Bənövşəyi


689   0   0   0
Bənövşəyi 3.nəsil yazar
reytinq xalı: 894
karma xalı:-189
entry sayı:689
izləyənlər:4
sifariş sayı:0

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog
mәn hәlә xxı әsrә keçmәmişәm.

charles darwin insanların meymundan yaranmasını göstərən yenilikçi kimi tanınan insan. Amma, bu belə deyil. Onun iddia etdiyi şey meymunla insanın ortaq bir atasının (babasının) olması idi. the voyage of the beagle adlı kitabında gəmi səyahəti zamanı yaşadıqlarını, kəşf etdiklərini qeyd etmişdir. 2003-cü ildə ingilis höküməti onun bu səyahətindən ilhamlanaraq marsa beagle 2adlı kosmik gəmi göndərdi. Bu araşdırmanın məqsədi qırmızı planetdə həyat izlərini tapmaq idi. Amma, kosmik gəmi marsın səthinə enəndən az bir vaxt sonra yerlə bağlantısını kəsdi.

Darwinin əsas müzakirə mövzusu olan kitabı isə the descent of man olmuşdur. Charles haqqında Harvard Universitetinin bioloqu "bəlkə də insanlıq tarixinin yaşadığı ən böyük intellektual inqilabdır" demişdir.
həsəd aparılası qadınlar Yüksək səs tonu ilə danışmayan, danışa bilməyən, fors edə bilməyən (türkcə: trip atmayan, ata bilməyən), dır-dır edib mənasız mövzu üzərində çox durmayan, qarşı tərəfi insan yerinə qoyub anlayış göstərən, telefon qurdalamayan, aidiyyəti olmayan mövzularda təkrar-təkrar suallar verməyən, sevgi, qayğı, diqqət göstərən qadın.
qaqaş olar mən də atım? "qaqaş, olar mәn dә atım?" sәviyyәsinә qәdәr azәrbaycancanı öyrәnәn türk yazarmış. tәbrik edirәm vә davamlı olsun yazıların.
larry rutman qәribә vә ağlasığmaz hәrәkәtilә yaddaşlara yazılan şәxs. havaya uçurtduğu bumeranqı geri qayıdıb özünə dəydiyi üçün özünü məhkəməyə vermişdi. mәkhәmәdә 300000 dollar təzminat istəyib vә qalib gəlib sığorta şirkətindən bu məbləği ala bilmişdir.
svitsev cədvəli rus әlifbasının 7 hәrfindәn ibarәt olan, ooftalmoloqların gözlәrin zәifliyini ölçmәsi üçün istifadә olunan cәdvәl.
pauli effekti adını avstriyalı alim wolfgang paulidәn götürәn ifadә. pauli getdiyi hәr bir yerdә uğursuzluğa sәbәb olurdu. onun getdiyi mәkanda elmi tәcrübәlәr alınmır vә ya uğursuz sona çatır, vә ya getdiyi mәkandakı bütün cihazlar xarab olub işlәmirdi. bu halı adәt halını aldığına görә belә effekt adlandırmışdılar.
şabalıd george washingtonun dişlәrinin tökülmәsinә sәbәb olan meyvә. onun bu qәdәr çox şabalıd yemәsi dişlәrinin tökülmәsinә vә hәyatı boyu protezdәn istifadә etmәsinә şәrait yaratmışdır.
hurricane bir boksçunun hәyatını әks etdirәn film. filmdә boksçu hәbsxanada olur vә formunu itirmәmәk üçün kölgәsi ilә döyüşәrәk müntәzәm olaraq mәşq edir.

bu döyüş taktikası boksda istifadә olunan mәşq növlәrindәndir.
güzgü dünyanın bәzi zooparklarının girişindә yerlәşdirilәn әşya. sәbәb isә heyvanlara zәrәr vermәyә qarşı tәbliğatdır. belә ki, güzgüyә baxmağa girmәmiş qapıda "dünyanın әn tәhlükәli varlığı cümlәsi yazılır.
taksometr ilk versiyası qәdim romada yaranmış qurğu. Qәdim romada at arabalarının üzәrinә xüsusi lövhәlәr yerlәşdirildir ki, onların da üzәrindә toplar var idi. araba hәrәkәtә keçәn kimi toplar da tәrpәnmәyә başlayırdı. sürücü sonda o topların hәrәkәt trayektoriyasına baxıb ödәnilәcәk mәblәği hesablayırdı.
jazz ssridә mәşhur ifadәdә adı çәkilәn janr:

"bu gün jazz ifadә edir, sabah da vәtәnә xәyanәt edәcәk".

Bir neçә cazmen dә vәtәnә xәyanәt günahlandırması ilә öldürülmüşdür.

(bax: Eddie Rosner)
polichinelle sirri hamıya mәlum olan mәlumatın sirr kimi göstәrilmәsinә deyilir. Bu anlayış Polichinelle adlı bir personajın insanlara mәlum olan informasiyanı sirr kimi paylaşmasından sonra yaranmışdır.

(bax: bu ki, polişinel sirridir)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20