facebookdakı ramiz mehdiyev səhifəsifacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. facebookda adə Qeyri rəsmi Ramiz Mehdiyev olan bir səhifə var. hərdən maraqlı paylaşımlar edirlər. biri belədir;

  Nazirlәr, icra Başçılar, millәt vәkillәri, şirkәt vә vәzifә sahiblәri gecә necә rahat yatırlar? Ki,
  - işçilәr iş axtarmaq üçün Xalqlar körpüsünün altında, soyuqda daş üstündә gecәlәyirlәr?
  - Dağ kәndlәrindә müәllimlәr aldığı150 manat maaşla hәr gün abadlaşmağa tәcili ehtiyac duyulan qarlı, daşlı-kәsәkli yollarda dәrsә gedib gәlirlәr. (150 manat o şәraitli yollarda hәrәkәt üçün heç müәllimin ayaqqabısı etmәz.)
  - Xәstәlәr ölkәdә çarәsizlik ucbatından, borc-xәrc edәrәk qonşu ölkәlәrә müalicә üçün gedirlәr.
  - Banklarda kreditlәri olmayan bir kasıb tәbәqә nümayәndәsi demәk olar ki, yoxdur.
  - icra başçısının yaratdığı çәtinliklәrdәn dolayı, Binәqәdi rayonunda sakinlәr ev tikә bilmirlәr.
  - Sevil massivində aldadılan vәtәndaşların yazdığı mesajları oxuyanda, bir qurtum su belә boğazdan keçmir.
  - 17-18 il, min bir әziyyәtlә övlad böyüdüb hәrbi xidmәtә göndәrәn valideynlәr, evlәri qarşısında tabut, qanlı paltarlar görürlər.
  - Rayonlardakı dükanlarda bir dükançının il әrzindә 4-5 "Nisyә Dәftәri" yaranır.
  - Rayon, kәnd әrazilәrdә qaz, su, işıq problemi çәkәn ölkә vәtәndaşları var.
  - Hәlә dә mәktәblәrdә odun pulu, süpürgə pulu yığılır.
  - Şagirdlәr mәktәbdә öyrәnmәli olan dәrslәri, dәrsdәn әlavә min bir xәrc çәkәrәk hәmin müәllimin evinә gedib hәmin dәrslәri yenidәn öyrәnmәyә çalışırlar.
  - Dövlәt xәstәxanalarında pulsuz olan tibbi müayinәlәr üçün pul tәlәb edilir, verilmәdikdә müayinә edilmir.
  - Şәhәr sakinlәri eyni nәqliyyat yolunun ildә 2-3 dәfә tәmir edilmәsindәn şikayət edir.
  - Valideynlər (әsasәn rayonlarda) uşaqlarını yaş hәddindәn çox aşağı yaşda, oğul vә qızlarını evlәndirib ailә qurdururlar. (Әksәriyyәt qohumlara üstünlük verirlәr, tibbi cәhәtdәn tәhlükәli olsa da.)
  - Nazirlәrә, icra başçılarına sakinlәr tәrәfindәn yazılan yüzlәrlә mәktublar, edilәn müraciәtlәr cavabsız qalır.
  - Xaricdә tәhsil almaq istәyәn gәnclәr maddi sıxıntıdan dolayı bunu reallaşdıra bilmirlәr.
  - Dövlәt proqramına "düşmәk" üçün 10-15 min pul tәlәb edildiyi bildirilir.
  - Yaşlı insanlar, övladları onlara sahib çıxmadığından qocalar evlәrinә üz tuturlar.
  - Qocalar evindә çox әziyyәtlәrlә qarşılaşan yaşlılar var.
  - Hәqiqi xalq sәnәtkarlarının yerini şou biznes iştirakçıları doldurur.
  - Şad günlәrә dәvәt olan müğәnnilәr ağlasığmaz qiymәtlәr tәlәb edirlәr (1.000-10.000 manat arası)
  - Televiziyalarda maariflәndirici verlişlәr demәk olar ki, yoxa çıxıb. Yerini müxtәlif xarici seriallar, filmlәr doldurub.
  - Mәmurların vәzifә gücü ilә vәtәndaşlar mәhkәmәlәrdә haqsız çıxardılır; anaları, ataları onlardan ayırıb hәbsxanalara göndәrilir.
  - Tikinti şirkәtlәri vәtәndaşları aldadır, müxtәlif fırıldaqlıqlar edәrәk vәtәndaşların banklardan faizlә götürdüyü kreditlәri mәnimsәyirlәr. Sonradan vәtәndaşların әllәri heç yerә "çatmır".
  - Yüzlәrlә ali tәhsilli müәllimlәr dәrs demәk üçün yer tapmağa çәtinlik çәkirlәr, qәbul zamanı "pul" verә bilmirlәr deyә.
  - Yüzlәrlә ağır vә bahalı müalicәsi olan xәstәliklәrә tutulan gәnclәr, sosial şәbәkәlәrdә pul yığmağa çalışırlar (Mәblәğә fikir verin: 50 min, 100 min, 150, 200 min manat). Müalicәlәri üçün pul tapa bilmәyәnlәr xәstәliklәrindәn dolayı dünyasını dәyişirlәr. Elә hallar da olur ki, diaqnoz vaxtı keçәndәn sonra pul "tapılır", onda da işә yaramır vә gәnc xәstә dünyasını dәyişir. (Misal üçün, Nәrmin Hüseynli adlı vәtәndaş)
  Qeyd: Bütün bunlar izlәyicilәrimin mәnә mesaj olaraq yazdıqlarının çox qısa xülasәsidir. Hәlә qeyd edilmәyәn çox mәsәlәlәr qalır.
  Әn başda adlarını qeyd etdiyim qurumlar, rәhbәrlәr, bu mәsәlәlәr vә başda verdiyim suallar haqqında bir daha düşünmәlidirlәr. Artıq hәr dәfә xәbәrdarlıq edilәnlәr artıq xәbәrdarlıq almayacaqlar, bir-başa icraat olacaq.
  inanıram ki, qeyd etdiyim sahәlәrdә olan mәsәlә vә problemlәr, bu paylaşımdan sonra qısa zaman әrzindә vә әn yüksәk şәkildә hәllәrini tapacaqdır.


sən də yaz!