european economic areafacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. bütün avropa ittifaqı vә 3 qeyri-avropa ittifaqı( norveç, islandiya vә lixtenşteyn) ölkәlәrini vahid bazarda birlәşdirәn, 1 yanvar 1994-cü ildәn qüvvәdә olan razılaşma әsasında yaradılmış bir növ daxili bazar.
  Aşağıdakı mәsәlәlәri әhatә edir.
  - әmtәә, xidmәt, insan vә kapitalın sәrbәst hәrәkәti
  - әtraf-mühit, turizm vә mәdәniyyәt, tәhsil, sosial siyasәt, istehlakçıların müdafiәsi mәsәlәlәrindә әmәkdaşlıq.
  avropa ittifaqına üzv olmayan norveç bәs niyә eea-ya üzvdür deyә fikirlәşsәk, european economic area(eea)nın aşağıdakı avropa ittifaqı siyasәtlәrini әhatә etmәdiyini görәrik.
  - kәnd tәsәrrüfatı vә balıqçılıq
  - gömrük ittifaqı
  - әdalәt vә daxili mәsәlәlәr
  - monetar* birlik
  bildiyimiz kimi norveç ai-nın üzvü deyil lakin bağların qopmasına icazә vermir vә eea vasitәsilә münasibәtlәri saxlayır.


sən də yaz!