ağsufacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. Azərbaycan Respublikası ərazisində şəhər,
  eyniadlı rayonunun inzibati mərkəzi.
  Daha əvvəllər "Yeni Şamaxı" adlanmışdır. Azərbaycanda şəhər. Ağsu
  rayonunun mərkəzi - Ağsu çayının
  hər iki sahilində, Şirvan düzünün
  Şimal-Şərq qurtaracağında, Hinqar
  silsiləsinin ətəyindədir. Yaşayış
  məntəqəsi kimi XV əsrdən məlumdur. Şəhərin 4-5 km.-ində
  "Xaraba Şəhər" adlanan orta əsr
  Şəhəri Ağsu və ya Yeni Şamaxının
  qalıqları var. Adını ərazidəki eyni- adlı çaydan almışdır[2]. Tarixi Abbasqulu ağa Bakıxanov
  Gülüstani-irəm əsərində qeyd edir ki, Nadirqulu xan (Nadir Şah) tərəfindən hicri 1148-ci (1735) ilin may ayında Şamaxı şəhərinin 4 ağaclığında (37 km), mövqe etibarilə
  çox əlverişli olan Ağsu adlı yerdə
  yeni şəhərin əsası qoyuldu. Hazırda
  Ağsu rayonunun mərkəzi olan Ağsıı
  şəhərinin adı bəzi tarixi mənbələrdə
  Yeni Şamaxı kimi də göstərilir. Bu həmin dövrdə Şamaxı əhalisinin
  Ağsuya köçürülməsi ilə bağlıdır.
  XVIII əsrdə mövcud olmuş şəhər öz
  adını "Ağsu çayı"ndan götürməklə
  mənbələrdə daha çox Ağsu kimi
  göstərilir. XVIIl əsrin yadigarı olan qədim şəhərinin qalıqları (hazırda
  "Xaraba şəhər" adlanır) müasir Ağsu
  şəhərinin cənubunda yerləşir. Rus
  səyyahı S.Bronevski öz yazılarında
  həmin şəhəri belə təsvir edir. Şəhərin
  ətrafına qala divarları çəkilmişdi. Qalanın dördkünc və dairəvi bürcləri
  var idi. Qala divarlarının qarşısında
  dərin xəndək qazılmış, yaşayış
  binalarının alt hissəsi zirzəmilərdən
  ibarətdir. Binaların üst hissəsi uçub
  zirzəmiyə tökülmüşdür. Buradakı çalalar zirzəmilərin qalıqlarıdır.
  Şəhərdə yaşayış binaları sıx
  yerləşmişdir. Küçələr ensiz olub,
  arabalarla hərəkət etmək mümkün
  deyildi. Şübhəsiz şəhərin mərkəzi
  küçələri nisbətən enli olmuşdur. Qədim Ağsu şəhərinin yerindən orta
  əsrlər dövrünə aid sadə gil qab
  nümunələri və Şirvan hakimi Surxay
  xanın adına zərb edilmiş mis sikkə
  tapılmışdır. Pul Nadir Şahın şəhərin
  salınması əmrindən əvvələ aiddir. Ağsunun ticarət və sənətkarlıq
  məntəqəsi olması haqqında XVI-
  XVII əsrdə bəzi tarixi mənbələrdə
  məlumat verilir. Eyni zamanda,
  "Xaraba şəhər"də aparılan ikin
  axtarışlar zamanı Nadir Şahın Şamaxını işğal etməzdən 100-150 il
  əvvələ aid materiallar və keramika
  məmulatı tapılmışdır. XVIII əsrdə
  Ağsu şəhərinin möhkəm qala
  divarları, müdafiə istehkamları
  olmuşdur. Şəhər getdikcə inkişaf etmiş və XVIII əsrin sonunda
  Azərbaycanın çoxsaylı əhalisi olan
  şəhərlərindən birinə çevrilmişdir.
  Səyyah V.Leviatov qeyd edir ki, XVIII
  əsrin sonunda Yeni Şamaxı (Ağsu)
  şəhərinin əhalisi 10 minə yaxın olduğu halda Gəncə, Ərdəbil, Şuşa, Nuxa, Bakı və başqa şəhərlərin əhalisi 3-8 mindən çox deyildi.
  S.Yegiazarov Ağsu əhalisindən
  Şirvan xanının xeyrinə 15.510
  manat vergi toplandığını qeyd edir.
  Bu fakt şəhərdə əhaliyə qarşı ağır
  vergi sisteminin tətbiq oldunduğunu göstərir. Ağsu şəhəri son orta əsrlər Azərbaycanın ictimai-siyasi və hərbi həyatında mühüm rol oynamış
  şəhərlərdəndir. 1734-cü ilin yayında
  Nadir Şah öz qoşunu ilə Şamaxıya
  doğru hərəkət etdi. Şirvan hakimi
  Surxay xanın Şamaxını tərk
  etməsinə baxmayaraq, şəhər əhalisi iki ay müddətində müqavimət
  göstərə bildi. Əhalinin belə ciddi
  müqavimətindən qəzəblənmiş Nadir
  Şah 1734-cü il avqustun sonlarında
  Şamaxını ələ keçirdikdən sonra
  şəhəri yandıraraq darmadağın etdi, əhalisinin isə köçürülməsi əmrini
  verdi. Beləliklə, 1735-ci il may ayıının
  sonunda Şamaxı şəhərinin 4
  ağaclığında (37 km), yeni şəhərin
  əsası qoyuldu. Şəhərin qədim əhalisi
  də tikilən bu yeni şəhərə köçürüldü. Bu dövrdən etibarən Ağsu şəhəri
  Şirvan hakimlərinin iqamətgahı oldu.
  1743-cü ildə Şirvanda Nadir Şahın
  zülmünə qarşı üsyan başlandı. Bu
  zaman özlərini Səfəvilərin xələfləri
  kimi təqdim edən yalançı şahzadələr - I, II, III Sam Mirzələr meydana çıxdı
  ki, onlardan ikisi Şirvanda fəaliyyət
  göstərirdi. I Sam Mirzə 50 minlik
  qoşunla Surxay xanın müşaiyətində
  Şirvanın mərkəzi olan Ağsu şəhərini
  zəbt etdi. Nadir şahın zülmündən cana gəlmiş əhali onu rəğbətlə
  qarşıladı. O, xalqı Nadir Şah
  tərəfindən qoyulmuş vergilərdən
  azad etdi. Lakin, Nadir Şahın oğlu
  Nəsrullah Mirzə ilə I Sam Mirzə
  arasında Şirvan düzündə baş verən döyüşdə, I Sam Mirzə öldürüldü. II
  Sam Mirzə Surxay xanın oğlu
  Məhəmməd xanın yardımı ilə 1743-
  cü ilin oktyabrında Şirvanda güclü
  üsyanın baş verməsində böyük rol
  oynadı. Nəsrullah Mirzə 3 dəfə məğlub olmasına baxmayaraq,
  Ağsu qalasını bir neçə gün
  mühasirədə saxladıqdan sonra
  nəhayət top atəşi ilə ələ keçirə bildi.
  Bununla da çiçəklənən Ağsu
  şəhərinə ilk zərbə dəymiş oldu. Şəhərdə az sayda insan qalmışdı ki,
  onların da çoxunu əsr tutub şəhəri
  tamamilə qarət etdilər. Əhali bugünü
  "Allahdad" (Allah köməyə çat)
  adlandırdı. Nadir Şahın ölümündən
  (1747) sonra yerlərdə müstəqil xanlıqlar meydana gəldi ki,
  bunlardan biri də Şirvan xanlığı idi.
  Şirvan xanlığında (1747-1763-cü
  illər ərzində) iki hakimiyyətlilik hökm
  sürürdü. Şamaxıda hakimiyyət
  başında Xançoban tayfasından olan iki qardaş - Məhəmməd Səid xan və
  Ağası xan idi. Ağsuda isə Nadir
  Şahın Şirvanda vergi toplayanı təyin
  olunmuş Hacı Məhəmməd Əli xan
  hakimiyyəti ələ keçirmişdi. Bu
  dövrdə Azərbaycanda ağalıq uğrunda yerli feodalların mübarizəsi
  gedirdi. Belə şəraitdə, 1755-ci ildə
  Şəki xanı Hacı Çələbi xan böyük
  qoşunla, Şirvanı ələ keçirmək
  məqsədilə Ağsu şəhərini mühasirəyə
  aldı. Burada hakimiyyətdə olan Hacı Məhəmməd Əli xan müdafiə üçün
  Quba hakimi Hüseynəli xandan
  kömək istədi. O da 3000 nəfərlik
  qoşunla, barışıq məqsədilə Ağsuya
  gəldi. Lakin, Hacı Çələbi xan sülhə
  razı olmadı və qarşı tərəfi hədələyərək geri çəkilməsini istədi.
  Beləliklə, razılığa gələbilməyən
  tərəflər arasında Ağsu şəhəri
  ətrafında baş vermiş döyüşdə Şəki
  xanı Hacı Çələbi xan ağır itki verərək
  geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Hacı Məhəmməd Əli xanın bu böyük
  yardıma görə Ağsu şəhər qapısının
  açarlarını təqdim etməsinə
  baxmayaraq, Hüseynəli xan onları
  qəbul etmədi və üç günlük
  ziyafətdən sonra öz xanlığına qayıtdı. 1763-ci ildə Cənubi Qafqazı bürüyən güclü taun xəstəliyindən Ağsu əhalisi böyük ziyan çəkdi.
  1765-ci ildə Ağsu və Şamaxı vahid
  xanlıqda birləşdi. Məhəmməd Səid
  Xan və Ağası Xan Ağsunu ələ keçirib,
  Hacı Məhəmməd Əli xanı öldürdülər.
  Mərkəz Ağsudan Şamaxıya köçürüldü. 1767-ci ildə Quba xanı
  Fətəli xan Şəki xanı Hüseyn xanla
  birləşərək, iki tərəfdən Şamaxı
  şəhərini mühasirəyə aldılar.
  Məhəmməd Səid xanla Ağası xan isə
  müqavimət göstərə bilməyərək məğlub oldular. Nəticədə, mərkəz
  yenidən Ağsuya köçürüldü. Hər iki
  xan şəhərə öz nümayəndəsini təyin
  etdi. Şirvanın Sərdərin və Həsən
  mahalları Şəki xanlığına, qalan
  hissəsi isə Quba xanlığına birləşdirildi. 1769-cu il iyulunda
  Quba xanı Fətəli Xan tərəfindən
  Ağsu şəhəri dağıdılaraq əhalisi
  Şamaxıya köçürüldü. Bəzi tarixi
  mənbələrə əsasən az vaxt ərzində
  bütün Ağsu əhalisi Şamaxıda yerləşdirilmişdi. Rus səyyahı,
  akademik S.Q.Qmelin Ağsuda
  olarkən evlərin dağıdılmış
  divarlarından başqa heç nə
  tapmadığını bildirir. Səyyah Marşal
  Fon Biberşteyn, rus səyyahı S.Bronevski və digər müəlliflərin
  yazılı məlumatlarında göstərilir ki,
  Fətəli Xan camaatı Ağsudan
  Şamaxıya zorla köçürdüyü zaman
  əhalinin miqdarı o qədər azalmışdı
  ki, şəhərin bir sıra küçələri tamamilə boş qalmışdı. Sonrakı illərdə də Ağsu
  şəhəri bir çox hücumlara məruz
  qaldı. Xüsusilə də 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacarın Azərbaycana yürüşü zamanı
  Ağsunun qalan əhalisi də Quba və başqa əyalətlərə qaçdı, qaça
  bilməyənlər isə məhv edildi.
  Beləliklə, Nadir Şahın əsasını
  qoyduğu Ağsu şəhəri Ağa
  Məhəmməd Şah Qacar tərəfindən
  demək olar ki, süquta uğradıldı. Ağsu şəhəri XVIII əsrdə dəfələrlə
  feodal basqınlarının qurbanı
  olmuşdur. Tez-tez köçürmələr,
  dağıntılar əhalinin bir şəhərdə
  yaşamaq ümidlərinə zərbə vururdu.
  Şəhər sakinləri bu səbədən yaraşıqlı binalar, məscidlər, türbələr, ictimai və
  rəsmi binalar tikməyə üstünlük
  vermirdilər. XIX əsrin əvvəllərinə aid
  mənbələrdə adı çox hallanan Ağsu
  əsrin sonlarında az xatırlanır. Ağsu
  1967-ci ilə kimi şəhər tipli qəsəbə, həmin ildə şəhər statusu almışdır.


sən də yaz!