carmina burana


1,256   4   2   2
5.nəsil yazar
entry: 1,256
reytinq: 3,972
karma: 1,586 karma
izləyən: 25
oxunma: 530,914
sifariş sayı: 1
wiki yazar (31)
life sucks

"şu telaşlarım bir bitse diyorum.
belki uzaklara giderim.
çoktandır gitmek istediğim yollar var."qiymət qayçısı

müəyyən dövr ərzində əmtəə istehsalçıları tərəfindən satılmış əmtəələrin qiymətlərinin dinamikasının müqayisəli təhlilinin nəticəsini xarakterizə edən və bu qiymətlər arasında uyğunsuzluğu göstərən termin. daha çox sənayə və kənd təsərrüfatı arasında məhsul mübadiləsi sahəsində qiymətlərin hərəkətinin öyrənilməsi zamanı işlədilir. adətən şəhərlə kənd arasında mübadilənin qeyri-ekvivalentliyini göstərmək üçün istifadə edilir. qiymət qayçısı bir tərəfdən kənd təsərrüfatı istehsalçılarının realizə etdiyi ərzaq və xammalın , digər tərəfdən onların istehsal və qeyri-istehsal istehlakı üçün sənayeçilərdən aldıqları əmtəələrin qiymətlərinin hərəkətində , konkret meyllərdən asılı olaraq , genişlənə yaxud darala bilər. qiymət qayçısı problemi ilkin kapital yığımı , sənayeləşdirmə dövründə , böhran , müharibə zamanı daha da kəskinləşir. ölkənin milli gəlirində kənd təsərrüfatının payı nə qədər çox olarsa qiymət qayçısı probleminin iqtisadi-sosial əhəmiyyəti də mühüm olur

0 əjdaha! carmina burana

03.02.2023 - 19:16 #366830 mesaj facebook twitter

daxau

faşist almaniyasında ilk həbs düşərgə. 1933 cü ilin martında yaradılan düşərgə münxenin 17 km-liyində daxau şəhərində yaradılıb. mövcud olduğu dövrdə düşərgəyə 25ə yaxın ölkədən təxminən 250 minə yaxın məhbus salınmışdı ki bunlardan statistik rəqəmlərə görə 70 mini öldürülmüş qalanları isə digər düşərgələrə göndərilmişdi. əhmədiyyə cəbrayılov da daxauda bir müddət saxlanılmışdır.

0 əjdaha! carmina burana

03.02.2023 - 18:57 #366829 mesaj facebook twitter

qonada

insan və heyvanlarda cinsiyyət məhsulları (yumurta və spematozoidlər) əmələ gətirən orqanlar. qonada erkək (xayalar) , dişi (yumurtalıqlar) və həmçinin qarışıq (hermafrodit) olur. ali heyvanlarda qonadalar həm də qana cinsiyyət hormonları ifraz edən daxili sekresiya vəziləridir. aparıcı yollar və xarici cinsiyyət orqanları ilə birlikdə qonadalar cinsiyyət sistemini təşkil edir

1 əjdaha! carmina burana

02.02.2023 - 19:42 #366795 mesaj facebook twitter

panpsixizm

təbiətin canlı olması haqqında idealist təsəvvür. təsəvvürə görə canlı təbiət psixikaya da malikdir. anlayış əslində animizmin fəlsəfi səpkidə canlandırılmasıdır. həmçinin fideizmə də gətirib çıxardır çünki psixi olan ilahiləşdirilir. psixi fəaliyyəti yüksək təşkilli materiyanın xüsusi xassəsi hesab edən elmi təfəkkür panpsixizmi inkar edir

4 əjdaha! carmina burana

02.02.2023 - 19:26 #366794 mesaj facebook twitter

pənd

farsca öyüd , nəsihət kimi tərcümə olunan orta əsrlər fars-tacik ədəbiyyatında didaktik əsər. nəsihətnaməyə yaxındır. ilk nümunələri üç-yeddinci əsrlərdə pəhləvi ədəbiyyatında yaranıb. qabusnamə əsəri pəndə nümunə kimi göstərmək olar. nəvvabın pəndnaməsi , m.t. sidqinin Nümuneyi-əxlaqı da bu qəbildəndir

1 əjdaha! carmina burana

31.01.2023 - 18:14 #366704 mesaj facebook twitter

monada

yunanca monas,monados sözlərindən yaranan mənası vahid anlamı verən bölünməz ,ən sadə vəhdəti bildirən və leybnitsin idealist fəlsəfəsində aləmin özəyini təşkil edən müstəqil, mənəvi mahiyyətləri bildirən əsas anlayış

2 əjdaha! carmina burana

31.01.2023 - 18:00 #366703 mesaj facebook twitter

tarif şurası

bu gün keçirilmiş iclasda daşıyıcı şirkətlərin müraciətlərinə baxılaraq ictimai nəqliyyatda sərnişindaşıma xidmətləri üzrə yeni tariflər təsdiq edilib. Aparılan müzakirələrdən sonra 10 qəpik artırılmaqla metroda sərnişindaşıma tarifi 1 gediş üçün 40 qəpik, ölkə üzrə tarifin yuxarı həddi şəhərdaxili avtobus marşrutlarında 40 qəpik, şəhərətrafı və qəsəbələrarası avtobus marşrutları üzrə məsafədən asılı olaraq 0,40-1,00 manat təsdiq edilmişdir. Şəhərlərarası avtobus marşrutlarında isə tarifin yuxarı həddi 1 kilometr üçün 3 qəpik səviyyəsində müəyyən olunub. (əvvəlki tarif 2,4 qəpik). Qərar 3 fevral 2023-cü il tarixindən qüvvəyə minəcək. "on qəpiklə heç nə olmaz"çılar düşəcək ortaya

hans memlinq

xv əsrdə yaşamış niderland boyakarı. rəssamın əsərləri üçün sakit əhvali-ruhiyyə , aydın kolorit , obrazların müəyyən qədər monumentallaşdırılması , humanizm elementləri səciyyəvidir. yaşadığı dövrə uyğun olaraq tablolarında dini motivlər üstünlük təşkil edir. bir neçə rəsm əsərləri :
çarmıxa çəkilmə. 1491-ci il

Məsih musiqiçi mələklər arasında. 1480-cı il

məryəm öz körpəsi ilə.

axırıncı tablosunda quba-şirvan xalçaçılıq məktəbinə mənsub şirvan xalçasını təsvir etmişdir

7 əjdaha! carmina burana

31.01.2023 - 13:56 #366690 mesaj facebook twitter

4 əjdaha! carmina burana

31.01.2023 - 12:41 #366683 mesaj facebook twitter

dizatriya

sözlərin aydın tələffüzünün pozulması. nitqi tənzim edən sinir mərkəzlərinin , aparıcı yolların və ya periferik sinirlərin zədələnməsi ; əzələ qrupları , səs telləri innervasiyasının pozulması , həmçinin dovşandodaqlılıq , dişsizlik və sairə nəticəsində baş verir. pozğunluq ifrat dərəcəyə çatdıqda tələffüz çox çətinləşir , ifadə olunan sözlər başa düşülmür.

3 əjdaha! carmina burana

30.01.2023 - 17:17 #366646 mesaj facebook twitter

neokonfusiçilik

çin fəlsəfəsində idealist məktəb. sun dövründə (x - xııı əsrlər) təşəkkül tapmışdır. əsasən etnik -siyasi konsepsiyalardan ibarət olan konfusiçilkdən fərqli olaraq neokonfusiçilikdə başlıca yeri ontologiya , naturfəlsəfə və kosmoqoniya məsələləri tutur. görkəmli nümayəndəsi çju si hesab olunur. sosial qayda-qanunların sarsılmazlığı prinsipini irəli sürən neokonfusiçilər xx əsrin əvvəlinədək çin fəlsəfəsində və ictimai-siyasi fikrində hakim mövqe tutmuşdur

5 əjdaha! carmina burana

29.01.2023 - 17:34 #366587 mesaj facebook twitter

loqopatiya

normal eşitməklə yanaşı nitqin çatışmazlığı. bura tələffüzün , söz ehtiyatının çatışmazlığı , temp və səlis nitq pozğunluğu daxildir. dilin yazılı formasının pozğunluğu da loqopatiya anlayışına aiddir.

4 əjdaha! carmina burana

29.01.2023 - 17:19 #366586 mesaj facebook twitter

le korbuzye

1887- 1965-ci illər arası yaşamış fransız memarı və memarlıq nəzəriyyəçisi. həmçinin memarlıqda rasionalizmin yaradıcılarından hesab olunur. inşaatın sənayeləşdirmə ideyasının müəllifi kimi də tanınır. o , yeni material və konstruksiyalardan istifadə etmiş , memarlıq təcrübəsinə lentvarı-üfüqi pəncərələr , yastı dam-bağ , dayaq sütunlar üzərində ucaldılmış bina kimi yeniliklər gətirib. yaradıcılığında şəhərsalma problemləri böyük yer tutan memarın üç milyon əhali üçün nəzərdə tutduğu müasir şəhərin layihə-dioromasında , parisin mərkəzinin yenidən qurulması (plan vauzen . 1925) , hindistandakı çandiqarx şəhərinin inşasında , buenos-ayres , əlcəzair kimi şəhərlərin planlaşdırılmasında yeni urbanizm təmayülləri özünü göstərir. əsas işlərindən :
parisdə yerləşən espri nuvo pavilyonu

villa savoye

ronşanda notr-dam katolik kilsəsi

villa la roche

yuneskonun ümumdünya irsinə daxil olmuş marseldə yerləşmiş təxminən 1600 nəfərlik yaşayış binası.


6 əjdaha! carmina burana

28.01.2023 - 21:54 #366542 mesaj facebook twitter

melkart

finikiya dilində hərfi mənası şəhər padşahı anlamına gələn elə finikiyalıların mifologiyasında günəş allahı. əvvəlcə tirdə sonra isə karfagendə baş allah kimi sitayiş olunub

3 əjdaha! carmina burana

28.01.2023 - 19:32 #366528 mesaj facebook twitter

şərtilik

ədəbiyyat və incəsənətdə obrazın yaradılma üsulu , həyatabənzərlikdən şüurlu , bilərəkdən əl çəkməyə əsaslanan bədii təsvir prinsipi. şərtilik anlayışı tarixən dəyişkəndir. nümunə versək homer dövrünün mifoloji obrazları öz dövrünə görə həyati olduqları halda , Klassisizm ədəbiyyatında sırf şərtidir. faust , çevrilmə , burun (qoqol) , master və marqarita , iblis (h.cavid) , pəri cadu (ə.haqverdiyev ) və sairə kimi roman və pyesləri şərtilik nümunələridir. bir sıra janrlar (təmsil , elmi fantastika) şərtiliyə daha artıq meyl edir.

3 əjdaha! carmina burana

25.01.2023 - 18:27 #366376 mesaj facebook twitter

yengiloy

gürcü tələffüzündə ingiloy olaraq da bilinən qax , zaqatala və baləkən rayonlarında yaşayan etnik qrup. təqribən x - xıı əsrlərdə dil cəhətdən gürcüləşdikləri ehtimal edilir. xvı əsrin sonlarında islam dinini qəbul etmiş və yengiloy (yeni dinə keçmişlər) adlanmışlar.

4 əjdaha! carmina burana

22.01.2023 - 18:31 #366251 mesaj facebook twitter

kolliziya

bədii əsərlərdə iştirak edən qüvvələr arasındakı ziddiyyət , münaqişə. estetikaya hegel tərəfindən daxil edilmişdir. konfliktin sinonimi kimi işlənir. konfliktdən fərqi isə kolliziyada münaqişə daha dərin ,
əhatəli səciyyə daşıyır

3 əjdaha! carmina burana

22.01.2023 - 18:11 #366249 mesaj facebook twitter

iles de la societe

azərbaycanca adlandırsaq cəmiyyət adaları. sakit okeanın cənubunda polineziyada arxipelaq. fransanın mülkü sayılır. inzibati mərkəzi papeetedir. iki qrup adalardan ibarətdir : küləktutan və küləktutmayan . ən böyük adası isə taitidir. adaların çoxu vulkan mənşəli olub , mərcan rifləri ilə əhatələnmişdir. adalar qrupunu 1767-ci ildə Samuel Wallis kəşf etmiş london kral cəmiyyətinin şərəfinə adlandırılmışdır. arxipelaqa daxil olan adalardan bizə ən çox tanış olan ad yəqin ki taitidən savayı bora bora adasıdır.

2 əjdaha! carmina burana

19.01.2023 - 19:23 #366121 mesaj facebook twitter

ştreykbrexer

almanca hərfi mənası tətil dağıdan anlamını verən kapitalist ölkələrində işçilərin tətil etdikləri zaman işə gedən şəxs. əsasən sinfi simasını itirmiş , eləcə də işsiz qalmaqdan sarsılmış insanların əl atdıqları axırıncı yol. iqtisadi səbəbi isə işsizlikdir.

3 əjdaha! carmina burana

18.01.2023 - 19:41 #366066 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! carmina burana

17.01.2023 - 09:23 #365991 mesaj facebook twitter

/ 20 »

blok -   başlıqlarını gizlət

Son bəyənilənlər