queer nəzəriyyəsiəjdaha lazımdı   googllalink

    1. Kuir ( queer ) nəzəriyyəsi ingilis dilində " əcaib " , " qəribə " mənasına gələn " kuir " sözü əvvəllər , xü susən 1990 - cı illərdən əv vələ qədər homoseksual ları aşağılamaq üçün isti fadə edilsə də zaman ər zində homoseksuallar tərəfindən sahiblənilib və söz təhqir funksiyasını itirib . 1990 - cı ildən sonra məşhur Amerikalı filosof və gender nazariyyaçisi Ju dith Butlerin kuir Nəzəri yyəsi ( Queer Theory ) mey dana gəlib . Kuir qati , stabil olmayan , har hansı bir bi yoloji cins və gender kim liklərini qəbul etmir və kimliklərin qatı , sabit old uğu fikrinə qarşı çıxır . Kvir nəzəriyyəsinə görə , qadın liq və kişilik sosial rollardır , və dövrün iqtidar struktur ları tərəfindən müəyyən ləşdirilir . Məsələn , Orta əs rlərdə qadınlığın necəliyi , tərifi dövrün iqtidar struk turu olan kilisə terefinden verilirdi .

    link link


sən də yaz!