...

ahmet erhan

| ədəbiyyat

facebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink


  1. 8 Fevral 1958-ci ildə türkiyənin ankara şəhərində dünyaya gəlmiş şair, yazar.

  Şeiri yaşayan şair. Çox sevdiyim türk qələm adamı. Şeirlərini hər dəfə oxuyanda və ya dinləyəndə bədii estetika baxımından yeni gözəlliklər saplanır qəlbinin dərin qatlarına. Ən çox sevdiyim şeiri:

  HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Gökyüzünde bir çapak gibi duruyorken güneþ

  Evlerde oturmak bana göre deðil

  Elimde pergeller, gönyeler, iletkiler

  Bir gülün hacmini ölçmeye kalktým

  Yanýldýðým kesin

  Yenildiðim belli deðil

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Bütün þiirlerimi odanýn duvarýna astým

  Aðzým kurudu tükürmekten

  Ömrümü cm2'lere böldüm de bir türlü anýlarýmý yazamadým  Sarý peruka takmýþ bir acý

  Sokaklarda sürtüyor boyuna, barlarda benim adýma beþ tek bir duble konuþuyor

  Ancak ölümle diyor, ancak ölümle saðalýr yara

  Cebimde jeton var, uluslararasý  Sylvia Plath'ý arýyorum, mezarýnda buluyorum konyaðýný yudumlarken

  Bana daha bir incelmiþ, ne bileyim daha bir güzelleþmiþ gibi geliyor

  Thank you very much! diyorum ve jetonumun soluðu tükeniyor

  Cüzdanýmda mor bir biletten baþka bir þey yok

  Gecenin son otobüsü çoktan gitti

  Durdum ardýndan baktým

  Güneþi sabah sabah burnunu karýþtýrýrken yakaladým

  Ay aðlýyordu ve bilmem kaç milyonuncu kez öldüðünü sanýyordu

  Parkta çükünden su fýþkýran o tuhaf melek heykelinin önünde yüzümü yýkadým

  Kar yaðýyordu usul usul

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Paltomun yakasýný bir daha kaldýrdým, atgözlüðü gibi

  Yalnýzca önümü görmek istiyorum artýk  Kýzýlay'dan Ulus'a doðru yürürken yolda Pink Floyd için üç þarký sözü yazdým

  Küllerini suyla yoðurup bir hamur yapmak istedimse de boþuna

  Doymadý karným

  Radikal takýlýyorum son günlerde

  Ultra-yalnýzlýk sokaðýndan geçtiðimden beri

  Dün annemin aynasýna bir boyunbaðý astým

  Ve üstüne yapýþtýrdým on yýl önceki resmimi

  Bu kadar bendeki nostalji

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Ýpsizin biriyim, doðru

  Kendime oniki formalýk kara bir defter aldým

  Oturdum sarý þiirler yazdým

  Artýk bana kim inanýr

  Güneþ ve ay yerli yerinde duruyorken

  Ve ben sonsuza dek kova burcunun çocuðu

  Sanki bir yaðmur yaðsa oluklardan gök boþanýr

  Yüzüme öyle dönüp dönüp bakma

  Bana artýk herþey yakýþýr

  Terzim dünya çünkü, o ki kimlere neleri yakýþtýrdý

  günlerini ölüme teðelledi

  ölümlerini unutuþa kopçaladý  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Duymak istemiyorum artýk tek sözcük bile

  Niye ben, neden, böyle mi olmalýydý

  Aklýmý her hafta temizleyiciye vermek

  Aç karnýna yuvarlamak binlerce birayý

  Niye ellerim ceplerimde hala

  Niye bir yumruk durumunda deðil

  Dünyada bir tek insanýn bile

  Kuracaðý bir þeyler vardýr

  Hayýr yaþam hayýr ölüm hayýr su hayýr toprak

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Çok mürekkep yaladým

  ama tükürüyorum burada hepsini  Bütün sözcüklerini

  Okuduðum kitaplarýn

  Yazdýklarýmýnsa arasýndan bilmem ne kalýr

  Aynalarda her sabah her sabah

  O cam kýrýklarýndan oluþmuþ yüzü görmekten býktým

  Hiç deðilse eliþi kaðýtlarým olsaydý

  Ýpsiz uçurtmalarým

  Göðe fýrlatýlan bir naylon tabak gibiyim

  Ve kendi kollarýma atýlýyorum her keresinde

  Hayýr yalnýzlýk hayýr kimsesizlik hayýr sýla hayýr gurbet

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Gezinip dururum yýllardýr

  Koltuðumun altýnda

  Radarlardan kurtulmuþ üç beþ kitap

  Ýyi demlenmemiþ bir çay gibi kaldým

  Kýrdým dolduðum tüm fincanlarý

  Bana iyilik edenlerin yüzüne tükürdüm

  Ve sevdim düþmanlarýmý

  (Atýlan güller solar, geride hep taþlar kalýr)

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Ne saptan yanayým þimdi ne de baltadan

  Kýrdýðým ceviz sayýsý kýrký geçmedi daha

  Ama hiç deðilse az kaldý

  Hele bir geçsin

  Olurum iyi bir aile babasý

  Hayýr akþam hayýr yol hayýr otobüs hayýr ev

  Hayýr hayýr hayýr hayýr  Ölüm ki ancak bir baþka ölümle yýkanýr

  Teneþirler bu yüzden hep beyaz kalýr

  Kandan, pýhtýlaþmýþ kandan bir anýt yükseliyor önümde

  Gece artýk bütün günü içeriyor

  Ve ben umutsuzluk hakkýmý elimde tutmak için

  Bir sürü saçmalýk yapýyorum

  Bay garson, sizden özür diliyorum

  Dmek saat 0.2, demek ki servis çoktan kapandý

  Bahþiþin güneþ olsun iyi mi

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Toprakta yaralar açýyor her damla yaðmur

  Kovulacak bir kapý daha bulmak için

  Yangýn merdivenlerine týrmanýyorum ben

  Annem niye böyle uzakta oturuyor

  Ve otobüsler niye bu kadar erken

  Geçip gidiyorlar ufkumdan

  Þöförleri ölü, yolcularý uykusuz

  Her gece oniki kilometre yürüyorum

  Köstekli saatimi rehin býraktýðým için

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Kardeþler, bu dünya bana göre deðil

  Kötü basýlmýþ bir kitap gibiyim

  Çamur duygusu veriyorum okuyana

  Elimde bir gümüþ zincir

  Alnýmda bir derin leke

  Kar mý yaðmur mu ne yaðdýðýný bilmediðim bir gecede

  Ey hayat, seni sevdiðim için özür diliyorum

  Duruyorum önünde, düðmelerim ilikli, aklýmýn ipleri çözük  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Yazmak umurumda bile deðil

  Okumak da bir rastlantýdýr artýk

  Annem üzümlü kek yapýyor mutfaðýnda

  Karým akvaryumdaki balýklarla oynuyor

  Okul-aile birliðinden gelen bir yazýyý okuyorum bense

  Çiçekler bile sulanmaktan býktýlar

  Ellerim titriyor, neden bilmem

  Belaný mý arýyorsun be adam!

  Böyle diyor kimi görsem

  Ne yapsam yaðmurdan kaçýrýlmýþ bir þemsiye kadar saçma kalýyorum þu dünyada

  Bütün insanlar tutuklanýr sanýyorum

  Ellerimi göðsümde kavþtursam

  Güneþi masturbasyon yaparken yakalýyorum o an

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Ey hayat

  Baþýmda lacivert berem

  Önümde konyak durur

  Beni oðlum, beni oðlum diye

  Saracaksýn ne zaman

  Radikal bir çiçeðim ancak kendi saksýsýnda açan  Annesini seven

  Oðlunun okul taksitlerini ödemeye hazýrlanan

  Karýsýný ancak barýþýrken görebilen

  Böyleyim, sulak toprakta gövermeyen tek ekin

  Bilmem bir yerde durur muyum, durulur muyum

  Alnýma dövülürse kara bir yalnýzlýk gibi ölüm

  Arkamdan üç kulfallahi bir enam okunsun

  Sonra naaþým Tekel kibritiyle yakýlsýn

  Nasýlsa gözyaþlarý söndürür

  Hayýr hayýr hayýr hayýr

  Býrakmayýn, beni ölüm götürür...


üzv ol


...