bənövşəyi


688   0   0   0
3. nəsil yazar
entry: 688
reytinq: 1,017
karma: 69
izləyən: 7
oxunma: 94,391

wiki yazar (11)


1 əjdaha! bənövşəyi

03.07.2017 - 22:56 #256596 mesaj facebook twitter

charles darwin

insanların meymundan yaranmasını göstərən yenilikçi kimi tanınan insan. amma, bu belə deyil. onun iddia etdiyi şey meymunla insanın ortaq bir atasının (babasının) olması idi. the voyage of the beagle adlı kitabında gəmi səyahəti zamanı yaşadıqlarını, kəşf etdiklərini qeyd etmişdir. 2003-cü ildə ingilis höküməti onun bu səyahətindən ilhamlanaraq marsa beagle 2adlı kosmik gəmi göndərdi. bu araşdırmanın məqsədi qırmızı planetdə həyat izlərini tapmaq idi. amma, kosmik gəmi marsın səthinə enəndən az bir vaxt sonra yerlə bağlantısını kəsdi.

darwinin əsas müzakirə mövzusu olan kitabı isə the descent of man olmuşdur. charles haqqında harvard universitetinin bioloqu "bəlkə də insanlıq tarixinin yaşadığı ən böyük intellektual inqilabdır" demişdir.

2 əjdaha! bənövşəyi

03.07.2017 - 22:54 #256595 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! bənövşəyi

12.06.2017 - 04:28 #255457 mesaj facebook twitter

0 əjdaha! bənövşəyi

04.06.2017 - 05:14 #254958 mesaj facebook twitter

qaqaş olar mən də atım?

"qaqaş, olar mәn dә atım?" sәviyyәsinә qәdәr azәrbaycancanı öyrәnәn türk yazarmış. tәbrik edirәm vә davamlı olsun yazıların.

7 əjdaha! bənövşəyi

14.12.2015 - 01:33 #190303 mesaj facebook twitter

larry rutman

qәribә vә ağlasığmaz hәrәkәtilә yaddaşlara yazılan şәxs. havaya uçurtduğu bumeranqı geri qayıdıb özünə dəydiyi üçün özünü məhkəməyə vermişdi. mәkhәmәdә 300000 dollar təzminat istəyib vә qalib gəlib sığorta şirkətindən bu məbləği ala bilmişdir.

9 əjdaha! bənövşəyi

28.10.2015 - 22:42 #185224 mesaj facebook twitter

Golovin-Sivtsev cədvəli

rus әlifbasının 7 hәrfindәn ibarәt olan, oftalmoloqların gözlәrin zәifliyini ölçmәk üçün istifadә etdiyi cәdvәl.

6 əjdaha! bənövşəyi

25.10.2015 - 02:13 #184793 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! bənövşəyi

22.10.2015 - 03:00 #184456 mesaj facebook twitter

pauli effekti

adını avstriyalı alim wolfgang paulidәn götürәn ifadә. pauli getdiyi hәr bir yerdә uğursuzluğa sәbәb olurdu. onun getdiyi mәkanda elmi tәcrübәlәr alınmır vә ya uğursuz sona çatır, vә ya getdiyi mәkandakı bütün cihazlar xarab olub işlәmirdi. bu halı adәt halını aldığına görә belә effekt adlandırmışdılar.

6 əjdaha! bənövşəyi

22.10.2015 - 02:58 #184454 mesaj facebook twitter

şabalıd

george washingtonun dişlәrinin tökülmәsinә sәbәb olan meyvә. onun bu qәdәr çox şabalıd yemәsi dişlәrinin tökülmәsinә vә hәyatı boyu protezdәn istifadә etmәsinә şәrait yaratmışdır.

2 əjdaha! bənövşəyi

22.10.2015 - 02:46 #184451 mesaj facebook twitter

5 əjdaha! bənövşəyi

20.10.2015 - 21:07 #184305 mesaj facebook twitter

hurricane

bir boksçunun hәyatını әks etdirәn film. filmdә boksçu hәbsxanada olur vә formunu itirmәmәk üçün kölgәsi ilә döyüşәrәk müntәzәm olaraq mәşq edir.

bu döyüş taktikası boksda istifadә olunan mәşq növlәrindәndir.

4 əjdaha! bənövşəyi

17.10.2015 - 23:37 #184053 mesaj facebook twitter

güzgü

dünyanın bәzi zooparklarının girişindә yerlәşdirilәn әşya. sәbәb isә heyvanlara zәrәr vermәyә qarşı tәbliğatdır. belә ki, güzgüyә baxmağa girmәmiş qapıda "dünyanın әn tәhlükәli varlığı cümlәsi yazılır.

3 əjdaha! bənövşəyi

17.10.2015 - 20:09 #184037 mesaj facebook twitter

taksometr

ilk versiyası qәdim romada yaranmış qurğu. qәdim romada at arabalarının üzәrinә xüsusi lövhәlәr yerlәşdirildir ki, onların da üzәrindә toplar var idi. araba hәrәkәtә keçәn kimi toplar da tәrpәnmәyә başlayırdı. sürücü sonda o topların hәrәkәt trayektoriyasına baxıb ödәnilәcәk mәblәği hesablayırdı.

2 əjdaha! bənövşəyi

17.10.2015 - 19:42 #184032 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! bənövşəyi

16.10.2015 - 03:38 #183869 mesaj facebook twitter

jazz

ssridә mәşhur ifadәdә adı çәkilәn janr:

"bu gün jazz ifadә edir, sabah da vәtәnә xәyanәt edәcәk".

bir neçә cazmen dә vәtәnә xәyanәt günahlandırması ilә öldürülmüşdür.

(bax: eddie rosner)

5 əjdaha! bənövşəyi

16.10.2015 - 03:06 #183868 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! bənövşəyi

16.10.2015 - 02:45 #183866 mesaj facebook twitter

polichinelle sirri

hamıya mәlum olan mәlumatın sirr kimi göstәrilmәsinә deyilir. bu anlayış polichinelle adlı bir personajın insanlara mәlum olan informasiyanı sirr kimi paylaşmasından sonra yaranmışdır.

(bax: bu ki, polişinel sirridir)

2 əjdaha! bənövşəyi

16.10.2015 - 02:44 #183865 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! bənövşəyi

16.10.2015 - 02:21 #183862 mesaj facebook twitter

5 əjdaha! bənövşəyi

16.10.2015 - 02:04 #183860 mesaj facebook twitter

/ 20 »

blok -   başlıqlarını gizlət