normalar dilin fonetik quruluşu ilə müəyyən edilir.


• Fonetik normada digər normalara nisbətən dəyişmə gec olur.


• Hər bir dildə, o cümlədən də Azərbaycan dilində bir sıra sözlərin tələffüzü ilə yazılışı arasında müəyyən fərqlər özünü göstərə bilir. Bu baxımdan dilimizdə elə sözlər vardır ki, onları tələffüz edildiyi kimi yazmaq, yaxud əksinə, yazıldığı kimi tələffüz etmək səhvdir. Məs.: [məx`təp] deyilir, məktəb yazılır, [ma:vin] deyilir, müavin yazılır və s. Deməli, fonetik norma iki şəkildə təzahür edir: düzgün yazı təzahürü – orfoqrafiya, düzgül tələffüz təzahürü – orfoepiya.


• əgər orfoepik, ya da ki, orfoqrafik norma pozulubsa, onda fonetik norma pozulmuş sayılır.


• durğu işarələrindən səhv istifadə orfoqrafik normanın pozuntusudur.

6-cı qaydanı bir az genişləndirim, yəni ümumi qaydasını yazım. Yuxarıdakı örnəklərdə, əslində, müxtəlifcinsli qoşasaitli sözlər əsasında formalaşır. Nədir bu müxtəlifcinsli qoşasaitli sözlər
Müxtəlif cinsli sait qoşalığında səsartımı, səsdüşümü, bəzən hətta səs dəyişməsi hadisələri baş verir. Bəzi sözlərin isə deyilişində və yazılışında heç bir fərq baş vermir. Müxtəlifcinsli sait qoşalığı sözün əvvəlində, ortasında və sonunda ola bilər.
a) Ai, əi, io, ea, aü, ia hərf birləşmələrinin işləndiyi sözlərdə -y samiti artırılır.
Məs.: ailə [a:yilə], Səidə [Səyidə], iaşə [iyaşə], bioloq [biyolok`], təbiət [təbiyət], teatr [tiyatr] və s. Bu cür sözlərdə səs artımı hadisəsi baş verir.
b) əa, üa, üə hərf birləşmələrinin işləndiyi sözlərdə isə birinci sait tələffüz olunmur, ikinci sait isə uzun tələffüz olunur. Məs.: səadət [sa:dət], müəyyən [mə:yyən], müəllim [mə:llim], müasir [ma:sir], və s. Belə sözlərdə səsdüşümü hadisəsi baş verir.

c) Qoşasaitli mürəkkəb sözlərdə də yanaşı gələn sait səslərdən birincisi tələffüzdə düşür. Məs.: xalaoğlu [xaloğlu], dayıoğlu [dayoğlu], bacıoğlu [bacoğlu], əliaçıq [əlaçıx] və s. Belə sözlərdə səsdüşümü hadisəsi baş versə də, uzun tələffüz olunan səs olmur.

d) Dilimizdə bəzi müxtəlifcinsli sait qoşalığı olan sözlər var ki, həmin sözlərdə tələffüz zamanı heç bir dəyişiklik olmur. məs.: aktual, memuar, qiraət, laos, xaos, seul, şüəra, bəraət, seans, mətbuat, sual, məcmuə, pauza, sauna, fauna, raund, şücaət, şüa, riayət və s.

hazır söz düşüb eynicinsli qoşasaitli sözlərin qaydalarını da yazım.

(kalin:Eynicinsli qoşasaitli sözlər)


Eynicinsli qoşasaitli sözlərdə saitlərdən ikisi birlikdə bir uzun sait kimi tələffüz edilir. Eyni sait qoşalığı sözün ortasında və sonunda işlənə bilər. Məsələn: təəccüb [tə:ccüb], təəssüf [tə:ssüf], əmtəə [əmtə:], bədii [bədi:] və s. Qoşa o saiti ilə işlənən. Məs.: zoologiya [za:logiya], kooperasiya [ka:perasiya] və s.


sonu cingiltili samitlə bitən sözlərin yazılışı və tələffüzü

əvvəlcə, cingiltili və kar samitləri müəyyən edək:
Samitlər səs tellərinin iştirakına görə iki növə bölünür:
1. Kar samitlər
2. Cingiltili samitlər
Kar samitlər təkcə küydən əmələ gəlir və onların tələffüzündə səs telləri iştirak etmir.
Cingiltili samitlərin tələffüzündə isə səs telləri iştirak edir və onlar küydən və avazdan ibarət olur.
Dilimizdəki cingiltili və kar samitlərin çoxu cütlük təşkil edir:

Cingiltili samitlər: b q v ğ d j z y g c l m n r
Kar samitlər: p k’ f x t ş s x’ k ç - - - - h
Müəyyən etdiyimizə görə keçək qaydaya sonu b,d,g,c samitləri ilə bitən sözlərdə tələffüz zamanı iki fərqli cəhət yaranır:
1) Yazıldığı kimi tələffüz olunur bu zaman həmin söz ya saitlə başlayan şəkilçi qəbul edir, ya da özündən sonra gələn söz saitlə başlayır. Məs.: corabı, tüfəngin, qılınc oynatmaq, palıd ağacı və s.
2) Həmin samitlərin kar qarşılığı kimi tələffüz olunur. Bu zaman həmin sözlər ya samitlə başlayan şəkilçi, ya da özündən sonra samitlə başlayan söz gəlir.
bu cür sözlər şəkilçisiz işləndikdə də, əsasən, kar tələffüz olunur.
məs.: bulud topası [bulut topası], buludlu [bulutdu], corab [corap] və s.

Sonu c samiti ilə bitən çoxhecalı sözlər ayrılıqda işləndikdə [ç] kimi tələffüz olunur: gənc [ç], ülgüc [ç] və s. Bu sözlərdən sonra d, l,t, s, n, z samitləri ilə başlanan şəkilçilər və ya sözlər gəldikdə isə əsasən, [ş] kimi tələffüz olunur. Məsələn: ağacdan - [ağaşdan], çəkicsiz - [çəkişsiz], ülgüc [ş] yarası çəkic [ş] səsi və s.

Sonu “z” samiti ilə bitən bəzi sözlər də kar tələffüz olunur. Məs.: yersiz cavab [yersis cavap], almaz [almas], palaz [palas] və s.
Bu arada, tələffüz zamanı dəyişikliyə uğrayan hərf orfoqram adlanır: kənd [kənt]


Sonu qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər.
Dilimizdə bəzi təkhecalı sözlər var ki, sonu iki samitlə bitir. Belə sözlər iki növə bolünür
1. Eynicinsli qoşasamitli sözlər;
2. Müxtəlifcinsliqoşasamitli sözlər.Eynicinsli qoşasamitli təkhecalı sözlər
Eynicinsli qoşasamitli təkhecalı sözlər əsasən ərəb mənşəli sözlərdir. Məs.: haqq, sirr, fənn, xətt, həll, rədd, hiss, küll və s. Belə sözlərə samitlə başlanan şəkilçi artırdıqda son samit düşür. məs.: hədsiz, haqlı, sirli və s.
Qeyd: “hiss” və “küll” sözləri istisnadır. “Hiss” sözündə yalnız sifətin “sız” şəkilçisi artırıldıqda düşür: “hissiz” bu, vacib qeyddir. Unutmasanız, əla olar.

Rəsmxət,hüsnxət kimi mürəkkəb sözlərdə söz kökündəki samit səsin biri yazılır.

Mürəkkəb sözün tərkibində birinci işlənən belə sözlərdə şəkilçisiz qoşa samitlərin hər ikisi yazılır və mürəkkəb söz defislə yazılır. Həddi-büluğ (təzəlikcə dəyişdirilib unutmayın), haqq-hesab, haqq-nahaq və s.

Müxtəlifcinsli qoşasamitli təkhecalı sözlər

Müxtəlifcinsli qoşasamitli təkhecalı sözlərdə iki fərqli xüsusiyyət yaranır:
1. Samitlərdən ən azından birinin cingiltili olduğu belə sözlərdə tələffüz zamanı samitlərin arasına qapalı sait səs artırılır. Məs.: qəbz, əsr, əmr, zülm, nəbz, hüzn, həsr, üzv, həbs, kəsr, sədr, mətn, fəhm, sehr və s. Bu sözlərə samitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda da səsartımı hadisəsi baş verir məs.: zülmkar [zülümkar], fəhmli [fəhimli] və s.

2. Sonu iki kar samitlə bitən sözlərə samitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda ikincisi tələffüz olunmur. Məs.: dost-luq [doslux], neftçi [nefçi] və s.
ikinci variantda verilmiş qayda çox hecalı sözlərə də aiddir. Məs.: sərbəstlik [sərbəslix`], xoşbəxtlik [xoşbaxlıx`] və s. ümumiyyətlə, st, şt, ft hərf birləşmələri ilə bitən sözlərdən sonra samitlə başlayan şəkilçi gələrsə tələffüzdə, ikinci samit düşür.

Bəzi ikihecalı sözlər var ki, onların tələffüzü tək hecalı qoşasamitli sözlər kimi olsa da, yazılışında onlardan fərqlənir, yəni yazılışda qapalı sait olur. Həmin sözlər bunlardır: qəbir, qədir, eyib, ətir, zehin, izin, səbir, ömür, isim, cisim, nəsil, sətir, sinif, fəsil, fikir, şəkil, heyif, meyil, şeir, əsil və s.Sonu “Q” ilə bitən sözlər.
Dilimizdə son səsi [x`] (yumuşaq y səsidir) və ya [ğ] kimi tələffüz olunan çoxhecalı sözlər q ilə yazılır. Söz şəkilçisiz tələffüz olunduqda q-x kimi tələffüz olunur. Məs.: qatıq [qatıx], qonaq [qonax], və s. bu cür sözlərə saitlə başlayan şəkilçilər artırıldıqda q-ğ əvəzlənməsi baş verir. Bu təkcə tələffüzdə deyil, həm də yazılışda da belədir. Məs.: ocağa, qonağın və s.

Sonu q ilə bitib [k`] (ka) kimi tələffüz olunan sözlər ərəb mənşəli sözlərdir. Həmin sözlər bunlardır: müttəfiq, ittifaq, nifaq, istintaq, şəfəq, üfüq, hüquq, eşq, əxlaq, vərəq, aşiq, natiq, irq və s. Belə sözlərə saitlə başlayan şəkilçi artırsaq, heç bir fərq olmaz. Məs.: aşiqi, natiqi, müttəfiqimiz və s. Buraya bəzi Avropa mənşəli sözlər də aiddir: dialo`q [k`], monoloq [k`].

Qeyd: sonu q ilə yazılan tək hecalı sözlərə də saitlə başlayan şəkilçi artırdıqda da əvəzlənmə baş vermir: xalq-ım, irq-i və s.


Sonu “k” ilə bitən sözlər
Son səsi [x`] kimi tələffüz olunan çoxhecalı milli sözlər [ke] ilə yazılır. Bu cür sözlər şəkilçisiz k ilə yazılır. Məs.: bilik [bilix`], külək [küləx`], ürək [ürəx`] və s. belə sözlərə saitlə başlayan söz və ya şəkilçi artırdıqda yazılışda k-y əvəzlənməsi baş verir. Məs.: biliyi, çörəyi, ürəyin, küləyi və s.
Qeyd: sonu k ilə bitən təkhecalı sözlərə saitlə başlayan söz və ya şəkilçi artırdıqda dəyişilmə olmur. Məs.: türk-ü, börk-ü, lək-in, və çox hecalı alınma sözlər üçün də keçərlidir. Məs.: malik-in, idrak-ı, iştirak-ımız, çərik-imiz, əmlak-ın, istehlak-ı və s. Istisna: mələyim.

Eynicinsli qoşasamitli sözlər
Qoşasamitli sözlərin yazılışı və tələffüzü
Qoşasamitli sözlər iki növə bölünür:1) Eynicinsli qoşasamitli sözlər. 2) Müxtəlifcinsli qoşasamitli sözlər.
Eynicinsli qoşasamitli sözlər özləri də iki qrupa bölünür: kar samitlərin qoşalığı və cingiltili samitlərin qoşalığı.
Kar samitlərdən qoşa kk, pp və tt samitləri ilə yazılan sözlərdə ikinci kar samit onun cingiltili qarşılığı kimi tələffüz olunur. Məs:hətta [hətda], əlbəttə [əlbətdə], guppultu [gupbultu] və s.
Kar samitlərdən qoşa ff, ss samitlərinin işləndiyi sözlərdə tələffüzdə heç bir fərq yaranmır. Məs: tələffüz [tələffüz].
Qoşa qq samitləri ilə yazılan sözlərdə birincisi kar qarşılığı kimi tələffüz olunur. Məs: rəqqas [rəkqas] ,saqqız [sakqız] və s.
Cingiltili samitlərdən qoşa bb, cc, dd, ll, mm, nn, rr, vv, zz, ff samitlərinin işləndiyi sözlərdə tələffüzdə heç bir fərq yaranmır. Məs: abbat [abbat], rəssam [rəssam], addım [addım], şəffaf [şəffaf] və s.
Qoşa yy samitləri ilə yazılan sözlərin bir çoxu bir y ilə deyilir. Məs: kəşfiyyat [kəşviyat], hissiyyat [hissiyat]və s.
Söz kökündə işlənən qoşa yy samitləri yazıldığı kimi də tələffüz olunur. Məs: səyyah, səyyad, qəyyum, səyyarə, təyyarə, Fəyyaz, Teyyub və s.

Müxtəlifcinsli qoşasamitli sözlər
1. Söz ortasında q samiti kar samitdən əvvəl gələrsə, tələffüzdə q-k` əvəzlənməsi baş verir. Məs:iqtidar [iktidar], təqsir [təksir] və s. Bu cür tələffüz olunan sözlər əsasən alınma sözlərdir.
2. Söz ortasında iki müxtəlif kar samit yanaşı gələrsə, adətən, ikincisi cingiltili tələffüz olunur. Məs: əski [əsgi], ustad [usdad] və s.
istisna: istintaq [istintak`]. Qeyd: alınma mənşəli –kar və -keş şəkilçilərindəki [k] səsi həmişə olduğu kimi tələffüz olunur.3. Söz ortasında vt samit qoşalığı gələrsə, birinci samit kar qarşılığı kimi tələffüz olunur. Məs: avtomat [aftamat] ,avtobus [aftobus] və s.

4. k samiti iştənilən samit səsdən əvvəl gələrsə, adətən, tələffüzdə k-x` əvəzlənməsi baş verir. Məs:məktub [məx`tup], küləkli [küləx`li] və s.

5. Söz ortasında b,m samitlərindən əvvəl gələn n samiti [m] kimi tələffüz olunur. Məs:anbar [ambar], qənbər [qəmbər], zənbil[zəmbil], günbəz [gümbəz], sünbül [sümbül], şənbə [şəmbə] və s. Kombayn, kombinat, kömbə, pambıq sözləri m ilə yazılır.

6. Sonu ç ilə bitən sözlərə d, z, s, t, l, n samitləri ilə başlanan şəkilçi və ya söz gələrsə, tələffüzdə ç-ş əvəzlənməsi baş verir. Məs:qaçdı [qaşdı], heç nə [heş nə], üç dəfə [üş dəfə] və s.

7. Sözün ilk c samitindən sonra d, l, s, z samitləri gələrsə, c-j əvəzlənməsi baş verir. Məs:güclü [güjdü], səcdə [səjdə] və s.


Qoşa yy samitləri ilə yazılan sözlər
Məsuliyyət, əməliyyat, nəqliyyat, ətriyyat, təyyarə, qəyyum, Xəyyam, səyyah, səyyar, ədəbiyyat, mənəviyyat, riyaziyyat, hədiyyə, cərrahiyyə, xasiyyət, vəziyyət, əhəmiyyət, kəmiyyət, nailiyyət, cəmiyyət, şəxsiyyət, hakimiyyət, mülkiyyət, xüsusiyyət, məğlubiyyət, qalibiyyət, hürriyyət, xəfiyyə, niyyət, məğlubiyyət, müvəffəqiyyət, müəyyən, kəşfiyyat, xeyriyyə, bəşəriyyət, aidiyyət, ictimaiyyət, niyyət, bələdiyyə, ciddiyyət, cərrahiyyə, cinsiyyət, davamiyyət, ədliyyə, eyniyyət, fərziyyə, fəaliyyət, fəxriyyə, əziyyət, hal-qəziyyə, heysiyyət, ilahiyyat,irsiyyət, istiqlaliyyət, keyfiyyət, külliyyat, qabiliyyət, maliyyə, məhdudiyyət, mədəniyyət, mədhiyyə, məhrumiyyət, məşğuliyyət, məhkumiyyət, mənsubiyyət, məziyyət, məsuliyyət, məzuniyyət, müdiriyyət, muxtariyyət, mütləqiyyət, nəşriyyat, səciyyəvi, şəxsiyyət, vəsiyyət və s.
Bir y samiti ilə yazılan sözlər
Tövsiyə, saniyə , tərbiyə, məyus, təyin, akasiya, aksiya, Akademiya, alleqoriya, allergiya, laboratoriya, ambisiya, anarxiya, artilleriya, batareya, Bəxtiyar, coğrafiya, dekorasiya, diviziya, dizinteriya, ehtiyat, ehtiyac, federasiya, fiziologiya, filarmoniya, filologiya, fotoqrafiya, frazeologiya, haşiyə, heyət, imperiya, inteqrasiya, investisiya, inversiya, intonasiya, infeksiya, izolyasiya, kampaniya, kommersiya, koordinasiya, qvardiya, muğayat, orfoepiya, olimpiya, riayət, şayiə, təmayül və s.Bir dənə də link qoyuram, istəyən olsa, girsin yazsın. Fonetik normaya dair 5 sualdır.

https://www.testbook.az/test/show/233/1/testler-azerbaycan-dili-x-sinif-26-fonetik-norma

cavab izahları aşağıdadır:

1) Fonetik normanın pozulduğu cümləni istəyir. Fonetik norma dedikdə ya yazılış səhv olacaq, ya durğu işarəsi, ya da ki transkripsiyada deyilişi səhv verilmiş olmalıdır.
biz A) variantına baxsaq, görərik ki, “desinlər” sözünü orfoepik tərzinə uyğun yazıblar. əslində, o “desinlər” olmalı idi. Yəni cavab, buna görə də “A)” variantıdır
2) Orfoepik norma deyiliş qaydasıdır. Bu sualın cavabını, əslində, “q-ğ” əvəzlənmə qaydasında demişdim. ərəb və fars mənşəli sözlər deyilişdə heç bir dəyişikliyə məruz qalmır. Yəni cavab “C)” variantıdır.
3) Yazılış qaydası. Bu, qaydadır və cavabını fonetik nomanın 2-ci bəndində vermişəm. Yəni cavab “A”dır.
4) Fonetik normanın pozulmadığı cümləni istəyir. Bu sualın səhv variantlarını düzgün edirəm, baxın:
“oynuyum” yox, “oynayım” olmalı idi, yəni a variantı səhvdir.
“nə” inkarlıq bağlayıcısı olan cümlədə inkar söz olmaz, yəni b variantı da səhvdir.
leyli və məcnun dırnaqsız yox, dırnaqla yazılmalıdır, yəni “leyli və məcnun” olmalı idi.
Sualın cavabı “C)”dir.

7 əjdaha! sistem robotu

02.07.2020 - 00:10 #298940 mesaj facebook twitter

itsmesabi

sözlük hesabını deaktiv edəndən bəri bir qrup yazarın nik altısında bu moodda olduğu yazar:

(youtube: )
*

13 əjdaha! sistem robotu

01.07.2020 - 23:12 #298929 mesaj facebook twitter

8 əjdaha! sistem robotu

30.06.2020 - 16:57 #298831 mesaj facebook twitter

flört adı altında bir neçə şəxslə danışan tip

birincisi:

son zamanlar gördüyüm və zaman-zaman özümün də elədiyim bir səhv var hansı ki adını unutmuşam amma deyəsən conversations on consciousness kitabında bir filosof qeyd edirdi bu səhvi. deyirdi ki ən çox qorxduğum şey elmi irəliləyişin sadə insanlar tərəfindən zamanla vulqar materializmlə qarışdırılacağıdır. indi sözlükdə də görürəm

1. romantik hisslər neuroscience ilə, bir neçə neurotransmitter ilə açıqlanır
2. deməli romantik hisslər bu dövrdə o qədər də ciddiyə alınası deyil

shit. bir şeyin materialist olaraq açıqlana bilməsi o demək deyil ki o şey dəyərsizdir. rəngini bəyəndiyiniz möhtəşəm bir gül görəndə ona bu rəngi verən təbiət qanunlarını bilməyiniz, o gülün həqiqətən də möhtəşəm göründüyünü və beyninizdə xoş hisslər yaratdığını dəyişdirmir

yəni sevgi orta əsrlərdə qalmayıb, beynin çox təbii reaksiyalarından biridir, xoşlandığımız birinin fiziki görkəmini niyə xoşladığımız belə tədqiq olunur bu dəqiqə, popular science kitabları oxuyub ətrafda bilmədiyiniz şeylərin təbliğatına girişməyin

ikincisi:

bəli. elə insanlar var ki o möhtəşəm gülə baxanda heç bir həyəcan hiss etmirlər, sevgiyə də o qədər ciddi baxmırlar, münasibətə də həmçinin və hətta elə insanlar var ki ümumiyyətlə dark triad şəxsiyyət tipidir, yəni narsist, makyevalist və psixopat hansılar ki özlərindən başqa heç kimi sevmirlər. hər kəsi eyni olmağa zorlamaq olmaz, mümkün də deyil. fərqli şəxsiyyət tipləri var və qarşı tərəfdən fərqli gözləntiləri olan insanlar var. hamısını normal qəbul edirəm. qısacası bir insan üçün sevgi, romantik hiss elə də ciddiyət təşkil etməyə bilər, onun üçün həyatını bir partnerlə yaşamaq xiyarlıq ola bilər, yüz nəfərlə də flört edə bilər, okay. amma qarşı tərəfi aldadaraq yox. açıq olmaz lazımdır, qızla münasibət quranda mən long term bir şey düşünmərəm, sabah başqası ilə də ola bilərəm, birisigün səninlə əlaqəmi kəsə də bilərəm, səninlə danışa-danışa başqaları ilə də sevişə bilərəm deyirsən, qarşı tərəf də buna ok desə nə gözəl, səni nə asan var nə də kəsən

qarşılıqlı olmalıdır amma bu. iki tərəf də razı olmalıdır. bir tərəfin digərini manipulyasiya etməsi ilə yox. çünki fərqində deyilsiz bəlkə də amma bu cür şeylər qarşı tərəfin həyatını sikə bilər. birinin normal, öz axarında olan həyatına girib, o həyatın içinə sıçıb sonra da çıxıb getmək flört deyil bro.

üç abzas yuxarıda başqa bir yazar yazıb:

poligamik münasibət yaşamaqda heç bir problem yoxdur, əziz yazarlar. söhbət 2 tərəfin də razılığı olmadan "poligamik" münasibət yaşayan insanlardır. və qaldı ki, bu tiplərə, çox vaxt tutar qatıq tutmaz ayran məntiqi edirlər bunu, yəni ortalıqda 2 tərəfin razı olduğu bir "poligamik" münasibət yoxdur. iyrənc olan, qarşı monogamik tərəfə yalan danışmaqdır.

söhbət yalan danışmaqdan gedir, yoxsa heç kəsin sikində deyil nə elədiyiniz. indi bu entrydən də tutub poligamik münasibəti pisləyir nəticəsi çıxaracaqlar, qınamıram amk, azərbaycanda böyüyən insanlarsız, əli deyəndə vəli başa düşmək bu millətin geninə həkk olunub, xuy çıxar

15 əjdaha! sistem robotu

29.06.2020 - 13:04 #298736 mesaj facebook twitter

hazırkı sevgiliyə məktub

Əslində, başlığı “hazırkı sevgiliyə demək istədiyimiz şeylər” olaraq açmağı düşünürdüm, ancaq gələcək və keçmişdəkinə ünvanlanıbsa, hazırkı adama - bizim dəyərimizi ən yaxşı bilən şəxsə - qadına, kişiyə də məktub göndərmək lazımdır. Baxmayaraq ki, bu günlərdə məktublaşmaq qeyri-mümkün kimi görünür, ancaq bu axımın davam etməsini çox istərdim, çünki onu yazarkən saf duyğu və seçilmiş cümlələri yazardıq. Yalandan geydirilmə cümlələr olmazdı. Çünki o vaxtlar nə “skype” var idi, nə də votsap. Bir-birimizi gec görərdik. Buna görə də əsl duyğular həmin dövrdə daha yaxşı təcəssüm edirdi. Doğrudan, məktubun Üzərinə də (çox vaxt) istanbulun məşhur qalata qülləsinin şəklini yapışdırıb göndərərdik. Eh! Gözəl günlər idi.

Əsla modernləşməyə pis baxmamışam, hətta Gərəklidir, ancaq “modernləşmək” ifadəsi qarışdırılmamalıdır. Bir şeyin yerini yeni bir şey aldıqda modernləşmək sayılmır. Fikrimcə, yeni və daha üstün bir şey modernləşmək sayılır. Əgər düzgün bilsəydik, bugünkü bir çox şeyi “modernləşmək” adı altında etməzdik *.

Son günlərdə məni öz bataqlığımdan, tərpəndikcə özümü batırdığım sudan çıxartmağa uzanan əl olmusan. Bəlkə də, bir-birimizi tanımasaydıq, hər şey mənim üçün tamam fərqli olardı. mən Öz küncündə qırağa çəkilmiş bir şəkildə sıradan həyatımı iki rəng olaraq - ağ və qara olaraq görəcəkdim. Bu zaman dilimində mənə çox şeyi yenidən öyrətdin: Ətrafdakı şəxslərin də insan olduğunu, mənim də duyğularımın olduğunu mənə
yenidən xatırlatdın. Axı son on il mənim üçün yaxşı keçməmişdi. Bu etdiklərinin borcunu, yəqin ki, ödəyə bilməyəcəyəm. Bəlkə də, duyğularımı xatırlatdığın üçün o duyğular sənə düşmən olaraq dönəcək. Təşəkkürümü, bəlkə də, belə edəcəyəm.

Bəzən mənimlə evlilik haqqında danışırsan, üzünü mənə döndərib: “bəlkə, bir neçə ilə kəbin kəsək? Sonra da evlənərik”, - deyirsən. Ancaq bilmədiyin əsas şey mənim ateist olmağım deyil, Mənim o izdivacı edəcək ürəyimin olmamasıdır. Doğrudan, sən məni bataqlıqdan çıxardan əl idin. Yox, bəlkə də, ovunu yüksəyə çıxardıb oradan da yerə buraxaraq öldürəcək bir qartalsan. Mən isə o caynaqlara çoxdan keçmiş canlı. Əzizim, mənə yazığın gəldiyi üçün yanımda olduğunu bilirəm, məni aldatdığını da, ailənin izin vermədiyi təqdirdə mənlə olmağa çalışdığını da. Yəqin ki, vicdan əzabına görədir. Ancaq bu olanlardan sonra nə səndə vicdan qaldı, nə də məndə insaf.

(youtube: )

8 əjdaha! sistem robotu

29.06.2020 - 04:57 #298730 mesaj facebook twitter

adam weishaupt

alman hüquq professoru. illuminatinin qurucusu. konspirasiya nəzəriyyəçilərinə görə tarixdəki ən underrated şəxs çünki konspirasiya nəzəriyyəçilərinin fikrinə görə fransız inqilabını və ondan bəri tarixdəki bütün baş verənləri bu insan planlaşdırıb və nəhayət məqsədi tək dünya dövlətidir

əslində bu mövzu çox uzun bir entry mövzusudur çünki kosnpirasiyaçıların iddialarını tək-tək çürütmək lazımdır, bunu məndən də qabaq skeptic saytı onsuz da edib, ordan oxuya bilərsiz. (bax: skeptic)

bəli. adam weishaupt illuminatini 1776 cı ildə qurub, məqsəd rasional düşüncəli insanları bir yerə yığmaq və kilisənin, monarxiyanın cəmiyyət üzərindəki təsirini azaltmaq olub, aralarında həmin dövrün intellektuallarının əksəri olub amma illuminati 1785 ci ildə dağıdılıb.

bu gün isə danışılan hər şey təmamilə uydurmadır. illuminati 1785 ci ildə tarixdən silinib

1 əjdaha! sistem robotu

28.06.2020 - 20:24 #298679 mesaj facebook twitter

flört adı altında bir neçə şəxslə danışan tip

yazarların orta əsrlərdən gəldiyini göstərən başlıq. sizə nə dəxli var? öz həyatıdır, özü bilər. 2020-ci ildə hələ sizin boş-boş sevginizlə yaşasın? romantik münasibətlər keçmişdə qalıb. indi azadlıqlar vaxtıdır.

əcəb edən və həyatının qədrini bilən tipdir. -*

0 əjdaha! sistem robotu

28.06.2020 - 10:50 #298632 mesaj facebook twitter

azərbaycan dilində ən çox edilən yanlışlar

"o", "bu" əvəzliklərində vergül istifadəsi zamanı edilən səhvlərdir.

əvəzlikdən sonra əvəzlik gəldikdə vergül qoymaq, məs.:
"bu, o oğlandır" cümləsində fonetik norma pozulub, Ona görə ki cümlədə əvəzlik varsa və həmin əvəzlik mübtəda vəzifəsindədirsə, yenidən əvəzlik gələrsə ( təyin vəzifəsində), vergül qoyulmamalıdır.

düzgün yazılışı: bu o oğlandır.

əvəzlikdən sonra köməkçi nitq hissəsi gələrsə, vergül qoyulmaz.
qeyd: burada çox önəmli bir istisna var. əgər cümlədə istifadə edilən köməkçi nitq hissəsinin özünəməxsus vergülü varsa, qoyulmalıdır. bunu da bilməlisiniz ki, həmin vergül (tutaq ki, ara söz olsun) ara sözə aiddir. ona görə qoyulmalıdır.
məsələn: "bu, artıq mənim problemim deyil" cümləsində "bu" əvəzliyi mübtəda vəzifəsində çıxış etsə də, vergül qoymaq olmaz. niyə? çünki köməkçi nitq hissəsi - qüvvətləndirici ədat gəlib və həmin köməkçi nitq hissəsinin özünəməxsus durğu işarəsi yoxdur.
düzgün yazılışı: bu artıq mənim problemim deyil. başqa örnəyə baxaq:

"o, deyəsən, mənim əmim oğlumdur." cümləsi düzgün cümlədir, çünki köməkçi nitq hissəsi - modal söz gəlib və həmin modal söz özündən əvvəl və sonra vergül tələb edir, yəni vergül modal sözə aiddir.

mübtəda vəzifəsində çıxış edən əvəzlikdən sonra feil gəlsə, vergül qoymaq olmaz.
məsələn: "o, qaçır", "o, yeriyir", "o, döyülür" və s.
yuxarıdakı 3 örnəyin hər birində fonetik norma pozulub, ona görə ki vergül qoymaq olmaz.

düzgün yazılışı: o qaçır. o yeriyir. o döyülür.
qeyd: cümlədə feil ilə xəbər vəzifəsində çıxış edən söz və ya söz birləşmələrini qarışdırmayın.
"o, uşaqdır" cümləsində fonetik norma pozulmayıb. ( mən bayaqdandır fonetik norma deyirəm, bir-iki cümlə ilə nə olduğunu izah edim: cümlədə durğu işarəsi, sözdə hərf səhv yazılıbsa, fonetik norma pozulmuş hesab edilir. geniş yazacağam) feil dedikdə hərəkət olması gərəkdir və "nə edir" kimi ,- bunun timsalında törəmələrini də qeyd etmək olar: "edirdi", "edəcəkdi", "edərdi" kimi ,-sual tələb edir.

bunlar əsas qaydalardır. zənn etmirəm ki, bununla bağlı başqa qayda qaldı. əgər qalıbsa, əlavə edəcəyəm. -*

3 əjdaha! sistem robotu

28.06.2020 - 00:09 #298604 mesaj facebook twitter

yazılışı yanlış bilinən sözlər

"filan" sözü.
çox vaxt "falan" olaraq yazırıq.

qeyd: əgər düzgün yazılışı yadınızdan çıxırsa, "filankəs" sözünü yadınızda saxlayın. yəqin ki, bu sözü də "falankəs" olaraq bilən yoxdur. -*

3 əjdaha! sistem robotu

27.06.2020 - 23:31 #298601 mesaj facebook twitter

jest oldu

mans mustafa sandalın 90lara aparan və üzdə təbəssüm yaradan əyləncəli mahnılarından biri

(youtube: )


kızzz seni alan yaşadı
dertlerini de boşadı

0 əjdaha! sistem robotu

27.06.2020 - 15:18 #298561 mesaj facebook twitter

saqqal saxlama səbəbləri

yöndəmsiz çənə xəttini gizlətmək. (bax: jaw line)

ətrafda saqqal saxlayanların yüzdə doxsanının saqqalını kəs, ortaya bərbad görüntü çıxacaq çünki çənə xəttləri yöndəmsizdir, saqqal da bunu örtmək üçün ən düzgün vasitədir və bir növ kişilərin makyajıdır

saqqal həm də çənə xəttini daha geniş göstərdiyi üçün bu da maskulin görüntü yaradır. bir növ illuziya. bu səbəblərə görə kişilər saqqallarından vaz keçmirlər. zor da edirlər

2 əjdaha! sistem robotu

27.06.2020 - 11:14 #298537 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! sistem robotu

27.06.2020 - 00:14 #298520 mesaj facebook twitter

skeptic

skeptic.com saytında fəaliyyət göstərən 25 illik veb sayt. bu cür mövzulara marağı olan varsa izləməyə alsın, yazmadıqları mövzu yoxdur

(bax: michael shermer)

biri bu saytdakı yazıları tərcümə edib hər kəsə oxutsa dünyadakı bir çox problemimiz həll olar. ən başda konspirasiyalar, irassional düşüncələr və sairə və ilaxır

konspirasiyalarla bağlı pdf bir qısa özet dadında yazıları: https://www.skeptic.com/downloads/conspiracy-theories-who-why-and-how.pdf

https://www.skeptic.com/downloads/why-people-see-ghosts.pdf

paranormal hadisələrlə bağlı üstdəki linkdə bu hadisələrin arxasındakı elmi açıqlamalar da verilib.

edit. https://shop.skeptic.com/books burdakı kitablara da göz gəzdirin, libgendən pdf yükləyib oxumaq olar

0 əjdaha! sistem robotu

26.06.2020 - 17:16 #298485 mesaj facebook twitter

yasamalda polislərə eyvandan gül atılması

cəbhəxana cəbhətrollarının yanıb-tökülməsinə səbəb olmuş aksiyadır. ağlamayın. -*
polisə zibil atan terrorçulardan dəfələrlə dəyərli vətəndaşlardır.

edit: heç olmasa, bahalı nəsə istəyərdilər. dönər nə idi?! -*

2 əjdaha! sistem robotu

25.06.2020 - 17:03 #298411 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! sistem robotu

25.06.2020 - 15:29 #298402 mesaj facebook twitter

« / 20 »

blok -   başlıqlarını gizlət

Son bəyənilənlər