...

damdabacafacebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink
hassiktirogen - şəkibayi - bəhri-təvil - üfüqü ötənlər - ağdaşda dolaşan qəribə varlıqlar - poltergeist

    1. müx­tə­lif də­yi­şik ad­lar­la ta­nı­nan ev, yurd qo­ru­yu­cu­la­rıdır. qədim dü­şün­cə və ina­ma gö­rə dam­da­ba­ca­lar in­san­la­ra müx­tə­lif növ hey­van­lar, in­sa­na­bən­zər don­da gö­rü­nən var­lıq­dır. bə­zən dam­da­ba­ca in­san­la­ra ilan, qız, ya­xud qo­ca kişi do­nun­da da gö­rü­nür, ağ­zı bö­yük dam­da­ba­ca­lar da­im dam­da, ba­ca­da, evin gi­riş yer­lə­rin­də ya­şa­dıq­la­rın­dan on­la­ra dam­da­ba­ca de­yir­lər. azər­bay­can mi­fo­lo­gi­ya­sın­da, da­şın, ye­rin, gö­yün, bir söz­lə, hər şe­yin sa­hi­bi var­. bun­la­ra sa­lam ver­mək baş­lı­ca şərt­dir. bun­dan baş­qa boş evə gi­rər­kən də azər­bay­can­da sa­lam ver­mək ina­mı bu gün də ya­şayır. çün­ki ina­ma gö­rə ev­də da­im dam­da­ba­ca­la­rın ru­hu do­laş­ır.

    6 əjdaha!

    14.11.2013 05:10, hassiktirogen


üzv ol


...