euroscepticismfacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. Müxtәlif sәbәblәrdәn vә müxtәlif qrup vә şәxslәr tәrәfindәn avropa birliyinә vә üzv ölkәlәrin siyasi inteqrasiyası prosesinә qarşı çıxılmasıdır. Birliyә qarşı şübhәlәr müxtәlif әsaslıdır.
  -iqtisadi әsaslı şübhәlәr
  -Hegemonçuluq milli dövlәt anlayışının zәiflәyәcәyi vә ya minimuma endirәcәlәyi qorxusundan yaranır.
  -siyasi sәbәblәrdәn doğan şübhә birliyin hәddәn artıq liberal olduğu iddia edilir vә hәtta birliyin konstitusiyasının qәbul edilmәmәsinin әsas sәbәbi olaraq göstәrilir.
  -demokratiya vә qәrar mexanizmlәrindәki boşluqlar sәbәbi ilә yaranan şübhәlәr.
  birliyә şübhә ilә yanaşan qruplar vә şәxslәr hәr ölkәdә müxtәlif cür ola bilir. mәsәlә, norveçdә bu solçulardısa, isveçrәdә sağlardı. Avropada avropa birliyini istәmәyәnlәrin başında fermerlәr gәlir. Çünki, avropa birliyinә üzv ölkәlәr kәnd tәsәrrüfatına dövlәt dәstәyini azaltmalıdırlar, ortaq kәnd tәsrrüfatı siyasәti yeridilmәli, sәnaye daha yaxşı inkişaf etdirilmәli, ölkәnin rәqabәtqabiliyyәtliliyinin sәviyyәsi artırılmalıdır. Avropa nә qәdәr dünyәvi görünsә dә dini tәşkilatlar da birliyә qarşı çıxanlardandır. Әsasәn polşadakı katolik kilsәsi vә protestant qruplar. Kilsә birliyi hәddәn artıq dünyәvi olmaqda, protestantlar isә katolik olmaqda tәqsirlәndirir. Birliyi dәstәklәmәyәn digәr şәxslәr isә qloballaşma әleyhinә olan şәxslәr vә kommunistlәr bunlar әsas arqumentlәri birlikdәki kapitalist istismarının güclü olması, buna misal olaraq yunanıstan göstәrilir.
  islandiyalı vә norveçli balıqçılar gәlirlәrinin azalacağından, bu әrazilәri birliyin digәr әrazilәrindәn olan balıqçılarla paylaşmaqdan qorxurlar, bu qorxu, xüsusәn, islandiyada ixracın böyük hissәsini balıq tәşkil etmәsi sәbәbi ilә daha yüksәkdir.


sən də yaz!